Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0151/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2010 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0053

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 58k
Onsdag den 10. marts 2010 - Strasbourg
EU 2020 - Opfølgning af Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 2010
P7_TA(2010)0053RC-B7-0151/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om EU 2020

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 2010,

–   der henviser til den offentlige høring om EU 2020, som Kommissionen har lanceret, og resultatet heraf (SEK(2010)0116),

–   der henviser til Kommissionens evaluering af Lissabonstrategien (SEK(2010)0114),

–   der henviser til Det Europæiske Råds dokument »Syv skridt, for at den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse kan levere resultater«,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at EU 2020-strategien bør være til gavn for økonomisk vækst og skabe beskæftigelse, fordi faldet på 4 % i BNP, tilbagegangen i den industrielle produktion og det, at over 23 millioner mænd og kvinder står uden arbejde, er en menneskelig og økonomisk katastrofe,

B.   der henviser til, at Lissabonstrategien ikke levede op til planerne på grund af en svag styringsstruktur, manglende ansvarlighedsgørelse, en særdeles kompliceret målsætning med for mange delmål, alt for ambitiøse mål og mangel på klarhed, fokus og gennemsigtighed, og henviser til, at det derfor glæder sig over Kommissionens forslag til EU 2020-strategien og de dermed forbundne mål og rammer,

Generelle bemærkninger

1.   mener, at EU 2020-strategien skal give et effektivt svar på den økonomiske og finansielle krise og tilføre EU's genopretningsproces nye ambitioner og europæisk sammenhæng ved at mobilisere og koordinere nationale og europæiske instrumenter;

2.   mener, at alt for mange europæiske mål i den tidligere Lissabonstrategi ikke er blevet opfyldt, og glæder sig derfor over Det Europæiske Råds beslutning om at fastsætte færre mål og til gengæld gøre dem klarere, mere realistiske og nemmere at kvantificere;

En social markedsøkonomi

3.   mener, at en bæredygtig, fuld beskæftigelse af høj kvalitet for både mænd og kvinder er et vigtigt mål at sætte sig i EU, som kun kan nås, hvis EU's institutioner og medlemsstater gennemfører de nødvendige reformer;

4.   bemærker, at arbejdsløshed er et centralt spørgsmål i de nuværende diskussioner i forbindelse med krisen; er af den opfattelse, at EU for at sætte fuldt og helt ind mod den høje og voksende arbejdsløshed skal gennemføre en ambitiøs social agenda, herunder foranstaltninger til at fremme længere levetid og sundere levevis, bekæmpe fattigdom og social marginalisering, gøre det nemmere for arbejdstagere at kombinere beskæftigelse med plejeansvar, mindske skolefrafald, fremme livslang læring samt at bekæmpe forskelsbehandling og fremme integration af kønsaspektet, ligestilling og arbejdstagernes rettigheder og arbejdsforhold; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at bekæmpe arbejdsløsheden ved at skabe flere uddannelsesmuligheder og praktikforløb for unge mennesker og samtidig beskytte dem mod urimelige ansættelsesforhold;

5.   understreger, at EU med henblik på at sætte ind mod den høje og stigende arbejdsløshed skal gennemføre en ambitiøs social agenda og en stærk ligestillingsstrategi og integrationspolitik;

6.   mener, at EU er nødt til at skabe konkurrencedygtige arbejdsmarkeder med adgang for alle ved at omlægge de sociale sikringssystemer og give arbejdsgiverne større fleksibilitet kombineret med passende arbejdsløshedsunderstøttelse i kort tid og hjælp til igen at blive i stand til at komme ind på arbejdsmarkedet;

7.   opfordrer EU til at lette den frie bevægelighed for alle borgere, herunder arbejdstagere, selvstændige, erhvervsfolk, forskere, studerende og pensionister;

8.   opfordrer indtrængende EU til at undersøge mulighederne for europæiske ordninger, der er uformet med henblik på at lette migration af viden og forhindre europæisk hjerneflugt, fremme ekspertise og udvikle et netværk af førende universiteter på internationalt plan; er af den opfattelse, at skabelsen af den »femte frihed«, fri bevægelse for viden, bør bidrage til dette;

9.   er skuffet over, at landbrugssektoren slet ikke var nævnt i de oprindelige forslag om EU 2020-strategien på trods af, at landbruget har potentiale som aktiv bidragyder til opfyldelse af strategiens vigtigste udfordringer; er overbevist om, at med de rette politiske rammer og tilstrækkelige budgetmidler kan landbrug og skovbrug spille en vigtig rolle i en samlet europæisk strategi, der har til formål at sikre et økonomisk genopsving og opnåelse af klimamålene, samtidig med at de bidrager til fødevaresikkerheden, vækst og beskæftigelse i EU og globalt;

Stærk europæisk ledelse for en vellykket 2020-strategi

10.   mener, at EU 2020-strategien for at bidrage til at opbygge et retfærdigt, bæredygtigt og fremgangsrigt Europa bør levere en ambitiøs og mere sammenhængende og målorienteret tilgang til den økonomiske krise ved at skabe mere sammenhæng i overlappende strategier, f.eks. strategien om bæredygtig udvikling og stabilitets- og vækstpagten;

11.   mener, at Lissabonstrategien er slået fejl på grund af manglende engagement og manglende ejerskabsaccept hos medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelse af aftalte handlingsplaner og på grund af mangel på effektive incitamenter og bindende instrumenter på EU-niveau;

12.   opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at gå bort fra »den åbne koordineringsmetode«, der er baseret på »udveksling af bedste praksis« og »peer pressure« i forbindelse med den økonomiske politik; opfordrer Kommissionen til at bruge alle til rådighed værende artikler i Lissabontraktaten såsom artikel 121, 122, 136, 172, 173 og 194 til at koordinere medlemsstaternes økonomiske reformer og handlingsplaner;

13.   understreger, at Kommissionen bør udarbejde en præcis resultattavle for hindringer og foreslå en målrettet indsats mod de væsentligste hindringer med henblik på fuld gennemførelse af det indre marked;

14.   anmoder Kommissionen om under overholdelse af nærhedsprincippet at foreslå nye foranstaltninger, f.eks. forordninger og direktiver, og mulige sanktioner over for de medlemsstater, der ikke gennemfører EU 2020-strategien, og begunstigelser for dem, der gennemfører den;

15.   minder om, at både Kommissionen og Det Europæiske Råd har understreget Europa-Parlamentets afgørende rolle i EU 2020-strategien, og de bør derfor respektere Parlamentets beføjelser ved at fremlægge årlige strategihenstillinger for det, før Det Europæiske Råd træffer sine beslutninger; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at anerkende Parlamentets afgørende rolle ved gennemførelsen af en 2020-strategi; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at udarbejde en interinstitutionel aftale med henblik på at fastlægge og formalisere en demokratisk og effektiv kurs fremad, som bør omfatte en forpligtelse fra Rådets side til ikke at acceptere ændringer i strategien de kommende år uden formelt at høre Parlamentet først;

16.   understreger behovet for bedre samarbejde med nationale parlamenter og civilsamfundet; er af den opfattelse, at presset på de nationale regeringer for at levere resultater vil øges som følge af, at der inddrages flere aktører;

17.   mener, at medlemsstaterne i tæt samarbejde med Kommissionen bør udarbejde nationale handlingsplaner, hvori der fastsættes maksimums- og minimumsværdier for visse makroøkonomiske aspekter af deres økonomi;

18.   bemærker, at Kommissionens og medlemsstaternes gennemførelse af EU-budgettet er blevet kritiseret af Den Europæiske Revisionsret; mener under henvisning til, at medlemsstaterne selv forvalter 80 % af EU's budget, at Kommissionen bør lægge et større pres på medlemsstaterne for at få dem til at tage ansvar for en korrekt anvendelse af disse midler samt overveje bøder, såfremt medlemsstater nægter at samarbejde;

19.   mener, at medlemsstaterne bør oplyse, hvordan de har brugt EU-midler til at nå de forskellige EU 2020-mål, og at støtte fra EU bør være afhængig af resultaterne og foreneligheden med målene i EU 2020-strategien;

Beskyttelse af euroens styrke ved hjælp af forstærket finanskontrol

20.   understreger, at der skal ske en nøje koordinering af budgetmæssige konsolideringer og økonomiske politikker for at øge væksten, skabe jobs og sikre euroens stabilitet fremover; er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal overholde kriterierne i den europæiske stabilitets- og vækstpagt, samtidig med at de sikrer den rette balance mellem nedbringelsen af nationale underskud, investeringer og sociale behov;

21.   mener, at den omstændighed, at flere medlemsstater i euroområdet ikke overholder kriterierne i stabilitets- og vækstpagten, viser, at der er behov for at styrke den økonomiske koordinering hos landene i ØMU'en; mener, at problemerne i euroområdet kræver en europæisk løsning, og anser det for uheldigt, at der ikke er nogen mekanismer til sikring af euroens stabilitet;

22.   bemærker, at spekulative angreb på lande i økonomiske vanskeligheder forværrer disse landes økonomiske problemer og gør det meget dyrt for dem at låne penge;

23.   understreger behovet for en europæisk tilsynsmyndighed for at sikre effektivt tilsyn på mikro- og makroplan og dermed forebygge fremtidige kriser; understreger behovet for at etablere et effektivt europæisk banksystem, der kan finansiere realøkonomien og sikre, at Europa forbliver et af de førende finansielle og økonomiske centre i verden; understreger, at tilsyn ikke fortsat kan være et rent nationalt anliggende, eftersom markederne er internationale, og finansielle institutioner opererer på tværs af grænserne;

Fri udfoldelse af det indre markeds potentiale

24.   bemærker, at det indre marked bidrager kraftigt til europæisk velstand, og glæder sig over, at Mario Monti har fået til opgave at fremkomme med nye og afbalancerede ideer med henblik på at kickstarte det fælles europæiske marked; mener, at Rådet og Kommissionen i betragtning af, at det indre marked indgår som et centralt område i EU 2020-strategien, bør fremlægge forslag til den fulde gennemførelse af det indre marked;

25.   bemærker, at visse regeringer udøver økonomisk protektionisme, hvorved de risikerer at ødelægge halvtreds års økonomisk integration og solidaritet;

26.   minder medlemsstaterne om, at de kan anvende metoden med udvidet samarbejde på områder, hvor forhandlingerne er kommet ind i et dødvande;

27.   er af den opfattelse, at det er af afgørende betydning at gennemføre det indre marked for energi for at sikre økonomisk vækst, integration af vedvarende energikilder og forsyningssikkerhed; mener, at bæredygtige kulstoffattige energikilder bør stå for en betydelig del af EU's energimix;

28.   mener, at den europæiske industri bør drage fordel af sin ledende rolle på området teknologier for bæredygtig økonomi og grøn mobilitet, idet den udnytter det eksportpotentiale, der ligger deri; mener, at dette samtidig vil nedbringe ressourceafhængigheden og gøre det lettere at opfylde de nødvendige 20-20-20-klimamål; understreger dog, at EU's økonomi har brug for tilstrækkelige mængder højteknologiske råvarer for at nå dette mål;

Fremme af SMV'er og beskæftigelsen

29.   mener, at Kommissionen burde have lagt større vægt på at fremme og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er), da de fleste jobs skabes i denne sektor, og da innovation og teknologiske fremskridt i denne sektor spiller en afgørende rolle, når det gælder om at puste nyt liv i vores økonomi; er af den opfattelse, at det er nødvendigt med flere forslag med henblik på at mindske bureaukratiet og fremme innovative ideer;

30.   understreger, at »Small Business Act« udgør et første skridt i den rigtige retning, men at man bør tage udgangspunkt i den på en mere ambitiøs måde; mener, at områderne SMV-venlig lovgivning, fremme af iværksætterånden og forbedring af adgangen til finansiering bør prioriteres højt;

31.   understreger, at en vellykket 2020-strategi bør fokusere på at fremme SMV'er og arbejdspladser ikke kun inden for handel og service, men også i industrien og i landbruget, da disse er afgørende for vores fremtidige økonomi;

32.   er af den opfattelse, at aldringen af Europas befolkning kræver strategier om livslang læring og en mere fleksibel pensionsalder (hvor arbejdstagerne vælger dette), således at man bevarer et tilstrækkeligt antal aktive mennesker på arbejdsmarkedet og forbedrer den sociale inklusion for dem; mener, at man ofte overser beskæftigelsespotentialet hos ældre mennesker, og forventer forslag med det formål at øge deres potentiale; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at fremlægge en strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed;

Et budget, der afspejler intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst som det 21. århundredes prioritet

33.   mener ikke, at det nuværende budget i tilstrækkelig grad afspejler de finansielle behov, der skal opfyldes for at imødegå det 21. århundredes udfordringer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et ambitiøst forslag for at sikre, at EU 2020-stratgien bliver vellykket;

34.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at videreføre målet fra Lissabonstrategien til den nye strategi om at anvende 3 % af BNP til F&U, både for EU-budgettet og de nationale budgetter; anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag for at gøre europæisk forskning mere effektiv ved at forbedre strømliningen af de eksisterende strukturer, mindske bureaukratiet og skabe et mere forsknings- og innovationsvenligt investeringsklima i både den offentlige og den private sektor; mener, at forbedret uddannelse og mere ordnede og effektive innovationssystemer er afgørende for at skabe en velfungerende videnstrekant, samtidig med at de vigtigste støtteteknologier støttes; opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedre brug af den potentielle synergi mellem midler, der er afsat til samhørighedspolitikken og til F&U;

35.   mener, at Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling bør få en stærkere rolle med hensyn til at støtte investeringer i infrastruktur, grøn teknologi, innovation og SMV'er;

36.   understreger, at innovation begynder med bedre uddannelse, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme nye partnerskaber mellem erhvervsliv, videnskab og universitetsforskning;

37.   opfordrer til en bredere tilgang til EU's fremtidige innovationspolitik; mener, at de vigtigste støtteteknologier bør tildeles passende støtte, så Europa kan blive førende i verden på disse områder;

38.   mener, at transportsektoren er en vigtig aktør i at opnå 2020-strategiens bæredygtige udvikling, og at sektoren bidrager i bemærkelsesværdig grad til den økonomiske vækst, der er nødvendig for gennemførelsen af EU 2020; mener, at en blanding af forskellige foranstaltninger såsom energimix, prisdannelsesforanstaltninger og en realistisk tilgang til internalisering af eksterne omkostninger er vigtige i denne sammenhæng, og at disse foranstaltninger bør ledsages af klarere og mere realistiske mål, der jævnligt tages op til revision;

39.   minder om, at økonomisk, social og territorial samhørighed er en hjørnesten for det europæiske projekt, der for øjeblikket trues af konsekvenserne af den økonomiske krise; er af den opfattelse, at 2020-strategien giver en historisk mulighed for at bevare og styrke den europæiske samhørighed, primært gennem en gennemskuelig, enkel og intelligent samhørighedspolitik, der er beskyttet mod alle forsøg på renationalisering, en langsigtet bæredygtig finansiel plan for de transeuropæiske net og fri og lige adgang til ikt og bredbånd, der skal sætte folk, især de unge, i stand til let at anvende moderne kommunikation, samtidig med at de gør dette på selvkritisk vis;

40.   anser industripolitikken for meget vigtig for at fremme overgangen til en bæredygtig økonomi; mener, at EU bør fremme innovation med henblik på at udvikle miljøvenlige produktionsmåder og om nødvendigt give midlertidig kompensation til en grønnere EU-industri i forhold til det globale marked;

41.   mener, at EU bør gå i gang med større økonomiske projekter, såsom et virkelig europæisk energinet, fuldførelse af Galileo-projektet, udbredt anvendelse af grøn teknologi, herunder systematisk fornyelse af EU's bygningsmasse, e-sundhed samt forbedring og opdatering af ikt-infrastrukturerne;

42.   understreger, at Parlamentet betragter denne beslutning som et første skridt på vejen og agter at fremlægge en mere detaljeret beslutning om flaskehalsproblemer og flagskibsprojekter forud for topmødet i juni;

o
o   o

43.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik