Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0035(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0011/2010

Pateikti tekstai :

A7-0011/2010

Debatai :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0052

Priimti tekstai
PDF 303kWORD 102k
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Tam tikrų tipų bendrovių metinės finansinės atskaitomybės nuostatos, susijusios su mikrosubjektais ***I
P7_TA(2010)0052A7-0011/2010
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0083),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0074/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 50 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0011/2010),

1.   priima pirmuoju svarstymu poziciją, kuri išdėstyta žemiau;

2.   ragina 2010 m. atlikti bendrą Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės direktyvų peržiūrą;

3.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 317, 2009 12 23, p. 67.


Europos Parlamento pozicija, priimta pirmuoju svarstymu 2010 m. kovo 10 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų
P7_TC1-COD(2009)0035

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą(2),

kadangi:

(1)   2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė, kad mažinti administracinę naštą yra svarbu norint skatinti Europos ekonomiką ir kad būtinos didelės bendros pastangos administracinei naštai ES mažinti.

(2)  Apskaita pripažinta viena iš pagrindinių sričių, kuriose gali būti mažinama įmonių administracinė našta Sąjungoje.

(3)  Savo Komunikate dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse Komisija įvardijo galimus 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių(3), pakeitimus, įskaitant galimybę valstybėms narėms pasirinktinai netaikyti mikrosubjektams prievolės pagal minėtą direktyvą rengti metines finansines ataskaitas.

(4)  Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB(4) apibrėžtos labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės. Tačiau po konsultacijų su valstybėmis narėmis paaiškėjo, kad toje rekomendacijoje nurodytos labai mažoms įmonėms nustatytos ribos apskaitos tikslais gali būti pernelyg didelės. Todėl norint taikyti direktyvos nuostatas įmonėms, kurioms nustatytos mažesnės bendros balanso sumos ir grynosios apyvartos ribos, palyginti su labai mažoms įmonėms nustatytomis ribomis, reikėtų nustatyti labai mažų įmonių – mikrosubjektų – pogrupį.

(5)  Daugeliu atvejų mikrosubjektai užsiima veikla vietos ar regioniniu lygiu ir nevykdo tarpvalstybinės veiklos arba tokią veiklą vykdo ribotai, ir turi ribotus išteklius, kad laikytųsi didelių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, mikrosubjektai yra svarbūs naujoms darbo vietoms kurti, moksliniams tyrimams skatinti ir naujoms ekonominės veiklos rūšims plėtoti bei kurti.

(6)  Tačiau dažnai mikrosubjektams taikomos tokios pačios atskaitomybės taisyklės kaip ir didesnėms bendrovėms. Dėl tokių taisyklių jiems tenka jų dydžio neatitinkanti našta, todėl tokia mažiausioms įmonėms, palyginti su didesnėmis įmonėmis, tenkanti našta nėra proporcinga. Todėl turėtų būti galima mikrosubjektams netaikyti prievolės rengti metines finansines ataskaitas, net jei tokių ataskaitų duomenys naudojami statistinei informacijai. Tačiau mikrosubjektams vis tiek turi būti taikomas įpareigojimas tvarkyti registrus, iš kurių būtų matyti bendrovės verslo sandoriai ir finansinė padėtis, o šį būtiniausią reikalavimą valstybės narės gali papildyti kitais įpareigojimais.

(7)  Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupė administracinei naštai mažinti 2008 m. liepos 10 d. nuomonėje paragino nedelsiant įteisinti valstybėms narėms galimybę pasirinktinai netaikyti mikrosubjektams prievolės rengti metines finansines ataskaitas pagal Direktyvą 78/660/EEB.

(8)   2008 m. gruodžio 18 d. rezoliucijoje dėl apskaitos reikalavimų, susijusių su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, ypač mikroįmonėmis(5) Europos Parlamentas paragino Komisiją pateikti teisės akto pasiūlymą, kuriuo valstybėms narėms būtų leista mikrosubjektams netaikyti Direktyvos 78/660/EEB.

(9)  Atsižvelgiant į tai, kad šioje direktyvoje nustatytos ribos bus taikomos įmonėms, kurių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje itin skiriasi, ir į tai, kad mikrosubjektų veikla nedaro poveikio tarptautinei prekybai ar vidaus rinkos veikimui, valstybės narės, įgyvendindamos direktyvą nacionaliniu lygmeniu, turėtų atsižvelgti į tų ribų poveikio skirtumą.

(10)  Kadangi būtina užtikrinti taip pat ir mikrosubjektų skaidrumą ir siekdamos, kad mikrosubjektai būtų atviri ir turėtų prieigą prie finansų rinkų, valstybės narės, įgyvendindamos Direktyvą 78/660/EEB, turėtų atsižvelgti į ypatingas savo rinkų sąlygas ir poreikius.

(11)  Kadangi šios direktyvos tikslo – sumažinti mikrosubjektų administracinę naštą – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo poveikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principo, šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

(12)  Todėl Direktyvą 78/660/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 78/660/EEB pakeitimai

Direktyvoje 78/660/EEB įterpiamas šis straipsnis:"

1a straipsnis

1.  Išsaugodamos reikalavimą tvarkyti registrus, iš kurių būtų matyti bendrovės verslo sandoriai ir finansinė padėtis, valstybės narės gali numatyti, kad šia direktyva nustatytos prievolės nebūtų taikomos bendrovėms, kurios balanso sudarymo datą neviršija dviejų iš trijų toliau pateiktų kriterijų ribų:

   a) bendras balansas – 500 000 EUR;
   b) grynoji apyvarta – 1 000 000 EUR;
   c) finansinių metų darbuotojų skaičiaus vidurkis – 10.

2.  Jei dvejus finansinius metus iš eilės balanso sudarymo dieną bendrovė viršija dviejų iš 1 dalyje išvardytų trijų kriterijų ribas, tai bendrovei nebetaikoma toje dalyje nurodyta lengvata.

Jei balanso sudarymo dieną bendrovė nustojo viršyti dviejų iš 1 dalyje išvardytų trijų kriterijų ribas, ji gali naudotis toje dalyje nurodyta išimtimi su sąlyga, kad ji dvejus finansinius metus iš eilės nebuvo viršijusi minėtų ribų.

3.  Euro neįsivedusių valstybių narių atveju, nacionaline valiuta išreikšta suma, prilygstanti 1 dalyje nurodytoms sumoms, yra apskaičiuojama taikant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą tos dienos, kurią įsigaliojo bet kuri direktyva, kurioje šios sumos nustatytos, valiutų keitimo kursą.

4.   1 dalies a punkte nurodytą bendrą balanso sumą sudaro 9 straipsnyje (Turtas) A–E punktuose nurodytas turtas arba 10 straipsnio A–E punktuose nurodytas turtas.

"

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Jei ir kai valstybės narės nusprendžia pasinaudoti Direktyvos 78/660/EEB 1a straipsnyje numatyta galimybe, jos priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus laikytis šios direktyvos, ypač atsižvelgdamos į nacionaliniu lygmeniu vyraujančią padėtį, susijusią su įmonių, kurioms taikomos tame straipsnyje nustatytos ribos, skaičiumi. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 317, 2009 12 23, p. 67.
(2) 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
(4) OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
(5) OL C 45 E, 2010 2 23, p. 58.

Teisinė informacija - Privatumo politika