Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0011/2010

Ingivna texter :

A7-0011/2010

Debatter :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0052

Antagna texter
PDF 219kWORD 43k
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg
Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter ***I
P7_TA(2010)0052A7-0011/2010
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0083),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0074/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 50.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande a den 15 juli 2009(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0011/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet begär en allmän översyn av det fjärde och sjunde bolagsrättsdirektivet 2010.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 317, 23.12.2009, s. 67.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter
P7_TC1-COD(2009)0035

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  I slutsatserna från mötet den 8–9 mars 2007 betonade Europeiska rådet att minskad administration är en viktig åtgärd för att stimulera Europas ekonomi och att kraftfulla gemensamma insatser är nödvändiga för att minska den administrativa bördan inom EU.

(2)  Förenklad redovisning har ansetts var en av nyckelområdena som kan leda till att det administrativa arbetet kan underlättas för företag i gemenskapen.

(3)  I kommissionens meddelande om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision identifieras eventuella ändringar av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag(3) och möjligheten för medlemsstaterna att undanta mikroenheter från skyldigheten att upprätta årsbokslut enligt direktivet.

(4)  I kommissionens rekommendation 2003/361/EG(4) definieras mikroföretag samt små och medelstora företag. Samråden med medlemsstaterna indikerar dock att tröskelvärdena för mikroföretag i den rekommendationen eventuellt är för höga för redovisningsändamål. En undergrupp till mikroföretag, så kallade mikroenheter, bör därför införas för sådana företag som har ett lägre tröskelvärde för balansomslutningen och nettoomsättningen än de tröskelvärden som gäller för mikroföretag.

(5)  Mikroenheter är oftast verksamma på lokal eller regional nivå och har ingen eller liten gränsöverskridande verksamhet och små resurser för att uppfylla krävande lagstiftning. Mikroenheter spelar dessutom en viktig roll när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, främja forskning och utveckling och skapa ny ekonomisk verksamhet.

(6)  Mikroenheter är dock ofta underkastade samma rapporteringsbestämmelser som stora företag. Bestämmelserna utgör för mikroenheterna en börda som inte står i proportion till deras storlek och är således orimlig för de minsta företagen jämfört med större företag. Det bör därför vara möjligt att undanta mikroenheter från skyldigheten att upprätta årsbokslut även om sådana bokslut utgör statistiskt underlag. Ett minimikrav bör dock vara att mikroenheterna även fortsättningsvis åläggs upprätta förteckningar över företagets affärstransaktioner och finansiella situation, varefter medlemsstaterna sedan fritt får lägga till ytterligare skyldigheter.

(7)  Högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor uppmanade i sitt yttrande av den 10 juli 2008 att medlemsstaterna så snart som möjligt skulle ges möjlighet att undanta mikroenheter från skyldigheten att upprätta årsbokslut enligt direktiv 78/660/EEG.

(8)  Europaparlamentet uppmanade kommissionen i sin resolution av den 18 december 2008 om redovisningsskyldigheter för små och medelstora företag, framför allt mikroenheter(5), att lägga fram ett lagstiftningsförslag som ger medlemsstaterna möjlighet att undanta mikroenheter från tillämpningsområdet för direktiv 78/660/EEG.

(9)  Eftersom de tröskelsvärden som fastställts i detta direktiv får helt olika följder från en medlemsstat till en annan när det gäller antalet företag som omfattas av dess tillämpning och eftersom mikroenheternas verksamhet inte har någon inverkan på den gränsöverskridande handeln och den inre marknadens funktionssätt, bör medlemsstaterna ta hänsyn till denna skillnad i inverkan då direktivet genomförs på nationell nivå.

(10)  Eftersom det är absolut nödvändigt att garantera insyn också när det gäller mikroenheter, för att se till att de är öppna och har tillträde till finansmarknaderna, bör medlemsstaterna beakta de egna marknadernas specifika villkor och behov när de genomför direktiv 78/660/EEG.

(11)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att underlätta det administrativa arbetet för mikroenheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)  Direktiv 78/660/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

I direktiv 78/660/EEG ska följande artikel införas:"

Artikel 1a

1.  Medlemsstaterna får, om de bibehåller kravet att upprätta förteckningar över företagets affärstransaktioner och finansiella situation, föreskriva om möjlighet till undantag från skyldigheterna enligt detta direktiv för företag som på balansdagen inte överskrider gränsvärdena i två av följande tre kriterier:

   a) Total balansräkning på 500 000 EUR.
   b) Nettoomsättning på 1 000 000 EUR.
   c) Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på 10 personer.

2.  Om ett företag på balansdagen överskrider gränsvärdena i två av de tre kriterierna som fastställs i punkt 1 två räkenskapsår i följd får företaget inte längre åtnjuta det undantag som avses i den punkten.

Om ett företag på balansdagen har upphört att överskrida gränsvärdena i två av de tre kriterierna som fastställs i punkt 1 får företaget åtnjuta det undantag som avses i den punkten, förutsatt att företaget inte har överskridit dessa gränsvärden under två räkenskapsår i följd.

3.  När det gäller medlemsstater som inte har infört euron ska beloppen i nationell valuta motsvarande de belopp som anges i punkt 1, för alla direktiv som fastställer dessa belopp, beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning dagen för respektive direktivs ikraftträdande.

4.  Den balansräkning som avses i punkt 1 a ska antingen utgöras av de tillgångar som avses under punkterna A–E ’tillgångar’ i artikel 9 eller de tillgångar som avses i punkterna A–E i artikel 10.

"

Artikel 2

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv om och när de beslutar att tillämpa den möjlighet som fastställts i artikel 1a i direktiv 78/660/EEG, och då ta hänsyn till den situation som råder på nationell nivå när det gäller antalet företag som omfattas av de tröskelsvärden som fastställts i den artikeln. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 317, 23.12.2009, s. 67.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2010.
(3) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
(4) EGT L 124, 20.5.2003, s. 36.
(5) EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 58.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy