Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0190(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0013/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0013/2010

Συζήτηση :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0029

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 265kWORD 38k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ***
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του «προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

(Διαδικασία έγκρισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0703 και 05305/1/2010 REV 1),

–   έχοντας υπόψη το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (16110/2009),

–   έχοντας υπόψη το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α), σε συνδυασμό με τα άρθρα 82, παράγραφος 1, στοιχείο δ) και 87, παράγραφος 2, στοιχείο α), της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (C7-0004/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0013/2010),

1.   αρνείται την έγκριση σύναψης της συμφωνίας·

2.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αμέσως συστάσεις στο Συμβούλιο με στόχο μακροπρόθεσμη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· επαναλαμβάνει ότι οιαδήποτε νέα συμφωνία στον τομέα αυτόν πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον δεσμευτικό πλέον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανανεώνει τα αιτήματα που είχε διατυπώσει με το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, και ιδίως τις παραγράφους 7 έως 13·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου