Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2528(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0123/2010

Rozpravy :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0036

Prijaté texty
PDF 304kWORD 73k
Štvrtok, 25. februára 2010 - Brusel
Zasadnutie Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (1. – 26. marca 2010 v Ženeve)
P7_TA(2010)0036RC-B7-0123/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2010 o trinástom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Výbore OSN pre ľudské práva (UNHRC), najmä na svoje uznesenie zo 14. januára 2009 o vývoji v Rade OSN pre ľudské práva a úlohe Európskej únie(1), ako aj na uznesenia zo 16. marca 2006 o výsledku rokovaní o Rade OSN pre ľudské práva a o 62. zasadaní Komisie OSN pre ľudské práva(2), z 29. januára 2004 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov(3), z 9. júna 2005 o reforme OSN(4), z 29. septembra 2005 o výsledku Svetového samitu OSN zo 14. až 16. septembra 2005(5) a zo 7. mája 2009 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politike Európskej únie v tejto oblasti (6),

–   so zreteľom na svoje naliehavé uznesenia o ľudských právach a demokracii,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/60/251, ktorou sa zriaďuje Rada pre ľudské práva (UNHRC),

–   so zreteľom na predchádzajúce pravidelné a osobitné zasadania UNHRC, ako aj na predchádzajúce kolá všeobecného periodického preskúmania (UPR),

–   so zreteľom na nadchádzajúce trináste zasadnutie UNHRC, ktoré sa uskutoční v marci 2010, a na ôsme kolo všeobecného periodického preskúmania, ktoré sa bude konať 3. až 14. mája 2010,

–   so zreteľom na hodnotenie UNHRC, ktoré sa má uskutočniť v roku 2011,

–   so zreteľom na inštitucionálne zmeny, ktoré prinieslo nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy,

–   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, články18, 21, 27 a 47 Zmluvy o Európskej únii v znení vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže rešpektovanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity(7),

B.   keďže UNHRC je jedinečnou platformou, ktorá sa zameriava na všeobecné ľudské práva, a špecifickým fórom na riešenie otázok ľudských práv v rámci systému OSN,

C.   keďže hodnotenie UNHRC bude mať dve časti, pričom štatút orgánu sa bude prerokovávať v New Yorku a postupy v Ženeve; keďže v nadchádzajúcom roku sa prijmú viaceré iniciatívy a uskutočnia neformálne schôdze,

D.   keďže úloha Európskej únie ako globálneho aktéra sa v posledných desaťročiach posilnila, a nový prístup, ktorého stelesnením je nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť, by mohol byť užitočný na to, aby Únia dokázala reagovať efektívnejšie na globálne výzvy uceleným, konzistentným a účinným spôsobom,

E.   keďže delegácia Podvýboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu vycestuje do Ženevy na trináste zasadnutie UNHRC, ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch pri zasadnutiach UNHRC, a predtým pri zasadnutiach predchodcu UNHRC, Komisie OSN pre ľudské práva,

1.   vyzdvihuje význam 13. zasadnutia UNHRC, ktoré je jej kľúčovým zasadnutím v roku 2010; víta stretnutie na vysokej úrovni v rámci blížiaceho sa 13. pravidelného zasadnutia za účasti štátnych ministrov a iných predstaviteľov na vysokej úrovni; upozorňuje na to, že počas stretnutí skupiny na vysokej úrovni sa bude diskutovať o dvoch otázkach – o hospodárskej a finančnej kríze a o Deklarácii OSN o vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti ľudských práv (HRET);

2.   víta skutočnosť, že bodom programu 13. zasadnutia UNHCR je aj správa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva o vplyve globálnej hospodárskej a finančnej krízy na dodržiavanie všetkých ľudských práv a o možných opatreniach zameraných na zmiernenie jej následkov; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa aktívne podieľali na tejto diskusii;

3.   vyzýva členské štáty EÚ, aby sa aktívne podieľali na ročnej interaktívnej rozprave o právach osôb s postihnutím, ako aj na diskusiách o práve na pravdu, (ktoré iniciovala skupina latinskoamerických a karibských štátov (GRULAC) a ktoré sa zameriavajú na historickú pravdu o útlaku), a na každoročnej schôdzi o právach dieťaťa;

4.   zdôrazňuje význam spoločnej pozície EÚ v otázkach, o ktorých sa bude diskutovať na 13. zasadnutí UNHRC, hoci zatiaľ nie sú úplne jasné podrobnosti postupu členských štátov EÚ v UNHRC po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy;

Práca Rady pre ľudské práva

5.   opakuje svoju výzvu členským štátom EÚ, aby aktívne odmietali všetky pokusy o narušenie koncepcie všeobecnej platnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej previazanosti ľudských práv a aktívne podporovali UNHRC v tom, aby sa rovnako zaoberala diskrimináciou každého druhu vrátane rodovej diskriminácie, diskriminácie na základe rasového pôvodu, veku, sexuálnej orientácie a náboženstva alebo viery;

6.   varuje pred extrémnym spolitizovaním UNHRC, ktoré by mohlo zabrániť riadnemu plneniu mandátu tohto orgánu; zdôrazňuje význam uznesení týkajúcich sa jednotlivých krajín pri riešení vážnych prípadov porušovania ľudských práv; v tejto súvislosti dôrazne odsudzuje využívanie procedurálneho ukončenia rokovania bez prijatia opatrení a vyjadruje svoje sklamanie z používania tohto postupu počas 11. mimoriadneho zasadnutia Rady, ktorý zabránil prijatiu jednotného a zosúladeného konečného uznesenia, ktoré by sa týkalo situácie na Srí Lanke;

7.   víta usporiadanie 13. mimoriadneho zasadnutia o Haiti na podnet Brazílie, ktorého cieľom bolo sústrediť sa na začlenenie otázky ľudských práv do úsilia o obnovu krajiny po zničujúcom zemetrasení, a inovačné aspekty tohto zasadnutia, ako napríklad konanie mimoriadneho zasadnutia hneď po živelnej pohrome a účasť špecializovaných agentúr OSN s cieľom poskytnúť odborný základ pre diskusiu; zdôrazňuje dôležitú úlohu nezávislého odborníka pre ľudské práva v Haiti pri začleňovaní otázky ľudských práv do širšieho úsilia OSN alebo do iniciatív zo strany poskytovateľov pomoci pre Haiti, a vyzýva členské štáty OSN, aby v nadväznosti na toto zasadnutie spojili prístup orientovaný na ľudské práva so širším úsilím OSN na podporu Haiti, osobitnú pozornosť by mali pritom venovať zraniteľným osobám, napríklad deťom;

8.   vyzýva členské štáty EÚ, aby si ako prioritu stanovili osobitné opatrenia UNHRC zamerané na ukončenie porušovania ľudských práv civilného obyvateľstva počas vojen a násilných konfliktov vrátane násilia páchaného na ženách a deťoch a problému detských vojakov;

9.   ľutuje, že UNHRC nedokázala včas riešiť iné vážne prípady porušovania ľudských práv; vyzýva členské štáty EÚ, aby odsúdili situáciu a aktívne sa zasadzovali v prospech vytvorenia špecializovaných mechanizmov v UNHRC na riešenie krízy v oblasti ľudských práv v Afganistane, v Guinei v meste Conakry, Iráne, Jemene, Iraku a Západnej Sahare; trvá na tom, aby mandát OSN zahŕňal monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv v Západnej Sahare;

10.   pripomína svoje stanovisko týkajúce sa ponímania tzv. hanobenia náboženstiev a i keď uznáva potrebu komplexne riešiť problém diskriminácie náboženských menšín, domnieva sa, že začlenenie tejto koncepcie do protokolu o doplnkových normách v súvislosti s rasizmom, diskrimináciou na základe rasy, xenofóbiou a všetkými formami diskriminácie nie je vhodné; vyzýva členské štáty OSN, aby v plnej miere uplatňovali existujúce normy v oblasti slobody prejavu, náboženskej slobody a slobody viery;

11.   opakuje svoju výzvu adresovanú členským štátom EÚ na zaistenie dodržiavania ľudských práv v ich vlastných vnútorných politikách, pretože ich nedodržiavanie oslabuje pozíciu EÚ v UNHRC;

12.   víta obnovenie účasti USA v orgánoch OSN, ich následné zvolenie za člena UNHRC a takisto ich konštruktívnu prácu v otázke slobody prejavu na 64. valnom zhromaždení OSN, ako aj na akčnom pláne v nadväznosti na hodnotiacu konferenciu v Durbane; vyzýva USA a členské štáty EÚ, aby nasledovali tento príklad a plne spolupracovali na takýchto iniciatívach aj v budúcnosti;

13.   je znepokojený kandidatúrou Iránu vo voľbách do UNHRC, ktoré sa uskutočnia v máji 2010; opakuje svoj nesúhlas s koncepciou tzv. čistého štítu vo voľbách do UNHRC, vyzýva na pluralitné voľby pre všetky regionálne skupiny a naliehavo žiada EÚ, aby vykonala všetko, čo je v jej silách, na zabránenie zvoleniu krajín s najproblematickejšou situáciou v oblasti ľudských práv do UNHRC;

14.   vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa aj naďalej snažili presadiť kritériá členstva pre voľby do UNHRC, a najmä minimálnu požiadavku týkajúcu sa spolupráce v rámci mechanizmu osobitných postupov v súlade s ich vlastnými mandátmi; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu a spolu s partnermi z rôznych regiónov vypracovala súbor usmernení, ktoré sa majú použiť počas volieb;

15.   vyzýva na efektívne monitorovanie skutočného implementovania záverov a odporúčaní orgánov pre osobitné postupy a zmluvy v rámci procesov UPR pre jednotlivé krajiny;

16.   vyzýva členské štáty EÚ, aby urobili všetko pre zachovanie všetkých mandátov v rámci mechanizmu osobitných postupov; vyzýva na obnovenie mandátu osobitného spravodajcu OSN pre Mjanmarsko a Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a vytvorenie nového osobitného mandátu pre Konžskú demokratickú republiku vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu;

17.   víta Spoločnú štúdiu globálnych postupov v súvislosti s tajným zadržiavaním v rámci boja proti terorizmu (Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism), o ktorej sa bude diskutovať počas 13. zasadnutia; vyzýva členské štáty EÚ, aby ju podporili a v nadväznosti na ňu prijali adekvátne opatrenia v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu k tejto otázke, najmä s uzneseniami z 19. februára 2009(8) a 14. februára 2007(9) o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov;

18.   vyzýva EÚ, aby sa aktívne podieľala na nadchádzajúcich zasadnutiach UPR s cieľom zabezpečiť spravodlivý postup a výsledok, ktorý bude podporovať závery a odporúčania orgánov pre osobitné postupy a zmluvy a vychádzať z nich, a to vrátane poskytnutia potrebnej technickej pomoci na dosiahnutie ich uplatňovania;

19.   vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby sa usilovali dosiahnuť pevnú spoločnú pozíciu EÚ k opatreniam prijatým v nadväznosti na správu vyšetrovacej misie o konflikte v Gaze a južnom Izraeli, ktorá bude verejne požadovať uplatňovanie odporúčaní a prevzatie zodpovednosti za všetky porušenia medzinárodného práva vrátane údajných vojnových zločinov a ktorá vyzve obe strany, aby uskutočnili vyšetrovanie, ktoré spĺňa medzinárodné štandardy nezávislosti, nestrannosti, transparentnosti, včasnosti a efektívnosti v súlade s rezolúciou VZ OSN A/64/L.11, a zdôrazňuje, že dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami a za každých okolností je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spravodlivého a dlhodobého mieru na Blízkom Východe;

20.   vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby aktívne monitorovali dodržiavanie odporúčaní, ktoré sú súčasťou Goldstoneovej správy, prostredníctvom konzultácií s vonkajšími misiami EÚ a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti; požaduje, aby odporúčania a súvisiace pripomienky boli začlenené do dialógov EÚ s oboma stranami, ako aj do pozícií EÚ v mnohostranných fórach;

21.   zdôrazňuje, že hoci sa na 13. zasadnutí UNHRC nebude priamo riešiť otázka hodnotenia UNHRC, je potrebný transparentný a všestranný proces hodnotenia, ktorý zohľadní mimovládne organizácie, občiansku spoločnosť a všetky ostatné zúčastnené strany;

22. zdôrazňuje, že toto hodnotenie by UNHRC nemalo brániť v tom, aby pokračovala vo svojej práci zásadného významu v oblasti porušovania ľudských práv;

23.   vyzýva členské štáty Európskej únie, aby pri príležitosti blížiacej sa prvej schôdze pracovnej skupiny o hodnotení UNHRC zostavenej na základe rezolúcie A/HRC/12/L.28, vypracovali spoločnú pozíciu o tejto otázke, ako aj účinnú a proaktívnu stratégiu vyjednávania; zdôrazňuje význam spoločnej pozície EÚ pre proces hodnotenia UNHRC a vyzýva členské štáty EÚ, aby rešpektovali spoločne vytýčené mantinely;

24. vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby vypracoval odporúčania pre Radu s cieľom poskytnúť včasné námety na pozíciu EÚ k blížiacemu sa hodnoteniu;
25. vyjadruje svoj názor, pričom však uznáva potrebu komplexnejšej rozpravy, že hodnotením by sa mala zachovať nezávislosť Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), a v prípade, ak je to možné, by sa mali posilniť osobitné postupy a poskytnúť záruky, že UNHRC bude mať možnosť riešiť jednotlivé prípady porušovania ľudských práv prostredníctvom rezolúcií o krajinách a mandátov pre jednotlivé krajiny; zdôrazňuje význam nedeliteľnosti ľudských práv, či už sociálnych, ekonomických, kultúrnych, občianskych alebo politických; berie na vedomie diskusie o spôsoboch posilnenia UNHRC bez toho, aby bolo potrebné využiť balík inštitucionálneho posilňovania;
Účasť EÚ

26.   zaznamenáva aktívny podiel EÚ a členských štátov na práci UNHRC, blahoželá Belgicku za doterajšie úspešné predsedníctvo v UNHRC a víta priority španielskeho predsedníctva EÚ v oblasti ľudských práv;

27.   vyzýva Radu a Komisiu, aby vytrvali v úsilí o podporu všeobecnej ratifikácie Rímskeho štatútu a vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 o Medzinárodnom trestnom súde(10) a akčným plánom z roku 2004 nadväzujúcim na spoločnú pozíciu; s uznaním zaznamenáva dohodu o spolupráci a pomoci medzi EÚ a Medzinárodným trestným súdom a na základe toho vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby plne spolupracovali s týmto súdom a poskytovali mu potrebnú pomoc; konštatuje, že prvá hodnotiaca konferencia Rímskeho štatútu sa uskutoční v Kampale v Ugande v čase od 31. mája do 11. júna 2010 a že sa stane dôležitým krokom v ďalšej činnosti tohto súdu;

28.   domnieva sa, že nová inštitucionálna štruktúra EÚ ponúka možnosť zvýšiť súdržnosť, viditeľnosť a dôveryhodnosť pôsobenia EÚ v UNHRC; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zabezpečila prijatie praktických opatrení s cieľom uplatňovať Lisabonskú zmluvu, ktorými by sa predišlo príliš dlhému prechodnému obdobiu, ktoré by mohlo poškodiť dôveryhodnosť Únie, a aby zaistila, že nová štruktúra zvýši schopnosť EÚ pôsobiť a spolupracovať na medziregionálnej úrovni s krajinami z iných zoskupení na spoločných iniciatívach;

29.   poveruje delegáciu Európskeho parlamentu pri trinástom zasadnutí UNHRC, aby informovala o otázkach vyjadrených v tomto uznesení, vyzýva ju, aby o svojej návšteve podala správu Podvýboru pre ľudské práva, a domnieva sa, že je vhodné pokračovať vo vysielaní delegácií Európskeho parlamentu na príslušné zasadnutia UNHRC;

o
o   o

30.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 64. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a pracovnej skupine EÚ – OSN zriadenej Výborom pre zahraničné veci.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0021.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0097.
(3) Prijaté texty, P5_TA(2004)0037.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2005)0237.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2005)0362.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2009)0385.
(7) Článok 2, článok 3 ods. 5 a článok 6 Zmluvy o EÚ.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2009)0073.
(9) Prijaté texty, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618en00670069.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia