Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0151/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0053

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 76k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010
P7_TA(2010)0053RC-B7-0151/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική «EE 2020»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής (SEC(2010)0116),

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας που διενήργησε η Επιτροπή (SEC(2010)0114),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο «Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs» (Επτά μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «ΕΕ 2020» θα πρέπει να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καθώς η μείωση του ΑΕγχΠ κατά 4%, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και ο συνολικός αριθμός των άνεργων γυναικών και ανδρών, που υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια, συνιστούν καταστροφή σε ανθρώπινο και οικονομικό επίπεδο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα λόγω της αδύναμης διαχειριστικής δομής, της απουσίας λογοδοσίας, του ιδιαίτερα σύνθετου γενικού σκοπού της, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν υπερβολικά πολλοί επιμέρους στόχοι, των υπερβολικά φιλόδοξων επιδιώξεων της και της απουσίας σαφήνειας, εστιασμένου προσανατολισμού και διαφάνειας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που τη συνοδεύουν,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   φρονεί ότι η στρατηγική «ΕΕ 2020» πρέπει να επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, να δώσει νέα πνοή στη διαδικασία ανάκαμψης της ΕΕ και να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συνεκτικότητά της, μέσω της ενεργοποίησης και του συντονισμού εθνικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών·

2.   χαιρετίζει –δεδομένου ότι στο πλαίσιο της προηγούμενης στρατηγικής της Λισαβόνας πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί στόχοι δεν επετεύχθησαν– την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να θέσει λιγότερους στόχους αλλά να τους καταστήσει σαφέστερους, πιο ρεαλιστικούς και περισσότερο ποσοτικοποιήσιμους·

Μια κοινωνική οικονομία της αγοράς

3.   φρονεί ότι η αειφόρος, πλήρης και υψηλής ποιότητας απασχόληση, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, είναι σημαντικός στόχος που θα πρέπει να επιδιωχθεί στην ΕΕ, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις·

4.   σημειώνει ότι η ανεργία αποτελεί κεντρικό θέμα της συζήτησης που πραγματοποιείται σήμερα στο πλαίσιο της κρίσης· φρονεί ότι, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει φιλόδοξο κοινωνικό πρόγραμμα δράσης, που να περιλαμβάνει προσπάθειες προώθησης μακρύτερου και υγιέστερου βίου, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διευκόλυνσης των εργαζομένων προκειμένου να συνδυάζουν εργασία και ευθύνες φροντίδας, περιορισμού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προαγωγής της δια βίου μάθησης, καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καλών συνθηκών εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία μέσω της παροχής περισσότερων ευκαιριών κατάρτισης και επαγγελματικής άσκησης για τους νέους, προστατεύοντάς τους παράλληλα από αθέμιτες πρακτικές απασχόλησης·

5.   τονίζει ότι, για την αντιμετώπιση της υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει φιλόδοξο κοινωνικό πρόγραμμα δράσης και ισχυρή πολιτική για την ισότητα των φύλων και την ένταξη·

6.   φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει αγορές εργασίας ανταγωνιστικές και χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της αναδιάρθρωσης των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων και της παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας στους εργοδότες, παράλληλα με κατάλληλα βραχυπρόθεσμα επιδόματα ανεργίας και μέτρα στήριξης της επανένταξης στην αγορά εργασίας·

7.   καλεί την ΕΕ να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, των ερευνητών, των σπουδαστών και των συνταξιούχων·

8.   καλεί την ΕΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκών συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση της μετανάστευσης εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και την αποτροπή μιας ευρωπαϊκής «διαρροής εγκεφάλων», να προωθήσει την αριστεία και να αναπτύξει ένα δίκτυο ηγετικών πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο· φρονεί ότι η καθιέρωση της «πέμπτης ελευθερίας» της γνώσης θα μπορούσε να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή·

9.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις αρχικές προτάσεις σχετικά με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στο γεωργικό τομέα, παρά τις δυνατότητες της γεωργίας να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των βασικών μελλοντικών προκλήσεων· είναι πεπεισμένο ότι, με το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής και επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης και την επίτευξη των κλιματικών στόχων, συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Ισχυρή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για μια επιτυχημένη στρατηγική για το 2020

10.   φρονεί ότι η στρατηγική «ΕΕ 2020» θα πρέπει να περιλαμβάνει μια φιλόδοξη, πιο συνεκτική και βασισμένη σε στόχους προσέγγιση της οικονομικής κρίσης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ αλληλεπικαλυπτόμενων στρατηγικών όπως η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ), ώστε να συνεισφέρει στην οικοδόμηση μιας δίκαιης, αειφόρου και ευημερούσας Ευρώπης·

11.   θεωρεί ότι η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε λόγω της απουσίας δέσμευσης και της μη αφομοίωσής της από τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή συμπεφωνημένων σχεδίων δράσης, καθώς και λόγω της απουσίας αποδοτικών κινήτρων και δεσμευτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ·

12.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκαταλείψει την «ανοικτή μέθοδο συντονισμού» βάσει της «ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών» και της «αμοιβαίας πίεσης» στον τομέα της οικονομικής πολιτικής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως τα άρθρα 121, 122, 136, 172, 173 και 194, προκειμένου να συντονίσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τα σχέδια δράσης των κρατών μελών·

13.   τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει ακριβή κατάλογο εμποδίων και να προτείνει δράση για την υπέρβαση των βασικών αυτών προσκομμάτων, με σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

14.   καλεί την Επιτροπή, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, να υποβάλει προτάσεις για νέα μέτρα, όπως κανονισμούς και οδηγίες, καθώς και για ενδεχόμενες κυρώσεις κατά όσων κρατών μελών δεν εφαρμόζουν τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και για κίνητρα υπέρ εκείνων που την εφαρμόζουν·

15.   υπενθυμίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν υπογραμμίσει το ζωτικό ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και θα πρέπει ως εκ τούτου να σέβονται τις αρμοδιότητές του, υποβάλλοντάς του ετήσιες συστάσεις πολιτικής πριν από τη λήψη αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν τον κεντρικό ρόλο του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020· θεωρεί ότι πρέπει να καταρτισθεί διοργανική συμφωνία που να ορίζει με επίσημο τρόπο μια δημοκρατική και αποτελεσματική διαδικασία για το μέλλον, στην οποία να περιλαμβάνεται δέσμευση του Συμβουλίου να μην συμφωνεί επί τροποποιήσεων της στρατηγικής κατά τα προσεχή έτη χωρίς προηγουμένως να έχει ζητήσει επισήμως τη γνώμη του Κοινοβουλίου·

16.   τονίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών· θεωρεί ότι, με τη συμμετοχή περισσότερων φορέων, θα αυξηθεί η πίεση στις εθνικές διοικήσεις να επιτύχουν αποτελέσματα·

17.   φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης που να ορίζουν μέγιστες και ελάχιστες τιμές για ορισμένες μακροοικονομικές πτυχές των οικονομιών τους·

18.   σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επικρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· θεώρει ότι, καθώς τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα ίδια το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ασκήσει περισσότερη πίεση, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη της ορθής χρήσης των πόρων αυτών, και να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αρνείται να συνεργαστεί·

19.   φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο αξιοποίησης των ενωσιακών πόρων για την επίτευξη των διαφόρων στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020», και θεωρεί ότι η παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα και τη συμβατότητα με τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής·

Διαφύλαξη της ισχύος του ευρώ μέσω της ενδυνάμωσης της δημοσιονομικής εποπτείας

20.   τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και οικονομικές πολιτικές πρέπει να συντονίζονται στενά με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της μελλοντικής σταθερότητας του ευρώ· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς τα κριτήρια του ευρωπαϊκού συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΑΑ), επιτυγχάνοντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ της μείωσης των εθνικών ελλειμμάτων, των επενδύσεων και των κοινωνικών αναγκών·

21.   φρονεί πως το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ευρωζώνης δεν συμμορφώνονται προς τα κριτήρια του ΣΣΑ καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του οικονομικού συντονισμού μεταξύ των χωρών της ΟΝΕ· πιστεύει ότι για τα προβλήματα στην ευρωζώνη πρέπει να αναζητηθούν ευρωπαϊκές λύσεις, και θεωρεί ατυχές το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης της σταθερότητας του ευρώ·

22.   σημειώνει ότι οι κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βαθαίνουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά τους προβλήματα και καθιστούν για αυτές πολύ δαπανηρό το δανεισμό·

23.   τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ευρωπαίου επόπτη που να εφαρμόζει προληπτική εποπτεία σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, προλαμβάνοντας, με τον τρόπο αυτό, μελλοντικές κρίσεις· τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα αποδοτικό ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ικανό να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και να διασφαλίζει τη θέση της Ευρώπης ανάμεσα στα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα και στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου· υπογραμμίζει ότι η εποπτεία δεν μπορεί να παραμείνει αμιγώς εθνικό ζήτημα, καθώς οι αγορές είναι διεθνείς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν διασυνοριακά·

Απελευθέρωση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

24.   σημειώνει ότι η ενιαία αγορά συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ευημερία και χαιρετίζει το γεγονός ότι ανατέθηκε στον Mario Monti η αποστολή να προτείνει νέες και ισορροπημένες ιδέες για την προώθηση της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς· θεώρει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσουν προτάσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, καθώς αποτελεί κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

25.   σημειώνει ότι ορισμένες κυβερνήσεις εφαρμόζουν πρακτικές οικονομικού προστατευτισμού, οι οποίες απειλούν να καταστρέψουν το έργο 50 ετών οικονομικής ολοκλήρωσης και αλληλεγγύης·

26.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας σε τομείς όπου οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο·

27.   θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει θεμελιώδη σημασία για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού· φρονεί ότι οι αειφόρες πηγές ενέργειες χαμηλών εκπομπών άνθρακα πρέπει να έχουν σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ·

28.   φρονεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της αειφόρου οικονομίας και των πράσινων τεχνολογιών μεταφορών, αξιοποιώντας τις εξαγωγικές της δυνατότητες· φρονεί ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ταυτοχρόνως η εξάρτηση από τους πόρους και θα καταστεί ευκολότερη η επίτευξη των απαραίτητων στόχων «20-20-20» για την αλλαγή του κλίματος· τονίζει, ωστόσο, ότι για τον σκοπό αυτό η οικονομία της ΕΕ χρειάζεται επαρκείς πρώτες ύλες υψηλής τεχνολογίας·

Προώθηση των ΜΜΕ και της απασχόλησης

29.   φρονεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση και την στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διότι σε αυτόν τον τομέα δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις εργασίας και διότι η καινοτομία που αναπτύσσεται και η τεχνολογική πρόοδος που συντελείται στους κόλπους του διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την αναθέρμανση της οικονομίας μας· θεωρεί ότι απαιτούνται περισσότερες προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση καινοτόμων ιδεών·

30.   υπογραμμίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί με πιο φιλόδοξο τρόπο· φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη θέσπιση φιλικής για τις ΜΜΕ νομοθεσίας, που να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

31.   υπογραμμίζει ότι, για να είναι επιτυχημένη, η στρατηγική «ΕΕ 2020» θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση των ΜΜΕ και της απασχόλησης όχι μόνο στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, αλλά και στους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας, καθώς έχουν ζωτική σημασία για τη μελλοντική οικονομία μας·

32.   φρονεί ότι για τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης απαιτούνται πολιτικές δια βίου μάθησης και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης (με επιλογή των εργαζομένων), ώστε να διατηρηθεί επαρκής αριθμός εργαζομένων στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική τους ένταξη· θεωρεί ότι συχνά παραβλέπονται οι δυνατότητες απασχόλησης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία, και αναμένει προτάσεις για την ενίσχυση των σχετικών δυνατοτήτων τους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προτείνει στρατηγική για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Προϋπολογισμός για μια έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ως προτεραιότητα για τον 21ο αιώνα

33.   θεωρεί ότι ο τρέχων προϋπολογισμός δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις δημοσιονομικές ανάγκες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση για να στεφθεί με επιτυχία η στρατηγική «ΕΕ 2020»·

34.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και στη νέα στρατηγική το στόχο της διάθεσης του 3% του ΑΕγχΠ υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης –όπως προβλέπεται στη στρατηγική της Λισαβόνας– τόσο στον ενωσιακό όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για να καταστεί η ευρωπαϊκή έρευνα πιο αποδοτική, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης των υφιστάμενων δομών, του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της δημιουργίας πιο φιλικού προς την έρευνα και την καινοτομία επενδυτικού κλίματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· φρονεί ότι, για να επιτευχθεί λειτουργικό τρίγωνο της γνώσης, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η εκπαίδευση και να καταστούν τα συστήματα καινοτομίας πιο δομημένα και αποδοτικά, με παράλληλη στήριξη των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής· καλεί τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες συνδυαστικής αξιοποίησης των πόρων της πολιτικής για τη συνοχή και των πόρων για την Ε&Α·

35.   φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την στήριξη των επενδύσεων στην υποδομή, τις πράσινες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις ΜΜΕ·

36.   τονίζει ότι σημείο αφετηρίας της καινοτομίας είναι η καλύτερη εκπαίδευση, και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει νέες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, επιστήμης και πανεπιστημιακής έρευνας·

37.   ζητεί μια ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας· θεωρεί ότι, για να αποκτήσει η Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο στους τομείς αυτούς σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής·

38.   θεωρεί πως ο τομέας των μεταφορών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης την οποία προβλέπει η στρατηγική «ΕΕ 2020» και ότι ο συγκεκριμένος τομέας συμβάλλει σε αξιοσημείωτο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη που απαιτείται για την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σημαντικός ένας συνδυασμός διαφορετικών μέτρων, όπως το ενεργειακό μείγμα, τα μέτρα διαμόρφωσης των τιμών και μια ρεαλιστική προσέγγιση της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, καθώς και ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφέστερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους που θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτική βάση·

39.   υπενθυμίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που σήμερα απειλείται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης· θεωρεί ότι η στρατηγική για το 2020 προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία διατήρησης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής, ιδίως μέσω μιας διαφανούς, απλουστευμένης και έξυπνης πολιτικής για τη συνοχή, προστατευμένης από προσπάθειες επανεθνικοποίησης, καθώς και μέσω ενός αειφόρου μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού προγράμματος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την ενέργεια και την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις ΤΠΕ και στην ευρυζωνική σύνδεση, ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες, ιδίως οι νέοι, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας με άνεση και ταυτοχρόνως με αυτοκριτική ματιά·

40.   θεωρεί την πολιτική για τη βιομηχανία πολύ σημαντικό παράγοντα για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε αειφόρο οικονομία· φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και, όπου απαιτείται, να επιτρέψει τη λήψη προσωρινών αντισταθμιστικών μέτρων για να καταστεί πιο οικολογική η ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών·

41.   θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να δρομολογήσει σημαντικά οικονομικά προγράμματα, όπως η δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου, η ολοκλήρωση του σχεδίου Galileo και η ευρεία χρήσης της πράσινης τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της συστηματικής ανανέωσης της κτιριακής υποδομής στην ΕΕ, η ηλεκτρονική υγεία και οι προσπάθειες βελτίωσης και αναβάθμισης της υποδομής στον τομέα των ΤΠΕ·

42.   τονίζει, εν προκειμένω, ότι θεωρεί το παρόν ψήφισμα ως πρώτο βήμα και ότι θα παρουσιάσει πριν από τη σύνοδο του Ιουνίου λεπτομερέστερο ψήφισμα σχετικά με τα εμπόδια, τα προβλήματα και τα κυριότερα έργα·

o
o   o

43.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου