Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2014(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0017/2010

Indgivne tekster :

A7-0017/2010

Forhandlinger :

PV 24/02/2010 - 23
CRE 24/02/2010 - 23

Afstemninger :

PV 25/02/2010 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0038

Vedtagne tekster
PDF 19kWORD 44k
Torsdag den 25. februar 2010 - Bruxelles
Ændring af Parlamentets overslag for 2010-budgettet
P7_TA(2010)0038A7-0017/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2010 om overslag over indtægter og udgifter for ændringsbudget nr. 1/2010 (Sektion I, Europa-Parlamentet) (2010/2014(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA), særlig den flerårige finansielle ramme (FFR) i del I, der er vedføjet som bilag I til aftalen,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til budgetoverslag for et ændringsbudget for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag for dette ændringsbudget, opstillet af Præsidiet den 14. december 2009, jf. forretningsordenens artikel 23, stk. 6, og artikel 79, stk. 1,

–   der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget den 27. januar 2009, jf. forretningsordenens artikel 79, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 79,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0017/2010),

A.   der henviser, at det under 2010-budgetproceduren vedtoges, at udgifter navnlig i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om nødvendigt ville blive behandlet ved hjælp af eksisterende budgetinstrumenter, som f.eks. et ændringsbudget, efter vedtagelsen af det oprindelige 2010-budget,

B.   der henviser, at det blev understreget, at det i så fald bør undersøges til bunds, om der kan foretages en omfordeling af de nuværende midler, inden der stilles krav om yderligere midler,

C.   der henviser til, at det navnlig blev understreget, at det oprindeligt vedtagne niveau for dets budget udgjorde 19,87 % af de godkendte udgifter under udgiftsområde 5 (administrative bevillinger) i FFR og ikke omfattede nogen mulige tilpasninger i lyset af Lissabontraktaten, navnlig på lovgivningsområdet,

D.   der henviser til, at det samtidig erkendtes, at det som følge af de begrænsede disponible margener vil være nødvendigt med yderligere besparelser og omfordelinger for at kunne imødekomme yderligere anmodninger,

1.   glæder sig over Præsidiets forslag til et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 om Europa-Parlamentets budget (sektion 1 i EU's almindelige budget) og minder om, at det er i fuld overensstemmelse med aftalen, at yderligere behov efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten behandles separat ved hjælp af de eksisterende budgetinstrumenter;

2.   fremhæver, at lovgivningsmæssig kvalitet er en af Parlamentets prioriteter, og at medlemmer, udvalg og politiske grupper skal have tildelt de midler, der er nødvendige for at opnå denne kvalitet; tilslutter sig den generelle retning i Præsidiets forslag og fokuseringen på de foreslåede forbedringer; mener endvidere, at forslagets generelle størrelsesorden er rimelig som følge af de begrundelser, der er givet, og de nye kommende udfordringer;

3.   kræver i lyset af den flerårige finansielle indvirkning, som disse og andre forslag i forbindelse med Lissabontraktaten forventes at medføre, at der foretages en vurdering af sekretariatsgodtgørelsens anvendelse;

4.   bemærker, at det samlede niveau for budgettet, som foreslået af Præsidiet, vil være på 1 620 760 399 EUR, der svarer til 20,04 % af det oprindelige udgiftsområde 5; bemærker i lyset af ovenstående og budgettets samlede størrelse, at det længe anvendte frivillige loft på 20 % er blevet overskredet med 0,04 procentpoint eller 3,2 mio. EUR i Præsidiets forslag;

5.   mener, at den generelle reference for dets budget fortsat bør være den oprindelige flerårige programmering af FFR for at sikre, at dets interesser er varetages, samtidig med at budgetdisciplinen sikres;

6.   mener, at det nuværende niveau på 20 % for udgiftsområde 5 nu er mere restriktivt sammenlignet med den tidligere situation, idet det skal dække udgifter, som ikke var forudset i den frivillige erklæring fra 1988; minder om, at Parlamentet siden 2006 har medtaget udgifter som f.eks. til medlemsstatutten (hvilket har medført besparelser for medlemsstaterne), statutten for medlemmernes assistenter, udgifterne i forbindelse med sin nye rolle efter Lissabontraktaten og desuden en ekspansiv bygningspolitik for at dække sine generelle behov, herunder udvidelser;

7.   mener, at dets udgifter ud fra de oprindelige FFR-referencebeløb, som der blev forhandlet frem til i 2006, og som er i kraft siden 2007, bør holdes inden for det traditionelle loft på 20 % som en vejledende reference;

8.   mener, at det ved et samlet beløb på over 1 600 000 000 EUR burde være muligt at holde sig inden for 20 % (dvs. 19,99 %), samtidig med at de yderligere behov, der fremgår af Præsidiets forslag, respekteres fuldt ud; bemærker, at dette vil indebære en nedskæring på 4 mio. EUR af det samlede budget;

9.   beslutter, at foretage denne tilpasning uden at ændre de elementer, som findes i Præsidiets forslag, ved at nedskære reserven til bygninger fra 15 mio. EUR til 11 mio. EUR; bemærker, at dette vil medføre et samlet budget på 1 616 760 399 EUR, der svarer til 19,99 % af udgiftsområde 5; fastholder behovet for en langsigtet planlægning af sin bygningspolitik;

10.   fremhæver, at der bør træffes foranstaltninger til at sikre budgetmæssig bæredygtighed i de kommende år; bekræfter betydningen af, at der udarbejdes en nulbaseret budgetpolitik, som vil sikre yderligere disciplin og gennemsigtighed; anmoder om klare oplysninger så snart som muligt om det samlede omfang af de faste udgifter i Parlamentets budget som omtalt i Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010(4);

11.   vedtager forslaget til budgetoverslag for ændringsbudget nr. 1/2010, som er vedføjet denne betænkning;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0052.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik