Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0091(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0049/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0049/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 34k
Torstai 11. helmikuuta 2010 - Strasbourg
Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-ohjelma ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. helmikuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamisesta (KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0340),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan, 129 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0052/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan, 149 artiklan ja 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0049/2009),

1.   hyväksyy jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.   panee merkille liitteenä olevan komission lausuman;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2010/EU antamiseksi työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamisesta
P7_TC1-COD(2009)0091

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 284/2010/EU.)


Liite

Komission lausuma

Asia: Eurooppalaisen mikrorahoitusjärjestelyn rahoittaminen

Unionin talousarviosta maksettavaksi mikrorahoitusjärjestelyn rahoitusosuudeksi kaudella 1. tammikuuta 2010 – 31. joulukuuta 2013 on vahvistettu 100 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan osittain vähentämällä Progress-ohjelmalle myönnettyjä määrärahoja 60 miljoonalla eurolla.

Komissio huolehtii talousarvioesityksessään riittävästä kohdentamattomasta liikkumavarasta alaotsaketta 1a varten vahvistetun ylärajan puitteissa, jotta budjettivallan käyttäjä eli neuvosto ja parlamentti voivat lisätä Progress-ohjelmalle kaudeksi 2011–2013 myönnettyjä määrärahoja enintään 20 miljoonalla eurolla talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö