Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0091(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0049/2009

Pateikti tekstai :

A7-0049/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0028

Priimti tekstai
PDF 349kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2010 m. vasario 11 d. - Strasbūras
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0340),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 129 straipsnį ir 137 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C7-0052/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnį ir 153 straipsnio 2 dalies a punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0049/2009),

1.   priima pirmuoju svarstymu savo poziciją, kuri išdėstyta žemiau;

2.   atsižvelgia į pridėtą Komisijos pareiškimą;

3.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.   paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta pirmuoju svarstymu 2010 m. vasario 11 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2010/ES, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – Progress
P7_TC1-COD(2009)0091

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 284/2010/ES.)


Priedas

Komisijos pareiškimas

Dalykas: Europos mikrofinansų skyrimo priemonės finansavimas

Sąjungos biudžete nustatyta mikrofinansų skyrimo priemonei numatyto finansinio įnašo suma 2010 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui yra 100 mln. EUR; dalis šio įnašo bus finansuojama 60 mln. EUR sumažinus programai „Progress“ skirtą biudžetą.

Komisija savo biudžeto projekte numatys pakankamą nepaskirstytų lėšų maržą laikydamasi 1a išlaidų pakategoriui nustatytos viršutinės išlaidų ribos, kad biudžeto valdymo institucija, t. y. Taryba ir Parlamentas, galėtų daugiausiai 20 mln. EUR suma padidinti 2011–2013 m. laikotarpiui programai „Progress“ skirtą biudžetą, pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 37 punktą.

Teisinė informacija - Privatumo politika