Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2557(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0136/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2010 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0054

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 40k
Onsdag den 10. marts 2010 - Strasbourg
Gennemførelse af Goldstone-rapportens anbefalinger om Israel/Palæstina
P7_TA(2010)0054RC-B7-0136/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om gennemførelsen af Goldstone-henstillingerne om Israel/Palæstina

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, som Unionen bygger på, og som er nedfældet i artikel 2 traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–   der henviser til Genèvekonventionerne,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–   der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, som vedtoges den 8. december 2009,

–   der henviser til rapporten fra De Forenede Nationers undersøgelsesmission om Gaza-konflikten,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 64/10,

–   der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær af 5. februar 2010 til FN's Generalforsamling,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 26. februar 2010,

–   der henviser til, at Hamas figurerer på EU's liste over terrororganisationer,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at den væbnede konflikt i Gaza startede den 27. december 2008 og sluttede den 18. januar 2009 og havde til følge, at 1400 palæstinensere og 13 israelere blev dræbt, og at der skete omfattende ødelæggelser af civil infrastruktur,

B.   der henviser til, at FN's Generalforsamling i sin resolution 64/10 af 5. november 2009 har opfordret til, at samtlige parter foretager undersøgelser, som er uafhængige, troværdige og i overensstemmelse med internationale normer,

C.   der henviser til, at FN's generalsekretær den 3. december 2009 gjorde samtlige parter opmærksom på de relevante bestemmelser i FN's Generalforsamlings resolution 64/10 og krævede, at der inden for tre måneder blev indgivet skriftlig information om alle skridt, som de havde taget eller var ved at tage,

D.   der henviser til, at De Forenede Nationers generalsekretær i sin erklæring af 4. februar 2010 opfordrede parterne til at gennemføre troværdige interne undersøgelser af Gaza-konfliktens forløb,

E.   der henviser til, at FN's Generalforsamling i sin resolution af 26. februar 2010 gentog sin opfordring til både Israel og den palæstinensiske side om at gennemføre troværdige undersøgelser og anmodede om yderligere rapporter inden for fem måneder,

F.   der henviser til, at Unionens optræden på den internationale scene skal være styret af streng respekt for principperne og målsætningerne i FN-pagten og folkeretten; minder om, at stater i henhold til folkeretten er forpligtet til at respektere, beskytte og sikre anvendelsen af den humanitære folkeret,

G.   der henviser til, at den israelske regering rapporterer, at den er ved at undersøge 150 særskilte hændelser, der er sket under operationen i Gaza,

H.   der henviser til, at de palæstinensiske myndigheder den 25. januar 2010 nedsatte en uafhængig undersøgelseskommission,

I.   der henviser til, at den humanitære krise i Gazastriben er yderligere forværret som følge af blokaden, der er i modstrid med den humanitære folkeret,

1.   understreger endnu en gang betydningen af, at der opnås en retfærdig og varig fred i Mellemøsten og især mellem israelere og palæstinensere; understreger, at alle parters respekt for den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning under alle forhold samt tillidsskabende foranstaltninger mellem israelere og palæstinensere er vigtige elementer i en fredsproces, som fører til, at to stater lever side om side i fred og sikkerhed;

2.   gentager sin opfordring til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant i udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at arbejde hen imod en stærk fælles holdning fra EU's side om opfølgningen af rapporten fra undersøgelsesmissionen under ledelse af dommer Goldstone om konflikten i Gaza og det sydlige Israel og til offentligt at kræve, at rapportens henstillinger gennemføres, og at gerningsmændene bag alle krænkelser af folkeretten, herunder påståede krigsforbrydelser, drages til ansvar;

3.   opfordrer begge parter til inden for fem måneder at gennemføre undersøgelser, der opfylder internationale standarder for uafhængighed, upartiskhed, gennemsigtighed, hurtighed og effektivitet, i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolutioner vedtaget den 5. november 2009 og den 26. februar 2010; understreger, at alle parters respekt for den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret under alle omstændigheder er en afgørende forudsætning for at opnå en retfærdig og varig fred i Mellemøsten;

4.   gentager sin opfordring til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til aktivt at overvåge gennemførelsen af henstillingerne i Goldstone-rapporten gennem høring af EU's eksterne missioner og ngo'er, der er aktive på dette område; opfordrer til, at henstillingerne og de dertil knyttede bemærkninger indgår i EU's dialoger med begge parter og i multilaterale fora;

5.   opfordrer næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at vurdere resultaterne af undersøgelserne foretaget af samtlige parter og til at rapportere tilbage til Parlamentet om disse vurderinger;

6.   glæder sig over de bestræbelser, som FN's Generalforsamling har gjort for at sikre, at der tages ansvar for alle krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning under Gaza-konflikten, og tilskynder den til at fortsætte disse bestræbelser;

7.   understreger, at respekten for retsstaten er af grundlæggende værdi såvel internt i Den Europæiske Union og som i dens forbindelser med tredjelande og kontraherende parter; understreger desuden, at Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters ansvarlighed og troværdighed kræver, at disse undersøgelser overvåges fuldt ud;

8.   opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at tage hensyn til resultaterne af opfølgningsundersøgelserne og gennemførelsen af Goldstone-rapportens henstillinger over for alle parter, der er omtalt i rapporten;

9.   understreger betydningen af samarbejdet mellem de officielle myndigheder og ngo'er i forbindelse med opfølgningsundersøgelserne og gennemførelsen af henstillingerne i Goldstone-rapporten fra alle parters side; udtrykker sin bekymring over det pres, der lægges på ngo'er, der har været involveret i udarbejdelsen af Goldstone-rapporten og i opfølgningsundersøgelser, og opfordrer myndighederne på alle sider til at afstå fra samtlige foranstaltninger, der indskrænker disse organisationers aktiviteter;

10.   erkender den nødsituation, som Gazas befolkning fortsat befinder sig i på grund af blokaden, og bifalder Rådets opfordring den 8. december 2009 til en omgående, vedvarende og ubetinget åbning af grænseovergangene;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartetten, kvartettens udsending til Mellemøsten, Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, den israelske regering og det israelske parlament, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik