Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2718(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0118/2009

Rozpravy :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 8.7

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0056
P7_TA(2010)0037

Prijaté texty
PDF 254kWORD 58k
Štvrtok, 25. februára 2010 - Brusel
Peking + 15 - akčná platforma OSN v oblasti rodovej rovnosti
P7_TA(2010)0037B7-0118/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000 a 11. marca 2005 na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking + 5 a Peking + 10, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na uplatňovanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN s názvom Súdržnosť systému (A/RES/63/311) prijatú 14. septembra 2009, v ktorej sa jednoznačne podporuje zlúčenie rôznych subjektov zaoberajúcich sa rodovou rovnosťou do jedného kombinovaného subjektu,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 21 a 23,

–   so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty spoločné členským štátom ako pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

–   so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka boja proti diskriminácii na základe pohlavia,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. marca 2006 s názvom Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM(2006)0092),

–   so zreteľom na závery Rady z 2. decembra 1998, podľa ktorých budú súčasťou každoročného posúdenia vykonávania Pekinskej akčnej platformy aj kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele a referenčné hodnoty,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov EÚ pre rodovú rovnosť zo 4. februára 2005 v súvislosti s preskúmaním Pekinskej akčnej platformy po desiatich rokoch, v ktorom okrem iného zopakovali, že jednoznačne podporujú úplné a účinné vykonávanie Pekinského vyhlásenia a akčnej platformy a zasadzujú sa oň,

–   so zreteľom na závery Rady z 2. – 3. júna 2005, v ktorých vyzvala členské štáty a Komisiu, aby posilnili inštitucionálne mechanizmy na podporu rodovej rovnosti a vytvorili rámec na posudzovanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy s cieľom zabezpečiť ucelenejšie a systematickejšie monitorovanie pokroku,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 2006(1),

–   so zreteľom na závery Rady zo 14. mája 2007 o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rozvojovej spolupráci,

–   so zreteľom na komplexnú správu švédskeho predsedníctva Európskej únie s názvom „Peking + 15: akčná platforma a Európska únia“, v ktorej sa poukazuje na prekážky, ktoré v súčasnosti bránia plnému dosiahnutiu rodovej rovnosti,

–   so zreteľom na uznesenie z 15. júna 1995 o Štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách v Pekingu: „Rovnosť, rozvoj a mier“(2) a na uznesenie z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + +10)(3),

–   so zreteľom na otázky z 26. januára 2010 položené Komisii a Rade v súvislosti s akčnou platformou OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“ (O-0006/2010 – B7-0007/2010, O-0007/2010 – B7-0008/2010),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže napriek vyvinutému úsiliu sa nepodarilo dosiahnuť strategické ciele Pekinskej akčnej platformy a naďalej pretrváva nerovnosť a rodové stereotypy, pričom ženy zostávajú v podriadenom postavení voči mužom v oblastiach, ktorými sa platforma zaoberala,

B.   keďže rodová rovnosť je základnou zásadou Európskej únie, zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a patrí medzi jej ciele a úlohy a keďže začleňovanie otázky rovnosti žien a mužov do všetkých činností predstavuje špecifickú úlohu Únie,

C.   keďže plné uplatňovanie všetkých ľudských práv ženami a dievčatami je neodňateľnou, integrálnou a nedeliteľnou súčasťou všeobecných ľudských práv a je dôležité pre ďalší vývin žien a dievčat, mier, bezpečnosť a rozvoj,

D.   keďže má rozhodujúci význam, aby sa muži a chlapci aktívne zapájali do politík a programov na podporu rodovej rovnosti a aby muži mali reálne možnosti podieľať sa na plnení rodinných povinností a úloh v domácnosti v rovnakej miere ako ženy, najmä pokiaľ ide o otcovskú dovolenku,

E.   keďže možno vidieť výraznú súčinnosť v základnom obsahu medzi CEDAW a Pekinskou akčnou platformou, pretože mnohé z dôležitých oblastí záujmu platformy sú explicitne vyjadrené v dohovore,

F.   keďže od podpísania CEDAW 18. decembra 1979 uplynulo tridsať rokov a desať rokov uplynulo aj od podpísania opčného protokolu k tomuto dohovoru, ktorý poskytuje výboru CEDAW právomoc vypočuť sťažnosti jednotlivcov na porušovanie práv, a keďže k dnešnému dňu ratifikovalo CEDAW 186 krajín a 98 z nich ratifikovalo opčný protokol,

G.   keďže bolo rozhodnuté, že témou 54. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien (tzv. zasadnutia Peking + 15) sa stane preskúmanie Pekinského akčného vyhlásenia a príspevok k zohľadňovaniu rodovej rovnosti v zmysle plnej realizácie rozvojových cieľov tisícročia,

1.   zdôrazňuje, že napriek pokroku dosiahnutému pri uskutočňovaní strategických cieľov Pekinskej akčnej platformy naďalej pretrváva nerovnosť a rodové stereotypy, keď ženy zostávajú v podriadenom postavení voči mužom v oblastiach, ktorými sa platforma zaoberala;

2.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v prípade ukazovateľov, ktoré boli stanovené na obdobie po Pekinskej akčnej platforme a ktoré sa už vypracovali v mnohých kritických oblastiach záujmu určených v Pekinskej akčnej platforme, ako sú ženy a chudoba, násilie voči ženám, inštitucionálne mechanizmy, ženy a ozbrojené konflikty a dievčatá, nie sú k dispozícii aktuálne, spoľahlivé a porovnateľné údaje, a to ani na vnútroštátnej úrovni, ani na úrovni EÚ;

3.   vyzýva Komisiu, aby ďalej vypracúvala ročné preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy a efektívnym spôsobom využívala ukazovatele a analytické správy ako príspevok k rôznym oblastiam politík a takisto ako základ pre nové iniciatívy zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti;

4.   považuje za potrebné, aby Komisia predložila plán v polovici trvania na pravidelné nadviazanie na súbor ukazovateľov, ktoré sa už vypracovali pre nadväzné kroky v súvislosti s Pekinskou akčnou platformou, ako aj na preskúmanie tohto súboru, a aby pritom používala všetky dostupné zdroje vrátane odborných poznatkov svojej skupiny Komisie na vysokej úrovni pre začleňovanie rodovej rovnosti do politík;

5.   naliehavo žiada Komisiu, aby pri príprave stratégie nadväzujúcej na harmonogram úloh zohľadňovala hospodársku a finančnú krízu, vplyv zmeny klímy na ženy, trvalo udržateľný rozvoj, starnutie spoločnosti a situáciu žien z etnických menšín, najmä rómskych žien, ako aj tieto priority tohto plánu: rovnaká ekonomickú nezávislosť pre ženy a mužov vrátane pododseku 1.6 o boji proti viacnásobnej diskriminácii žien z etnických menšín a spomedzi migrantov, zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života, rovnocenná účasť žien a mužov na rozhodovacom procese, vykorenenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, odstraňovanie rodových stereotypov v spoločnosti a podporovanie rodovej rovnosti vo vonkajšej a v rozvojovej politike;

6.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali ďalšie opatrenia na posilnenie postavenia žien, rodovej rovnosti a začleňovania rodovej otázky do rozvojovej spolupráce, a to aj prostredníctvom dokončenia a prijatia akčného plánu EÚ pre rodovú otázku, v súlade s Parížskou deklaráciou o účinnosti pomoci a akčným programom z Akkry;

7.   naliehavo žiada Komisiu, aby pri príprave následnej stratégie k harmonogramu úloh vytvorila pevnejšie prepojenie s Pekinskou akčnou platformou a zabezpečila väčšiu súdržnosť medzi stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť a úsilím o dosiahnutie cieľov určených v Pekinskej akčnej platforme;

8.   jednoznačne podporuje vytvorenie nového subjektu OSN pre rodovú rovnosť, spájajúceho politické a operačné činnosti, a vyzýva všetky členské štáty OSN, najmä štáty EÚ, aby zabezpečili, že sa novému subjektu poskytnú značné finančné a ľudské zdroje a že ho bude viesť zástupca generálneho tajomníka OSN, ktorý zodpovedá za rodovú rovnosť;

9.   zdôrazňuje, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú neodlučiteľnou súčasťou agendy práv žien a že je veľmi dôležité zintenzívniť úsilie o zlepšenie reprodukčných práv a zdravia žien v Európe i vo svete;

10.   zdôrazňuje, že sexuálne a reprodukčné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou agendy v oblasti zdravia žien;

11.   zdôrazňuje, že potrat by sa nemal propagovať ako metóda plánovania rodiny a že by sa vo všetkých prípadoch mali prijať opatrenia na zabezpečenie ľudského zaobchádzania a poradenstva pre ženy, ktoré sa k potratu uchýlili;

12.   vyzýva Európsku úniu, aby sa v medziach nového právneho rámca vytvoreného Lisabonskou zmluvou stala zmluvnou stranou Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčného protokolu;

13.   žiada Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), aby prostredníctvom programu na výmenu osvedčených postupov v otázkach rodovej rovnosti podporoval výmenu poznatkov medzi členskými štátmi vo všetkých oblastiach vymedzených Pekinskou akčnou platformou s cieľom posilniť plnenie záväzkov stanovených v tejto platforme;

14.   požaduje, aby sa pri revízii Lisabonskej stratégie v roku 2010 začlenila do nej ako významná priorita (kapitola) otázka rodovej rovnosti spoločne s novými cieľmi, aby sa posilnili väzby s Pekinskou akčnou platformou a aby sa pekinské ukazovatele vypracované v nadväznosti na Pekinskú akčnú platformu využívali na lepšie zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti vo vnútroštátnych reformných programoch, ako aj vo vnútroštátnych správach o stratégiách sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia;

15.   požaduje, aby Komisia pravidelne skúmala pokrok dosiahnutý v uvedených kritických oblastiach záujmu určených v Pekinskej akčnej platforme, v prípade ktorých sa ukazovatele vytvorené na obdobie po Pekinskej akčnej platforme už prijali;

16.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali a vykonávali osobitné politiky v oblasti rodovej rovnosti vrátane aktívnych opatrení s cieľom urýchliť dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti a podporovať plné uplatňovanie všetkých ľudských práv ženami a dievčatami;

17.   víta skutočnosť, že nastávajúce španielske predsedníctvo pripisuje vo svojich plánoch význam otázke rodovej rovnosti;

18.   uznáva, že začleňovanie rodového hľadiska a osobitné činnosti na podporu rodovej rovnosti sú stratégie, ktoré sa navzájom podporujú, a že na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ treba posilniť štruktúry a metódy a využívať ich efektívne;

19.   žiada Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), aby ďalej rozvíjal stratégie a nástroje na začleňovanie rodovej otázky, najmä v oblasti hodnotenia vplyvu týkajúce sa rodovej otázky a v oblasti rodového rozpočtovania;

20.   opätovne zdôrazňuje, že treba systematicky vykonávať a monitorovať uplatňovanie rodového hľadiska v legislatívnych, rozpočtových a iných významných postupoch, ako aj stratégií, programov a projektov v rôznych oblastiach politiky vrátane hospodárskej politiky a politiky integrácie, v otvorenej metóde koordinácie tak pre zamestnanosť a sociálnu ochranu, ako aj pre sociálne začlenenie, v stratégii Európskej únie pre trvalo udržateľný rozvoj, v rámci európskej spolupráce v oblasti mládeže, vo vonkajších a v rozvojových politikách a v európskej bezpečnostnej a obrannej politike, a že treba podporovať systematické využívanie ukazovateľov vypracovaných v nadväznosti na Pekinskú akčnú platformu vo všetkých relevantných oblastiach politík a súvisiacich procesoch;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Bulletin ES 3-2002, bod I.13.
(2) Ú. v. EÚ C 166, 3.7.1995, s. 92.
(3) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia