Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2677(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0065/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0022
P7_TA(2010)0024

Prijaté texty
PDF 145kWORD 74k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009
P7_TA(2010)0024B7-0065/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery predsedníctva vydané po zasadnutí Európskej rady v Solúne v dňoch 19. a 20. júna 2003, na ktorom dostali všetky štáty západného Balkánu prísľub, že sa stanú členmi Európskej únie,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005, aby sa Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko udelil štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, a na závery predsedníctva vydané po zasadnutiach Európskej rady 15. a 16. júna 2006 a 14. a 15. decembra 2006,

–   so zreteľom na predbežnú dohodu medzi Gréckou republikou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko z roku 1995,

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 a na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2009 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2009 – 2010(1),

–   so zreteľom na závery šiesteho zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a EÚ z 27. júla 2009,

–   so zreteľom na odporúčania Spoločného parlamentného výboru EÚ – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko z 31. marca 2009,

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii z 18. septembra 2007 a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009(2), prijaté 1. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/212/ES z 18. februára 2008(3) o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko,

–   so zreteľom na závery zo zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné veci zo 7. a 8. decembra 2009,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže proces rozširovania je prínosný ako pre pristupujúce krajiny, tak aj pre Európsku úniu ako celok,

B.   keďže možnosť integrácie do EÚ aj naďalej pozitívne ovplyvňuje reformy na západnom Balkáne a prispieva k väčšej stabilite, mieru a prosperite v tomto regióne,

C.   keďže boj s korupciou je v každej krajine, ktorá má záujem o vstup do EÚ, dôležitou prioritou prístupovej agendy EÚ,

D.   keďže Bývala juhoslovanská republika Macedónsko pokračuje v reformnom procese a vstúpi do EÚ hneď, ako splní všetky kodanské kritériá,

1.   vyjadruje uznanie Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko za pokrok, ktorý urobila od poslednej správy o pokroku; s uspokojením konštatuje, že na základe tohto pokroku Komisia odporučila, aby sa začali prístupové rokovania; vyzýva Radu, aby na samite v marci 2010 bezodkladne potvrdila odporúčanie Komisie v súlade so závermi zo zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné veci zo 7. a 8. decembra 2009, a očakáva, že rokovania sa začnú v blízkej budúcnosti;

2.   zdôrazňuje, že jasne stanovená, konkrétna a správne načasovaná perspektíva členstva v EÚ je i naďalej hlavnou hybnou silou procesu reforiem v krajinách tohto regiónu, a najmä v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko; ďalej pripomína, že nehatený postup k dosiahnutiu členstva v EÚ má zásadný význam pre zabezpečenie politickej stability ─ spoločného cieľa, ktorý všeobecne uznávajú politickí aktéri a etnické skupiny v krajine;

Politický vývoj

3.   víta široký konsenzus medzi vládou a opozičnými stranami vo veci európskeho smerovania krajiny; s uspokojením konštatuje, že vďaka tomuto konsenzu a lepšiemu politickému dialógu sa zrýchlilo prijímanie zákonov o integrácii do EÚ; zdôrazňuje však, že je dôležité ich účinné uplatňovanie; víta skutočnosť, že veľká väčšina obyvateľstva podporuje proces pristúpenia k EÚ, a je preto odhodlaná podporovať nevyhnutné reformy;

4.   víta pokrok, ktorý krajina urobila v boji proti korupcii, najmä čo sa týka prijatia zákona o financovaní politických strán; konštatuje však, že korupcia, ktorá je častým javom v krajinách tohto regiónu, je stále rozšírená a že na jej elimináciu treba podniknúť ďalšie rázne kroky;

5.   pripomína, že výkonný parlament, ktorý si plní úlohu zákonodarcu a kontroluje činnosť vlády, je základom demokratického štátu; v tejto súvislosti víta prijatie zákona o národnom parlamente, ktorý výrazne zlepšuje jeho fungovanie; konštatuje, že treba ešte viac zlepšiť fungovanie parlamentu a posilniť úlohu opozície, a to upravením parlamentného rokovacieho poriadku tak, aby zodpovedal osvedčeným európskym postupom; vyjadruje poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím jednej z politických strán ukončiť činnosť v parlamente a nalieha na všetky politické strany, aby hľadali všeobecne prijateľné riešenie, ktoré povedie k obnoveniu parlamentnej činnosti;

6.   chváli orgány za priebeh prezidentských a komunálnych volieb, ktoré predstavovali posun k lepšiemu v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2008; s uspokojením konštatuje, že voľby prebehli v súlade s väčšinou medzinárodných noriem, a vyzýva vládu, aby pokračovala vo vykonávaní ostatných odporúčaní OBSE/ODIHR, najmä prostredníctvom aktualizácie zoznamu voličov, zabezpečením rovnakého prístupu k médiám pre strany a kandidátov a úplným vykonávaním ustanovení o financovaní kampaní; zdôrazňuje množstvo nahlásených prípadov vyvíjania nátlaku a zastrašovania voličov, najmä štátnych zamestnancov, ktorými sa treba zaoberať; víta skutočnosť, že niektoré osoby, ktoré uvedené skutky páchali, boli postavené pred súd, a očakáva, že ostatné skutky budú vyšetrené a ich páchatelia trestne stíhaní;

7.   zdôrazňuje mimoriadny význam zlepšenia vzťahov medzi etnikami, vrátane zaručenia práv osobám s akýmkoľvek etnickým pôvodom, nepretržitým uplatňovaním Ochridskej rámcovej dohody, ktorá je základom vzťahov medzi etnickými skupinami v krajine; vyzýva všetky komunity a ich vedúcich činiteľov, aby rešpektovali citlivé miesta ostatných skupín a najmä aby sa zdržali poburujúcich prejavov a nepoužívali provokatívne symboly, ktoré podrývajú úlohu ostatných etnických skupín; ďalej zdôrazňuje význam, ktorý má vzdelanie v procese integrácie, a v tejto súvislosti vyzýva orgány, aby na školách postupne zrušili etnicky separované vyučovanie na zmeny;

8.   upozorňuje najmä na prebiehajúci proces decentralizácie, ktorý je jedným z dôležitých krokov k lepšiemu fungovaniu krajiny a zlepšeniu vzťahov medzi etnickými skupinami; zdôrazňuje, že na úspešné dokončenie tohto procesu je nutné poskytnúť samosprávam viac finančných prostriedkov na plnenie nových úloh a posilniť ich schopnosť vykonávať prenesené právomoci,

9.   zdôrazňuje, že prístup občanov k spravodlivosti je podstatným prvkom právneho štátu; v tejto súvislosti víta pokrok v oblasti súdnictva a záväzok vlády pokračovať v reformách, ktoré sa prejavili okrem iného vo zvýšení prostriedkov na financovanie súdov a prokuratúry; zdôrazňuje význam uplatňovania zákonov a vyzýva orgány, aby naďalej posilňovali nezávislosť súdnictva a zabezpečili nestrannosť sudcov; konštatuje, že počet nedoriešených súdnych prípadov sa znižuje, a nabáda orgány, aby aj naďalej zlepšovali účinnosť systému a aby pokračovali v posilňovaní dodržiavania základných práv pri vyšetrovaní a počas súdnych konaní; ďalej vyzýva na urýchlené prijatie zákona o právnej pomoci;

10.   berie na vedomie pokrok v reforme fungovania verejnej správy vo všeobecnosti, najmä prijatie zákona o štátnych zamestnancoch; vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržiavanie zákona a zastavili nezákonné povyšovanie zamestnancov a najímanie dočasného personálu mimo pôsobnosti zákona;

11.   víta pokrok dosiahnutý pri reforme polície a budovaní nového systému kariérneho postupu, ktorý prispieva k jej depolitizácii; vyzýva orgány, aby pokračovali v reformách s cieľom zabezpečiť účinné a demokratické mechanizmy pre dohľad nad políciou a predchádzanie chybnému konaniu polície a zneužívaniu jej právomocí;

12.   vyzýva orgány, aby aj naďalej podporovali rozvoj nezávislých a rôznorodých médií, ktoré nie sú ovplyvňované politickými stranami; zdôrazňuje potrebu neustáleho posilňovania slobody médií uplatňovaním európskych noriem a zlepšovaním transparentnosti;

13.   vyzýva orgány, aby vyvinuli antidiskriminačnú stratégiu zaručujúcu rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnický pôvod, pohlavie, vek, náboženské vyznanie, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie a aby na tento účel prijali všetky potrebné právne predpisy; zdôrazňuje, že treba vyvinúť rázne úsilie s cieľom zlepšiť situáciu žien a detí a chrániť ich pred domácim násilím;

14.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že návrh komplexného antidiskriminačného zákona predložený vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 28. januára 2010, ktorý občanom poskytne ochranu pred diskrimináciou v oblastiach zamestnanosti, prístupu k tovaru a službám, vzdelávania, verejných inštitúcií a súkromného života, nepripúšťa ako dôvod diskriminácie sexuálnu orientáciu; poukazuje na to, že takéto ustanovenia boli zahrnuté do predchádzajúcich legislatívnych návrhov, do ktorých mohla Komisia nahliadnuť a boli spomenuté aj v správe, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnej politiky; vyzýva vládu v Skopje, aby návrh zákona zosúladila s rámcovou smernicou o zamestnanosti č. 2000/78/ES a navrhovanou smernicou o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426);

15.   vyzýva vládu, aby sa naďalej usilovala o zvýšenie počtu žien aktívnych v politike, ktorý je v súčasnosti obmedzený; víta prijaté pozitívne opatrenia, ktoré viedli k zvýšeniu podielu žien v národnom parlamente; domnieva sa však, že je potrebné ďalšie úsilie, najmä s cieľom zvýšiť podiel žien v politickom živote na miestnej úrovni;

16.   víta zriadenie nového inštitucionálneho rámca výborov pre rovnosť príležitostí a verí, že tieto výbory získajú primerané zdroje a jasné mandáty;

17.   konštatuje, že napriek prijatiu politiky zameranej na boj proti domácemu násiliu je toto násilie podľa názoru Komisie i naďalej oblasťou vzbudzujúcou znepokojenie; s potešením konštatuje, že sa v trestnom práve rozšírilo vymedzenie pohlavného zneužitia, čo bude znamenať vyšší stupeň ochrany žien;

18.   v tejto súvislosti vyzýva všetky obce, aby podpísali memorandum o spolupráci na vykonávanie činností v rámci programu integrácie Rómov na roky 2005 až 2015 a stratégie pre Rómov s cieľom riešiť rómsku problematiku na miestnej úrovni v spolupráci s vládnymi inštitúciami; naliehavo vyzýva orgány Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, aby zvýšili financovanie vykonávania operačných plánov v rámci národného akčného plánu pre rómske ženy;

19.   zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú v prebiehajúcej transformácii krajiny zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, a to nielen v reformných procesoch a boji proti korupcii, ale aj v rovnako dôležitých otázkach, ako sú vzťahy medzi etnikami a monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že takéto činnosti by sa mali rovnako podporovať nástrojom predvstupovej pomoci v Skopje a vo zvyšku krajiny;

Hospodárska a sociálna situácia

20.   vyjadruje vláde uznanie za prijatie makroekonomických politík, ktorých cieľom je zmierniť negatívne účinky celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy; obáva sa, že dosah finančnej krízy na krajinu môže zhoršiť trvalo vysokú mieru nezamestnanosti a znemožniť jej zníženie; zdôrazňuje, že orgány by mali urobiť všetko pre to, aby čo najúčinnejšie chránili zraniteľné skupiny spoločnosti pred dosahom krízy;

21.   blahoželá krajine k lepšiemu umiestneniu v rebríčku, ktorý Svetová banka zverejnila vo svojej najnovšej správe s názvom Doing Business za rok 2009; zdôrazňuje však, že proces registrácie podnikateľských subjektov a ochrana vlastníckych práv sa doteraz dostatočne nezlepšili a že do vzdelávacieho procesu sa neinvestuje dostatočné množstvo prostriedkov na vytváranie ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné na rozvoj hospodárstva;

22.   berie na vedomie nedávny protest odborov proti novelizácii pracovného práva, ktorú navrhuje vláda a v dôsledku ktorej by sa mohli obmedziť práva a slobody pracovníkov; vyjadruje vážne znepokojenie nad postavením pracovníkov, najmä žien v textilných továrňach; poukazuje na to, že rovnaké zaobchádzanie so ženami a rovnaké pracovné príležitosti sú jadrom prosperujúcej a konkurencieschopnej ekonomiky;

23.   nazdáva sa, že hoci zlaďovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia mierne pokročilo, ich vykonávanie na miestnej úrovni sa musí značne zlepšiť; opakovane vyzýva na účinné sledovanie kvality a úrovne vody v pohraničných jazerách Ochrid, Prespa a Dojran a v rieke Vardar/Axios; vyzýva na užšiu cezhraničnú spoluprácu v environmentálnej oblasti na základe noriem EÚ a v tejto súvislosti víta iniciatívy na regionálnej úrovni, napríklad nedávne stretnutie premiérov Grécka, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Albánska;

24.   s vedomím dôležitosti týchto ekosystémov požaduje, aby sa na základe trvalo udržateľného rozvoja prijali účinné kroky na obmedzenie negatívnych vplyvov ľudskej a hospodárskej činnosti na tieto ekosystémy, s osobitným zreteľom na ohrozené druhy a celkový stav zraniteľných biotopov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že oneskorovanie výstavby čistiarní odpadových vôd vo všetkých veľkých mestách, menších mestách a priemyselných podnikoch je veľmi znepokojivé;

25.   naliehavo žiada orgány, aby začali investovať do údržby a modernizácie železničnej siete, ktorá je z ekologického i hospodárskeho hľadiska dostupnou alternatívou k cestným komunikáciám a má zásadný význam pre obnovenie serióznej spolupráce na regionálnej úrovni; vyzýva krajinu, aby zabezpečila lepšie prepojenie dopravného systému s dopravnými systémami všetkých susediacich štátov, najmä pokiaľ ide o verejný sektor, a vyzýva Komisiu, aby poskytla potrebnú technickú a finančnú pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci;

26.   blahoželá vláde Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko k pokroku, ktorý dosiahla pri príprave na prevzatie riadenia finančných prostriedkov v rámci nástroja predvstupovej pomoci; s uspokojením berie na vedomie akreditáciu vnútroštátnych orgánov vo vzťahu k zložkám nástroja predvstupovej pomoci týkajúcim sa regionálneho rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja vidieka; vyzýva vládu krajiny a Komisiu, aby urýchlili prácu, ktorá je potrebná na zverenie riadenia zložiek nástroja predvstupovej pomoci týkajúcich sa prechodnej pomoci, budovania inštitúcií a cezhraničnej spolupráce; zdôrazňuje význam nástroja predvstupovej pomoci ako významného nástroja určeného na pomoc krajine v jej príprave na budúce členstvo v EÚ;

Regionálne otázky

27.   blahoželá krajine k tomu, že splnila všetky kritériá pre liberalizáciu vízového režimu, na základe čoho Rada prijala nariadenie (ES) č. 1244/2009, ktorým jej bol od 19. decembra 2009 povolený bezvízový styk; chváli vládu za regionálnu zodpovednosť, ktorú preukázala tým, že orgánom Bosny a Hercegoviny ponúkla odborné znalosti hlavného vyjednávača pre otázky víz;

28.   víta účasť krajiny na civilných a vojenských misiách EÚ, ako aj to, že sa stotožňuje s väčšinou vyhlásení a spoločných pozícií EÚ; berie na vedomie nedávne nadviazanie diplomatických vzťahov s Kosovom, ako aj uzavretie dohody o vytýčení hraníc, ktoré významne prispievajú k regionálnej stabilite;

29.   pripomína, že v súlade s príslušnými závermi zo zasadnutí Európskej rady z 19. a 20. júna 2008 a Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné veci zo 7. a 8. decembra 2008 a z 8. decembra 2009 je naďalej kľúčové udržiavanie dobrých susedských vzťahov vrátane nájdenia obojstranne prijateľného riešenia problému názvu krajiny prostredníctvom rokovaní;

30.   v tejto súvislosti víta novú, pozitívnejšiu atmosféru, ktorá zavládla medzi vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a vládou Grécka po posledných gréckych voľbách, a najmä nedávne stretnutia oboch premiérov; vyzýva obidve krajiny, aby znásobili úsilie na najvyššej úrovni najmä v rámci rokovaní na úrovni OSN, s cieľom nájsť pod záštitou OSN vzájomne prijateľné riešenie problému názvu krajiny, a zdôrazňuje, že Európska únia by mala byť pripravená poskytnúť pomoc v procese rokovaní; so znepokojením berie na vedomie používanie historických argumentov v súčasnej diskusii vrátane javu tzv. antikvizácie, keďže to môže zvýšiť napätie vo vzťahoch so susednými štátmi a viesť k ďalšiemu vnútornému rozdeleniu;

31.   víta iniciatívu novej gréckej vlády, ktorá navrhuje rok 2014 ako symbolický a motivačný cieľový dátum pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ; v tejto súvislosti vyzýva vlády krajín v tomto regióne, aby sa s úprimnou snahou podieľali na dosiahnutí tohto ušľachtilého cieľa;

32.   zdôrazňuje význam zmierenia a porozumenia v regióne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskych hodnôt a zásad, a nabáda Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko a susediace krajiny, aby sa aktívne zapájali do vypracúvania a uplatňovania opatrení na budovanie dôvery v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce a do úsilia o zlepšenie spoločného chápania dejín; vyzýva orgány Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a susediacich krajín, aby sa zdržali konania a vyhlásení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť takéto úsilie; poznamenáva, že spoločné oslavy historických udalostí so susednými členskými štátmi EÚ prispievajú k lepšiemu porozumeniu dejín a k udržiavaniu dobrých susedských vzťahov;

33.   vyzýva orgány Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom odrádzať od nenávistnej rétoriky vo vzťahu k susedným členským štátom EÚ v médiách a od podobných prejavov v školských učebniciach;

34.   vyzýva Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko a jej susediace štáty, aby do politickej kultúry vniesli vzájomný rešpekt, porozumenie, dôveru a toleranciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje primárnu zodpovednosť politikov a médií;

35.   zdôrazňuje kľúčovú zodpovednosť vlád v regióne za mier, bezpečnosť a stabilitu, ako aj dôležitú úlohu, ktorú pritom zohrávajú inštitúcie EÚ, a naliehavo ich žiada, aby pozorne zvažovali dôsledky svojich rozhodnutí a krokov; v tejto súvislosti so znepokojením zaznamenáva odklad rozhodnutia Rady týkajúceho sa ďalších krokov v procese rozširovania vo vzťahu k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, čo môže zostriť etnické politické napätie v krajine a mať negatívne dôsledky na stabilitu v regióne;

o
o   o

36.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

(1) KOM(2009)0533.
(2) Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009, s.1.
(3) Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s.32.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia