Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2528(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0123/2010

Debatai :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Balsavimas :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0036

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2010 m. vasario 25 d. - Briuselis
Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.)
P7_TA(2010)0036RC-B7-0123/2010

2010 m. vasario 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos, ypač į 2009 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos raidos ir ES vaidmens(1), 2006 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Žmogaus teisių tarybos rezultatų ir dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos 62-osios sesijos (JTŽTK)(2), 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų santykių(3), 2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų reformos(4), 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl 2005 m. rugsėjo 14–16 d. Jungtinių Tautų pasaulio aukščiausiojo lygio viršūnių susitikimo rezultatų(5) ir 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2008 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(6),

–   atsižvelgdamas į savo skubias rezoliucijas dėl žmogaus teisių ir demokratijos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/60/251, pagal kurią įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JTŽTT),

–   atsižvelgdamas į ankstesnes eilines ir specialiąsias JTŽTT sesijas ir į ankstesnius visuotinio periodinio vertinimo (VPV) raundus,

–   atsižvelgdamas į būsimą JTŽTT tryliktąją sesiją, vyksiančią 2010 m. kovo mėn., ir į 2010 m. gegužės 3–14 d. vyksiantį aštuntąjį visuotinio periodinio vertinimo (VPV) raundą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vyksiančią su JTŽTT susijusią peržiūrą,

–   atsižvelgdamas į institucinius pokyčius, įvykusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (Lisabonos sutarties redakcija) 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį ir 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo skatinimas ir išsaugojimas yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos bendrumo ir vientisumo ramsčių(7),

B.   kadangi JTŽTT yra unikalus, ypatingą dėmesį visuotinėms žmogaus teisėms skiriantis organas ir specialusis JT sistemos forumas, kuriame sprendžiami žmogaus teisių klausimai,

C.   kadangi su JTŽTT susijusi peržiūra vyks dviem etapais (šio organo statuso aptarimas vyks Niujorke, o procedūrų – Ženevoje); kadangi ateinančiais metais bus surengta keletas neoficialių posėdžių ir pateikta keletas iniciatyvų,

D.   kadangi per pastaruosius dešimtmečius padidėjo Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje ir kadangi naujas požiūris, kurį taiko nauja Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), galėtų padėti Europos Sąjungai veikti efektyviau siekiant rasti aiškius, nuoseklius ir veiksmingus pasaulinių problemų sprendimus,

E.   kadangi Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacija vyks į Ženevą dalyvauti JTŽTT tryliktojoje sesijoje, kaip buvo daroma ir ankstesniais metais, kai vyko JTŽTT sesijos, ir prieš tai – kai buvo rengiamos JTŽTT pirmtakės JT Žmogaus teisių komisijos sesijos,

1.   pabrėžia, kad tryliktoji JTŽTT sesija labai svarbi – svarbiausia JTŽTT sesija 2010 m.; džiaugiasi, kad būsimoje tryliktoje eilinėje sesijoje vyks aukšto lygio susitikimai, kuriuose dalyvaus vyriausybių ministrai ir kiti aukšto lygio atstovai; pažymi, kad aukšto lygio susitikimuose bus aptariami du klausimai: ekonomikos ir finansų krizė ir JT deklaracija dėl švietimo ir mokymo žmogaus teisių klausimais (angl. HRET);

2.   džiaugiasi, kad į JTŽTT tryliktosios sesijos darbotvarkę įrašyta Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaita dėl pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikio visų žmogaus teisių įgyvendinimui ir dėl galimų veiksmų, kurių reikia imtis šiam poveikiui sušvelninti; ragina ES valstybes nares aktyviai prisidėti prie šios diskusijos;

3.   ragina ES valstybes nares aktyviai dalyvauti kasmetinėse dialogo forma vykstančiose diskusijose dėl neįgaliųjų teisių, taip pat diskusijose dėl teisės žinoti tiesą (inicijuota Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių grupės (GRULAC) ir daugiausia dėmesio skiriama istorinei tiesai apie represijas) ir kasmetiniame posėdyje vaiko teisių klausimais;

4.   pabrėžia ES bendrųjų pozicijų svarbą klausimais, kurie bus aptariami per tryliktąją JTŽTT sesiją, nors vis dar nevisiškai aiškios sąlygos, susijusios su ES valstybių narių veiksmais JTŽTT įsigaliojus Lisabonos sutarčiai;

Žmogaus teisių tarybos darbas

5.   primena, kad ragino ES valstybes nares aktyviai nepritarti visoms pastangoms pakenkti žmogaus teisių visuotinumo, nedalomumo ir savitarpio priklausomybės koncepcijai ir aktyviai skatinti JTŽTT vienodai atsižvelgti į visų rūšių diskriminacijos, įskaitant diskriminaciją dėl lyties, rasės, amžiaus, seksualinės orientacijos, religijos arba įsitikinimų, klausimus;

6.   įspėja, kad JTŽTT neturėtų būti itin politizuotas organas, antraip ji negalėtų visapusiškai vykdyti savo įgaliojimų; pabrėžia rezoliucijų dėl padėties tam tikroje šalyje svarbą sprendžiant sunkių žmogaus teisių pažeidimų klausimus; atsižvelgdamas į tai, ryžtingai smerkia siūlymus susilaikyti nuo veiksmų ir pareiškia, jog yra nusivylęs dėl šios procedūros taikymo per Tarybos specialiąją vienuoliktąją sesiją, nes nebuvo priimta nuosekli ir suderinta galutinė rezoliucija, kuri padėtų spręsti padėties Šri Lankoje klausimą;

7.   džiaugiasi, kad Brazilijos iniciatyva surengta specialioji tryliktoji sesija Haičio klausimu, kurios tikslas buvo skirti dėmesį žmogaus teisių strategijos įtraukimui į veiksmus, kurių imamasi šaliai po ją nuniokojusio žemės drebėjimo atstatyti, ir džiaugiasi naujoviškais šios sesijos aspektais, pvz., specialioji sesija buvo surengta iš karto po įvykusios gaivalinės nelaimės ir Jungtinių Tautų specializuotosios agentūros pateikė ekspertų nuomonę diskusijoms; pabrėžia svarbų nepriklausomo eksperto žmogaus teisių klausimais Haityje vaidmenį, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į platesnius JT veiksmus arba iniciatyvas, kurių ėmėsi Haičiui padedantys rėmėjai, ir ragina JT valstybes nares imtis veiksmų pasibaigus šiai sesijai ir įtraukti žmogaus teisių strategiją į platesnius JT veiksmus, kuriais siekiama paremti Haitį, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, pvz., vaikams;

8.   ragina ES valstybes nares pirmenybę teikti konkrečioms JTŽTT priemonėms, kad būtų sustabdyti civilių gyventojų žmogaus teisių pažeidimai karo ir smurtinių konfliktų metu, įskaitant smurtą prieš moteris ir vaikus, ir išspręsta vaikų kareivių problema;

9.   apgailestauja, kad JTŽTT nesugebėjo pakankamai skubiai išspręsti kitų su sudėtinga žmogaus teisių padėtimi susijusių klausimų; ragina ES valstybes nares pasmerkti žmogaus teisių pažeidimus ir aktyviai siekti, kad būtų įdiegti specialūs JTŽTT mechanizmai, kurie padėtų įveikti Afganistane, Konakrio Gvinėjoje, Irane, Jemene, Irake ir Vakarų Sacharoje iškilusias žmogaus teisių krizes; tvirtina, kad į JT įgaliojimus įeina ir žmogaus teisių padėties Vakarų Sacharoje stebėjimas;

10.   dar kartą primena savo poziciją dėl sąvokos „religijų šmeižimas“ ir, pripažindamas, jog būtina visiškai išspręsti religinių mažumų diskriminacijos problemą, mano, kad netikslinga įtraukti šią sąvoką į Protokolą dėl papildomų standartų rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir bet kokios formos diskriminacijos klausimais; ragina JT valstybes nares visiškai įgyvendinti esamus standartus dėl saviraiškos, religijos ir įsitikinimų laisvės;

11.   dar kartą ragina ES valstybes nares užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms savo vidaus politikoje, nes priešingu atveju susilpnėtų ES padėtis JTŽTT;

12.   džiaugiasi, kad Jungtinės Amerikos Valstijos vėl dalyvauja Jungtinių Tautų organų veikloje ir kad jos išrinktos JTŽTT narėmis, taip pat konstruktyviu jų darbu saviraiškos laisvės klausimu 64-ojoje JT Generalinėje Asamblėjoje ir darbu, susijusiu su veiksmų planu dėl tolesnių veiksmų pasibaigus Durbano peržiūros konferencijai; ragina JAV ir ES valstybes nares toliau sekti pavyzdžiu ir ateityje visapusiškai bendradarbiauti vykdant panašias iniciatyvas;

13.   nerimauja dėl Irano kandidatūros JTŽTT rinkimuose, kurie vyks 2010 m. gegužės mėn.; dar kartą primena, jog nepritaria, kad JTŽTT rinkimuose būtų taikoma vienodo kandidatų ir vietų skaičiaus sistema, ragina surengti visoms regionų grupėms atvirus, konkurencija pagrįstus rinkimus ir prašo ES dėti visas pastangas, kad į JTŽTT nebūtų išrinktos šalys, turinčios daugiausia problemų, susijusių su žmogaus teisėmis;

14.   ragina ES ir valstybes nares toliau reikalauti, kad būtų nustatyti narių rinkimų į JTŽTT kriterijai, ypač minimalus reikalavimas dėl bendradarbiavimo specialiųjų procedūrų klausimu vadovaujantis savo pačių įgaliojimais; ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens ir kartu su tarpregioniniais partneriais parengti gaires, kurios būtų naudojamos rinkimuose;

15.   ragina veiksmingai kontroliuoti, kaip iš tiesų įgyvendinamos specialiosios procedūros ir pagal Sutartis įsteigtų organų išvados bei rekomendacijos, atliekant kiekvienos šalies įsipareigojimų visuotinį periodinį vertinimą;

16.   ragina ES valstybes nares dėti visas pastangas siekiant išsaugoti ypatingus įgaliojimus vykdyti visas specialiąsias procedūras; ragina atnaujinti specialiųjų pranešėjų Mianmaro ir Korėjos Demokratinės Liaudies Respublikos klausimais įgaliojimus ir suteikti naujus atskirus įgaliojimus dėl Kongo Demokratinės Respublikos, kadangi humanitarinė padėtis blogėja;

17.   palankiai vertina „Bendrąjį tyrimą dėl pasaulinės praktikos, susijusios su slaptaisiais kalinimais kovojant su terorizmu“, kuris bus aptariamas tryliktosios sesijos metu; ragina ES valstybes nares paremti šį tyrimą ir imtis atitinkamų tolesnių veiksmų įgyvendinant pranešimą, vadovaujantis ankstesnėmis Europos Parlamento pozicijomis šiuo klausimu, ypač 2009 m. vasario 19 d.(8) ir 2007 m. vasario 14 d.(9) rezoliucijomis dėl tariamo CŽV pasinaudojimo Europos šalimis gabenant kalinius ir juos neteisėtai kalinant;

18.   ragina ES aktyviai dalyvauti būsimose visuotinio periodinio vertinimo sesijose siekiant užtikrinti teisingą procedūros eigą ir rezultatą, nes taip būtų remiamos JT specialiosios procedūros ir pagal Sutartis įsteigtų organų išvados bei rekomendacijas ir pagal jas veikiama, inter alia, teikiant būtiną techninę pagalbą siekiant jų įgyvendinimo;

19.   ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares parengti tvirtą ES bendrąją poziciją dėl tolesnių veiksmų po tiriamosios misijos ataskaitos konflikto Gazoje ir Pietų Izraelyje klausimais ir viešai pareikalauti, kad būtų įgyvendintos joje pateiktos rekomendacijos ir būtų atsakyta už visus tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant įtariamus karo nusikaltimus, taip pat paraginti, kad abi pusės vykdytų tyrimus, kuriuos atliekant būtų laikomasi tarptautinių nepriklausomumo, nešališkumo, skaidrumo, tikslumo ir veiksmingumo standartų, nurodytų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje A/64/L.11, ir pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti tikrą ir ilgai trunkančią taiką Artimuosiuose Rytuose, svarbiausia sąlyga ir toliau yra ta, kad visos šalys turi laikytis tarptautinės teisės dėl žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės;

20.   ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES valstybes nares konsultuojantis su ES išorės misijų dalyviais ir šioje srityje dirbančiomis NVO aktyviai stebėti, kaip įgyvendinamos R. Goldstone'o ataskaitoje pateiktos rekomendacijos; ragina šias rekomendacijas ir susijusias pastabas įtraukti į ES dialogus su abiem šalimis, taip pat į ES pozicijas daugiašaliuose forumuose;

21.   pabrėžia, kad nors su JTŽTT susijusios peržiūros klausimas nebus tiesiogiai svarstomas tryliktoje JTŽTT sesijoje, reikia vykdyti skaidrų ir visapusišką peržiūros procesą, atsižvelgiant į NVO, pilietinę visuomenę ir kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus;

22. pabrėžia, kad dėl su JTŽTT susijusios peržiūros neturėtų būti trukdoma JTŽTT toliau atlikti savo esminio su žmogaus teisių pažeidimais susijusio darbo;

23.   atsižvelgdamas į tai, kad greitai įvyks pirmasis su JTŽTT susijusios peržiūros darbo grupės, kuri įsteigta remiantis rezoliucija A/HRC/12/L.28, posėdis, ragina valstybes nares susitarti dėl bendrosios pozicijos šiuo klausimu ir veiksmingos ir iniciatyva pagrįstos derybų strategijos; pabrėžia ES bendrosios pozicijos dėl su JTŽTT susijusio peržiūros proceso svarbą ir ragina ES valstybes nares laikytis bendrai sutartų ribų;

24. ragina Parlamento Užsienio reikalų komitetą parengti rekomendaciją Tarybai siekiant laiku pateikti indėlį, kuris padės nustatyti ES poziciją būsimos peržiūros klausimu;
25. nors ir pripažindamas, kad reikia išsamesnių diskusijų, išreiškia savo požiūrį, kad atliekant peržiūrą reikėtų išlaikyti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnybos (VŽTKT) nepriklausomumą, išsaugoti ir, jei įmanoma, stiprinti specialiąsias procedūras bei užtikrinti JTŽTT galimybę konkrečius žmogaus teisių pažeidimus nagrinėti rezoliucijose dėl padėties tam tikroje šalyje ir naudojantis konkrečiai šaliai skirtais įgaliojimais; pabrėžia žmogaus teisių – socialinių, ekonominių, kultūros, pilietinių ir politinių teisių nedalumo svarbą; pripažįsta diskusijas dėl to, kaip, nesinaudojant institucijoms stiprinti skirtu paketu, būtų galima sustiprinti JTŽTT;
ES dalyvavimas

26.   pripažįsta, kad ES ir jos valstybės narės aktyviai dalyvauja JTŽTT darbe ir sveikina Belgiją iki šiol sėkmingai pirmininkaujant JTŽTT, taip pat džiaugiasi ES pirmininkaujančios Ispanijos prioritetais žmogaus teisių srityje;

27.   ragina Tarybą ir Komisiją toliau stengtis skatinti visuotinai ratifikuoti Romos statutą ir priimti nacionalinius įgyvendinamuosius teisės aktus laikantis 2003 m. birželio 16 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2003/444/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT)(10) ir 2004 m. veiksmų plano, skirto bendrajai pozicijai vykdyti; pripažįsta ES ir TBT bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimo svarbą ir tuo remdamasis ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares visapusiškai bendradarbiauti su Teismu ir teikti jam reikiamą pagalbą; atkreipia dėmesį į tai, kad pirmoji Romos statuto persvarstymo konferencija bus surengta 2010 m. gegužės 31 d. – birželio 11 d. Kampaloje (Uganda) ir ji bus esminis žingsnis tolesnėje Teismo raidoje;

28.   mano, kad dėl naujos ES institucinės struktūros atsirado galimybių padidinti ES veiksmų JTŽTT nuoseklumą, matomumą ir patikimumą; ragina Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad būtų imtasi praktinių Lisabonos sutarties įgyvendinimo veiksmų siekiant išvengti pernelyg ilgo pereinamojo laikotarpio, kuris galėtų pakenkti pasitikėjimui Sąjunga ir jos veiksmingumui, taip pat ragina užtikrinti, kad naujieji susitarimai padėtų padidinti ES pajėgumus plėsti tarpregionines ribas ir bendrų iniciatyvų klausimais bendradarbiauti su kitiems blokams priklausančiomis šalimis;

29.   įgalioja Europos Parlamento delegaciją tryliktoje JTŽTT sesijoje pranešti apie susirūpinimą keliančius klausimus, pateiktus šioje rezoliucijoje, ragina delegaciją parengti vizito ataskaitą Žmogaus teisių pakomitečiui ir mano, kad reikėtų ir toliau siųsti Europos Parlamento delegaciją į atitinkamas JTŽTT sesijas;

o
o   o

30.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, 61-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ES ir JT darbo grupei, kurią įsteigė Užsienio reikalų komitetas.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0021.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0097.
(3) Priimti tekstai, P5_TA(2004)0037.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0237.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0362.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0385.
(7) ES sutarties 2 straipsnis, 3 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnis.
(8) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0073.
(9) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618en00670069.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika