Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2811(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0069/2010

Predkladané texty :

B7-0069/2010

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.12
CRE 10/02/2010 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0022

Prijaté texty
PDF 319kWORD 78k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Strategické ciele pre schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru CITES, ktorá sa uskutoční 13. až 25. marca 2010 v Dauhe (Katar)
P7_TA(2010)0022B7-0069/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o strategických cieľoch Európskej únie pre 15. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 13. až 25. marca 2010 v Dauhe (Katar)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nadchádzajúcu 15. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 13. až 25. marca 2010 v Dauhe (Katar),

–   so zreteľom na otázky z 2. decembra 2009 Rade a Komisii o kľúčových cieľov pre konferenciu zmluvných strán dohovoru CITES, ktorá sa uskutoční v Dauhe 13. až 25. marca 2010 (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.   keďže dohovor CITES je najväčšia globálna dohoda o ochrane voľne žijúcich živočíchov, ktorá zabraňuje nadmernému využívaniu voľne žijúcich živočíchov a rastlín prostredníctvom medzinárodného obchodu a ktorá má 175 zmluvných strán vrátane 27 členských štátov,

B.   keďže ľudská spotreba prírodných zdrojov, ničenie biotopov, zmena klímy, nadmerné využívanie voľne žijúcich druhov a nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami sú hlavnými príčinami ochudobňovania biodiverzity na Zemi,

C.   keďže vedecké správy predpovedajú, že zmena klímy ešte znásobí ochudobňovanie biodiverzity a zhorší situáciu ohrozených druhov,

D.   keďže rozhodnutia CITES by sa mali zakladať na vedeckých poznatkoch a keďže činnosť Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) a organizácie TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce – Organizácia pre analýzu záznamov o obchodovaní s faunou a flórou) zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní podrobného hodnotenia návrhov na zmenu a doplnenie príloh k dohovoru CITES zmluvným stranám CITES,

E.   keďže nevyhnutnou podmienkou kontroly pytliactva a nezákonného medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bola a je informovanosť verejnosti v spotrebiteľských krajinách,

F.   keďže nezákonná ťažba dreva môže zahŕňať obchodovanie s druhmi flóry zapísanými v zoznamoch CITES a návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní dreva a produktov z dreva na trh, by sa malo zabezpečiť účinné riešenie problému nezákonnej ťažby dreva,

G.   keďže nezákonný obchod vážne narúša globálny program trvalej udržateľnosti životného prostredia a rozvoja, ako aj dobrú správu vecí verejných a uľahčuje šírenie prenosných chorôb,

H.   keďže druhy, na ktoré sa vzťahuje dohovor CITES, sú zaraďované do príloh k tomuto dohovoru na základe stavu ich ochrany a pretože sú alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované; keďže príloha I k dohovoru CITES zahŕňa druhy ohrozené vyhubením, s ktorými je zakázaný medzinárodný obchod; keďže príloha II k dohovoru CITES zahŕňa druhy, v súvislosti s ktorými sa obchod musí regulovať, aby sa predišlo využívaniu, ktoré nie je zlučiteľné s ich prežitím; keďže príloha III k dohovoru CITES zahŕňa druhy, ktoré sú chránené aspoň v jednej z krajín, ktoré požiadali ostatné zmluvné strany dohovoru CITES o pomoc pri kontrole obchodu,

I.   keďže Monacké kniežatstvo predložilo návrh na zapísanie severského tuniaka modroplutvého do prílohy I k dohovoru CITES, aby sa zabezpečil dočasný zákaz medzinárodného obchodu s týmto druhom,

J.   keďže vedecký výbor Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) uviedol na svojej schôdzi 21. až 23. októbra 2009, že podľa jeho odhadov dosahuje súčasná úroveň neresiacej sa biomasy populácie severského tuniaka modroplutvého menej než 15 % úrovne zaznamenanej pred začatím rybolovu, čo potvrdzuje skutočnosť, že tento druh spĺňa kritériá na zapísanie do prílohy I k dohovoru CITES,

K.   keďže žralok sleďový a žralok ostnatý sú vysoko ohrozené nadmerným rybolovom a obnova tejto populácie trvá vzhľadom na jej biologické charakteristiky (pomalý rast, neskorá zrelosť, nízka reprodukčná schopnosť, dlhovekosť a dlhé trvanie generácie) veľmi dlho,

L.   keďže je nevyhnutné zapísať tieto druhy do prílohy II k dohovoru CITES, aby sa v budúcnosti v rámci medzinárodného obchodu zabezpečila rybolovná činnosť, ktorá by bola trvalo udržateľná a presne registrovaná a nenarúšala by stav voľne žijúcich lovených populácií,

M.   keďže v uznesení konferencie CITES č. 9.24 sa uvádza, že tieto druhy spĺňajú podmienky na zaradenie do prílohy I k dohovoru CITES, ak okrem iného "sú alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované" alebo ak vykazujú "značný úbytok voľne žijúcej populácie, ktorý sa [...] vyvodí alebo predpokladá na základe [...] zmenšenia rozlohy prirodzeného prostredia alebo zníženia kvality tohto prostredia",

N.   keďže polárne medvede sú vážne ohrozené stratou prirodzeného prostredia z dôvodu zmeny klímy, čo vedie k poklesu populácií vo väčšine oblasti ich výskytu, a keďže na ne nepriaznivo vplýva obchod s ich telesnými časťami, ktorý od 90. rokov minulého storočia vzrástol,

O.   keďže sa zmluvné strany CITES počas 14. schôdze konferencie zmluvných strán dohodli, že by sa počas minimálne deviatich rokov nemali predkladať žiadne ďalšie návrhy týkajúce sa obchodu so slonovinou,

P.   keďže sa v rámci diskusie počas 14. schôdze konferencie zmluvných strán pôvodne požadovalo 20-ročné moratórium a keďže od tej doby sa skonfiškovalo značné množstvo slonoviny a existujú správy o tom, že dochádza k šíreniu a nárastu pytliactva,

Q.   keďže ázijské populácie veľkých mačkovitých šeliem sú neustále ohrozené pytliactvom, ubúdaním biotopov a úbytkom koristi a keďže napriek opakovaným výzvam sa v mnohých oblastiach nepodarilo dosiahnuť pokrok, čo sa týka prijímania ráznych opatrení na zastavenie poklesu populácie tigrov a iných veľkých mačkovitých šeliem,

R.   keďže rozhodnutie č. 14.69, ktoré bolo prijaté na 14. schôdzi konferencie zmluvných strán CITES, vyzýva zúčastnené strany, ktoré vyvíjajú intenzívny chov, aby zabezpečili, že ázijské veľké mačkovité šelmy sa budú v zajatí chovať iba v záujme ich ochrany, a keďže sa v ňom uvádza, že tigre by sa nemali chovať na účel obchodovania s ich časťami a derivátmi,

S.   keďže v nedávnych odporúčaniach z Káthmandu sa zdôrazňuje význam zvýšeného zapojenia medzinárodných orgánov presadzovania práva, ako sú Interpol, Svetová colná organizácia (WCO), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a CITES, do riešenia otázky nezákonnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy, a keďže uvedené vyhlásenie vyzýva, aby zložky týchto orgánov, ktoré sa zameriavajú na trestné činy proti životnému prostrediu, boli v tomto zmysle posilnené,

T.   keďže konferencia zmluvných strán CITES prijala na svojej 14. schôdzi (konanej v Haagu v roku 2007) rozhodnutia č. 14.35 a č. 14.36 a keďže z dôvodu anonymity a svetového dosahu internetu by mohla drasticky klesnúť schopnosť zmluvných strán dohovoru CITES bojovať proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi organizmami; keďže z dôvodu rýchleho rastu elektronického obchodu s jedincami patriacimi k druhom uvedeným na zoznamoch CITES je prežitie mnohých druhov vážne ohrozené; keďže globálny charakter internetu sťažuje zmluvným stranám CITES presadzovanie vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov v rámci svojich jurisdikcií; a keďže elektronický obchod s voľne žijúcimi organizmami a z nich pochádzajúcimi výrobkami treba vždy považovať za možný medzinárodný obchod,

1.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili zásadu prevencie ako hlavnú zásadu pri prijímaní všetkých rozhodnutí o pracovných dokumentoch a podávaní návrhov na zapísanie do zoznamu a aby tiež zohľadnili zásadu "používateľ platí", ekosystémový prístup a tradičné zásady ochrany prírody;

2.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že žiadne rozhodnutie zamerané na posilňovanie koordinácie medzi CITES a ďalšími dohovormi, ktoré sa týkajú biodiverzity, nenaruší podstatu CITES ako globálnej dohody o ochrane prírody a ani prísne ochranné opatrenia CITES;

3.   kategoricky odmieta využívanie tajného hlasovania a je sklamaný z toho, že stály výbor CITES nepredložil návrhy na vylúčenie možnosti tajného hlasovania v rozhodovacom procese CITES;

Tuniak modroplutvý

4.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Monackého kniežatstva podporili zapísanie severského tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) do prílohy I k dohovoru CITES za predpokladu, že sú splnené tieto tri podmienky:

   záruka zmeny a doplnenia nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorej výsledkom bude zavedenie všeobecnej výnimky pre vnútorný obchod umožňujúcej zabezpečiť udržateľnosť tradičného pobrežného rybolovu;
   poskytnutie finančnej podpory Európskej únie námorníkom a majiteľom plavidiel, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie;
   posilnenie kontrol a postihov nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu (NNN);

5.   vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú náhradu odvetviu rybného hospodárstva, ktorého sa môže dotknúť prípadné začlenenie severského tuniaka modroplutvého do prílohy II k dohovoru CITES, aby sa zabezpečila hospodárska udržateľnosť tohto odvetvia;

Žraloky

6.   s potešením víta návrh, ktorý predložilo Švédsko v mene členských štátov, aby sa dva druhy žralokov – žralok sleďový (Lamna nasus) a žralok ostnatý (Squalus acanthias) – zapísali do zoznamu v prílohe II k dohovoru CITES; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili tento návrh;

7.   nalieha na Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov amerických podporili zapísanie piatich druhov žralokov do prílohy II k dohovoru CITES, a to kladiváka zúbkovaného (Sphyrna lewini), kladiváka veľkého (Sphyrna mokarran), kladiváka hladkého (Sphyrna zygaena), žraloka piesočného (Carcharhinus plumbeus) a žraloka tmavého (Carcharhinus obscurus);

8.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov amerických podporili zapísanie žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) do prílohy II k dohovoru CITES;

Polárny medveď

9.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov amerických podporili preradenie polárneho medveďa (Ursus maritimus) z prílohy II k dohovoru CITES do prílohy I k dohovoru CITES;

Slony a slonovina

10.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zamietli:

   návrhy Tanzánie a Zambie na preradenie slona afrického (Loxodonta africana) z prílohy I k dohovoru CITES do prílohy II k dohovoru CITES na účel obchodu;
   všetky návrhy na preradenie slona afrického do zoznamu poskytujúceho nižšiu ochranu, a to aspoň dovtedy, kým nebude možné skutočne posúdiť dosah "jednorazového" predaja slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a zo Zimbabwe v novembri 2008, keďže narastá počet dôkazov o tom, že v Afrike sa rozširuje nelegálny a organizovaný obchod;

11.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili návrh Kene, Ghany, Libérie, Mali, Sierry Leone, Toga, Konga a Rwandy na vloženie poznámky týkajúcej sa afrického slona, na základe ktorej sa v budúcnosti znemožní predkladanie akýchkoľvek návrhov na obchod so slonovinou alebo na preradenie populácií slonov z prílohy I k dohovoru CITES do prílohy II k dohovoru CITES, a to počas 20 rokov od dátumu jednorazového predaja slonoviny, ku ktorému došlo v novembri 2008;

12.   vyzýva zmluvné strany dohovoru CITES, ktoré mali zisk z jednorazového predaja vládnych zásob slonoviny, aby poskytli finančnú podporu Fondu na ochranu slona afrického s cieľom posilniť iniciatívy v oblasti presadzovania práva a boja proti pytliactvu;

13.   žiada, aby sa pri zvažovaní krokov v súvislosti s akýmkoľvek preradením slona afrického do zoznamu poskytujúceho nižšiu ochranu, ako aj s následnými jednorazovými predajmi viedli rozsiahlejšie a podrobnejšie konzultácie so všetkými štátmi, v ktorých sa slony vyskytujú;

14.   podporuje rozvoj komplexnejších metód monitorovania nezákonného obchodu so slonovinou, do ktorého by sa zapojilo široké spektrum aktérov;

Tigre a veľké ázijské mačkovité šelmy

15.   víta návrh EÚ na tvrdšie znenie uznesenia konferencie CITES č. 12.5 o ochrane tigrov a iných druhov veľkých ázijských mačkovitých šeliem uvedených v prílohe I a o obchodovaní s nimi;

16.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili úsilie o riešenie otázky nezákonného obchodu s časťami veľkých ázijských mačkovitých šeliem a derivátmi z nich s cieľom pomôcť zlepšiť situáciu v oblasti presadzovania práva a výmeny informácií, a to najmä posilnením možností Interpolu, UNODC, WCO a CITES, pokiaľ ide o riešenie problému nezákonnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy a poskytovanie odborných školení;

17.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili snahu o zníženie dopytu po častiach veľkých ázijských mačkovitých šeliem a derivátoch z nich u vlastného obyvateľstva, ako aj obyvateľstva iných krajín;

Iné druhy

18.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili tieto návrhy:

   návrh na zapísanie Corallium spp.Paracorallium spp. do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý v mene členských štátov predložilo Švédsko;
   návrh na zapísanie argentínskeho stromu života (Bulnesia sarmientoi) do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložila Argentína;
   návrh na preradenie pichľavca zdobeného (Uromastyx ornata) z prílohy II k dohovoru CITES do prílohy I k dohovoru CITES, ktorý predložil Izrael;
   návrh na zapísanie salamandra Neurergus kaiseri do prílohy I k dohovoru CITES, ktorý predložil Irán;
   návrh na zapísanie leguánov čiernych Ctenosaura bakeri, Ctenosaura oedirhinaCtenosaura melanosterna do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložil Honduras;
   návrh na zapísanie listovnice červenookej (Agalychnis spp.) do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložili Honduras a Mexiko;
   návrh na zapísanie guatemalského leguána čierneho (Ctenosaura palearis) do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložila Guatemala;
   návrh na zapísanie ružového dreva (Aniba rosaedora) do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložila Brazília;
   návrh na zapísanie druhu Dynastes satanas do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložil Madagaskar;
   návrh na zapísanie semien druhu Beccariophoenix madagascariensis do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložil Madagaskar;
   návrh na zapísanie semien druhu Dypsis decaryi do prílohy II k dohovoru CITES, ktorý predložil Madagaskar;

19.   víta a podporuje návrhy, ktoré predložil Madagaskar, aby boli do zoznamov zapísané druhy rastlín a semien rastlín;

20.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zamietli tieto návrhy:

   vypustenie rysa červeného (Lynx rufus) z prílohy II k dohovoru CITES;
   presun krokodíla Moreletova (Crocodylus moreletti) z prílohy I k dohovoru CITES do prílohy II k dohovoru CITES (návrh predložili Belize a Mexiko);
   presun egyptskej populácie krokodíla nílskeho (Crocodylus niloticus) z prílohy I k dohovoru CITES do prílohy II k dohovoru CITES (návrh predložil Egypt);

21.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zamietli návrh Spojených štátov amerických a Mexika na vypustenie druhu Euphorbia misera z prílohy II k dohovoru CITES;

22.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili medzinárodnú spoluprácu pri vykonávaní dohovoru CITES;

23.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili návrh na začlenenie dodatočného posilňujúceho jazyka, ktorý predložilo Nemecko v dokumente č. 32 na 15. schôdzi konferencie zmluvných strán (elektronický obchod s druhmi uvedenými v zoznamoch dohovoru CITES), a aby podporili revidovaný návrh;

24.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili návrhy sekretariátu podieľať sa na vypracúvaní cieľov týkajúcich sa biodiverzity po roku 2010, partnerstva pre ukazovatele biodiverzity na rok 2010 a medzivládnej platformy pre služby biodiverzity a ekosystémov, ako aj vo vzťahu k zmene klímy (dokument č. 10.1 z 15. schôdze konferencie zmluvných strán);

25.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili návrh predsedu výboru pre rastliny obsiahnutý v dokumente č. 10.4 z 15. schôdze konferencie zmluvných strán na ďalšiu spoluprácu s globálnou stratégiou na ochranu rastlín dohovoru o biologickej diverzite;

26.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili prijatie ďalších krokov na zabránenie nezákonnému obchodu s tibetskou antilopou v súlade s návrhom sekretariátu uvedenom v dokumente č. 46 z 15. schôdze konferencie zmluvných strán;

27.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili návrh sekretariátu uvedený v dokumente č. 47 z 15. schôdze konferencie zmluvných strán v záujme nájdenia súladu medzi štátmi prirodzeného výskytu antilopy sajga (Saiga tatarica tatarica), zabezpečenia riadneho vykonávania akčného plánu pre antilopu sajga a dodržiavania príslušných rozhodnutí; ďalej navrhuje, aby zmluvné strany dohovoru CITES povzbudzovali priemyselné odvetvia, ktoré spotrebúvajú parohy antilopy sajga, aby prispievali k ochranným činnostiam na mieste zameraným na obnovenie voľne žijúcich populácií;

28.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili prijatie ďalších krokov na boj proti nezákonnému obchodu s ľudoopmi v súlade s návrhmi sekretariátu uvedenými v dokumente č. 42 z 15. schôdze konferencie zmluvných strán;

29.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili úsilie vynaložené v rámci dohovoru CITES o vyriešenie otázky nezákonného, neregulovaného a neohláseného rybolovu napoleona wrasse (Cheilinus undulates);

30.   upozorňuje na to, že Európska únia je jedným z najväčších trhov nezákonného obchodu s voľne žijúcimi organizmami a miera dodržiavania predpisov sa v jednotlivých členských štátoch líši, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili koordináciu svojho úsilia o presadzovanie právnych predpisov EÚ o obchode s voľne žijúcimi organizmami;

o
o   o

31.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, zmluvným stranám dohovoru CITES a sekretariátu CITES.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia