Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0106(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0016/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0016/2010

Συζήτηση :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2010 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0034

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 512kWORD 137k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - Βρυξέλλες
Επενδυτικά προγράμματα σε ενεργειακές υποδομές ***Ι
P7_TA(2010)0034A7-0016/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0361),

–   έχοντας υπόψη τη διαβούλευση του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο (C7-0125/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 194 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0016/2010),

1.   εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2009)0106

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 194, παράγραφοι 1 και 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η καθιέρωση κοινής, αλληλέγγυας ενεργειακής πολιτικής με σκοπό την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, τη μετάβαση σε άκρως αποδοτική ενεργειακά οικονομία και τη λειτουργία ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών με βάση τον θεμιτό ανταγωνισμό στο πλαίσιο της κοινής αγοράς αποτελεί στόχο που έχει θέσει η Ένωση.

(2)  Η διαμόρφωση γενικής εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή της Ένωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ώστε η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες συγκρίσεις, σε εκτιμήσεις ή να προτείνει τα σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Τα μέτρα που προτείνονται ή λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να είναι ουδέτερα και να μην ισοδυναμούν με παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.

(3)  Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός Ένωσης έχει αλλάξει σημαντικά τα πρόσφατα έτη και καθιστά τις επενδύσεις σε ενεργειακή υποδομή καίριας σημασίας ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με στόχο την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης, ιδίως μέσω της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών κενών και/ή πλεονασμάτων ενεργειακού εφοδιασμού και της εξασφάλισης τακτικού ενεργειακού εφοδιασμού για την Ένωση και την αδιάλειπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την μετάβαση σε άκρως αποδοτική ενεργειακά οικονομία που έχει δρομολογήσει η Ένωση.

(4)  Η νέα κατάσταση στον ενεργειακό τομέα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε παντός είδους υποδομή σε όλους τους ενεργειακούς κλάδους, ιδίως στην ανανεώσιμη ενέργεια και στην αποδοτικότητα της ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη νέων τύπων υποδομής και νέων τεχνολογιών που να αφομοιώνονται από την αγορά. Η ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα και η περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς καθιστούν σημαντικότερο τον ρόλο των οικονομικών φορέων στο θέμα των επενδύσεων, παράλληλα δε νέες απαιτήσεις άσκησης πολιτικής, όπως λόγου χάρη στόχοι που επηρεάζουν το ενεργειακό μείγμα, θα στρέψουν τις πολιτικές που ασκούν τα κράτη μέλη προς νέα ή/και εκσυγχρονισμένη ενεργειακή υποδομή.

(5)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει προς τούτο πάντοτε να εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το στόχο του 20% της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ως το πλέον αποδοτικό από άποψη κόστους μέσο για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και τη βελτίωση και οικοδόμηση επί υφισταμένων υποδομών πριν από την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες υποδομές. Τα επενδυτικά σχέδια στις ενεργειακές υποδομές θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το στόχο του 2020 το 20% τουλάχιστον της ενέργειας να προέρχεται από αειφόρες ανανεώσιμες πηγές.

(6)  Με δεδομένους τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής και τις εξελίξεις της αγοράς, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις επενδύσεις προτεραιότητας στην ενεργειακή υποδομή στην Ένωση, προκειμένου ιδίως να προλαμβάνονται τα προβλήματα σχετικά με τη διασφάλιση του εφοδιασμού της, να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των συνδεδεμένων μεταξύ τους ενεργειακών συστημάτων στην Ένωση.

(7)  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, το Παρατηρητήριό της Ενεργειακών Αγορών θα πρέπει, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επενδυτικές προτεραιότητες, να διαθέτουν ακριβή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια, καθώς και τον παροπλισμό τμημάτων των υποδομών, στις σημαντικότερες συνιστώσες του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.

(8)  Για τις μελλοντικές επενδύσεις της Ένωσης έχουν μεγάλη σημασία δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ανακοινώνονται στην Επιτροπή, και ειδικότερα στο Παρατηρητήριό της Ενεργειακών Αγορών, επενδυτικά προγράμματα και σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να εκτελούνται ή προγραμματίζεται να αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας και όσα προβλέπουν τον μερικό ή ολικό παροπλισμό υποδομής εντός της επόμενης τριετίας.

(9)  Προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώνει συνεκτική εικόνα των μελλοντικών εξελίξεων του συνολικού ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, απαιτείται εναρμονισμένο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σχετικά με επενδυτικά σχέδια, βασιζόμενο σε ενημερωμένες κατηγορίες επίσημων δεδομένων και πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη μέλη.

(10)  Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών στο πλαίσιο συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, και ιδίως της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(2).

(11)  Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο έδαφός τους επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, που αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου, ▌ αερίου, άνθρακα, ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σημαντικά σχέδια τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και τη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων με τρίτες χώρες. Οι οικείες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων που παρέχονται από τις επιχειρήσεις.

(12)  Λαμβάνοντας υπόψη τον χρονικό ορίζοντα των επενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό τομέα, πρέπει να θεωρείται επαρκής η υποβολή εκθέσεων ανά διετία.

(13)  Προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες και συγκρίσιμες πληροφορίες σύμφωνα με την ειδική για τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΕ, η οποία έχει θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών της ΕΕ, την αειφορία του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οιαδήποτε αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που διευκρινίζονται στην τρίτη δέσμη ελευθέρωσης της ενέργειας (οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας(3), οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου(4), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας(5), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας(6)και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου(7)) πρέπει ως εκ τούτου να αποφεύγεται. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης προκειμένου να ελαφρυνθεί πραγματικά ο φόρτος εργασίας και να διευκρινισθεί το περιεχόμενο, ο τύπος και ο χρονισμός της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης, το άτομο ή τα όργανα που υπόκεινται σε αυτές τις υποχρεώσεις και εκείνοι που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του συστήματος υποβολής εκθέσεων.

(14)  Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον ενεργειακό τομέα στην ΕΕ, εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων και των πληροφοριών που ανακοινώνουν στην Επιτροπή, διασφαλίζοντας συγχρόνως το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών.

(15)  Η Επιτροπή και ιδίως το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων και την απλουστευμένη και ασφαλή διαβίβασή τους, συγκεκριμένα με την εφαρμογή ενοποιημένων εργαλείων και μεθόδων της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ). Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι τέτοιες πηγές της Τεχνολογίας Πληροφοριών εγγυώνται το απόρρητο των δεδομένων και των πληροφοριών που κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(16)  Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(8), ενώ η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9). Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει τις εν λόγω κανονιστικές διατάξεις.

(17)  Η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα(10), καθώς και των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες(11). Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει τις εν λόγω διατάξεις.

(18)  Η Επιτροπή και, ιδίως, το Παρατηρητήριό της Ενεργειακών Αγορών θα πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και, κατά περίπτωση, περισσότερο εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες πτυχές του εν λόγω ενεργειακού συστήματος. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές προσεγγίσεις, να αναπτύσσει τις περιφερειακές διαστάσεις και, ιδίως, να συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με τη διαπίστωση δυνητικών κενών στις υποδομές και στις επενδύσεις, και των συναφών κινδύνων με σκοπό την μακρόπνοη εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη συνεχή συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ανάγκη για υποδομές στον τομέα της ενέργειας και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαβιβασθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη προς συζήτηση.

(19)  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ενεργειακά επενδυτικά προγράμματα που προκύπτουν από τον κανονισμό αυτό μέσω του οποίου τα συλλεγέντα δεδομένα θα δημοσιεύονται και, μακροπρόθεσμα, θα συμβάλλουν σε νέες και καλύτερα συντονισμένες επενδυτικές τάσεις.

(20)  Την Επιτροπή μπορούν να επικουρούν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή άλλοι ικανοί εμπειρογνώμονες με σκοπό να διαμορφωθεί συναντίληψη των δυνητικών κενών στις υποδομές και των συναφών κινδύνων και να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν ιδίως τους νεοεισερχόμενους στην αγορά.

(21)  Τα τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών τεχνικών ορισμών, που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή.

(22)  Επειδή απαιτούνται τροποποιήσεις για την προσαρμογή στις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και χάριν σαφήνειας, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου(12) και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους κλάδους του πετρελαίου, του ▌αερίου, του άνθρακα, των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας ▌, καθώς και σχετικά με σημαντικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την τηλεθέρμανση και τηλεψύξη καθώς και τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από αυτούς τους κλάδους.

2.  Ο παρών κανονισμός έχει επίσης εφαρμογή στις εταιρείες της ΕΕ που επενδύουν σε έργα ενεργειακής υποδομής σε τρίτες χώρες, τα οποία συνδέονται άμεσα ή επηρεάζουν τα ενεργειακά δίκτυα ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να εκτελούνται ή προγραμματίζεται να αρχίσουν εντός πενταετίας ή προγραμματίζεται να επιφέρουν παροπλισμό εντός τριετίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   (1) «υποδομή»: κάθε είδους εγκαταστάσεις ή μέρος εγκαταστάσεων που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων ή διοξειδίου του άνθρακα·
  (2) «επενδυτικά σχέδια»: σχέδια που αποβλέπουν:
   α) στην κατασκευή νέας υποδομής·
   β) στη μετατροπή, στον εκσυγχρονισμό υπάρχουσας υποδομής, στην αύξηση ή τη μείωση της δυναμικότητας υπάρχουσας υποδομής·
   γ) στον μερικό ή ολικό παροπλισμό υπάρχουσας υποδομής·
   δ) στην ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων με τα συστήματα μεταφοράς ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών·
   (3) «προγραμματισμένα επενδυτικά σχέδια»: επενδυτικά σχέδια προτού αρχίσει η κατασκευή και προκύψουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ή πριν από τον παροπλισμό, καθώς και επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει αρχική αίτηση χορήγησης αδείας αλλά των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά (θέση, ανάδοχος, επιχείρηση, ορισμένα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κ.λπ.) ενδέχεται, συνολικώς ή εν μέρει, να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης ή τελικής αδειοδότησης·
   (4) «επενδυτικά σχέδια υπό εκτέλεση»: επενδυτικά σχέδια των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και έχουν προκύψει κεφαλαιουχικές δαπάνες·
   (5) «παροπλισμός»: η φάση οριστικής παύσης της λειτουργίας μιας υποδομής·
   (6) «παραγωγή»: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η επεξεργασία καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων·
  (7) «μεταφορά»: η διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου ή υγρών καυσίμων ή διοξειδίου του άνθρακα μέσω δικτύου, συγκεκριμένα:
   α) μέσω σωληναγωγών, πλην του ανάντη δικτύου σωληναγωγών και πλην του τμήματος των σωληναγωγών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική διανομή·
   β) μέσω διασυνδεδεμένων συστημάτων υπερυψηλής και υψηλής τάσης, πλην των συστημάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική διανομή·
   γ) μέσω σωληνώσεων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης·
   (8) «αποθήκευση»: η μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας ή ενεργειακών πηγών ή διοξειδίου του άνθρακα σε υπέργεια και υπόγεια υποδομή ή σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ή η απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς·
   (9) «εγκατάσταση αποθήκευσης»: σύστημα κλειστών δεξαμενών αποθήκευσης ή προσδιορισμένη γεωλογική δομή που αποτελεί κλειστό χώρο αποθήκευσης·
   (10) «επιχειρήσεις»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που λαμβάνει αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια ή την υλοποίησή τους·
   (11) «πηγές ενέργειας»:
   α) πρωτογενείς πηγές ενέργειας, όπως λ.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, ή πυρηνικό καύσιμο ή πηγές ενέργειας από μετατροπή, όπως λ.χ. ηλεκτρική ενέργεια·
   β) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες συγκαταλέγονται η βιομάζα, η υδροηλεκτρική, η αιολική, η ηλιακή, η παλιρροιακή και η γεωθερμική ενέργεια·
   γ) ενεργειακά προϊόντα, όπως λ.χ. προϊόντα διύλισης πετρελαίου και βιοκαύσιμα·
   (12) «συγκεντρωτικά δεδομένα»: τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εάν η συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο αποκαλύψει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με μεμονωμένη επιχείρηση, μπορεί να γίνει η συγκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο·
   (13) «ειδικός οργανισμός»: ο οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί από την ειδική για τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ νομοθεσία η προετοιμασία και έγκριση πολυετούς δικτύου ανάπτυξης της Ένωσης και επενδυτικών σχεδίων στις ενεργειακές υποδομές, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009·
   (14) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη.

Άρθρο 3

Ανακοίνωση δεδομένων

1.  Τα κράτη μέλη ή οι οντότητες τις οποίες έχουν εξουσιοδοτήσει να ασκούν αυτό το καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό από τις αρχές του 2011 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες συγκέντρωσης και αναφοράς των πληροφοριών.

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές με τα σχέδια πληροφορίες το 2011, το οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής έκθεσης, και εφεξής ανά διετία.

Τα κράτη μέλη ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ανακοινώνουν τα συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές με τα σχέδια πληροφορίες μέχρι τις 31 Ιουλίου του εκάστοτε έτους υποβολής έκθεσης.

2.  Η Επιτροπή απαλλάσσει τα κράτη μέλη ή τις εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον σύμφωνα με την ειδική για τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΕ:

   α) το οικείο κράτος μέλος ή η εξουσιοδοτημένη από αυτό οντότητα έχει ήδη ανακοινώσει τα απαιτούμενα δεδομένα ή πληροφορίες και έχει αναφέρει την ημερομηνία που ανακοινώθηκαν και την συγκεκριμένη σχετική νομοθεσία·
   β) ανατεθεί σε ειδικό οργανισμό η κατάστρωση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος για ενεργειακή υποδομή σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος συγκεντρώνει προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες· στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός οργανισμός ανακοινώνει όλα τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες στην Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Πηγές δεδομένων

1.  Οι οικείες επιχειρήσεις ανακοινώνουν τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 στα κράτη μέλη, ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες, στο έδαφος των οποίων έχουν προγραμματίσει να εκτελέσουν επενδυτικά σχέδια, πριν από την 31η Μαΐου κάθε έτους υποβολής έκθεσης. Τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που ανακοινώνονται αποτυπώνουν την κατάσταση των επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαΐου του έτους υποβολής έκθεσης.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εφόσον το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους για την παροχή στην Επιτροπή των δεδομένων ή των πληροφοριών κατά το άρθρο 3, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που παρέχονται είναι συγκρίσιμες και ισοδύναμες.

2.  Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε αλληλεπικάλυψη των εργασιών συλλογής δεδομένων οι οποίες ήδη απαιτούνται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και ελαχιστοποιούν το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο της ανακοίνωσης

1.  Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια στα οποία αναφέρεται το παράρτημα, η κατά το άρθρο 3 ανακοίνωση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής:

   α) το μέγεθος των προγραμματιζομένων ή υπό κατασκευή δυναμικοτήτων·
   β) θέση, ονομασία, είδος και κύρια χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων ή υπό κατασκευή υποδομών ή δυναμικοτήτων με λεπτομέρειες όσον αφορά το ποιες υποδομές ή δυναμικότητες βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού και ποιες στο στάδιο της κατασκευής·
   γ) η ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη από τις αρμόδιες αρχές η αρχική αίτηση αδειοδότησης και η ημερομηνία έως την οποία προβλέπεται ότι θα έχουν χορηγηθεί όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και άδειες κατασκευής·
   δ) πιθανή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
   ε) είδος των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας·
   στ) τεχνολογίες που αφορούν σκοπούς ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως λ.χ. αντίστροφες ροές, δυνατότητα χρήσης άλλων καυσίμων ή τυχόν άλλοι συναφείς εξοπλισμοί·
   ζ) εξοπλισμός των συστημάτων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα ή μηχανισμοί μετασκευής·
   η) η προσωρινή μη διαθεσιμότητα ή διακοπή της λειτουργίας μιας υποδομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τρία έτη.

2.  Όσον αφορά τυχόν προτεινόμενο παροπλισμό, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 ανακοίνωση περιλαμβάνει τα εξής:

   α) χαρακτήρας και δυναμικότητα της σχετικής υποδομής·
   β) πιθανή ημερομηνία παροπλισμού και, κατά περίπτωση, ενδιάμεσες ημερομηνίες των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας παροπλισμού της υποδομής·
   γ) απαρίθμηση των προγραμματισθέντων μέτρων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, εφόσον συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση απαιτεί τέτοια αποκατάσταση.

3.  Κάθε ανακοίνωση κατά το άρθρο 3 περιλαμβάνει μνεία του μεγέθους της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, η οποία λειτουργεί κατά την έναρξη του έτους υποβολής της έκθεσης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καθυστερήσεις και/ή εμπόδια στην εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή ο ειδικός οργανισμός στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, συμπεριλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στην ανακοίνωση.

Άρθρο 6

Ποιότητα και δημοσιοποίηση των δεδομένων

1.  Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι ειδικοί οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων και των πληροφοριών που ανακοινώνουν στην Επιτροπή. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι αρκούντως σαφείς και εμπεριστατωμένες, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τους οργανισμούς αυτούς να προσκομίσουν πρόσθετες πληροφορίες.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που ανακοινώνουν ειδικοί οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά για τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ επενδυτικά προγράμματα συνοδεύονται από κατάλληλες παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά με την ποιότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν.

2.  Η Επιτροπή ▌δημοσιεύει τα συγκεντρωτικά δεδομένα και τις πληροφορίες που της διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δεδομένα και οι πληροφορίες δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (ιδίως εάν υπάρχει μια μόνο επιχείρηση σε κάποιο κράτος μέλος) και δεν αποκαλύπτονται, ούτε μπορούν να συναχθούν, στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Οι δημοσιεύσεις αυτές πραγματοποιούνται υπό την επιφύλαξη των σχετικών εθνικών και ενωσιακών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, ιδίως σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, την πληροφόρηση σχετικά με εισηγμένες εταιρείες και τη πληροφόρηση σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα κράτη μέλη, ▌οι εντεταλμένες οντότητες και η Επιτροπή επιμερίζονται την ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους.

Άρθρο 7

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Παρόμοια μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως ▌τη μεθοδολογία υπολογισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται, τους τεχνικούς ορισμούς, τη μορφή, το περιεχόμενο και τις λοιπές λεπτομέρειες για την ανακοίνωση των δεδομένων και των πληροφοριών κατά το άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της απαλλαγής του άρθρου 3, παράγραφος 2, και συγκεκριμένα διατάξεων όσον αφορά τον χρονισμό και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων και τις οντότητες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 8

Επεξεργασία δεδομένων

1.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη φύλαξη, τη διαχείριση και τη συντήρηση των πόρων ΤΠ για ανάγκες προγραμματισμού, οι οποίοι απαιτούνται για τη λήψη, αποθήκευση και κάθε είδους επεξεργασία των δεδομένων ή των πληροφοριών για την ενεργειακή υποδομή που ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η Επιτροπή μεριμνά επίσης ώστε οι πόροι ΤΠ που απαιτούνται για τους σκοπούς που σημειώνονται στην παράγραφο 1, εγγυώνται το απόρρητο των δεδομένων και των πληροφοριών που ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία εκ μέρους τους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ, ή τις υποχρεώσεις των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται και, εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές δεδομένων καθώς και δεδομένα που έχει αγοράσει, η Επιτροπή καταρτίζει, τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, ιδίως με σκοπό:

   α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας και/ή σχετικών πλεονασμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνητικές μελλοντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες στην υποδομή παραγωγής και διαβίβαση, ιδίως σε όσες που οφείλονται στην παλαιότητα των υποδομών·
   β) την παρακολούθηση της εξέλιξης επενδυτικών σχεδίων από την ημερομηνία της ανακοίνωσης έως την πραγματική εκτέλεση και ειδικότερα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων εμποδίων·
   γ) μεγαλύτερη διαφάνεια για τους παράγοντες της αγοράς και τους δυνητικούς νεοεισερχόμενους·
   δ) την παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, τα οποία έχουν επιπτώσεις στην αγορά ενεργείας και στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·
   ε) τον εντοπισμό των κινδύνων της υπερβολικά μεγάλης εξάρτησης από μία και μοναδική ενεργειακή υποδομή, καθώς και των κινδύνων που σχετίζονται με τις συνδέσεις με τρίτες χώρες·
   στ) τη διαπίστωση των επενδυτικών αναγκών για την βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (π.χ. αντίστροφες ροές και γραμμές διασύνδεσης).

Βασιζόμενη στα εν λόγω δεδομένα και τις πληροφορίες, η Επιτροπή επιτρέπεται επίσης να καταρτίζει οποιαδήποτε ειδική ανάλυση κρίνει αναγκαία ή ενδεδειγμένη.

2.  Για την προετοιμασία των αναλύσεων κατά την παράγραφο 1, η Επιτροπή συντονίζεται με τους οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά για τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ επενδυτικά προγράμματα, και επιτρέπεται να επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή/και άλλους εμπειρογνώμονες, ομάδες και ενώσεις με ειδικές γνώσεις στον σχετικό τομέα.

3.  Η Επιτροπή ▌συζητεί επί των αναλύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τις αναλύσεις που διεξήχθησαν και τις δημοσιεύει.

4.  Η Επιτροπή, ενόψει της μέριμνας για συνέπεια μεταξύ των διαφόρων δημοσιευμάτων που αφορούν την παρακολούθηση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πολυετή επενδυτικά σχέδια για τις ενεργειακές υποδομές, που καταρτίζουν συγκεκριμένα όργανα.

Άρθρο 11

Επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του.

2.  Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων, η Επιτροπή κατά την επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξετάζει, εφόσον απαιτείται, τα ελάχιστα κατώτατα όρια που ορίζονται στο Παράρτημα, και μπορεί να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της υποδομής ή των δυναμικοτήτων που προγραμματίζονται ή τελούν υπό εκτέλεση.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96 καταργείται.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010.
(2) ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.
(3) ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 55.
(4) ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 94.
(5) ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 15.
(7) ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 36.
(8) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(9) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(10) ΕΕ L 264, 25.9.2006, σ. 13.
(11) ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26.
(12) ΕΕ L 102, 25.4.1996, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1.1.  Παραγωγή

   Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος τουλάχιστον 20 000 βαρελιών/ημέρα

1.2.  Διύλιση

   Εγκαταστάσεις απόσταξης με δυναμικότητα τουλάχιστον 1 000 000 τόνους ετησίως·
   Επέκταση της δυναμικότητας απόσταξης άνω των 1 000 000 τόνων ετησίως·
   Εγκαταστάσεις αναμόρφωσης/πυρόλυσης με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 τόνους ημερησίως·
   Εγκαταστάσεις αποθειώσεως υπολειμμάτων μαζούτ/πετρελαίου εσωτερικής καύσης/πρώτης ύλης τροφοδοσίας διυλιστηρίου/άλλων προϊόντων πετρελαίου.

Εξαιρούνται οι χημικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή/και καύσιμα κινητήρων ή τα παράγουν μόνον ως παραπροϊόντα.

1.3.  Μεταφορά

   Σωληναγωγοί αργού πετρελαίου με δυναμικότητα μεταφοράς τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, καθώς και επέκταση ή επιμήκυνσή τους μήκους τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων·
   Σωληναγωγοί προϊόντων πετρελαίου με δυναμικότητα μεταφοράς τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, καθώς και επέκταση ή επιμήκυνσή τους μήκους τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων·
   Σωληναγωγοί που αποτελούν σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών δικτύων διασύνδεσης και σωληναγωγοί και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.2.

1.4.  Αποθήκευση

   Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (εγκαταστάσεις με χωρητικότητα από 150 εκατομ. m3 και άνω ή, εφόσον πρόκειται για δεξαμενές, με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 000 m3).

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσες τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.2.

2.  ΑΕΡΙΟ

2.1.  Παραγωγή

   Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος τουλάχιστον 0,1 εκατομμυρίου m3/ημέρα

2.2.  Μεταφορά

   Σωληναγωγοί μεταφοράς αερίου, όπου συμπεριλαμβάνονται το φυσικό αέριο και το βιοαέριο·
   Σωληναγωγοί οι οποίοι αποτελούν σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών δικτύων διασύνδεσης και σωληναγωγοί και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σχέδια στα οποία αναφέρεται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας(1).

2.3.  ΥΦΑ

   Τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου·
   Δυνατότητες επαναεροποίησης και αποθήκευσης, και υγροποίησης.

2.4.  Αποθήκευση

   Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνδεδεμένες με τους σωληναγωγούς μεταφοράς στους οποίους αναφέρεται το σημείο 2.2.
   υποδομή υλικού και λογισμικού που παρακολουθεί και αναφέρει σε πραγματικό χρόνο, τα αποθέματα αερίου, στους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις αερίου για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι τροφοδοτούν χημικές εγκαταστάσεις που δεν παράγουν ενεργειακά προϊόντα ή τα παράγουν μόνον ως παραπροϊόντα.

3.  ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ

3.1.  Παραγωγή

   Υπαίθρια ορυχεία, νέα ή που έχουν επεκταθεί, με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 1 εκατομμύριο τόνους·
   Υπόγεια ορυχεία, νέα ή που έχουν επεκταθεί, με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 1 εκατομμύριο τόνους.

4.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1.  Παραγωγή

   Θερμικοί και πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (συγκροτήματα με ισχύ μονάδας 200 MW ή μεγαλύτερη)·
   Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 30 MW ή μεγαλύτερης)·
   Αιολικά πάρκα (ισχύος 20 MW ή μεγαλύτερης όταν πρόκειται για υπεράκτια ή ισχύος 5 MW ή μεγαλύτερης όταν πρόκειται για χερσαία)·
   Ηλιοθερµικές συγκεντρωτικές και γεωθερμικές ▌εγκαταστάσεις (συγκροτήματα με ισχύ μονάδας 10 MW ή μεγαλύτερη) και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ 5 MW ή μεγαλύτερη)·
   Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιορευστά/απόβλητα (συγκροτήματα με ισχύ μονάδας 5 MW ή μεγαλύτερη)·
   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμης θερμικής ενέργειας (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 10 MW ή μεγαλύτερης)·
   αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που συνδέονται με δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής ή αποτελούν το αντικείμενο σύμβασης εξαγοράς από επιχείρηση, η συνολική παραγωγή της οποίας υπερβαίνει τα 10 MW.

4.2.  Μεταφορά

   Εναέριες γραμμές μεταφοράς, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για τάση 100 KV και άνω·
   Υπόγεια και υποβρύχια καλώδια μεταφοράς, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για τάση 100 KV και άνω·
   Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχέδια στα οποία αναφέρεται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009·
   Δίκτυα τηλεθέρμανσης με διάμετρο 300 mm ή περισσότερο.

4.3.  Αποθήκευση

   Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

5.  ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

5.1.  Παραγωγή

   Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων (διυλιστήρια με ετήσια δυναμικότητα 50 000 τόνους και άνω).

6.  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

6.1.  Μεταφορά

   Σωληναγωγοί μεταφοράς CO2 συνδεδεμένοι με τις εγκαταστάσεις παραγωγής που αναφέρονται στα σημεία 1.2 και 4.1.

6.2.  Αποθήκευση

Στο κεφάλαιο αυτό εμπίπτουν και τα σχέδια γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009.

   Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή συγκρότημα αποθήκευσης με χωρητικότητα 100 kt ή μεγαλύτερη).

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

(1) ΕΕ L 200, 31.7.2009, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου