Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0106(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0016/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0016/2010

Keskustelut :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0034

Hyväksytyt tekstit
PDF 366kWORD 124k
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel
Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I
P7_TA(2010)0034A7-0016/2010
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. helmikuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0361),

–   ottaa huomioon, että neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0125/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 194 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0016/2010),

1.   vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta
P7_TC1-COD(2009)0106

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unioni on asettanut tavoitteekseen sellaisen yhteisvastuullisuuteen perustuvan yhteisen energiapolitiikan, jolla pyritään turvaamaan unionin energiansaanti, mahdollistamaan siirtyminen kohti hyvin energiatehokasta taloutta ja varmistamaan sellaisten kilpailtujen energiamarkkinoiden toiminta, jotka perustuvat yhteisvastuullisuuteen ja terveeseen kilpailuun sisämarkkinoilla.

(2)  Yksi Euroopan energiapolitiikan kehittämisen edellytyksistä on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka energiainfrastruktuuriin liittyvät investoinnit kehittyvät unionissa. Tällaisen yleiskuvan avulla komission pitäisi voida tehdä tarvittavia vertailuja ja arviointeja tai ehdottaa asianmukaisia toimenpiteitä tarkkojen lukujen ja analyysien pohjalta etenkin energian kysynnän ja tarjonnan tulevan tasapainon suhteen. Kaikkien unionin tasolla ehdotettujen tai toteutettujen toimien olisi oltava neutraaleja, eivätkä ne saisi merkitä puuttumista markkinoiden toimintaan.

(3)  Energiaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävästi niin unionissa kuin sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi energiainfrastruktuuriin tehtävät investoinnit ovat keskeinen ratkaisua vaativa ongelma, kun pyritään varmistamaan unionin energiahuolto erityisesti energiatehokkuuden ja energian säästämisen avulla, määrittelemään energiansaannin mahdolliset tulevat puutteet ja/tai ylijäämä sekä varmistamaan säännöllinen energiansaanti unionille ja sisämarkkinoiden häiriötön toiminta sekä unionin aloittama siirtyminen kohti hyvin energiatehokasta taloutta.

(4)  Uusi energiaympäristö edellyttää huomattavia investointeja kaikkeen infrastruktuuriin erityisesti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alalla sekä uudentyyppisen infrastruktuurin ja markkinoilla yleistyvien uusien teknologioiden kehittämistä. Energiasektorin vapauttaminen ja sisämarkkinoiden lisääntyvä yhdentyminen kasvattavat talouden toimijoiden roolia investoinneissa samalla kun uudet poliittiset vaatimukset, kuten polttoaineyhdistelmään vaikuttavat tavoitteet, ajavat jäsenvaltioita suuntaamaan energiapolitiikkaansa kohti uuden ja/tai uudenaikaistetun energiainfrastruktuurin kehittämistä.

(5)  Tätä varten jäsenvaltioiden olisi aina harkittava energiankulutuksen vähentämistä EU:n 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen mukaisesti, koska kasvuhuonekaasujen vähentämistavoitteet voidaan näin saavuttaa kustannustehokkaimmalla tavalla, ja kehitettävä ja hyödynnettävä nykyistä infrastruktuuria ennen investointeja uuteen infrastruktuuriin. Energiainfrastruktuurin investointihankkeiden olisi täysin vastattava tavoitetta, jonka mukaisesti vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia energiasta on peräisin ekologisesti kestävistä uusiutuvista lähteistä.

(6)  Uusien energiapoliittisten tavoitteiden ja markkinoiden kehityksen vuoksi unionin energiainfrastruktuuriin tehtäviä ensisijaisia investointeja olisi seurattava tiiviimmin, erityisesti siksi, että voitaisiin ennakoida mahdollisia toimitusvarmuusongelmia, edistää parhaita toimintatapoja ja parantaa yhteenliitettyjen energiajärjestelmien tulevaan kehitykseen liittyvää avoimuutta unionissa.

(7)  Ensisijaisten investointien takaamiseksi komissiolla ja erityisesti sen energiamarkkinoiden seurantakeskuksella olisi siksi oltava käytössään tarkat tiedot unionin energiajärjestelmän tärkeimpiin osatekijöihin liittyvistä meneillään olevista ja tulevista investointihankkeista, myös infrastruktuurin osien käytöstä poistamiseen liittyvistä hankkeista.

(8)  Tuotanto-, siirto- ja varastointikapasiteetin ennakoitavissa olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä unionin tuleville investoinneille. Siksi on tarpeellista varmistaa, että komissiolle ja etenkin energiamarkkinoiden seurantakeskukselle ilmoitetaan investointisuunnitelmista ja -hankkeista, joihin liittyvät työt on aloitettu tai aloitetaan viiden vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa koko infrastruktuuri tai sen osia käytöstä kolmen vuoden kuluessa.

(9)  Jotta komissiolla olisi yhtenäinen näkemys koko EU:n energiajärjestelmän kehityksestä, investointihankkeita koskevien tietojen ilmoittamiselle olisi luotava yhdenmukaistettu kehys, joka perustuu niiden virallisten tietojen ajan tasalle saatettuun luokitukseen, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava.

(10)  Tietoja, jotka komissio saa tämän asetuksen mukaisesti, voidaan käyttää sen valvomiseen, miten jäsenvaltiot noudattavat EU:n erityislainsäädäntöä, erityisesti uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/28/EY(2).

(11)  Tätä varten jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tiedot alueellaan suunnitteilla tai rakenteilla olevista energiainfrastruktuurin investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, kaasun, hiilen, uusiutuvan energian ja sähkön ▌tuotantoon, ▌varastointiin ja siirtoon sekä merkittäviin kaukolämmitys- ja -jäähdytyshankkeisiin ja hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon tai varastointiin, mukaan lukien liitännät kolmansiin maihin. Asianomaiset yritykset olisi velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot jäsenvaltiolle, jotta komissio voisi seurata EU:n energiainfrastruktuuria. Jäsenvaltiot ja komissio olisi velvoitettava varmistamaan yritysten antamien tietojen käsittelyn luottamuksellisuus.

(12)  Energiasektorin investointihankkeiden toteutusaika huomioon ottaen on riittävää, että tiedot ilmoitetaan kahden vuoden välein.

(13)  Jotta jäsenvaltiolle ja yrityksille, etenkin pk-yrityksille, aiheutuva hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena ja kustannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä, tässä asetuksessa olisi sallittava jäsenvaltioiden ja yritysten vapauttaminen ilmoitusvelvollisuudesta sillä edellytyksellä, että komissiolle toimitetaan vastaavat ja vertailukelpoiset tiedot sellaisen Euroopan unionin toimielinten antaman EU:n alakohtaisen energialainsäädännön nojalla, jolla pyritään saavuttamaan kilpailtuihin EU:n energiamarkkinoihin, EU:n energiajärjestelmän kestävyyteen ja Euroopan unionin energiasaannin varmuuteen liittyvät tavoitteet. Tämän vuoksi olisi vältettävä päällekkäisyyttä energiamarkkinoiden vapauttamista koskevassa kolmannessa säädöspaketissa (sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY(3), maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY(4), energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009(5), verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009(6) ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009(7)) määriteltyjen ilmoitusvaatimusten kanssa. Komission olisi täsmennettävä tämän poikkeuksen soveltamista, jotta voitaisiin tosiasiallisesti pienentää tietojen toimittamisen aiheuttamaa työmäärää ja selventää vaadittavien ilmoitusten sisältöä, muotoa ja ajoitusta sekä sitä, keitä henkilöitä tai mitä elimiä ilmoitusvelvollisuus koskee ja ketkä ovat vastuussa ilmoitusjärjestelmän hallinnoinnista.

(14)  Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien elinten tai tarvittaessa elinten, joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten investointisuunnitelmien laatiminen, olisi varmistettava, että komissiolle ilmoitetut tiedot ovat laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia ja että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot pidetään luottamuksellisina.

(15)  Tietojen käsittelemiseksi ja varsinkin tietojen ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi komission ja erityisesti sen energiamarkkinoiden seurantakeskuksen olisi voitava toteuttaa kaikki tätä varten tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät erityisesti integroitujen tietotekniikkavälineiden ja -menettelyjen käyttöön. Komission olisi varmistettava, että tällaisten tietotekniikkaresurssien avulla taataan komissiolle toimitettujen tietojen käsittelyn luottamuksellisuus.

(16)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä jäsenvaltioissa säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(8) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä komissiossa säädetään puolestaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001(9). Tämä asetus ei vaikuta kyseisiin säännöksiin.

(17)  Ympäristötietojen saatavuudesta säädetään tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006(10) sekä ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY(11) mukaisesti. Tämä asetus ei vaikuta kyseisiin säännöksiin.

(18)  Komission ja erityisesti sen energiamarkkinoiden seurantakeskuksen olisi annettava säännöllinen ja monialainen analyysi EU:n energiajärjestelmän rakenteellisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa tarkemmin rajattu analyysi mainitun energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista. Tällaisessa analyysissä olisi esitettävä jäsenvaltioiden suunnitelmia täydentäviä seikkoja, kehitettävä alueellisia näkökantoja ja erityisesti autettava lisäämään energian toimitusvarmuutta määrittelemällä infrastruktuurin ja investointien mahdollisia puutteita ja niihin liittyviä riskejä energian tarjonnan ja kysynnän pitkäaikaisen tasapainon näkökulmasta. Analyysin olisi myös edistettävä jatkuvaa EU:n tasolla käytävää keskustelua energiainfrastruktuurien tarpeesta, ja siksi se olisi välitettävä kaikille osapuolille keskustelua varten.

(19)  Pienten ja keskisuurten yritysten olisi voitava hyötyä tämän asetuksen mukaisesta energiainvestointihankkeiden seurannasta ja raportoinnista, jonka avulla kerätyt tiedot on määrä julkaista ja joka pitkällä aikavälillä vaikuttaa uusien investointien kehitykseen ja parantaa niiden koordinointia.

(20)  Komissiota voivat avustaa jäsenvaltioiden asiantuntijat tai ketkä tahansa muut pätevät asiantuntijat; näin voidaan edistää yhteisen näkemyksen muodostamista mahdollisista infrastruktuurin puutteista ja niihin liittyvistä riskeistä ja lisätä avoimuutta tulevan kehityksen suhteen, mikä on erityisesti uusien markkinoille tulijoiden etujen mukaista.

(21)  Komission tulisi hyväksyä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina täydentävät tekniset määritelmät.

(22)  Koska neuvoston asetusta (EY) N:o 736/96(12) on muutettava sen mukauttamiseksi energia-alan nykyisiin haasteisiin, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, jotka koskevat energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita, joita toteutetaan öljy-, kaasu- ja hiilialalla, uusiutuvan energian ja sähkön tuotannossa, sekä merkittäviä investointihankkeita, jotka liittyvät kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen sekä näiden sektoreiden tuottaman hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

2.  Tätä asetusta sovelletaan myös EU:n yrityksiin, jotka investoivat sellaisiin kolmansissa maissa sijaitseviin energiainfrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat suoraan yhteydessä tai vaikuttavat yhden tai useamman jäsenvaltion energiaverkkoihin.

3.  Tätä asetusta sovelletaan liitteessä lueteltuihin investointihankkeiden tyyppeihin, joihin liittyvät rakennustyöt on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa viiden vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden kuluessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   (1) ”infrastruktuurilla” minkä tyyppistä tahansa laitosta tai laitoksen osaa, joka liittyy energian, energian kantajan tai hiilidioksidin tuotantoon, siirtoon ja varastointiin;
  (2) ”investointihankkeilla” hankkeita, joiden tarkoituksena on
   a) uuden infrastruktuurin rakentaminen;
   b) olemassa olevan infrastruktuurin muuntaminen tai uudenaikaistaminen tai sen kapasiteetin lisääminen tai pienentäminen;
   c) olemassa olevan infrastruktuurin poistaminen käytöstä osittain tai kokonaan;
   d) uusien liitäntöjen kehittäminen Euroopan unionin ja kolmansien maiden energiansiirtojärjestelmien välille;
   (3) ”suunnitteilla olevilla investointihankkeilla” investointihankkeita, joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut ja jotka eivät ole aiheuttaneet pääomakustannuksia tai jotka eivät ole vielä johtaneet infrastruktuurin käytöstä poistamiseen, mukaan luettuina investointihankkeet, joista toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet hyväksyntää koskevan alustavan pyynnön mutta joiden keskeisiä ominaispiirteitä (kuten sijaintia, urakoitsijaa, yritystä ja tiettyjä perustavia teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia) voidaan, joko kokonaan tai osittain, tarkastella vielä uudelleen tai joille on vielä saatava lopullinen hyväksyntä;
   (4) ”rakenteilla olevilla investointihankkeilla” investointihankkeita, joiden rakentaminen on alkanut ja jotka ovat aiheuttaneet pääomakustannuksia;
   (5) ”käytöstä poistamisella” vaihetta, jossa infrastruktuuri poistetaan lopullisesti käytöstä;
   (6) ”tuotannolla” sähköntuotantoa ja polttoaineiden, myös biopolttoaineiden, jalostusta;
  (7) ”siirrolla” sähkön, kaasun, nestemäisten polttoaineiden tai ▌hiilidioksidin siirtoa verkon kautta etenkin ▌
   a) putkistoissa, lukuun ottamatta tuotantovaiheen putkiverkkoa ja sitä putkistojen osaa, jota käytetään pääasiallisesti paikalliseen jakeluun;
   b) yhteenliitetyissä suurjännitejärjestelmissä, lukuun ottamatta järjestelmiä, joita käytetään pääasiallisesti paikalliseen jakeluun;
   c) kaukolämmitys- ja -jäähdytysputkissa;
   (8) ”varastoinnilla” lämpö- tai sähköenergian tai energialähteiden ▌pysyvää tai tilapäistä varastointia maanpäällisissä ja maanalaisissa infrastruktuureissa tai geologisilla varastointialueilla tai hiilidioksidin eristämistä maanalaisiin geologisiin muodostumiin;
   (9) ”varastointialueella” suljettujen varastointisäiliöiden järjestelmää tai erityistä geologista rakennetta, joka muodostaa suljetun varastointitilan;
   (10) ”yrityksellä” luonnollista tai oikeushenkilöä, sekä yksityistä että julkista, joka päättää investointihankkeesta tai toteuttaa sen;
   (11) ”energialähteellä”
   a) primaarienergialähteitä, kuten öljyä, maakaasua, hiiltä tai ydinpolttoaineita, taikka muunnettuja energialähteitä, kuten sähköä;
   b) uusiutuvia energialähteitä, mukaan luettuina vesivoima, biomassa, tuuli- ja aurinkovoima, vuorovesienergia sekä geoterminen energia;
   c) energiatuotteita, kuten jalostettuja öljytuotteita ja biopolttoaineita;
   (12) ”koostetiedoilla” kansallisella tai alueellisella tasolla yhdistettyjä tietoja; jos tietojen yhdistäminen kansallisella tasolla tuo esille yksittäisen yrityksen kaupallisesti arkaluonteista tietoa, tiedot voidaan yhdistää alueellisella tasolla;
   (13) 'erityiselimellä” EU:n alakohtaisen energialainsäädännön nojalla EU:n tason energiainfrastruktuuriverkkojen monivuotisten kehitys- ja investointisuunnitelmien valmistelusta ja hyväksymisestä vastaavia elimiä, kuten asetuksen (EY) N:o 714/2009 4 artiklassa tarkoitettua sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 4 artiklassa tarkoitettua kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa;
   (14) ”kaukolämmityksellä” tai ”kaukojäähdytyksellä” termisen energian jakelua höyryn, kuuman veden tai jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkoston välityksellä useisiin rakennuksiin tai kohteisiin käytettäväksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa.

3 artikla

Tietojen ilmoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka ne valtuuttavat toteuttamaan niille kuuluvia tehtäviä, on kerättävä kaikki tässä asetuksessa määritellyt tiedot vuoden 2011 alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden välein; niiden on tällöin pidettävä tietojen keräämisestä ja toimittamisesta aiheutuva taakka oikeassa suhteessa toiminnan tavoitteeseen.

Niiden on toimitettava koostetiedot ja asianmukaiset hanketiedot komissiolle vuonna 2011, joka on ensimmäinen raportointivuosi, ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien elinten on toimitettava koostetiedot ja asianmukaiset hanketiedot kyseessä olevan raportointivuoden heinäkuun 31 päivään mennessä.

2.  Komissio vapauttaa jäsenvaltiot tai niiden valtuuttamat elimet 1 kohdassa tarkoitetusta velvollisuudesta, jos EU:n alakohtaisen energialainsäädännön nojalla:

   a) kyseinen jäsenvaltio tai sen valtuuttama elin on jo toimittanut pyydetyt tiedot ja on ilmoittanut tietojen toimittamisen ajankohdan sekä sen, minkä lainsäädännön nojalla tiedot on ilmoitettu;
   b) erityiselle elimelle on annettu tehtäväksi laatia EU:n tasolla energiainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja koskeva monivuotinen investointisuunnitelma, ja se kerää tätä varten vastaavat tiedot; tässä tapauksessa erityiselimen on ilmoitettava kaikki asianmukaiset tiedot komissiolle 1 kohdassa asetetussa määräajassa.

4 artikla

Tietolähteet

1.  Asianomaisten yritysten on ilmoitettava ennen kunkin raportointivuoden toukokuun 31 päivää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot niille jäsenvaltioille tai näiden valtuuttamille elimille, joiden alueella ne aikovat toteuttaa investointihankkeita. Ilmoitettujen tietojen on vastattava investointihankkeiden tilannetta kyseisen raportointivuoden maaliskuun 31 päivänä.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta yrityksiin, jos kyseinen jäsenvaltio päättää käyttää muita keinoja 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi komissiolle, edellyttäen, että toimitetut tiedot ovat vertailukelpoisia ja vastaavia.

2.  Jäsenvaltioiden on vältettävä sellaisten tietojen keräämisen päällekkäisyyttä, joiden keräämistä vaaditaan jo EU:n lainsäädännössä, ja pidettävä yrityksille aiheutuvat kustannukset mahdollisimman pieninä.

5 artikla

Ilmoituksen sisältö

1.  Liitteessä lueteltuja investointihankkeita koskevissa 3 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on mainittava soveltuvin osin:

   a) suunnitteilla tai rakenteilla olevan kapasiteetin määrä
   b) suunnitteilla tai rakenteilla olevan infrastruktuurin tai kapasiteetin sijaintipaikka, nimi, tyyppi ja keskeiset ominaispiirteet sekä tieto siitä, mikä on suunnitteilla ja mikä rakenteilla
   c) päivämäärä, jona asianomainen viranomainen vastaanotti hyväksyntää koskevan alustavan pyynnön, ja arvioitu päivämäärä, johon mennessä kaikki tarvittavat rakentamista koskevat hyväksynnät ja luvat myönnetään
   d) todennäköinen käyttöönottoajankohta
   e) käytettyjen energialähteiden tyyppi
   f) toimitusvarmuuden kannalta merkitykselliset teknologiat, kuten käänteiset virtaukset, mahdollisuudet vaihtaa polttoainetta tai muut asiaan kuuluvat laitteistot
   g) hiilidioksidin talteenottojärjestelmien laitteet tai jälkiasennusmahdollisuudet
   h) infrastruktuurin tilapäinen käytöstä poistaminen tai toiminnan keskeytyminen yli kolmen vuoden ajaksi.

2.  Ehdotettua kapasiteetin käytöstä poistamista koskevissa 3 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on mainittava:

   a) kyseessä olevan infrastruktuurin laatu ja kapasiteetti
   b) todennäköinen käytöstäpoistamisajankohta sekä tarvittaessa infrastruktuurin toiminnan vaiheittaista lopettamista koskevat välivaiheen päivämäärät
   c) luettelo ympäristön kunnostamista koskevista suunnitelluista toimenpiteistä, jos erityinen lainsäädäntö edellyttää tällaista kunnostamista.

3.  Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on ilmoitettava asennetun tuotanto-, siirto- tai varastointikapasiteetin määrä, joka on valmiina kyseessä olevan raportointivuoden alussa.

Jos jäsenvaltioilla on tietoa investointihankkeiden toteuttamisen viivästymisestä ja/tai esteistä, niiden valtuuttamien elinten tai 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityiselimen on sisällytettävä tämä tieto ilmoituksiinsa.

6 artikla

Tietojen laatu ja julkisuus

1.  Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien erityiselinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten investointisuunnitelmien laatiminen, on varmistettava, että niiden komissiolle ilmoittamat tiedot ovat laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia. Jos tiedot eivät ole riittävän selviä ja kattavia, komissio voi vaatia näiltä elimiltä lisätietoja.

Jos tietojen ilmoittamisesta vastaavat erityiselimet, joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten investointisuunnitelmien laatiminen, tietojen mukana on toimitettava jäsenvaltioiden asianmukaiset huomautukset kerättyjen tietojen laadusta ja merkityksellisyydestä.

2.  Komissio julkaisee tämän asetuksen mukaisesti toimitetut koostetiedot, etenkin 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa analyyseissä, edellyttäen, että tiedot julkaistaan koostetussa muodossa kansallisella tai alueellisella tasolla (erityisesti, jos jäsenvaltiossa on vain yksi yritys) eikä yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja paljasteta eivätkä ne ole pääteltävissä.

Tietojen julkaiseminen näin ei saa rajoittaa sellaisen kansallisen tai EU:n lainsäädännön soveltamista, joka koskee yleisön oikeutta tutustua erityisesti ympäristöasioita, pörssinoteerattuja yrityksiä tai investointihankkeiden julkista rahoittamista koskeviin tietoihin.

Jäsenvaltiot, niiden valtuuttamat elimet ja komissio ovat kukin vastuussa siitä, että niiden hallussa olevat kaupallisesti arkaluonteiset tiedot pidetään luottamuksellisina.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio hyväksyy tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Nämä toimenpiteet koskevat erityisesti käytettäviä laskentamenetelmiä, teknisiä määritelmiä sekä 3 artiklan mukaisesti ilmoitettavien tietojen muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia, mukaan lukien 3 artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen soveltaminen ja erityisesti säännökset, jotka koskevat ilmoitusten ajoitusta ja sisältöä sekä elimiä, jotka ovat velvollisia antamaan tietoja.

8 artikla

Tietojenkäsittely

1.  Komissio vastaa sille tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen energiainfrastruktuuria koskevien tietojen vastaanotossa, tallentamisessa ja käsittelyssä tarvittavien, suunnitteluun käytettävien tietotekniikkaresurssien kehittämisestä, isännöinnistä, hallinnoinnista ja ylläpidosta.

2.  Komissio varmistaa myös, että 1 kohdassa mainittujen tarkoitusten edellyttämien tietotekniikkaresurssien avulla taataan tämän asetuksen nojalla komissiolle toimitettujen tietojen käsittelyn luottamuksellisuus.

9 artikla

Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä

Tämä asetus ei rajoita unionin oikeuden säännösten soveltamista eikä sillä varsinkaan muuteta direktiivin 95/46/EY mukaisia jäsenvaltioiden velvollisuuksia niiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä eikä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia unionin toimielinten ja muiden elinten velvollisuuksia niiden käsitellessä henkilötietoja tehtäviensä yhteydessä.

10 artikla

Seuranta ja raportointi

1.  Komissio laatii toimitettujen tietojen ja tarvittaessa muiden tietolähteiden, kuten komission ostamien tietojen, pohjalta vähintään joka toinen vuosi monialaisen analyysin EU:n energiajärjestelmän rakenteellisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä, ja pyrkii siinä erityisesti

   a) määrittelemään mahdollisia tulevia aukkoja ja/tai ylijäämiä energian kysynnän ja tarjonnan välillä keskittyen erityisesti tuotanto- ja siirtoinfrastruktuurin mahdollisiin tuleviin puutteisiin ja heikkouksiin, varsinkin niihin, jotka johtuvat infrastruktuurin vanhenemisesta;
   b) seuraamaan investointihankkeiden kehitystä tietojen toimittamisen ajankohdasta tosiasialliseen toteuttamiseen ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden kehittymistä sekä edistämään parhaita toimintatapoja havaittujen esteiden voittamiseksi;
   c) takaamaan suuremman avoimuuden markkinatoimijoille ja mahdollisille uusille tulokkaille;
   d) seuraamaan kolmansissa maissa toteutettavia EU:n investointihankkeita, joilla on vaikutusta EU:n energiamarkkinoihin ja turvallisuuteen;
   e) tunnistamaan riskit, joita liittyy liialliseen riippuvuuteen yksittäisestä energiainfrastruktuurista sekä yhteyksiin kolmansiin maihin;
   f) tunnistamaan investointitarpeet sähköalan sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi (kuten käänteiset virtaukset ja liitosyksiköt).

Komissio voi laatia näiden tietojen pohjalta myös tarpeellisiksi tai sopiviksi katsomiaan erityisanalyysejä.

2.  Komissio toimii koordinoidusti niiden erityiselinten kanssa, joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten investointisuunnitelmien laatiminen, ja sitä voivat avustaa 1 kohdassa tarkoitettujen analyysien laadinnassa jäsenvaltioiden asiantuntijat ja/tai mitkä tahansa muut asiantuntijat tai sidosryhmät ja järjestöt, joilla on erityisosaamista kyseessä olevalta alalta.

3.  Komissio keskustelee analyyseistä niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee. Se toimittaa analyysit Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja julkaisee ne.

4.  Jotta komissio voi varmistaa seurantaan liittyvien eri julkaisujen johdonmukaisuuden, se ottaa asianmukaisesti huomioon erityiselinten laatimat energiainfrastruktuureja koskevat monivuotiset investointisuunnitelmat.

11 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

2.  Tietojen laadun parantamiseksi komissio tutkii tarvittaessa 1 kohdan mukaisen uudelleentarkastelun yhteydessä liitteessä määriteltyjä kynnysarvoja ja voi vaatia jäsenvaltioita ilmoittamaan suunnitteilla tai rakenteilla olevan infrastruktuurin tai kapasiteetin keskeiset ominaispiirteet.

12 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 736/96.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. helmikuuta 2010.
(2) EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
(3) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.
(4) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.
(5) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15.
(7) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.
(8) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
(11) EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
(12) EYVL L 102, 25.4.1996, s. 1.


LIITE

INVESTOINTIHANKKEET

1.  ÖLJY

1.1.  Tuotanto

   Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 20 000 barrelia/vrk.

1.2.  Jalostus

   Tislauslaitokset, joiden kapasiteetti on vähintään miljoona tonnia vuodessa;
   Tislauskapasiteetin lisäys yli miljoonaan tonniin vuodessa;
   Reformointilaitokset/krakkauslaitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 500 tonnia päivässä;
   Rikinpoistolaitokset raskaalle polttoöljylle, kaasuöljylle, syöttöaineille tai muille öljytuotteille.

Huomioon ei oteta kemianteollisuuden laitoksia, jotka eivät tuota polttoöljyä tai moottoripolttonesteitä tai jotka tuottavat niitä vain sivutuotteina.

1.3.  Siirto

   Raakaöljyputkistot, joiden kapasiteetti on vähintään 3 miljoonaa tonnia vuodessa, ja tällaisten vähintään 30 kilometrin pituisten putkistojen laajentaminen tai pidentäminen;
   Öljytuoteputkistot, joiden kapasiteetti on vähintään 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja tällaisten vähintään 30 kilometrin pituisten putkistojen laajentaminen tai pidentäminen;
   Putkistot, jotka muodostavat olennaisia yhteyksiä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteenliitetyissä verkoissa, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 171 artiklan mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa määritellyt putkistot ja yhteistä etua koskevat hankkeet.

Huomioon ei oteta sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä putkistoja eikä putkistoja, joilla toimitetaan öljyä 1.2 kohdan soveltamisalaan kuulumattomiin laitoksiin.

1.4.  Varastointi

   Raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointilaitokset (laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 150 miljoonaa kuutiometriä, tai säiliöiden osalta vähintään 100 000 kuutiometriä).

Huomioon ei oteta sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä säiliöitä eikä säiliöitä, joista toimitetaan öljyä 1.2 kohdan soveltamisalaan kuulumattomiin laitoksiin.

2.  KAASU

2.1.  Tuotanto

   Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 0,1 miljoonaa m3/vrk.

2.2.  Siirto

   Kaasun, mukaan luettuina maakaasu ja biokaasu, siirtoputkistot;
   Putkistot, jotka muodostavat olennaisia yhteyksiä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteenliitetyissä verkoissa ja putkistoissa, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 171 artiklan mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa määritellyt putkistot ja yhteistä etua koskevat hankkeet sekä hankkeet, jotka mainitaan yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 663/2009(1) liitteessä.

2.3.  LNG

   Nesteytetyn maakaasun tuonti- ja vientiterminaalit;
   Kapasiteetti uudelleen kaasuksi muuttamista, varastointia ja nesteytystä varten.

2.4.  Varastointi

   Edellä 2.2 kohdassa tarkoitettuihin siirtoputkistoihin liitetyt varastointilaitokset;
   Tietotekniikkaohjelmat ja -laitteistot, joiden avulla seurataan reaaliaikaisesti kaasuvarantoja ja raportoidaan niistä EU:n toimivaltaisille elimille.

Huomioon ei oteta sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä kaasuputkistoja, terminaaleja ja laitoksia eikä putkistoja, terminaaleja ja laitoksia, joilla toimitetaan kaasua energiatuotteita tuottamattomiin tai niitä vain sivutuotteina tuottaviin kemianteollisuuden laitoksiin.

3.  HIILI, RUSKOHIILI JA LIUSKEÖLJY

3.1.  Tuotanto

   Uudet avolouhokset tai avolouhosten laajennukset, joiden vuosituotanto on vähintään miljoona tonnia;
   Uudet kaivokset tai kaivosten laajennukset, joiden vuosituotanto on vähintään miljoona tonnia.

4.  SÄHKÖ

4.1.  Tuotanto

   Lämpö- ja ydinvoimalaitokset (generaattorit, joiden yksikköteho on vähintään 100 MW);
   Vesivoimalaitokset (voimalaitokset, joiden teho on vähintään 30 MW);
   Tuulivoimapuistot (offshore-tuulipuistot, joiden teho on vähintään 20 MW, ja maalla sijaitsevat tuulipuistot, joiden teho on vähintään 5 MW);
   Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja geotermiset laitokset(generaattorit, joiden yksikköteho on vähintään 10 MW) sekä aurinkosähkölaitokset (joiden teho on vähintään 5 MW);
   Biomassa-, bioneste- ja jätevoimalaitokset (generaattorit, joiden yksikköteho on vähintään 5 MW);
   Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (yksiköt, joiden sähköntuotantokapasiteetti on vähintään 10 MW);
   Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät hajautetut tuotantolaitokset, jotka on liitetty verkkoon tai joilla on myyntisopimus jonkin yhtiön kanssa ja joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on vähintään 10 MW.

4.2.  Siirto

   Ilmassa kulkevat siirtojohdot, jotka on suunniteltu vähintään 100 kV:n jännitteelle;
   Maan- tai merenalaiset siirtojohdot, jotka on suunniteltu vähintään 100 kV:n jännitteelle;
   Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 171 artiklan mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa määritellyt yhteistä etua koskevat hankkeet sekä hankkeet, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 663/2009 liitteessä;
   Kaukolämmitysverkot, joiden läpimitta on vähintään 300 mm.

4.3.  Varastointi

   Sähkön varastointilaitokset.

5.  BIOPOLTTOAINEET

5.1.  Tuotanto

   Biopolttoaineen tuotantolaitokset (jalostamot, joiden kapasiteetti on vähintään 50 000 tonnia vuodessa).

6.  Hiilidioksidi

6.1.  Siirto

   Edellä 1.2 ja 4.1 kohdissa tarkoitettuihin tuotantolaitoksiin liittyvät hiilidioksidiputkistot.

6.2.  Varastointi

Tähän kohtaan kuuluvat myös hiilidioksidin geologista varastointia koskevat hankkeet, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 663/2009.

   Varastointilaitokset (varastointipaikka tai -kompleksi, jonka kapasiteetti on vähintään 100 kilotonnia).

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen käytettäviä varastointilaitoksia.

(1) EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö