Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0106(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0016/2010

Indgivne tekster :

A7-0016/2010

Forhandlinger :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Afstemninger :

PV 25/02/2010 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0034

Vedtagne tekster
PDF 278kWORD 120k
Torsdag den 25. februar 2010 - Bruxelles
Investeringsprojekter i energiinfrastruktur ***I
P7_TA(2010)0034A7-0016/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2010 om forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 (KOM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0361),

–   der henviser til Rådets høring af Parlamentet (C7-0125/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 194, stk. 1 og stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelsen fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0016/2010),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96
P7_TC1-COD(2009)0106

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,særlig artikel 194, stk. 1 og 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  EU har sat sig som mål at indføre en fælles og solidarisk energipolitik, der sigter mod at sikre dens energiforsyninger, at realisere overgangen til et højeffektivt og en yderst energieffektiv økonomi og at sikre en solidarisk funktion af energimarkederne, der inden for rammerne af det indre marked bygger på principperne for fair konkurrence.

(2)  Det er en forudsætning for udviklingen af EU's energipolitik at tegne et samlet billede af udviklingen i energiinvesteringerne i EU. Derved bliver Kommissionen i stand til at foretage de fornødne sammenligninger og evalueringer og foreslå de relevante foranstaltninger på grundlag af korrekte tal og analyser, især vedrørende den fremtidige balance mellem udbud og efterspørgsel af energi. Enhver foranstaltning, der foreslås eller træffes på EU-plan, bør være neutral og ikke udgøre et markedsindgreb.

(3)  Energimæssigt har situationen i og uden for EU ændret sig væsentligt i de senere år, hvilket betyder, at investeringer i energiinfrastruktur er blevet helt centrale spørgsmål, som skal løses, for at ▌sikre EU's energisikkerhed, navnlig via energieffektivitet og energibesparelser at konstatere, hvor der i fremtiden kan opstå huller og/eller overskud af energiforsyninger og sikre stabile energiforsyninger for EU og at det indre marked kan fungere uhindret, og at EU kan gennemføre den overgang til en yderst energieffektiv økonomi, som den har påbegyndt.

(4)  Den nye energisituation kræver betydelige investeringer i infrastrukturen, især på områderne for vedvarende energikilder og energieffektivitet og i udvikling af nye infrastrukturformer og nye teknologier, der vinder udbredelse på markedet. Med liberaliseringen af energisektoren og den fortsatte integration af det indre marked får de økonomiske operatører en mere fremtrædende rolle i investeringssammenhæng, og samtidig vil de nye politikkers krav til eksempelvis brug af forskellige brændsler og brændstoffer ændre på medlemsstaternes politikker for etablering af ny og/eller mere moderne energiinfrastruktur.

(5)  Medlemsstaterne bør til dette formål altid overveje at reducere energiforbruget i overensstemmelse med EU's 20 %-mål for energieffektivitet, som er det mest omkostningseffektive middel til at nå dens mål for nedbringelse af drivhusgasemissioner, og forbedre og udbygge den eksisterende infrastruktur, inden der investeres i ny infrastruktur. Investeringsprojekterne for energiinfrastruktur bør fuldt ud være i overensstemmelse med målet for 2020 om, at mindst 20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder.

(6)  På baggrund af de nye energipolitiske mål og udviklingen på markederne bør investeringer i energiinfrastruktur i EU prioriteres højere, især med henblik på at forebygge problemer i forbindelse med forsyningssikkerheden fra energikilderne, fremme bedste praksis og opnå større gennemsigtighed med hensyn til de indbyrdes forbundne energisystemers fremtidige udvikling i EU.

(7)  Kommissionen og især dens markedsobservatorium for energi bør derfor med henblik på at garantere de vigtigste investeringer, råde over nøjagtige data og oplysninger om igangværende og kommende investeringsprojekter, herunder nedlukninger af en del af den eksisterende infrastruktur, i de vigtigste dele af EU's energisystem.

(8)  Data og oplysninger om den forventede udvikling i produktions-, transport- og lagerkapacitet og om projekter i de forskellige energisektorer har interesse for EU's kommende investeringsprojekter. Der skal derfor skabes forudsætninger for, at Kommissionen og især dens markedsobservation for energi underrettes om de investeringsprojekter og -planer, hvor arbejdet allerede er påbegyndt eller efter planen skal påbegyndes inden for fem år, eller hvor hele den eksisterende infrastruktur eller en del heraf tages ▌ud af drift inden for tre år.

(9)  For at Kommissionen kan danne sig et sammenhængende billede af den fremtidige udvikling i hele EU's energisystem, kræves der harmoniserede rammer for indberetning om investeringsprojekter, som bygger på ajourførte kategorier af, hvilke officielle data og oplysninger medlemsstaterne skal sende.

(10)  De oplysninger, som Kommissionen tilsendes i medfør af denne forordning, kan anvendes til at føre tilsyn med medlemsstaternes efterlevelse af specifik lovgivning inden for rammerne af fællesskabsretten, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder(2).

(11)  Medlemsstaterne bør med dette for øje give Kommissionen data og oplysninger om de på deres område planlagte og igangværende investeringsprojekter inden for energiinfrastruktur vedrørende produktion, oplagring og transport af olie, gas, kul, vedvarende energi, elektricitet såvel som større projekter vedrørende fjernvarme og -køling og kuldioxid-opsamling, -transport og -lagring, inklusive sammenkobling med tredjelande. Det bør pålægges de pågældende virksomheder at indberette sådanne data og oplysninger til medlemsstaterne, således at Kommissionen sættes i stand til at overvåge EU's energiinfrastruktur. Medlemsstaterne og Kommissionen bør være forpligtede til at sikre fortrolighed i omgangen med de data, som virksomhederne indberetter.

(12)  Som følge af tidshorisonten for investeringsprojekter i energisektoren burde indberetning hvert andet år være tilstrækkeligt.

(13)  For at undgå uforholdsmæssigt store administrative byrder og minimere omkostningerne for medlemsstaterne og virksomhederne, især små og mellemstore virksomheder, bør forordningen give mulighed for at undtage medlemsstater og virksomheder fra indberetningspligten, hvis Kommissionen modtager tilsvarende og sammenlignelige oplysninger i medfør af lovgivning, der er specifik for EU's energisektor og vedtaget af EU's institutioner, og hvis mål er konkurrencebaserede EU-energimarkeder, et bæredygtigt EU-energisystem og energiforsyningssikkerhed i EU. En overlapning af indberetningskrav, som er fastlagt i den tredje liberaliseringspakke for energimarkedet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet(3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas(4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling(6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet(7)) bør derfor undgås. Kommissionen bør præcisere anvendelsen af denne undtagelse med henblik på mærkbart at lette indberetningsbyrden og tydeliggøre, hvilket indhold, hvilken opstilling og hvilke frister indberetningspligten indebærer, og hvilken person eller hvilket organ pligten påhviler, samt hvem der er ansvarlig for forvaltningen af indberetningssystemet.

(14)  Medlemsstaterne, deres beskikkede enhed eller, hvis det er relevant, de organer, som er ansvarlige for energisektorspecifikke EU-investeringsplaner, bør sikre de data og oplysninger, de indberetter til Kommissionen, med hensyn til kvalitet, relevans, nøjagtighed, utvetydighed, aktualitet og indbyrdes overensstemmelse, idet de sikrer fortroligheden af kommercielt følsomme data og oplysninger.

(15)  Af hensyn til databehandlingen og en enkel og sikker dataindberetning bør Kommissionen og i særdeleshed dens markedsobservatorium for energi have mulighed for at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger hertil, navnlig benytte integrerede it-værktøjer og -procedurer. Kommissionen bør sikre, at disse it-ressourcer sikrer fortrolig omgang med de data og oplysninger, som indberettes til Kommissionen.

(16)  Bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med medlemsstaternes behandling af personoplysninger er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(8), og bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Kommissionens behandling af personoplysninger er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(9). Nærværende forordning berører ikke disse bestemmelser.

(17)  Bestemmelser om adgang til miljøoplysninger er fastsat i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer(10), såvel som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger(11). Nærværende forordning berører ikke disse bestemmelser.

(18)  Kommissionen og især dens markedsobservatorium for energi bør regelmæssigt foretage en tværsektoriel analyse af udviklingen i EU's energisystems struktur og dets udsigter og, hvor det er relevant, en mere fokuseret analyse af bestemte aspekter af energisystemet. En sådan analyse bør supplere nationale tilgange, udvikle regionale dimensioner og især bidrage til at øge energisikkerheden ved at påpege eventuelle infrastruktur- og investeringsmangler og dermed forbundne risici med henblik på at opretholde balancen mellem energiudbud og -efterspørgsel på lang sigt. Denne analyse bør også være et bidrag til en løbende debat på EU-plan om behovet for energiinfrastrukturer, og bør derfor fremsendes til de parter, der deltager i debatten.

(19)  Små og mellemstore virksomheder bør have mulighed for at få gavn af overvågning og indberetning af investeringsprojekter, der er et resultat af denne forordning, gennem hvilken de indsamlede data vil blive gjort tilgængelige for offentligheden og på længere sigt bidrage til nye og bedre koordinerede investeringstendenser.

(20)  Kommissionen kan bistås af sagkyndige fra medlemsstaterne og andre kompetente sagkyndige med henblik på at nå frem til en fælles opfattelse af de potentielle infrastrukturmangler og de dermed forbundne risici og bidrage til at gøre den fremtidige udvikling mere gennemsigtig, hvilket særlig er i nye markedsaktørers interesse.

(21)  De tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, herunder supplerende tekniske definitioner, bør vedtages af Kommissionen.

(22)  På baggrund af de ændringer, der vil være nødvendige for at tilpasse Rådets forordning (EF) nr. 736/96(12) til udfordringerne på energimarkedet, og af hensyn til klarheden bør nævnte forordning ophæves og erstattes af en ny forordning -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes der ensartede rammer for indberetning til Kommissionen af data og oplysninger om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i sektorerne for olie, gas, kul, vedvarende energi og elektricitet ▌og om større investeringsprojekter vedrørende fjernvarme og -køling og angående opsamling og lagring af kuldioxid, der produceres i disse sektorer.

2.  Denne forordning finder anvendelse på EU-virksomheder, som investerer i energiinfrastrukturprojekter i tredjelande, som er direkte tilsluttet eller har indvirkning på energinet i en eller flere medlemsstater.

3.  Forordningen finder anvendelse på de i bilaget anførte investeringsprojekttyper, hvor anlæggelsen er påbegyndt eller efter planen skal påbegyndes inden fem år, eller som er planlagt at blive taget ud af drift inden tre år.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   1) »infrastruktur«: enhver type anlæg eller del af anlæg med relation til produktion, transport eller oplagring af energi og energikilder eller kuldioxid
  2) »investeringsprojekter«: projekter med følgende formål:
   a) anlæg af ny infrastruktur
   b) ombygning eller modernisering af eksisterende infrastruktur eller udvidelse eller indskrænkning af dens kapacitet
   c) nedlæggelse af hele eller en del af den eksisterende infrastruktur
   d) udvikling af nye forbindelsesledninger til energioverførselssystemer mellem Den Europæiske Union og tredjelande
   3) »planlagte investeringsprojekter«: investeringsprojekter, enten inden anlæggelsen er påbegyndt og der er påløbet kapitalomkostninger, eller inden nedlæggelsen er reel; herunder investeringsprojekter, for hvilke den oprindelige anmodning om tilladelse er modtaget af den relevante myndighed, men hvis hovedtræk (placering, entreprenør, virksomhed, udvalgte grundlæggende tekniske og driftsmæssige kendetegn osv.) stadig kan blive ændret helt eller delvis eller ikke er endeligt godkendt ▌
   4) »investeringsprojekter under anlæg«: investeringsprojekter, hvis anlæg er påbegyndt og der er påløbet kapitalomkostninger
   5) »nedlæggelse«: den fase, hvor infrastruktur tages endeligt ud af drift
   6) »produktion«: elproduktion og forarbejdning af brændsler og brændstoffer, herunder biobrændsler og biobrændstoffer
  7) »transport«: transmission af elektricitet, gas, flydende brændstoffer eller kuldioxid via et ledningsnet, nærmere bestemt
   a) i rørledninger, dog ikke opstrømsrørledningsnet og dele af ledningsnet, der primært anvendes til lokal distribution
   b) i sammenkoblede systemer for meget høj spænding og højspænding og i andre systemer end dem, der primært anvendes til lokal distribution
   c) gennem fjernvarme- eller fjernkølingsledninger
   8) »oplagring«: permanent eller midlertidig lagring af varmeenergi eller elektricitet eller energikilder ▌over eller under jorden eller i geologiske strukturer eller permanent indeslutning af kuldioxid i underjordiske geologiske strukturer
   9) 'oplagringssted»: et system af lukkede oplagringstanke eller en bestemt geologisk struktur, der udgør et lukket lager
   10) »virksomheder«: fysiske og juridiske, privatretlige og offentligretlige personer, der træffer beslutning om eller gennemfører investeringsprojekter
   11) »energikilder«:
   a) primære energikilder såsom olie, naturgas, kul eller nukleart brændsel og omdannede energikilder såsom elektricitet
   b) vedvarende energikilder såsom vandkraft, biomasse-, vind-, sol- og tidevandsenergi og geotermisk energi
   c) energiprodukter såsom raffinerede olieprodukter, biobrændsler og biobrændstoffer
   12) 'aggregerede data»: data, der er blevet aggregeret på nationalt eller regionalt niveau; hvis aggregeringen på nationalt niveau vil medføre afsløring af forretningsmæssigt følsomme data og oplysninger om en bestemt virksomhed, kan aggregeringen ske på regionalt niveau
   13) 'specifikt organ»: et organ, som på grundlag af energisektorspecifik EU-lovgivning er blevet pålagt at udarbejde og vedtage flerårige netudviklings- og investeringsplaner for energiinfrastruktur på EU-plan, som f.eks. det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 714/2009 og det europæiske net af gastransmissionssystemoperatører i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 715/2009
   14) 'fjernvarme» eller «fjernkøling»: distribution af termisk energi i form af damp, varmt vand eller afkølede væsker fra et centralt produktionssted gennem et net til et større antal bygninger eller anlæg til anvendelse ved rum- eller procesopvarmning eller -køling.

Artikel 3

Indberetning af data

1.  Medlemsstaterne eller den enhed, den beskikker dertil, samler fra begyndelsen af 2011 og derefter hvert andet år alle de i denne forordning krævede data og oplysninger, uden dog at indsamlings- og indberetningsbyrden gøres uforholdsmæssigt stor.

De indberetter de aggregerede data og relevante projektoplysninger til Kommissionen i 2011, som er det første indberetningsår, og derefter hvert andet år.

Medlemsstaterne eller de beskikkede enheder indberetter aggregerede data og relevante projektoplysninger senest den 31. juli i det pågældende indberetningsår.

2.  Kommissionen undtager medlemsstaterne og deres beskikkede enheder fra pligten i stk. 1, hvis ifølge EU-lovgivning, der er specifik for energisektoren:

   a) medlemsstaten eller den beskikkede enhed allerede har indberettet de krævede data eller oplysninger og oplyst indberetningsdatoen og den pågældende specifikke lovgivning
   b) det er pålagt et specifikt organ at udarbejde en flerårig investeringsplan for energiinfrastruktur på EU-plan og det med det for øje samler tilsvarende data og oplysninger; i så fald indberetter det specifikke organ alle relevante data og oplysninger til Kommissionen inden fristerne i stk. 1.

Artikel 4

Datakilder

1.  De pågældende virksomheder indberetter inden den 31. maj i hvert indberetningsår de i artikel 3 omhandlede data eller oplysninger til de medlemsstater, på hvis område de planlægger at gennemføre investeringsprojekter, eller til den af medlemsstaten beskikkede enhed. De indberettede data eller oplysninger skal afspejle investeringsprojektsituationen pr. 31. marts i det pågældende indberetningsår.

Bestemmelsen i første afsnit finder dog ikke anvendelse, hvis den pågældende medlemsstat beslutter at anvende andre midler til at give Kommissionen de i artikel 3 omhandlede data eller oplysninger, forudsat at der indberettes sammenlignelige og tilsvarende data og oplysninger.

2.  Medlemsstaterne skal undgå dobbelt indsamling af data, der allerede er påkrævet som følge af eksisterende EU-lovgivning, og minimere virksomhedernes omkostninger.

Artikel 5

Indberetningernes indhold

1.  Hvad angår investeringsprojekterne i bilaget, skal den i artikel 3 omhandlede indberetning indeholde følgende:

   a) tal for den kapacitet, der er planlagt eller under anlæg
   b) placering, navn, type og vigtigste kendetegn for infrastruktur eller kapacitet, der planlagt eller under anlæg, samt oplysninger om, hvilke kapaciteter der er i planlægningsfasen, og hvilke der allerede er under opførelse
   c) datoen for den relevante myndigheds modtagelse af den oprindelige anmodning om tilladelse og den forventede dato for tildeling af alle nødvendige byggetilladelser
   d) forventet tidspunkt for idriftsættelse
   e) benyttet type energikilde
   f) teknologier af betydning for forsyningssikkerheden såsom vending af strømningsretningen, mulighed for brændselsskift og andet relevant udstyr
   g) udstyr til CO2-opsamling eller eftermontering
   h) midlertidig manglende rådighed over eller afbrydelse af driften af en infrastruktur i en periode på mere end tre år.

2.  Hvad angår planlagt nedlæggelse af kapacitet, skal den i artikel 3 omhandlede indberetning indeholde følgende:

   a) den pågældende infrastrukturs art og kapacitet
   b) forventet tidspunkt for nedlæggelse og, hvis det er relevant, skæringsdatoerne for det gradvise ophør af infrastrukturens drift
   c) en fortegnelse over de planlagte foranstaltninger for genopretning af miljøet, når denne er obligatorisk i medfør af specifik lovgivning.

3.  I indberetninger efter artikel 3 skal der angives tal for den installerede produktions-, transport- og lagerkapacitet, der er til rådighed ved det pågældende indberetningsårs begyndelse.

Hvis medlemsstaterne er i besiddelse af oplysninger om forsinkelser og/eller hindringer for gennemførelsen af investeringsprojekter, skal deres beskikkede enheder eller det specifikke organ i artikel 3, stk. 2, lade disse oplysninger indgå i den indberetning, der foretages.

Artikel 6

Datakvalitet og offentliggørelse af data

1.  Medlemsstaterne, deres beskikkede enhed eller, hvis relevant, specifikke organer, som er ansvarlige for energisektorspecifikke EU-investeringsplaner, skal sikre de data og oplysninger, de indberetter til Kommissionen, med hensyn til kvalitet, relevans, nøjagtighed, utvetydighed, aktualitet og indbyrdes overensstemmelse. Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkeligt præcise eller fyldestgørende, kan Kommissionen udbede sig yderligere oplysninger fra disse organer.

For så vidt angår specifikke organer, som er ansvarlige for energisektorspecifikke EU-investeringsplaner, skal de data og oplysninger, de indberetter, ledsages af passende bemærkninger fra medlemsstaterne om kvaliteten og relevansen af de indsamlede data og oplysninger.

2.  Kommissionen offentliggør aggregerede data og oplysninger, den har modtaget i medfør af denne forordning, særlig analyserne i artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret form på nationalt eller regionalt niveau (navnlig når der kun er én virksomhed i en medlemsstat), således at der ikke afsløres eller udledes oplysninger om de enkelte virksomheder.

Denne offentliggørelse sker uden anfægtelse af relevante bestemmelser i national ret og EU-retten vedrørende offentlig aktindsigt, især vedrørende miljøoplysninger, offentligt registrerede selskaber eller information om offentlig finansiering af investeringsprojekter.

Medlemsstaterne, deres beskikkede enheder og Kommissionen har hver især ansvaret for at sikre tavshedspligt om forretningsmæssigt følsomme data og oplysninger i deres varetægt.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning. Disse foranstaltninger skal navnlig omfatte særlige beregningsmetoder, tekniske definitioner samt form, indhold og andre nærmere forskrifter for indberetning af de i artikel 3 omhandlede data og oplysninger, herunder anvendelse af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede undtagelse og især tidsfrister og indhold vedrørende indberetningerne, og de enheder, der er pålagt indberetningspligt.

Artikel 8

Databehandling

1.  Kommissionen er ansvarlig for at udvikle, være vært for, forvalte og vedligeholde de til planlægningsformål bestemte it-ressourcer, der er nødvendige for at modtage, opbevare og foretage enhver behandling af data og oplysninger om energiinfrastrukturen, som indberettes til Kommissionen i medfør af denne forordning.

2.  Kommissionen sikrer også, at de it-ressourcer, der anvendes til de i stk. 1 omtalte formål, sikrer fortroligheden af de data og oplysninger, som indberettes til Kommissionen i henhold til denne forordning.

Artikel 9

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af oplysninger

Denne forordning indskrænker ikke bestemmelserne i EU-retten og berører navnlig ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger som fastsat i direktiv 95/46/EF, og heller ikke de forpligtelser, som EU-institutioner og -organer i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 skal overholde ved behandling af personoplysninger som led i udøvelsen af deres hverv.

Artikel 10

Overvågning og rapportering

1.  Kommissionen foretager mindst hvert andet år en tværsektoriel analyse af udviklingen i Fællesskabets energisystems struktur og dets udsigter på grundlag af de indberettede data og oplysninger og eventuelle andre datakilder, herunder indkøbte data; analysen har især til formål

   a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan opstå huller og/eller overskud i efterspørgsel og udbud med særlig vægt på eventuelt kommende fejl og mangler i infrastrukturen til produktion og overførsel, især dem som skyldes almindelig slitage
   b) at overvåge udviklingen af investeringsprojekter fra datoen for indberetning til den faktiske gennemførelse og især udviklingen af kilder til vedvarende energi, og fremme bedste praksis til håndtering af opståede hindringer
   c) at øge gennemsigtigheden for markedsaktørerne og potentielle aktører
   d) at overvåge EU-investeringsprojekter i tredjelande med betydning for EU's energimarked og energisikkerhed
   e) at påpege de risici, der er forbundet med for stor afhængighed af en enkelt energiinfrastruktur såvel som risici forbundet med sammenkobling med tredjelande
   f) at afklare investeringsbehovene med henblik på at forbedre det indre marked for energi (f.eks. vending af strømretning og samkøringslinjer).

Kommissionen kan ligeledes på grundlag af de samme data og oplysninger foretage andre specifikke analyser, der anses for påkrævede eller hensigtsmæssige.

2.  ▌Ved udarbejdelsen af analyserne i stk. 1 koordinerer Kommissionen sin indsats med de specifikke organer, der har ansvaret for investeringsplaner for EU's energisektor, og kan lade sig bistå af sagkyndige fra medlemsstaterne og/eller andre sagkyndige, grupper eller sammenslutninger med specifik kompetence på det pågældende område.

3.  Kommissionen drøfter analyserne med interesserede parter. Kommissionen sender analyserne til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og offentliggør dem.

4.  For at sikre overensstemmelse mellem de forskellige oplysninger til offentligheden med hensyn til overvågning tager Kommissionen hensyn til de flerårige investeringsplaner for energiinfrastruktur, der er udarbejdet af specifikke organer.

Artikel 11

Revurdering

1.  Kommissionen revurderer inden fem år efter denne forordnings ikrafttræden dens anvendelse.

2.  For at forbedre datakvaliteten undersøger Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede revurdering om nødvendigt de minimumsværdier, der er fastsat i bilaget, og kan i den forbindelse kræve, at medlemsstaterne redegør for de vigtigste karakteristika ved den infrastruktur eller den kapacitet, der er planlagt eller under anlæg.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 736/96 ophæves hermed.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 25.2.2010.
(2) EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
(3) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.
(4) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.
(5) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(6) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.
(7) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.
(8) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(9) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
(10) EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
(11) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
(12) EFT L 102 af 25.4.1996, s. 1.


BILAG

INVESTERINGSPROJEKTER

1.  OLIE

1.1.  Produktion

   - Udvindingsanlæg med en kapacitet på mindst 20 000 tønder/dag.

1.2.  Raffinering

   - Destillationsanlæg med en kapacitet på 1 mio. ton/år og derover.
   - Udvidelse af destillationsanlæg til en kapacitet på over 1 mio. ton/år.
   - Anlæg til reforming/krakning med en kapacitet på 500 ton/døgn og derover.
   - Afsvovlingsanlæg for residualbrændselsolie/gasolie/feedstock/andre olieprodukter.

Kemiske anlæg, som ikke fremstiller brændselsolie og/eller motorbrændstoffer eller kun fremstiller disse som biprodukter, er undtaget.

1.3.  Transport

   - Råolierørledninger med en kapacitet på 3 mio. ton/år og derover samt udbygning af sådanne rørledninger eller forlængelse af dem med 30 km og derover.
   - Rørledninger til olieprodukter med en kapacitet på 1,5 mio. ton/år og derover samt udbygning af sådanne rørledninger eller forlængelse af dem med 30 km og derover.
   - Rørledninger, der udgør et væsentligt led i nationale eller internationale forbindelsesnet, og rørledninger og projekter af fælles interesse, der er fastlagt ved retningslinjer, der er opstillet i medfør af artikel 171 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Rørledninger til militære formål og til forsyning af anlæg, der ikke er omfattet af punkt 1.2, er undtaget.

1.4.  Oplagring

   - Lageranlæg til råolie og olieprodukter (anlæg med en kapacitet på 150 mio. m3 og derover samt tanke med en kapacitet på 100 000 m3 og derover).

Tanke til militære formål og til forsyning af anlæg, der ikke er omfattet af punkt 1.2, er undtaget.

2.  GAS

2.1.  Produktion

   - Udvindingsanlæg med en kapacitet på mindst 0,1 mio. m3/dag.

2.2.  Transport

   - Transportrørledninger til gas, herunder naturgas og biogas.
   - Rørledninger, der udgør et væsentligt led i nationale eller internationale forbindelsesnet, og rørledninger og projekter af fælles interesse, der er fastlagt ved retningslinjer, der er opstillet i medfør af artikel 171 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt projekter, der er anført i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet(1).

2.3.  LNG

   - Terminaler til import og eksport af flydende naturgas (LNG).
   - Kapacitet til genforgasning og oplagring og fortætning.

2.4.  Oplagring

   - Lageranlæg, der er forbundet til transportrørledningerne i punkt 2.2.
   - It-software og -hardware, som anvendes til overvågning af gaslagre og realtidsrapportering herom til EU's ansvarlige organer.

Rørledninger, terminaler og anlæg til militære formål og til forsyning af kemiske anlæg, der ikke fremstiller energiprodukter eller kun fremstiller disse som biprodukter, er undtaget.

3.  STENKUL, BRUNKUL OG OLIESKIFER

3.1.  Produktion

   - Nye eller udvidede anlæg over jorden med en årlig produktion på 1 mio. ton eller derover.
   - Nye eller udvidede underjordiske anlæg med en årlig produktion på 1 mio. ton eller derover.

4.  ELEKTRICITET

4.1.  Produktion

   - Varmekraftværker og kernekraftværker (enheder med en effekt på 100 MW eller derover).
   - Vandkraftværker (værker med en effekt på 30 MW eller derover).
   - Vindmølleparker (med en effekt til havs på 20 MW eller derover og på land på 5 MW eller derover).
   - Anlæg på basis af fokuserende solfangere og geotermisk energi ▌(enheder med en effekt på 10 MW eller derover) samt solcelleanlæg (med en effekt på 5 MW eller derover).
   - ▌Kraftværksanlæg fyret med biomasse/flydende biobrændsler/affald (enheder med en effekt på 5 MW eller derover).
   - Kraftvarmeværker (enheder med en elektrisk effekt på 10 MW eller derover).
   - Decentraliserede anlæg til produktion af vedvarende energi, tilsluttet et elektricitetsnet eller omfattet af en købskontrakt med en virksomhed, hvis samlede produktionskapacitet overstiger 10 MW.

4.2.  Transport

   - Luftledninger til transmission, såfremt de er konstrueret til en spænding på 100 kV eller derover.
   - Nedgravede og undersøiske transmissionsledninger, såfremt de er konstrueret til en spænding på 100 kV eller derover.
   - Projekter af fælles interesse, der er fastlagt ved retningslinjer, der er opstillet i medfør af artikel 171 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og projekter, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 663/2009.
   - Fjernvarmeledninger med en diameter på 300 mm eller derover.

4.3.  Oplagringsanlæg/deponeringsanlæg

   - Faciliteter til oplagring af elektricitet.

5.  BIOBRÆNDSLER OG BIOBRÆNDSTOFFER

5.1.  Produktion

   - Anlæg til produktion af biobrændsler og biobrændstoffer (raffinaderi med en kapacitet på 50 000 ton/år eller derover).

6.  KULDIOXID

6.1.  Transport

   - CO2-rørledninger forbundet med produktionsanlæggene i punkt 1.2 og 4.1.

6.2.  Oplagring

Denne del gælder også for projekter vedrørende lagring af CO2 i geologiske strukturer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 663/2009.

   - Lageranlæg (anlæg eller kompleks med en kapacitet på 100 000 ton eller derover).

Lageranlæg til forskning og teknologisk udvikling er undtaget.

(1) EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik