Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0120(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0009/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0009/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2010 - 6.5
CRE 09/03/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0045

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 33k
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση ***
P7_TA(2010)0045A7-0009/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

(Διαδικασία έγκρισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0436),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, όπως και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0163/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 196, παράγραφος 2 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0009/2010),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου