Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0091(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0049/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0049/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0028

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 37k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - Progress ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0340),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 13, παράγραφος 2, άρθρο 129 και άρθρο 137, παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0052/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 2, άρθρο 149, άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0049/2009),

1.   εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.   λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παράρτημα·

3.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου το ζήτημα στο Κοινοβούλιο εφόσον σκοπεύει να τροποποιήσει ουσιωδώς την πρότασή της ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2010 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2010/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress
P7_TC1-COD(2009)0091

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 284/2010/ΕΕ.)


Παράρτημα

Δήλωση της Επιτροπής

Θέμα: Χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων

Η χρηματοδοτική συνεισφορά για τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ορίστηκε σε 100 εκατομμύρια ευρώ· θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος Progress κατά 60 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή θα φροντίσει το σχέδιο προϋπολογισμού της να περιλαμβάνει ικανοποιητικό μη κατανεμηθέν περιθώριο εντός των ανωτάτων ορίων των δαπανών που έχουν οριστεί για τον υποτομέα 1α, ούτως ώστε να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ήτοι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, να αυξήσει κατά 20 το πολύ εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος Progress για την περίοδο 2011-2013, κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου