Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2528(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0123/2010

Keskustelut :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0036

Hyväksytyt tekstit
PDF 216kWORD 58k
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel
YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.–26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet
P7_TA(2010)0036RC-B7-0123/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. helmikuuta 2010 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta (UNHRC) ja erityisesti 14. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman YK:n ihmisoikeusneuvoston kehityksestä, mukaan lukien EU:n asema(1) sekä 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvostoa ja YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istuntoa koskeneiden neuvottelujen tuloksesta(2), 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien suhteesta(3), 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistamisesta(4), 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien 14.–16. syyskuuta 2005 pidetyn maailmankokouksen tuloksista(5) ja 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(6),

–   ottaa huomioon ajankohtaisista ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksistä antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston perustamisesta annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/60/251,

–   ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston aiemmat säännönmukaiset ja ylimääräiset istunnot sekä yleisen määräaikaisarvioinnin aikaisemmat kierrokset,

–   ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston tulevan 13. istunnon maaliskuussa 2010 sekä yleisen määräaikaisarvioinnin kahdeksannen kierroksen 3.–14. toukokuuta 2010,

–   ottaa huomioon, että ihmisoikeusneuvostoa aiotaan arvioida uudelleen vuonna 2011,

–   ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulosta aiheutuvat institutionaaliset muutokset,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan, sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksessa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että ihmisoikeuksien yleismmaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä(7),

B.   katsoo, että ihmisoikeusneuvosto on ainutlaatuinen yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin erikoistunut foorumi, joka käsittelee ihmisoikeuksia YK:n järjestelmässä,

C.   ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uudelleenarviointi koostuu kahdesta linjasta: elimen asemasta keskustellaan New Yorkissa ja sen menettelyistä Genevessä; ottaa huomioon, että tulevana vuonna käynnistetään lukuisia aloitteita ja järjestetään joukko epävirallisia kokouksia,

D.   katsoo, että Euroopan unionin rooli maailmanlaajuisena toimijana on vahvistunut viime vuosikymmeninä ja että Euroopan ulkosuhdehallintona konkretisoituva lähestymistapa saattaa auttaa unionia toimimaan tehokkaammin ja kohtaamaan maailmanlaajuiset haasteet yhdenmukaisesti, johdonmukaisesti ja tehokkaasti,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta matkustaa Geneveen ihmisoikeusneuvoston kolmanteentoista istuntoon samaan tapaan kuin edeltävinä vuosina on toimittu ihmisoikeusneuvoston istuntojen ja sitä aiemmin ihmisoikeusneuvostoa edeltäneen ihmisoikeuskomitean istuntojen yhteydessä,

1.   korostaa ihmisoikeusneuvoston 13. istunnon merkitystä, sillä se on ihmisoikeusneuvoston tärkein istunto vuonna 2010; pitää myönteisenä tulevan säännönmukaisen 13. istunnon korkean tason osuutta, johon osallistuvat hallitusten ministerit ja muut korkean tason edustajat; ottaa huomioon, että korkean tason osuuden kokouksissa keskustellaan kahdesta aiheesta: talous- ja rahoituskriisistä ja ihmisoikeuksia koskevasta koulutuksesta ja opetuksesta annetusta YK:n julkilausumasta;

2.   pitää myönteisenä sitä, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 13. istunnon asialistalla on Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportti maailmanlaajuisten talous- ja rahoituskriisien vaikutuksesta kaikkien ihmisoikeuksien toteutumiseen ja tämän vaikutuksen lieventämisen mahdollisesti edellyttämistä toimista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita osallistumaan keskusteluun aktiivisesti;

3.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti vuotuiseen interaktiiviseen keskusteluun vammaisten henkilöiden oikeuksista, keskusteluihin oikeudesta totuuteen (Latinalaisen Amerikan ja Karibian ryhmän käynnistämä aloite sorron historiallisesta totuudesta) ja vuotuiseen lapsen oikeuksia koskevaan kokoukseen;

4.   korostaa, että on tärkeää, että EU muodostaa yhteisiä kantoja ihmisoikeusneuvostossa keskusteltaviin asioihin, vaikka ei ole vielä täysin selvää, millaisiksi EU:n jäsenvaltioiden toimintaa ihmisoikeusneuvostossa koskevat yksityiskohtaiset määräykset muodostuvat Lissabonin sopimuksen tultua voimaan;

Ihmisoikeusneuvoston työskentely

5.   kehottaa uudelleen EU:n jäsenvaltioita vastustamaan aktiivisesti kaikkia pyrkimyksiä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden ja keskinäisen riippuvuuden vesittämiseksi ja kannustamaan aktiivisesti sitä, että ihmisoikeusneuvoston olisi puututtava tasapuolisesti eri perustein tapahtuvaan syrjintään, esimerkiksi sukupuolen, rodun, iän, seksuaalisen suuntautumisen ja uskonnon tai vakaumuksen perusteella tapahtuvaan syrjintään;

6.   varoittaa ihmisoikeusneuvoston ääripolitisoinnista, sillä se estäisi kyseistä elintä hoitamasta tehtäviään; korostaa maakohtaisten päätöslauselmien merkitystä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia käsiteltäessä; tuomitsee tässä yhteydessä jyrkästi toiminnasta pidättymistä koskevat aloitteet ja on pettynyt siihen, että tätä menetelmää käytettiin neuvoston yhdennessätoista erityisistunnossa, jossa sillä estettiin Sri Lankan tilannetta koskevan johdonmukaisen lopullisen päätöslauselman hyväksyminen;

7.   pitää myönteisenä, että Brasilian aloitteesta 13. erityisistunto järjestetään Haitista ja että sen tavoitteena on keskittyä ihmisoikeuksien huomioon ottamiseen tuhoisan maanjäristyksen jälkeisessä jälleenrakennustyössä, ja on tyytyväinen tämän erityisistunnon innovatiivisiin piirteisiin, kuten erityisistunnon järjestämiseen luonnonmullistuksen jälkeen ja YK:n erityisvirastojen asiantuntijoiden osallistumiseen keskusteluiden pohjustamiseksi; korostaa Haitin ihmisoikeuksia käsittelevän riippumattoman asiantuntijan tärkeää tehtävää sisällyttää ihmisoikeusnäkökulma kaikkeen YK:n yleiseen toimintaan tai lahjoittajavetoisiin aloitteisiin Haitin avustamiseksi ja kehottaa YK:n jäsenvaltioita ryhtymään jatkotoimiin tämän istunnon jälkeen ja sisällyttämään ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa YK:n yleiseen avustustoimintaan Haitissa ja kiinnittämään samalla erityistä huomiota haavoittuviin ihmisryhmiin kuten lapsiin;

8.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita asettamaan etusijalle sen, että YK:n ihmisoikeusneuvosto toteuttaa erityisiä toimia lopettaakseen siviiliväestöön sotien ja väkivaltaisten selkkausten yhteydessä kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset, nimenomaan suoraan naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta sekä lapsisotilaiden ongelma mukaan luettuina;

9.   pitää valitettavana, että YK:n ihmisoikeusneuvosto ei ole kyennyt puuttumaan riittävän nopeasti muihin vakaviin ihmisoikeustilanteisiin; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tuomitsemaan ihmisoikeusloukkaukset ja pyrkimään aktiivisesti luomaan ihmisoikeusneuvoston kohdennettuja mekanismeja, joilla reagoidaan Afganistanin, Guinean tasavallan, Iranin, Jemenin, Irakin ja Länsi-Saharan ihmisoikeuskriiseihin; katsoo, että Yhdistyneiden Kansakuntien valtuutukseen olisi sisällytettävä Länsi-Saharan ihmisoikeustilanteen seuranta;

10.   toistaa kantansa ”uskontojen halventamisen” käsitteeseen ja myöntää, että uskonnollisten vähemmistöjen syrjintään on paneuduttava täysipainoisesti, mutta katsoo, että ei ole asianmukaista sisällyttää tätä käsitettä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja kaikkien syrjinnän muotojen vastaisia täydentäviä standardeja koskevaan pöytäkirjaan; kehottaa YK:n jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin täytäntöön nykyiset ilmaisunvapautta ja uskonnonvapautta koskevat vähimmäisvaatimukset;

11.   kehottaa uudelleen EU:n jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden omassa sisäpolitiikassa noudatetaan ihmisoikeuksia, koska muutoin EU:n asema heikkenee YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

12.   pitää myönteisenä, että Yhdysvallat osallistuu jälleen YK:n elinten toimintaan, että siitä on tullut ihmisoikeusneuvoston jäsen ja että se työskentelee rakentavassa hengessä ilmaisunvapauden hyväksi YK:n 64. yleiskokouksessa ja Durbanin uudelleenarviointikonferenssin seurantaa koskevan toimintasuunnitelman hyväksi; kehottaa Yhdysvaltoja ja EU:n jäsenvaltioita viemään kyseiset aloitteet päätökseen ja tekemään jatkossa täysipainoista yhteistyötä niiden puolesta;

13.   on huolissaan siitä, että Iran on ehdokkaana toukokuussa 2010 järjestettävissä ihmisoikeusneuvoston vaaleissa; toistaa vastustavansa ”puhtaiden papereiden” käsitettä ihmisoikeusneuvoston vaaleissa, vaatii kaikkien alueellisten ryhmien kilpailuttamista vaaleissa ja kannustaa EU:ta tekemään kaikkensa estääkseen sellaisten maiden valinnan ihmisoikeusneuvostoon, joiden ihmisoikeustilanne on kaikkein ongelmallisin;

14.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan painostusta, joka koskee ihmisoikeusneuvoston jäsenten valintaperusteiden vahvistamista, ja pitämään kiinni erityisesti siitä vähimmäisvaatimuksesta, että yhteistyötä erityismenettelyjen puitteissa tehdään omien toimintaohjeiden mukaisesti; kehottaa EU:ta omaksumaan johtavan aseman ja kehittämään yhdessä muihin alueellisiin ryhmittymiin kuuluvien osapuolten kanssa joukon suuntaviivoja käytettäviksi vaalien aikana;

15.   kehottaa seuraamaan tehokkaasti erityismenettelyjen ja perussopimuksen mukaisten elinten antamien päätelmien ja suositusten täytäntöönpanoa kunkin maan yleisen määräaikaisarviointiprosessin yhteydessä;

16.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita tekemään kaikkensa kaikkien erityismenettelyjä koskevien valtuuksien säilyttämiseksi; kehottaa uusimaan YK:n Myanmarin ihmisoikeuksien erityisraportoijan ja YK:n Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeuksien erityisraportoijan valtuutukset ja vaatii Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa uutta maakohtaista valtuutusta siellä pahenevan humanitaarisen tilanteen vuoksi;

17.   pitää myönteisenä terrorismin torjuntaan liittyvien salaisten pidätysten globaaleja käytänteitä koskevaa yhteistä tutkimusta, josta keskustellaan 13. istunnossa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan sitä ja järjestämään tutkimuksen asianmukaisen seurannan Euroopan parlamentin aiemmin esittämien linjausten ja etenkin 19. helmikuuta 2009(8) ja 14. helmikuuta 2007(9) annettujen, Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen koskevien päätöslauselmien mukaisesti;

18.   kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti tuleviin yleisen määräaikaisarvioinnin istuntoihin, jotta voidaan varmistaa prosessin oikeudenmukaisuus sekä tulos, joka tukee ja noudattaa YK:n erityismenettelyjä ja perussopimuksen mukaisten elinten päätelmiä ja suosituksia, mihin kuuluu muun muassa tarpeellisen teknisen avun antaminen niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi;

19.   kehottaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita pyrkimään vahvaan EU:n yhteiseen kantaan Gazan ja Etelä-Israelin konfliktin selvitysvaltuuskunnan raportin seurannasta ja vaatimaan julkisesti sen suositusten täytäntöönpanoa sekä kaikista kansainvälisen oikeuden loukkauksista, myös väitetyistä sotarikoksista, vastuuseen asettamista ja kehottaa kumpaakin osapuolta toteuttamaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman A/64/L 11 mukaisesti selvityksiä, jotka täyttävät riippumattomuuden, puolueettomuuden, avoimuuden, ripeyden ja tehokkuuden kansainväliset standardit, ja korostaa sen, että kaikki osapuolet kunnioittavat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa, olevan edelleen keskeinen ennakkoehto oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saavuttamiselle Lähi-idässä;

20.   kehottaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä EU:n jäsenvaltioita seuraamaan aktiivisesti Goldstonen raporttiin sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa ja kuulemaan EU:n ulkoisia operaatioita ja alalla toimivia valtioista riippumattomia järjestöjä; pyytää, että kyseiset suositukset ja niihin liittyvät huomiot sisällytetään EU:n kummankin osapuolen kanssa käymään vuoropuheluun sekä EU:n kantoihin monenvälisillä foorumeilla;

21.   korostaa, että vaikka ihmisoikeusneuvoston uudelleenarviointia ei käsitellä suoraan ihmisoikeusneuvoston 13. istunnossa, uudelleenarviointiprosessin on oltava avoin ja kaikenkattava ja siinä on otettava huomioon kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja muut asian kannalta olennaiset sidosryhmät;

22. korostaa, että ihmisoikeusneuvoston uudelleenarviointi ei saisi estää sitä jatkamasta työtään, jota sillä on runsaasti ihmisoikeusloukkausten parissa;

23.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita valmistauduttaessa tulossa olevaan, päätöslauselmalla A/HRC/12/L.28 perustetun ihmisoikeusneuvoston uudelleenarviointia käsittelevän työryhmän ensimmäiseen kokoukseen, sopimaan yhteisestä kannasta sekä tehokkaasta ja ennakoivasta neuvottelustrategiasta; korostaa ihmisoikeusneuvoston uudelleenarviointia koskevan EU:n yhteisen kannan merkitystä ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan yhteisesti sovittuja vaatimuksia, joista ei tingitä;

24. kehottaa Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokuntaa laatimaan suosituksen neuvostolle, jotta parlamentti voi antaa ajoissa oman panoksensa uudelleenarviointia koskevaan EU:n kantaan;
25. ilmaisee kantanaan, että uudelleenarvioinnissa olisi säilytettävä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) riippumattomuus ja varmistettava ja mahdollisuuksien mukaan vahvistettava erityismenettelyjä sekä taattava ihmisoikeusneuvostolle mahdollisuus puuttua yksittäisiin ihmisoikeusloukkauksiin maakohtaisilla päätöslauselmilla ja maakohtaisilla valtuutuksilla, ja myöntää samalla, että keskustelua on syvennettävä; korostaa ihmisoikeuksien – olipa kyse sitten sosiaalisista, taloudellisista, kulttuurisista, kansalaisoikeuksista tai poliittisista oikeuksista – yleismaailmallisuuden ja luovuttamattomuuden merkitystä; panee merkille keskustelut siitä, miten ihmisoikeusneuvostoa voitaisiin vahvistaa avaamatta sen rakenteiden perustamisesta tehtyä sopimuspakettia;
EU:n osallistuminen

26.   panee tyytyväisenä merkille EU:n ja sen jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen ihmisoikeusneuvoston työhön, antaa Belgialle tunnustusta tähän saakka menestyksekkäästi sujuneesta ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajakaudesta ja pitää myönteisinä Espanjan puheenjohtajakaudelle asetettuja EU:n painopisteitä ihmisoikeuksien alalla;

27.   kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiään Rooman perussäännön yleiseksi ratifioimiseksi ja sen edellyttämän kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön laatimiseksi kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 16. kesäkuuta 2003 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2003/444/YUTP(10) ja sen jatkotoimena toteutettavan vuonna 2004 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti; pitää tärkeänä EU:n ja kansainvälisen rikostuomioistuimen välistä yhteistyö- ja avunantosopimusta ja kehottaa sen perusteella Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan rikostuomioistuimelle kaiken tarvittavan tuen; panee merkille, että Rooman perussäännön ensimmäinen tarkistuskonferenssi pidetään Kampalassa Ugandassa 31. toukokuuta–11. kesäkuuta 2010, ja pitää sitä ratkaisevana askeleena tuomioistuimen kehitykselle tulevaisuudessa;

28.   katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne tarjoaa tilaisuuden lisätä EU:n toimien johdonmukaisuutta, näkyvyyttä ja uskottavuutta ihmisoikeusneuvostossa; kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa varmistamaan, että ryhdytään käytännön toimiin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotta voidaan välttää liian pitkä siirtymäkausi, joka heikentäisi unionin uskottavuutta ja tehokkuutta; kehottaa varmistamaan, että uudet järjestelyt lisäävät EU:n kykyä yhteisiä aloitteita koskevaan aluerajat ylittävään yhteistyöhön muihin ryhmittymiin kuuluvien maiden kanssa;

29.   valtuuttaa Euroopan parlamentin valtuuskunnan YK:n ihmisoikeusneuvoston 13. istunnossa esittämään tässä päätöslauselmassa ilmaistut huolenaiheet, kehottaa valtuuskuntaa raportoimaan vierailustaan ihmisoikeuksien alivaliokunnalle ja pitää asianmukaisena jatkaa Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä YK:n ihmisoikeusneuvoston asiaa käsitteleviin istuntoihin;

o
o   o

30.   pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 64. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ulkoasiainvaliokunnan perustamalle EU:n ja YK:n väliselle työryhmälle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0021.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0097.
(3) Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0037.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0237.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0362.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0385.
(7) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla, 3 artiklan 5 kohta ja 6 artikla.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0073.
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618en00670069.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö