Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0003(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0021/2010

Pateikti tekstai :

A7-0021/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2010 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0043

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 48k
Antradienis, 2010 m. kovo 9 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Lietuva: atleidimai iš darbo
P7_TA(2010)0043A7-0021/2010
Rezoliucija
 Priedas

2010 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0008 – C7-0012/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau – 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau - EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0021/2010),

A.   kadangi Europos Sąjunga nustatė tinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones, kad būtų galima teikti papildomą paramą nuo didelių struktūrinių pasaulinės prekybos tendencijų pokyčių padarinių nukentėjusiems darbuotojams ir jiems padėti iš naujo integruotis į darbo rinką,

B.   kadangi Europos Sąjungos finansinė pagalba iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdžio metu patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija, teikiama kiek įmanoma skubiau ir veiksmingiau, taip pat tinkamai atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų panaudoti EGF lėšas priėmimo,

C.   kadangi Lietuva pateikė paraišką suteikti pagalbą, skirtą darbuotojų, atleistų iš darbo šaldytuvų gamybos sektoriuje, būtent iš vienos akcinės bendrovės „Snaigė“ ir iš dviejų šios bendrovės tiekimo įmonių(3) problemai spręsti,

D.   kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos suteikimo kriterijus,

1.   ragina susijusias institucijas dėti būtinas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų panaudojimą;

2.   primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EDF lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą, kai ketinama suteikti vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos iš darbo atleistiems darbuotojams;

3.   pabrėžia, kad Europos Sąjunga, siekdama veiksmingai spręsti su pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės padariniais susijusius klausimus, turėtų panaudoti visas turimas priemones; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį iš naujo į darbo rinką integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

4.   pabrėžia, jog vadovaujantis EGR reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų integravimas iš naujo į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

5.   ragina Komisiją į pasiūlymus dėl EGF lėšų panaudojimo ir į kasmetinius pranešimus įtraukti tikslią informaciją apie iš Europos socialinio fondo (ESF) ir kitų struktūrinių fondų gautą papildomą finansavimą;

6.   primena Komisijai panaudojant EGF lėšas neatlikti sistemingų mokėjimų asignavimų pervedimų iš ESF, nes EGF buvo įsteigta kaip atskira specifinė savo tikslus ir terminus turinti priemonė;

7.   mano, kad EGF veikla ir finansavimas turėtų būti vertinami atliekant bendrą programų ir kitų pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą sukurtų priemonių vertinimą, atliekant daugiametės finansinės programos 2007–2013 m. laikotarpio vidurio vertinimą;

8.   pažymi, kad naujieji Komisijos pasiūlymai dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo susiję su vienos valstybės narės prašymu, o tai atitinka Europos Parlamento prašymus;

9.   patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą sprendimą;

10.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą kartu su Tarybos Pirmininku bei užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) EGF/2009/010 LT/Snaigė.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) buvo įsteigtas teikti papildomą paramą nuo didelių struktūrinių pasaulinės prekybos tendencijų pokyčių padarinių nukentėjusiems iš darbo atleistiems darbuotojams ir jiems padėti iš naujo integruotis į darbo rinką.

(2)  EGF apimtis buvo išplėsta nuo 2009 m. gegužės 1 d. pateiktų paraiškų atžvilgiu, įtraukiant paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės.

(3)   2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti EGF lėšas, neviršijant metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos.

(4)   2009 m. liepos 23 d. Lietuva pateikė paraišką panaudoti EGF lėšas dėl iš bendrovės „Snaigė“ ir dviejų jos tiekimo įmonių iš darbo atleistų darbuotojų. Paraiška atitinka finansinės paramos nustatymo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje, todėl Komisija siūlo skirti 258 163 EUR sumą.

(5)  Todėl EGF lėšos turėtų būti panaudotos suteikti finansinę paramą pagal Lietuvos pateiktą paraišką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos panaudojamos siekiant skirti 258 163 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika