Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2557(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0136/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2010 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0054

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg
Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano
P7_TA(2010)0054RC-B7-0136/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2010 Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon unionin perustana olevat ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat arvot, jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Geneven yleissopimukset,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon neuvoston 8. joulukuuta 2009 Lähi-idän rauhanprosessista antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n selvitysvaltuuskunnan Gazan konfliktista laatiman raportin,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 64/10,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 5. helmikuuta 2010 YK:n yleiskokoukselle antaman raportin,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 26. helmikuuta 2010 antaman päätöslauselman,

–   ottaa huomioon, että Hamas on mainittu terroristijärjestöjä koskevassa EU:n luettelossa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että 27. joulukuuta 2008 alkaneessa ja 18. tammikuuta 2009 päättyneessä Gazan aseellisessa konfliktissa kuoli yli 1 400 palestiinalaista ja 13 israelilaista ja että siviili-infrastruktuuri kärsi huomattavia tuhoja konfliktin takia,

B.   ottaa huomioon, että YK:n yleiskokouksessa 5. marraskuuta 2009 hyväksytyssä päätöslauselmassa 64/10 kehotettiin kaikkia osapuolia tekemään riippumattomia, luotettavia ja kansainvälisten vaatimusten mukaisia selvityksiä,

C.   ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri kiinnitti 3. joulukuuta 2009 osapuolten huomion YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan 64/10 ja pyysi toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa kirjalliset tiedot kaikista osapuolten siihen mennessä mahdollisesti jo toteuttamista tai tulevista toimista,

D.   ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri kehotti 4. helmikuuta 2010 antamassaan lausunnossa osapuolia toteuttamaan luotettavia kansallisia selvityksiä Gazan konfliktin kulusta,

E.   ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous kehotti 26. helmikuuta 2010 hyväksymässään päätöslauselmassa jälleen sekä Israelia että palestiinalaisia toteuttamaan luotettavia selvityksiä ja pyysi toimittamaan lisäraportteja viiden kuukauden kuluessa,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin kansainvälisen toiminnan ohjenuorana on oltava YK:n peruskirjan periaatteiden ja päämäärien sekä kansainvälisen oikeuden tiukka noudattaminen; palauttaa mieliin, että kansainvälinen oikeus velvoittaa valtioita noudattamaan ja suojelemaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja varmistamaan sen noudattamisen,

G.   ottaa huomioon, että Israelin hallitus on kertonut toteuttavansa selvitystä 150 erillisestä Gazan operaation yhteydessä sattuneesta välikohtauksesta,

H.   ottaa huomioon, että Palestiinan viranomaiset perustivat 25. tammikuuta 2010 riippumattoman tutkintalautakunnan,

I.   ottaa huomioon, että Gazan humanitaarinen kriisi on edelleen pahentunut kansainvälistä humanitaarista oikeutta rikkovan saarron takia,

1.   korostaa jälleen kerran, miten tärkeää on saada aikaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha Lähi-itään ja etenkin israelilaisten ja palestiinalaisten välille; korostaa, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kunnioittaminen kaikkien osapuolten toimesta ja kaikissa olosuhteissa sekä israelilaisten ja palestiinalaisten keskinäisen luottamuksen rakentaminen ovat keskeisiä tekijöitä rauhanprosessissa, jonka tarkoituksena on johtaa kahden rauhanomaisesti ja turvassa vierekkäin toimivan valtion syntymiseen;

2.   kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita pyrkimään vahvaan EU:n yhteiseen kantaan tuomari Goldstonen johtaman, Gazan ja Etelä-Israelin konfliktia käsittelevän selvitysvaltuuskunnan raportin seurannasta ja vaatimaan julkisesti sen suositusten täytäntöönpanoa sekä kaikista kansainvälisen oikeuden loukkauksista, myös väitetyistä sotarikoksista, vastuuseen asettamista;

3.   kehottaa kumpaakin osapuolta toteuttamaan viiden kuukauden kuluessa YK:n yleiskokouksen 5. marraskuuta 2009 ja 26. helmikuuta 2010 hyväksymien päätöslauselmien mukaisesti selvityksiä, jotka täyttävät riippumattomuuden, puolueettomuuden, avoimuuden, ripeyden ja tehokkuuden kansainväliset vaatimukset; korostaa, että keskeinen ennakkoehto oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiselle Lähi-idässä on, että kaikki osapuolet kunnioittavat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa;

4.   kehottaa uudestaan komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita seuraamaan aktiivisesti Goldstonen raporttiin sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa kuulemalla EU:n ulkomaanedustustoja ja alalla toimivia valtioista riippumattomia järjestöjä; pyytää, että kyseiset suositukset ja niihin liittyvät huomiot sisällytetään EU:n kummankin osapuolen kanssa käymään vuoropuheluun sekä monenvälisillä foorumeilla esitettyihin kantoihin;

5.   kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa myös arvioimaan kaikkien osapuolten suorittamien selvitysten tuloksia ja raportoimaan Euroopan parlamentille kyseisistä arvioinneista;

6.   panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen toimet, joilla pyritään varmistamaan vastuullisuus kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön rikkomisesta Gazan konfliktin aikana, ja kannustaa yleiskokousta jatkamaan näitä toimia;

7.   painottaa, että oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen on Euroopan unionin perusarvo, jota se noudattaa suhteissaan kolmansiin maihin ja osapuoliin; korostaa myös, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on vastuullisuuden ja uskottavuutensa nimissä valvottava selvityksien toteuttamista kaikilta osin;

8.   kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita ottamaan Goldstonen raportin seurantaselvitysten ja raportissa esitettyjen suositusten täytäntöönpanon tulokset huomioon suhteissa raportissa mainittuihin osapuoliin;

9.   korostaa kaikkien osapuolten viranomaisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen yhteistyön merkitystä Goldstonen raportin seurantaselvityksissä ja raportin suositusten täytäntöönpanossa; on huolestunut painostuksesta tiettyjä Goldstonen raportin valmistelussa ja seurantaselvityksissä mukana olleita valtioista riippumattomia järjestöjä kohtaan ja kehottaa kaikkien osapuolten viranomaisia pidättäytymään toimista, joilla puututaan näiden järjestöjen toimintaan;

10.   tiedostaa Gazan väestön pitkällisen ahdingon saarron johdosta ja panee tyytyväisenä merkille neuvoston 8. joulukuuta 2009 antaman kehotuksen, jonka mukaan Gazan rajanylityspaikat on avattava välittömästi ja ehdoitta;

11.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetille ja sen erityisedustajalle, Euro–Välimeri-alueen parlamentaariselle edustajakokoukselle, Israelin hallitukselle ja parlamentille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö