Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0063/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0063/2010

Συζήτηση :

PV 11/02/2010 - 3
CRE 11/02/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 52k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU
P7_TA(2010)0030B7-0063/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU (COM(2009)0577)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής που αφορά την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και τον υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τη HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα) και την EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών) (COM(2009)0577),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 153, παράγραφος 1, στοιχείο α), και το άρθρο 155 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31, παράγραφος 1,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(4),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU,

–   έχοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο περιελάμβανε κοινό αίτημα προς την Επιτροπή για εφαρμογή της συμφωνίας μέσω απόφασης του Συμβουλίου έπειτα από πρότασή της, όπως προβλέπεται από το άρθρο 155, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 που περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 84, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραυματισμοί από βελόνες μπορούν να οδηγήσουν στη μετάδοση περισσοτέρων από 20 επικινδύνων για τη ζωή ιών, στους οποίους συγκαταλέγονται οι ιοί της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C και του HIV/AIDS, και ότι, ως εκ τούτου, συνιστούν σοβαρό πρόβλημα για την υγεία,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραυματισμοί από βελόνες και άλλοι τραυματισμοί που προκαλούνται από αιχμηρά ιατρικά εργαλεία αποτελούν έναν από τους πλέον κοινούς και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι το νοσοκομειακό προσωπικό και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας συχνά κινδυνεύουν από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της χρήσης βελόνων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχουν δείξει ανεξάρτητες μελέτες, οι περισσότεροι τραυματισμοί από βελόνες μπορούν να αποφευχθούν με καλύτερη εκπαίδευση, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικευμένη χρήση ασφαλέστερων ιατρικών εργαλείων με ενσωματωμένους μηχανισμούς προστασίας από αιχμηρά αντικείμενα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, κάθε χρόνο σημειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τραυματισμοί από βελόνες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψυχολογικός και συναισθηματικός αντίκτυπος ενός τραυματισμού από βελόνα ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο μπορεί να είναι τεράστιος, ακόμα και όταν δεν προσβάλλεται τελικά ο εργαζόμενος από λοίμωξη, καθώς ο ίδιος και η οικογένειά του ζουν για πολλούς μήνες μέσα στην αβεβαιότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις του τραυματισμού στην υγεία του,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για εξεύρεση νομοθετικής λύσης όσον αφορά την επαρκή προστασία όσων εργάζονται στον υγειονομικό τομέα στην Ευρώπη από δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες και άλλα αιχμηρά ιατρικά εργαλεία προέκυψε από το προαναφερθέν ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στον υγειονομικό τομέα καθώς και το γεγονός ότι, σύμφωνα με μελέτες, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν θεωρείται ελκυστική η σταδιοδρομία στον τομέα της υγείας είναι οι σοβαροί κίνδυνοι υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου σε καθημερινή βάση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στην έκθεση του 2004 σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα αναγνωρίζεται ότι η εντεινόμενη έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της υγείας είναι πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της συμφωνίας πλαισίου θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας όσων εργάζονται στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος στα νοσοκομεία και οπουδήποτε πραγματοποιούνται δραστηριότητες υγειονομικής φύσεως,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία που αφορά κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να αποφύγει να επιβάλει περιττούς διοικητικούς, δημοσιονομικούς και νομικούς περιορισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

1.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, ιδίως επειδή πρόκειται για θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί σοβαρά το Κοινοβούλιο επί σειρά ετών·

2.   αναγνωρίζει ότι η προτεινόμενη οδηγία του Συμβουλίου ενσωματώνει τα πιο σημαντικά από τα πορίσματα του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006·

3.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συμφωνία πλαίσιο εκπονήθηκε σε ίση βάση σε συνεργασία μεταξύ HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα) και της FSESP (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών), οι οποίες αναγνωρίζονται από την Επιτροπή ως ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στο νοσοκομειακό και υγειονομικό σύστημα·

4.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συμφωνία πλαίσιο περιέχει μια ρήτρα «ελάχιστων προδιαγραφών», σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν θίγει ισχύουσες και μελλοντικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που είναι πιο ευνοϊκές για τους εργαζόμενους· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και να ενθαρρύνονται να εγκρίνουν πρόσθετα μέτρα τα οποία είναι πιο ευνοϊκά για τους εργαζομένους του κλάδου·

5.   συνιστά να εγκριθούν και να εφαρμοστούν κατεπειγόντως τα μέτρα που ορίζονται στην προτεινόμενη οδηγία, καθώς οι εργαζόμενοι του συγκριμένου κλάδου βρίσκονται στην αναμονή ήδη εδώ και μια πενταετία, από τότε που το σοβαρότατο αυτό ζήτημα τέθηκε για πρώτη φορά υπόψη της Επιτροπής·

6.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα συνοδεύουν τη συμφωνία και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη·

7.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας και να ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στη συμφωνία πλαίσιο.

(1) ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
(2) ΕΕ L 393, 30.12.1989, σ. 13.
(3) ΕΕ L 393, 30.12.1989, σ. 18.
(4) ΕΕ L 262, 17.10.2000, σ. 21.
(5) ΕΕ C 304 E, 1.12.2005, σ. 400.
(6)3 ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 754.
(7) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 14.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου