Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2718(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0118/2009

Keskustelut :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0056
P7_TA(2010)0037

Hyväksytyt tekstit
PDF 210kWORD 49k
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel
Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma
P7_TA(2010)0037B7-0118/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. helmikuuta 2010 aiheesta ”Peking +15 − YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma”

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien neljännen naisten maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä kokouksen tuloksista YK:n Peking +5 -erityisistunnossa 9. kesäkuuta 2000 ja Peking +10 -erityisistunnossa 11. maaliskuuta 2005 hyväksytyt asiakirjat, jotka koskivat lisätoimia ja -aloitteita Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteuttamiseksi,

–   ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 14. syyskuuta 2009 antaman päätöslauselman järjestelmänlaajuisesta koherenssista (A/RES/63/311), jossa puolletaan voimakkaasti erilaisten sukupuolten tasa-arvoa ajavien entiteettien yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi,

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 4, 5, 21 ja 23 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, jossa korostetaan jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja kuten moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan, jossa mainitaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen,

–   ottaa huomioon 1 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010” (KOM(2006)0092),

–   ottaa huomioon neuvoston 2. joulukuuta 1998 antamat päätelmät, joissa vahvistetaan, että Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon vuosiarviointiin sisällytetään määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita ja viitearvoja,

–   ottaa huomioon 4. helmikuuta 2005 Pekingin toimintaohjelman 10-vuotistarkistuksen yhteydessä annetun sukupuolten tasa-arvoasioista vastaavien EU:n ministerien yhteisen julkilausuman, jossa muun muassa vahvistetaan uudelleen heidän vahva tukensa ja sitoutumisensa Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täysimittaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon,

–   ottaa huomioon neuvoston 2.–3. kesäkuuta 2005 antamat päätelmät, joissa jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä institutionaalisia mekanismeja ja luomaan puitteet Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon arvioinnille, jotta edistymistä voitaisiin seurata johdonmukaisemmin ja järjestelmällisemmin,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2006 hyväksymän Euroopan tasa-arvosopimuksen(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2007 antamat päätelmät sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion Ruotsin laatiman laaja-alaisen selvityksen ”Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union”, jossa määritetään ne esteet, jotka tällä hetkellä estävät sukupuolten tasa-arvon täyden toteutumisen,

–   ottaa huomioon 15. kesäkuuta 1995 antamansa päätöslauselman neljännestä naisten maailmankonferenssista Pekingissä: ”Tasa-arvo, kehitys ja rauha”(2) ja 10. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking +10)(3),

–   ottaa huomioon 26. tammikuuta 2010 komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset aiheesta ”Peking +15 − YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma” (O-0006/2010 – B7-0007/2010 ja O-0007/2010 – B7-0008/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että ponnisteluista huolimatta Pekingin toimintaohjelman strategiset tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta, epätasa-arvo ja sukupuolistereotypiat pysyvät sinnikkäästi voimassa ja naiset pysyvät miehiä alempiarvoisessa asemassa toimintaohjelmassa käsitellyillä alueilla,

B.   ottaa huomioon, että sukupuolten välinen tasa-arvo on Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettu Euroopan unionin perusperiaate sekä yksi sen tavoitteista ja toiminnan kohteista ja että unionin erityisenä tehtävänä on ottaa naisten ja miesten välinen tasa-arvo huomioon kaikessa toiminnassaan,

C.   toteaa, että naisten ja tyttöjen oikeus nauttia ihmisoikeuksista täysimääräisesti on luovuttamaton, erottamaton ja jakamaton osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja olennaisen tärkeä naisten ja tyttöjen aseman edistämiselle, rauhalle, turvallisuudelle ja kehitykselle,

D.   katsoo, että on ratkaisevan tärkeää saada miehet ja pojat aktiivisesti mukaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin ja tarjota miehille realistiset mahdollisuudet, erityisesti isyysloman kautta, jakaa perheeseen ja kodinhoitoon liittyvät velvollisuudet samoista lähtökohdista naisten kanssa,

E.   katsoo, että CEDAW-yleissopimuksen ja Pekingin toimintaohjelman välillä on löydettävissä merkittäviä synergioita asiasisällön osalta, koska yleissopimuksessa katetaan selkeästi monia toimintaohjelman tärkeistä aihepiireistä,

F.   ottaa huomioon, että CEDAW-yleissopimuksen allekirjoittamisesta, joka tapahtui 18. joulukuuta 1979, on kulunut 30 vuotta ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta 10 vuotta – tämä pöytäkirja antaa CEDAW-komitealle valtuudet kuulla yksityishenkilöiden esittämiä oikeuksien loukkaamista koskevia valituksia; toteaa, että 186 maata on tähän mennessä ratifioinut CEDAW-yleissopimuksen ja näistä maista 98 on ratifioinut valinnaisen pöytäkirjan,

G.   ottaa huomioon että Yhdistyneiden Kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 54. istunnon (niin kutsutun Peking +15 -kokouksen) teemaksi on valittu Pekingin toimintaohjelman ja tasa-arvonäkökulman muovaamisen tarkistaminen pitäen silmällä vuosituhannen kehitystavoitteiden täysimääräistä täytäntöönpanoa,

1.   korostaa, että Pekingin toimintaohjelman strategisten tavoitteiden toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä huolimatta eriarvoisuutta ja sukupuolistereotypioita esiintyy edelleen, ja naiset ovat edelleen miehiin verrattuina alisteisessa asemassa toimintaohjelmaan kuuluvilla aloilla;

2.   pitää valitettavana sitä, että sekä kansallisesti että EU:n tasolla on edelleen liian vähän oikea-aikaisia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Pekingin toimintaohjelman seurantaa varten valituista indikaattoreista, joita on jo kehitetty Pekingin toimintaohjelmassa määritellyillä keskeisillä ongelma-alueilla, esimerkiksi naisten ja köyhyyden, naisiin kohdistuvan väkivallan, institutionaalisten mekanismien, naisten ja aseellisten konfliktien sekä tyttöjen osalta;

3.   kehottaa komissiota kehittämään Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskevaa vuosikatsausta edelleen ja hyödyntämään indikaattoreita ja analyysejä tehokkaasti myötävaikuttaakseen eri alojen politiikkoihin sekä käyttämään katsausta perustana tasa-arvon toteuttamiseen tähtääville uusille aloitteille;

4.   katsoo, että komission on tarpeen laatia keskipitkän aikavälin suunnitelma Pekingin toimintaohjelman seurantaa varten jo kehitettyjen indikaattorien säännölliseksi seuraamiseksi ja tarkistamiseksi, käyttäen hyväkseen kaikkia saatavilla olevia resursseja, muun muassa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevän komission korkean tason työryhmän asiantuntemusta;

5.   kehottaa komissiota ottamaan etenemissuunnitelmansa jatkostrategiaa laatiessaan huomioon talous- ja finanssikriisin, ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset naisten asemaan, kestävän kehityksen, ikääntyvän yhteiskunnan, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten (erityisesti romaninaisten) aseman sekä nykyiset etenemissuunnitelman prioriteetit: naisten ja miesten yhtäläinen taloudellinen riippumattomuus mukaan lukien 1.6 kohdan etnisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin ja maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan moninkertaisen syrjinnän torjuminen; työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen; naisten ja miesten yhdenvertainen osallistuminen päätöksentekoon; sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen; sukupuolistereotypioiden poistaminen yhteiskunnasta ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen ulko- ja kehityspolitiikoissa;

6.   pyytää jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan lisätoimia, joilla edistetään naisten vaikutusvallan lisäämistä, sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvoasioiden valtavirtaistamista kehitysyhteistyössä, muun muassa viimeistelemällä ja hyväksymällä sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman sekä noudattaen avun tuloksellisuudesta annettua Pariisin julistusta ja Accran toimintasuunnitelmaa;

7.   kehottaa komissiota etenemissuunnitelmansa jatkostrategiaa laatiessaan luomaan vahvemmat yhteydet Pekingin toimintaohjelmaan ja varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n strategian ja Pekingin toimintaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävien ponnistelujen välillä vallitsee suurempi keskinäinen johdonmukaisuus;

8.   puoltaa voimakkaasti uuden sukupuolten tasa-arvoelimen perustamista Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuuteen siten, että siihen yhdistetään poliittiset ja operatiiviset toiminnot, ja pyytää kaikkia YK:n jäsenvaltioita, erityisesti EU-valtioita, varmistamaan, että tälle uudelle elimelle annetaan merkittävät rahoitus- ja henkilöresurssit ja että sitä johtaa sukupuolten tasa-arvosta vastaava YK:n apulaispääsihteeri;

9.   korostaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä niihin liittyvät oikeudet ovat erottamaton osa naisten oikeuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa ja että on välttämätöntä lisätä ponnisteluja naisten lisääntymisoikeuksien ja -terveyden parantamiseksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti;

10.   korostaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys on erottamaton osa naisten terveyttä koskevaa toimintasuunnitelmaa;

11.   korostaa, että aborttia ei tulisi edistää perhesuunnittelukeinona ja että kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, että aborttiin turvautuneita naisia kohdellaan inhimillisesti ja heille tarjotaan neuvontaa;

12.   kehottaa Euroopan unionia Lissabonin sopimuksella perustetun uuden oikeudellisen kehyksen puitteissa tulemaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) ja sen valinnaisen pöytäkirjan sopimuspuoleksi;

13.   kannustaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia (EIGE) edistämään sukupuolten tasa-arvoa koskevien hyvien käytänteiden vaihto-ohjelman kautta tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä kaikilla aloilla, joihin Pekingin toimintaohjelmassa on keskitytty, tavoitteena vahvistaa toimintaohjelmassa määriteltyjen sitoumusten täytäntöönpanoa;

14.   pyytää, että Lissabonin strategian tarkistamisen yhteydessä vuonna 2010 siihen sisällytetään sukupuolten tasa-arvoa koskeva painokas prioriteetti/luku yhdessä uusien tavoitteiden kanssa, yhteyksiä Pekingin toimintaohjelmaan vahvistetaan ja että Pekingin ohjelman seurantaa varten kehitettyjä Pekingin indikaattoreita käytetään vahvistamaan tasa-arvonäkökulmaa kansallisissa uudistusohjelmissa sekä sosiaalisen suojelun ja osallisuuden strategioita koskevissa kansallisissa raporteissa;

15.   pyytää, että komissio tarkastelee säännöllisesti uudelleen edistystä näillä ratkaisevilla ongelma-alueilla, jotka on määritelty Pekingin toimintaohjelmassa ja joita varten on jo otettu käyttöön Pekingin toimintaohjelman seurantaa varten kehitettyjä indikaattoreita;

16.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään ja toteuttamaan erityisiä tasa-arvopolitiikkoja, joihin kuuluu myös aktiivisia toimenpiteitä, jotta nopeutettaisiin naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista käytännössä ja edistettäisiin kaikkien ihmisoikeuksien täysimääräistä takaamista naisille ja tytöille;

17.   pitää myönteisenä sitä, että sukupuolten tasa-arvo on asetettu tärkeälle sijalle tulevan puheenjohtajavaltion Espanjan suunnitelmissa;

18.   tunnustaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutettavat erityistoimet ovat toisiaan tukevia strategioita ja että rakenteita ja menetelmiä on tarpeen vahvistaa ja käyttää tehokkaasti sekä kansallisella että EU:n tasolla;

19.   kannustaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia kehittämään edelleen strategioita ja välineitä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi, erityisesti seuraavilla alueilla: tasa-arvovaikutusten arviointi ja tasa-arvonäkökulman huomioon ottaminen talousarvion laadinnassa;

20.   toistaa, että on tarpeen panna järjestelmällisesti täytäntöön ja valvoa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyissä sekä muissa tärkeissä prosesseissa, strategioissa, ohjelmissa ja hankkeissa politiikan eri aloilla, mukaan lukien talouspolitiikka, integrointipolitiikka, avoin koordinointimenetelmä niin työllisyyden kuin sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden aloilla, Euroopan unionin kestävän kehityksen strategia, nuorisoalan eurooppalaiset yhteistyöpuitteet, ulko- ja kehityspolitiikka ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sekä edistää Pekingin toimintaohjelman seurantaa varten kaikille relevanteille politiikan aloille ja prosesseille jo kehitettyjen indikaattorien järjestelmällistä käyttöä;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja YK:n pääsihteerille.

(1) EY:n tiedote 3/2002, I.13 kohta.
(2) EYVL C 166, 3.7.1995, s. 92.
(3) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö