Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2677(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0065/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0022
P7_TA(2010)0024

Vedtagne tekster
PDF 42kWORD 60k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
Statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P7_TA(2010)0024B7-0065/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003, hvor der blev givet tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan om, at de ville blive medlemmer af Den Europæiske Union,

–   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland til EU-medlemskab og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 og den 14.-15. december 2006,

–   der erindrer om interimsaftalen fra 1995 mellem Den Hellenske Republik og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

–   der henviser til Kommissionens statusrapport 2009 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Kommissionens meddelelse "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2009-2010" af 14. oktober 2009(1),

–   der henviser til konklusionerne fra det sjette møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og EU den 27. juli 2009,

–   der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 31. marts 2009,

–   der henviser til aftalen af 18. september 2007 mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009(2), der blev vedtaget den 1. december 2009, om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008(3) om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

–   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 7.-8. december 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.   der henviser til, at udvidelsesprocessen er til gavn for såvel tiltrædelseslandene som for Den Europæiske Union som sådan,

B.   der henviser til, at udsigterne til integration i EU fortsat har en positiv indflydelse på reformerne i landene på det vestlige Balkan og bidrager til at gøre denne region mere stabil, fredelig og velstående,

C.   der henviser til, at kampen mod korruption i ethvert land, som ønsker EU-medlemskab, har høj prioritet på EU's dagsorden for udvidelse,

D.   der henviser til, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien fortsætter reformprocessen og vil opnå EU-medlemskab, så snart landet opfylder Københavnskriterierne,

1.   glæder sig over de fremskridt, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gennemført siden den sidste statusrapport; konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen på grundlag af disse fremskridt har anbefalet, at der indledes forhandlinger om tiltrædelse; opfordrer Rådet til uden yderligere udsættelser på topmødet i marts 2010 at bekræfte Kommissionens henstillinger i overensstemmelse med konklusionerne fra Rådets samling (generelle anliggender og eksterne forbindelser) den 7.-8. december 2009; forventer, at forhandlingerne indledes i nær fremtid;

2.   betoner, at et utvetydigt, konkret og rettidigt perspektiv for EU-medlemskab er den vigtigste drivfjeder i reformprocessen i landene i regionen og især i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; henviser desuden til, at et uhindret fremskridt hen imod EU-medlemskab er af største betydning for at sikre politisk stabilitet, der er en fælles målsætning, som alle de politiske aktører og etniske grupper i landet støtter;

Den politiske udvikling

3.   glæder sig over den generelle konsensus mellem regeringen og oppositionspartierne om, at landet hører hjemme i EU; bemærker med tilfredshed, at denne konsensus har resulteret i en hurtig vedtagelse af lovgivningen om integration i EU; betoner dog vigtigheden af, at denne lovgivning faktisk føres ud i livet; glæder sig over, at et stort flertal af befolkningen støtter processen hen imod et EU-medlemskab, og derfor går ind for de nødvendige reformer;

4.   hilser de positive fremskridt velkommen, som landet har gjort med bekæmpelsen af korruption og navnlig med vedtagelsen af loven om finansiering af politiske partier; bemærker imidlertid, at korruption, som er et fælles problem i landene i denne region, fortsat er almindeligt udbredt, og at der også fremover må gøres en effektiv indsats for at udrydde dette fænomen;

5.   minder om, at effektive parlamenter, der udfører deres opgave som lovgivere og fører tilsyn med regeringens aktiviteter, er demokratiets grundvold; hilser i denne forbindelse vedtagelsen af loven om landets parlament, som i høj grad forbedrer dettes arbejdsmåde, velkommen; bemærker, at der er et yderligere behov for at forbedre parlamentets arbejde og styrke oppositionens rolle gennem en ændring af parlamentets forretningsorden, så den bringes i overensstemmelse med den bedste europæiske praksis; beklager, at et politisk parti netop har besluttet at trække sig ud af alle politiske aktiviteter, og opfordrer indtrængende samtlige politiske partier til at tilstræbe en almindeligt accepteret løsning, som kan føre til en normalisering af det parlamentariske arbejde;

6.   glæder sig over den måde, som myndighederne har gennemført præsident- og lokalvalgene på, hvad der udgjorde et positivt fremskridt i forhold til parlamentsvalget i 2008; konstaterer med tilfredshed, at valget levede op til de fleste internationale standarder, og opfordrer regeringen til at fortsætte med gennemførelsen af de resterende henstillinger fra OSCE/ODIHR, især ved ajourføring af valglisterne, så der sikres lige adgang for partier og kandidater til medierne og uforbeholden gennemførelse af bestemmelserne om finansiering af valgkampen; henviser til en række indberettede tilfælde af pres på og intimidering af vælgere, især offentligt ansatte, som bør tages op; glæder sig over, at nogle af de personer, der har gjort sig skyldige i uregelmæssigheder, er blevet stillet for retten, og forventer, at de øvrige uregelmæssigheder vil bliver efterforsket, og at de ansvarlige vil blive retsforfulgt;

7.   understreger, at det er yderst vigtigt at forbedre de interetniske forbindelser, herunder garantere rettighederne for alle uanset etnisk baggrund, ved et fortsat gennemførelse af Ohrid-rammeaftalen, idet den er grundlaget for de interetniske forbindelser i landet, opfordrer alle samfund i landet og deres ledere til at respektere de andre grupper og navnlig at afstå fra at benytte ophidsende sprogbrug og provokerende symboler, der svækker de andre etniske gruppers rolle; understreger desuden, at uddannelse har stor betydning for integrationsprocessen og opfordrer i denne forbindelse myndighederne til at afskaffe praksis med undervisning på skift af etnisk adskilte elevhold;

8.   henviser specielt til den igangværende decentralisering, der udgør et vigtigt skridt med henblik på, at landet kan fungere bedre, og at forholdet mellem de etniske grupper kan forbedres; betoner, at kommunerne med henblik på at sikre en positiv gennemførelse af denne proces bør råde over de nødvendige midler til udførelse af disse nye opgaver og forbedre deres muligheder for at overtage de overdragne opgaver;

9.   understreger, at borgernes adgang til domstolene er afgørende for retsstatsforholdene; glæder sig derfor over fremskridtene på det retslige område og regeringens tilsagn om at fortsætte sit reformarbejde, således som det bl.a. kommer til udtryk i forhøjelsen af midlerne til domstolene og den offentlige anklagemyndighed; understreger betydningen af, at lovene håndhæves, og opfordrer myndighederne til yderligere at styrke dommernes uafhængighed og sikre deres objektivitet; bemærker, at forsinkelserne i retssagerne er øget, og henstiller til myndighederne at forbedre systemets effektivitet yderligere, samtidig med at respekten for menneskerettighederne øges i undersøgelsesfasen og i retsforfølgelsen; kræver endvidere, at loven om retsbistand vedtages hurtigt;

10.   tager de fremskridt til efterretning, der er gjort med hensyn til den offentlige forvaltnings funktion i almindelighed og vedtagelsen af loven om offentlige ansatte i særdeleshed; anmoder myndighederne om at sikre lovens overholdelse ved at gøre en ende på praksissen med retsstridige forfremmelser og midlertidige ansættelser, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen;

11.   hilser de fremskridt velkommen, der er gjort med reformen af politiet og indførelsen af et nyt forfremmelsessystem, som bidrager til afpolitiseringsprocessen; opfordrer myndighederne til at fortsætte reformerne for at sikre effektive og demokratiske ordninger for tilsyn med politiet og forebyggelse af forseelser og magtmisbrug fra politiets side;

12.   opfordrer myndighederne til yderligere at fremme udviklingen af uafhængige og alsidige medier uden politisk indblanding; understreger behovet for til stadighed at forbedre pressefriheden ved anvendelse af europæiske normer og forbedring af gennemsigtigheden;

13.   opfordrer myndighederne til at formulere en strategi mod forskelsbehandling, som kan sikre lighed for alle uanset deres etniske oprindelse, køn, alder, religion eller seksuelle orientering, og vedtage den nødvendige lovgivning i så henseende; understreger, at det er nødvendigt at gøre en energisk indsats for at forbedre kvinders og børns situation og at beskytte dem mod vold i hjemmet;

14.   beklager, at forslaget til en omfattende lov til bekæmpelse af forskelsbehandling, der beskytter borgere mod forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse, adgang til varer og tjenesteydelser, uddannelse, offentlige institutioner og privatlivet, som regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forelagde den 28. januar 2010, ikke anerkender seksuel orientering som grundlag for forskelsbehandling; påpeger, at disse bestemmelser er blevet indarbejdet i tidligere lovforslag, som Kommissionen har set, og som var nævnt i rapporten fra arbejdsministeriet og ministeriet for sociale anliggender; opfordrer regeringen i Skopje til at bringe lovforslaget i overensstemmelse med rammedirektivet om beskæftigelse (2000/78/EF) og forslaget til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426);

15.   opfordrer regeringen til at udfolde yderligere bestræbelser på at øge kvindernes på nuværende tidspunkt begrænsede deltagelse i politik; glæder sig over de positive foranstaltninger, der er blevet truffet, og som har medført en større andel af kvinder i det nationale parlament; mener dog, at der er behov navnlig for en yderligere indsats for at øge kvindernes deltagelse i det politiske liv på lokalt niveau;

16.   glæder sig over de nye institutionelle rammer for de ligestillingsudvalg, som er blevet indført, og håber, at disse udvalg vil få tilført de nødvendige ressourcer og få et klart mandat;

17.   bemærker, at selv om der er udformet en politik for bekæmpelse af vold i hjemmet, giver dette spørgsmål efter Kommissionens opfattelse fortsat anledning til bekymring; konstaterer med tilfredshed, at straffelovens definition af voldtægt er blevet udvidet, og at det vil indebære en mere omfattende beskyttelse af kvinder;

18.   opfordrer i denne forbindelse alle kommuner til at undertegne memorandummet om samarbejde om gennemførelse af aktiviteterne med henblik på integration af romaerne i perioden 2005-2015 og strategien for romaer for at tage spørgsmål relateret til romaer op lokalt i samarbejde med myndighedsinstitutionerne; opfordrer indtrængende myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at afsætte flere midler til gennemførelsen af de operationelle planer som led i den nationale handlingsplan vedrørende romakvinder;

19.   understreger civilsamfundsorganisationernes vigtige rolle i den igangværende omdannelse af landet, ikke blot i reformprocessen og kampen mod korruption, men, hvilket er lige så vigtigt, i de interetniske forbindelser og overvågningen af menneskerettighedssituationen; understreger, at sådanne aktiviteter bør støttes i tilstrækkeligt omfang af førtiltrædelsesinstrumentet, både i Skopje og i resten af landet;

Den økonomisk og sociale situation

20.   roser regeringen for den makroøkonomiske politik, den har ført for at imødegå de negative virkninger af den globale finansielle og økonomiske krise; er bekymret over, at finanskrisens indvirkning vil forværre den konstant høje arbejdsløshed i landet og stå i vejen for indsatsen for at nedbringe den; understreger, at myndighederne bør gøre alt for at beskytte udsatte samfundsgrupper mest muligt mod krisens virkninger;

21.   lykønsker landet med dets forbedrede placering i den nyeste rapport fra Verdensbanken med titlen "Doing Business 2009"; påpeger dog, at procedurerne for at registrere virksomheder og beskytte ejendomsretten stadig ikke er blevet forbedret tilstrækkeligt, og at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til uddannelsessystemet til, at der kan tilvejebringes de menneskelige ressourcer, der skal til for at udvikle økonomien;

22.   mærker sig fagforeningernes seneste protester mod regeringens ændring af arbejdsretten, som muligvis vil indskrænke arbejdstagernes rettigheder og friheder; er alvorligt bekymret over arbejdstagernes, navnlig de kvindelige arbejdstageres, forhold på tekstilfabrikkerne; understreger, at ligebehandling af kvinder og lige beskæftigelsesmuligheder er et helt afgørende element i en velstående og konkurrencedygtig økonomi;

23.   mener, at der, selv om tilpasningen af lovgivningen på miljøområdet til en vis grad er forbedret, bør ske betydelige forbedringer på lokalt plan; gentager sin opfordring til en effektiv kontrol med vandkvaliteten og vandstanden i grænsesøerne Ohrid, Prespa og Dojran og floden Vardar; opfordrer til et snævrere grænseoverskridende samarbejde om miljøanliggender med udgangspunkt i EU-standarder, og hilser i denne forbindelse de initiativer velkommen, som er truffet på lokalt niveau, såsom mødet for nylig mellem regeringscheferne fra Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien;

24.   kræver i betragtning af disse økosystemers betydning, at der træffes effektive foranstaltninger som led i en bæredygtig udvikling for at afbøde menneskelige og økonomiske aktiviteters negative indvirkning på disse økosystemer, navnlig hvad angår de truede arter og udsatte levesteders generelle tilstand; fastslår i denne forbindelse, at den forsinkede opførelse af spildevandsprojekter i alle større byer og industrianlæg giver anledning til betydelig bekymring;

25.   opfordrer indtrængende myndighederne til at iværksætte investeringer i vedligeholdelse og forbedring af jernbanenettet, der såvel i miljømæssig som økonomisk henseende er et bæredygtigt alternativ til vejnettet og helt afgørende for genoptagelsen af et velfungerende regionalt samarbejde; opfordrer landet til i højere grad at integrere transportsystemet i alle nabolandenes systemer, navnlig for så vidt angår den offentlige sektor, og opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige tekniske og økonomiske bistand inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand;

26.   lykønsker regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med de fremskridt, der er opnået ved forberedelsen til overtagelsen af midlerne under instrumentet for førtiltrædelsesbistand; konstaterer med tilfredsstillelse, at de nationale myndigheder har godkendt komponenterne i dette instrument vedrørende regionaludvikling og menneskelige ressourcer samt udviklingen af landdistrikter; opfordrer regeringen og Kommissionen til at fremskynde tempoet i det nødvendige arbejde for overdragelse af forvaltningen af komponenterne vedrørende omstillingsstøtte, institutionsopbygning og grænseoverskridende samarbejde; understreger betydningen af instrumentet for førtiltrædelsesbistand som et vigtigt redskab, der er udformet med henblik på at bistå landet i dets forberedelse af et kommende EU-medlemskab;

Regionale spørgsmål

27.   lykønsker landet med, at det har overholdt alle benchmarks for visumliberaliseringsordningen, hvad der har bevirket, at Rådet med forordning (EF) nr. 1244/2009 har indført en visumfri ordning fra den 19. december 2009; glæder sig over, at regeringen har udvist ansvarlighed på regionalt plan ved at tilbyde ekspertbistand til myndighederne i Bosnien-Hercegovina fra den vigtigste forhandler under visumforhandlingerne;

28.   hilser landets deltagelse i EU's civile og militære missioner samt dets tilpasning til størstedelen af EU's erklæringer og fælles holdninger velkommen; tager den nylige oprettelse af diplomatiske forbindelser med Kosovo og indgåelsen af en aftale om den fysiske fastlæggelse af grænsen til efterretning som et afgørende skridt hen imod regional stabilitet;

29.   minder om, at opretholdelse af gode naboskabsforbindelser, herunder en gensidigt acceptabel forhandlingsløsning på navnespørgsmålet fortsat er et væsentligt element i overensstemmelse med de relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd den 19. og 20. juni 2008 og samlingerne i Rådet (generelle anliggender og eksterne forbindelser) den 7. og 8. december 2008 og den 8. december 2009;

30.   glæder sig i så henseende over det nye og mere positive klima mellem regeringerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland efter det seneste valg i Grækenland, og især over de seneste møder mellem premierministrene fra de to lande; tilskynder de to lande til at intensivere deres indsats på højeste plan i FN-regi, og navnlig inden for rammerne af FN-forhandlinger, for at nå frem til en løsning på navnestriden, og understreger, at EU bør være indstillet på at bistå i forhandlingsprocessen; noterer sig anvendelsen af historisk baserede argumenter i den aktuelle debat, herunder henvisningen til antikken, som risikerer at øge spændingerne i forholdet til nabolandene og skabe ny intern splittelse;

31.   hilser den nye græske regerings initiativ velkommen, hvormed den foreslår en symbolsk frist i 2014, der kan fungere som en tilskyndelse til, at landene på det vestlige Balkan kan opnå EU-medlemskab; opfordrer i dette øjemed regeringerne i denne regions lande til at yde et seriøst bidrag til opnåelsen af dette påskønnelsesværdige mål;

32.   fremhæver vigtigheden af forsoning og forståelse i regionen, som udgør en vigtig bestanddel af de europæiske værdier og principper, og tilskynder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og nabolandene til at deltage aktivt i udviklingen og gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger på områder som uddannelse og grænseoverskridende samarbejde samt udbredelsen af en fælles forståelse af historien; opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og nabolandene til at afstå fra handlinger og erklæringer, der kan have en negativ indflydelse på bestræbelser i denne retning; bemærker, at fælles højtideligholdelse af fælles historiske begivenheder bidrager til en bedre forståelse af historien og opretholdelse af gode naboskabsforbindelser;

33.   opfordrer myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at imødegå "hadefuld tale" over for EU-nabolande i medierne og sådanne formuleringer i skolernes lærebøger;

34.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og nabolandene til at bidrage til en politisk kultur, som bygger på gensidig respekt, forståelse, tillid og tolerance; betoner i denne forbindelse det store ansvar, der hviler på politikerne og medierne;

35.   understreger det afgørende ansvar, der påhviler regionens myndigheder med hensyn til opretholdelse af fred, sikkerhed og stabilitet, og den vigtige rolle, som EU-institutionerne spiller i denne forbindelse, og opfordrer dem indtrængende til at nøje at overveje konsekvenserne deres beslutninger og handlinger; bemærker derfor med bekymring, at Rådet har udsat sin afgørelse om yderligere skridt i udvidelsesprocessen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvad der indebærer en risiko for både at øge de politiske etniske spændinger i landet og påvirke stabiliteten i regionen negativt;

o
o   o

36.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringen og parlamentet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(1) KOM(2009)0533.
(2) EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
(3) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 32.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik