Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/0002(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0019/2010

Testi mressqa :

A7-0019/2010

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 09/03/2010 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0044

Testi adottati
PDF 376kWORD 50k
It-Tlieta, 9 ta' Marzu 2010 - Strasburgu
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni : Il-Litwanja - Kostruzzjoni ta” bini
P7_TA(2010)0044A7-0019/2010
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta“ Marzu 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta” Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta“ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0009 – C7-0013/2010),

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta“ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba(1), u b'mod partikulari l-punt 28 tagħha,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta“ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta” Aġġustament għall-Globalizzazzjoni(2) (ir-Regolament dwar il-FEG),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0019/2010),

A.   billi l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-istrumenti leġislattivi u baġitarji xierqa biex tipprovdi appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li jbatu mill-konsegwenzi ta“ bidliet strutturali maġġuri fir-ritmi tal-kummerċ dinji u biex tgħin l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fis-suq tax-xogħol,

B.   billi l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja għandha tkun waħda dinamika u li tkun disponibbli b'mod effiċjenti u malajr kemm jista“ jkun, b'konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni li ġiet adottata matul il-laqgħa ta” konċiljazzjoni tas-17 ta“ Lulju 2008, u filwaqt li jiġi kkunsidrat kif xieraq il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta” Mejju 2006 fir-rigward tal-adozzjoni tad-deċiżjonijiet biex jiġi mmobilizzat il-FEG,

C.   billi l-Litwanja talbet l-assistenza mill-FEG fir-rigward ta“ każijiet li jikkonċernaw ħaddiema mogħtija s-sensja f”128 intrapriża li qed topera fis-settur tal-kostruzzjoni(3),

D.   billi l-applikazzjoni tissodisfa l-kriterji ta“ eliġibilità stabbiliti mir-Regolament dwar il-FEG,

1.  Jitlob lill-istituzzjonijiet involuti biex jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex iħaffu l-mobilizzazzjoni tal-FEG;

2.  Ifakkar fl-impenn tal-istituzzjonijiet li jiżguraw proċedura bla xkiel u mgħaġġla għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-FEG, filwaqt li jingħata appoġġ individwali ta“ darba u limitat fiż-żmien bħala għajnuna lill-ħaddiema li sfaw bla xogħol bħala riżultat tal-globalizzazzjoni;

3.  Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-mezzi tagħha kollha biex tiffaċċja l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija; jenfasizza r-rwol li jista“ jkollu l-FEG fl-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema ssensjati fis-suq tax-xogħol;

4.  Jisħaq fuq il-fatt li, b'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament FEG, għandu jkun żgurat li l-FEG jkun jagħti appoġġ lill-ħaddiema ssensjati individwali biex jiġu integrati mill-ġdid fl-impjieg; itenni li l-għajnuna mill-FEG ma għandhiex tieħu post azzjonijiet li huma r-responsabilità tal-kumpaniji bħala riżultat tal-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi, u l-anqas ma għandha tieħu post miżuri għar-ristrutturazzjoni ta“ kumpaniji jew setturi;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fi proposti għall-mobilizzazzjoni tal-FEG, kif ukoll fir-rapporti annwali tagħha, tinkludi informazzjoni preċiża dwar il-fondi kumplementari li jkunu ngħataw mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u minn Fondi Strutturali oħra;

6.  Ifakkar lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-mobilizzazzjoni tal-FEG, biex ma tittrasferixxix sistematikament approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet mill-Fond Soċjali Ewropew, peress li l-FEG nħoloq bħala strument speċifiku għalih bl-objettivi u l-iskadenzi tiegħu;

7.  Jikkunsidra li l-funzjonament u l-finanzjament tal-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandhom ikunu evalwati fil-kuntest tal-valutazzjoni ġenerali tal-programmi u l-istrumenti l-oħra maħluqa mill-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta” Mejju 2006 fi ħdan il-proċess tar-reviżjoni ta“ nofs il-perjodu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2007-2013;

8.  Jinnota li l-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni għal deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jirreferu għall-applikazzjoni minn Stat Membru wieħed biss, ħaġa li hi konformi mat-talbiet tal-Parlament Ewropew;

9.  Japprova d-deċiżjoni annessa ma“ din ir-riżoluzzjoni;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) EGF/2009/017 LT/Kostruzzjoni ta“ bini.


ANNESS

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta” Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

Il-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidraw il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta“ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba(1), u b'mod partikulari l-punt 28 tagħha,

wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta“ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta” Aġġustament għall-Globalizzazzjoni(2), u b'mod partikulari l-Artikolu 12(3) tiegħu,

wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)  Il-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ġie mwaqqaf sabiex jipprovdi sostenn addizzjonali lil ħaddiema ssensjati li jbatu l-konsegwenzi ta” bidliet strutturali ewlenin fix-xejriet kummerċjali dinjin, u sabiex jgħinhom fl-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(2)  L-ambitu tal-FEG ġie mwessa“ għall-applikazzjonijiet ippreżentati mill-1 ta” Mejju 2009 biex jinkludi sostenn lill-ħaddiema li jingħataw is-sensja bħala riżultat tal-kriżi globali finanzjarja u ekonomika.

(3)  Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta“ Mejju 2006 tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-EGF taħt il-limitu massimu annwali ta” EUR 500 miljun.

(4)  Il-Litwanja ressqet applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-EGF, fir-rigward ta“ sensji fl-industrija tal-kostruzzjoni tal-bini, fit-23 ta” Settembru 2009. Din l-applikazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti sabiex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stabbiliti fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li tuża l-ammont ta“ EUR 1 118 893.

(5)  Il-FEG għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-applikazzjoni mressqa mil-Litwanja.

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fil-qafas tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena finanzjarja 2010, il-Fond Ewropew ta“ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu jiġi mmobilizzat biex jipprovdi s-somma ta” EUR 1 118 893 f'approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza