Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0011/2010

Ingediende teksten :

A7-0011/2010

Debatten :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Stemmingen :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0052

Aangenomen teksten
PDF 234kWORD 42k
Woensdag 10 maart 2010 - Straatsburg
Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I
P7_TA(2010)0052A7-0011/2010
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0083),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, lid 1, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0074/2009),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 50, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU,

–   gezien het advies van 15 juli 2009 van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0011/2010),

1.   hecht zijn goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing, dat hieronder wordt uiteengezet;

2.   verzoekt om een algemene herziening van de vierde en zevende vennootschapsrechtrichtlijnen in 2010;

3.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 67.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 maart 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft
P7_TC1-COD(2009)0035

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 50, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 heeft in zijn conclusies benadrukt dat een terugdringing van de administratieve lasten van belang is om de Europese economie impulsen te geven en dat een grote inspanning moet worden geleverd om de administratieve last in de EU te verminderen.

(2)  Jaarrekeningen zijn aangewezen als een van de gebieden waar de administratieve lasten voor ondernemingen in de Unie dienen af te nemen.

(3)  In haar mededeling over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen heeft de Commissie mogelijke wijzigingen vastgesteld van de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen(3), met inbegrip van een mogelijkheid voor lidstaten om micro-entiteiten vrij te stellen van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen in de zin van die richtlijn op te stellen.

(4)  Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie(4) geeft een definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. Uit raadplegingen van lidstaten is echter gebleken dat de drempel voor micro-ondernemingen in die aanbeveling wellicht te hoog is voor financiële-verslagleggingsdoeleinden. Daarom moet een subgroep van micro-ondernemingen, de zogenaamde micro-entiteiten, worden ingevoerd voor ondernemingen met lagere drempels voor balanstotaal en netto-omzet dan de drempels die voor de micro-ondernemingen zijn vastgesteld.

(5)  Micro-entiteiten zijn doorgaans actief op plaatselijk of regionaal niveau, met weinig of geen grensoverschrijdende activiteiten, en beschikken over beperkte middelen om aan veeleisende voorschriften te voldoen. Bovendien spelen micro-entiteiten een belangrijke rol bij het scheppen van nieuwe banen, de bevordering van onderzoek en ontwikkeling en het starten van nieuwe economische activiteiten.

(6)  Micro-entiteiten zijn echter vaak onderworpen aan dezelfde voorschriften inzake financiële verslaglegging als grotere ondernemingen. Deze voorschriften leggen op hen een last die niet in verhouding staat tot hun grootte en die daarom voor de kleinste ondernemingen onevenredig is in vergelijking met de grotere ondernemingen. Daarom moeten micro-entiteiten kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om jaarverslagen op te stellen, ook al leveren dergelijke verslagen een bijdrage aan de opstelling van statistieken. Micro-entiteiten moeten evenwel onderworpen blijven aan de verplichting om ten minste een boekhouding bij te houden die de handelstransacties en de financiële toestand van de onderneming weergeeft, terwijl het de lidstaten vrijstaat daaraan verdere verplichtingen toe te voegen.

(7)  De Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten heeft in zijn mededeling van 10 juli 2008 opgeroepen tot een snelle invoering van een mogelijkheid voor de lidstaten om micro-entiteiten vrij te stellen van de verplichting om jaarverslagen volgens Richtlijn 78/660/EEG op te stellen.

(8)  In zijn resolutie van 18 december 2008 betreffende verslagleggingsvoorschriften voor kleine en middelgrote ondernemingen, met name micro-entiteiten(5), heeft het Europees Parlement de Commissie opgeroepen om een wetgevingsvoorstel in te dienen dat de lidstaten in staat zou stellen micro-entiteiten buiten de werkingssfeer van Richtlijn 78/660/EEG te laten vallen.

(9)  Aangezien de in deze richtlijn vastgestelde drempelwaarden zich per lidstaat volstrekt verschillend uitwerken op het aantal ondernemingen dat onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt en aangezien de activiteiten van micro-entiteiten geen gevolgen hebben voor de grensoverschrijdende handel en de werking van de interne markt, dienen de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn op nationaal niveau rekening te houden met dit verschil.

(10)  Terwijl het beslist noodzakelijk is ook voor micro-entiteiten transparantie te waarborgen om hun openheid en toegang tot de financiële markten te verzekeren, dienen de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 78/660/EEG rekening te houden met de specifieke omstandigheden en behoeften van hun eigen markt.

(11)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk terugdringing van de administratieve lasten voor micro-entiteiten, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Volgens het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(12)  Richtlijn 78/660/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 78/660/EEG

In Richtlijn 78/660/EEG wordt het volgende artikel ingevoegd:"

Artikel 1 bis

1.  De lidstaten handhaven de verplichting van een boekhouding die de handelstransacties en de financiële toestand van de onderneming weergeeft, maar kunnen voorzien in een ontheffing van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn voor vennootschappen die op de balansdatum de limieten van twee van de drie volgende criteria niet overschrijden:

   a) balanstotaal: 500 000 EUR;
   b) netto-omzet: 1 000 000 EUR;
   c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10.

2.  Indien een vennootschap op de balansdatum twee van de drie in lid 1 genoemde criteria gedurende twee achtereenvolgende boekjaren overschrijdt, komt die vennootschap niet meer voor de in voornoemd lid bedoelde afwijking in aanmerking.

Indien een vennootschap op de balansdatum niet meer twee van de drie in lid 1 genoemde criteria gedurende twee achtereenvolgende boekjaren overschrijdt, komt die vennootschap niet meer voor de in voornoemd lid bedoelde afwijking in aanmerking.

3.  Voor de lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd, is de tegenwaarde van de in lid 1 vastgestelde bedragen in de nationale munteenheid welke die wordt verkregen door toepassing van de wisselkoers die wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op de inwerkingtredingsdatum van de richtlijnen waarin die bedragen worden vastgesteld.

4.  Het in artikel 1, onder a, bedoelde balanstotaal bestaat hetzij uit de onder de posten A tot en met E onder „Activa” in artikel 9 bedoelde activa, hetzij uit de onder de posten A tot en met E van artikel 10 bedoelde activa.

"

Artikel 2

Omzetting

1.  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen indien en wanneer zij besluiten om gebruik te maken van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 1 bis van Richtlijn 78/660/EEG, daarbij met name rekening houdend met de nationale situatie voor wat betreft het aantal ondernemingen dat onder de in dat artikel vastgestelde drempelwaarden valt. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 67.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 10 maart 2010.
(3) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
(4) PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
(5) PB C 45 E van 23.2.2010, blz. 58.

Juridische mededeling - Privacybeleid