Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0091(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0049/2009

Indgivne tekster :

A7-0049/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0028

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 37k
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg
Fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet - Progress ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress (KOM(2009)0340 - C7-0052/2009 - 2009/0091(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0340),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 129 og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0052/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 19, stk. 2, artikel 149 og artikel 153, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0049/2009),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.   tager Kommissionens erklæring, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2010/EU om ændring af afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress
P7_TC1-COD(2009)0091

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 284/2010/EU).


BILAG

Kommissionens erklæring

Vedr.: Finansiering af EU-mikrofinansieringsfaciliteten

EU-budgettets finansielle bidrag til mikrofinansieringsfaciliteten for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013 er fastsat til 100 mio. EUR, og dette bidrag skal delvist finansieres gennem en nedskæring på 60 mio. EUR af Progressprogrammets budget.

Kommissionen vil i sit budgetforslag sørge for, at der er en tilstrækkelig margen i de ikke-tildelte midler under det fastsatte loft i underudgiftsområde 1 a, således at budgetmyndigheden, dvs. Rådet og Europa-Parlamentet, kan øge Progressprogrammets budget for perioden 2011-2013 med op til 20 mio. EUR i overensstemmelse med punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik