Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0035(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0011/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0011/2010

Συζήτηση :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0052

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 363kWORD 57k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες ***I
P7_TA(2010)0052A7-0011/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0083),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 44, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0074/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕE,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της 15ης Ιουλίου 2009 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0011/2010),

1.   εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.   ζητεί γενική αναθεώρηση της 4ης και της 7ης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο το 2010,

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 67.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες
P7_TC1-COD(2009)0035

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8-9 Μαρτίου 2007 υπογράμμισε, στα συμπεράσματά του, ότι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων αποτελεί σημαντικό μέτρο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι απαιτείται μια έντονη από κοινού προσπάθεια για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων εντός της ΕΕ.

(2)  Η λογιστική έχει επισημανθεί ως ένας από τους βασικούς τομείς για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των εταιρειών εντός της Ένωσης.

(3)  Στην ανακοίνωσή της για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων, η Επιτροπή επισήμανε ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, με βάση το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών(3), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των κρατών μελών να απαλλάσσουν τις μικρομονάδες από την υποχρέωση κατάρτισης ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(4)  Στη σύσταση 2003/361/ΕΚ(4) της Επιτροπής δίδεται ο ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη έδειξαν ότι τα ανώτατα όρια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύσταση, ίσως είναι πολύ υψηλά όσον αφορά τη λογιστική. Επομένως, πρέπει να προστεθεί μια υποομάδα πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι λεγόμενες μικρομονάδες, προκειμένου να καλύπτονται εταιρείες με μικρότερα ανώτατα όρια για το σύνολο ισολογισμού και το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών από τα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(5)  Οι μικρομονάδες, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, χωρίς καμία ή περιορισμένη διασυνοριακή δραστηριότητα, και οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους για να ανταποκρίνονται σε υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις είναι περιορισμένοι. Επιπλέον, οι μικρομονάδες είναι σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

(6)  Ωστόσο, οι μικρομονάδες υπόκεινται συχνά στους ίδιους κανόνες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι εν λόγω κανόνες τους προκαλούν επιβάρυνση η οποία δεν είναι ανάλογη με το μέγεθός τους και, άρα, είναι δυσανάλογη για τις πλέον μικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επομένως, πρέπει να είναι δυνατόν να απαλλάσσονται οι μικρομονάδες από την υποχρέωση κατάρτισης ετήσιων λογαριασμών, ακόμη και αν οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν πηγή στατιστικών πληροφοριών. Εντούτοις, οι μικρομονάδες πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση να τηρούν λογαριασμούς που να απεικονίζουν τις επιχειρηματικές δοσοληψίες και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, ως ελάχιστο πρότυπο στο οποίο τα κράτη μέλη διατηρούν την ευχέρεια να προσθέσουν περαιτέρω υποχρεώσεις.

(7)  Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο, με τη γνώμη που διατύπωσε στις 10 Ιουλίου 2008, ζήτησε να θεσπιστεί ταχέως η δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάσσουν τις μικρομονάδες από την υποχρέωση κατάρτισης ετήσιων λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ.

(8)  Στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις λογιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις(5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις μικρομονάδες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

(9)  Με δεδομένο ότι τα όρια που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία έχουν πολύ διαφορετικό αντίκτυπο από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων και ότι οι δραστηριότητες των μικρομονάδων δεν επηρεάζουν το διαμεθοριακό εμπόριο και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή τη διαφορά αντικτύπου κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε εθνικό επίπεδο.

(10)  Έχοντας υπόψη ότι είναι επιτακτικό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και για τις μικρομονάδες, προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι θα είναι ανοικτές και θα έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες της οικείας τους αγοράς όταν εφαρμόζουν την οδηγία 78/660/ΕΟΚ.

(11)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση του διοικητικού φόρτου των μικρομονάδων, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(12)  Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 78/660/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ

Στην οδηγία 78/660/ΕΟΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 1α

1.  Ενώ θα διατηρούν την υποχρέωση τήρησης λογαριασμών που απεικονίζουν τις επιχειρηματικές δοσοληψίες και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας για τις εταιρείες οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

   α) σύνολο ισολογισμού: 500 000 EUR·
   β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 1 000 000 EUR·
   γ) μέσος αριθμός απασχολουμένων ατόμων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους: 10.

2.  Σε περίπτωση που, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, μια εταιρία υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 επί δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη, η εταιρεία αυτή δεν δικαιούται πλέον την απαλλαγή που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

Σε περίπτωση που, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, μια εταιρία έχει παύσει να υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 επί δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη, δικαιούται την απαλλαγή που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, εφόσον δεν υπερέβη τα όρια αυτά επί δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη.

3.  Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό σε εθνικό νόμισμα που είναι αντίστοιχο με τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας στην οποία καθορίζονται τα ποσά αυτά.

4.  Το σύνολο ισολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) αποτελείται είτε από το ενεργητικό που αναφέρεται στο άρθρο 9 σημεία Α έως Ε με τίτλο “Ενεργητικό”, είτε από το ενεργητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 σημεία Α έως Ε.

"

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εάν και όταν αποφασίσουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 1α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτονται από τα όρια που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 67.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010.
(3) ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11.
(4) ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.
(5) ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 58.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου