Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2557(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0136/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0054

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 45k
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras
R.Goldstone'o rekomendacijų Izraelio ir Palestinos klausimais įgyvendinimas
P7_TA(2010)0054RC-B7-0136/2010

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl R. Goldstone'o rekomendacijų Izraelio ir Palestinos klausimais įgyvendinimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga, t. y. pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principus ir pagarbą žmogaus teisėms, kaip numatyta Europos Sąjungos Sutarties 2 straipsnyje,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso, priimtas 2009 m. gruodžio 8 d.,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų tiriamosios misijos ataskaitą konflikto Gazos ruože klausimu,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/10,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2010 m. vasario 5 d. pranešimą JT Generalinei Asamblėjai,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2010 m. vasario 26 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į faktą, kad judėjimas „Hamas“ įtrauktas į ES sudarytą teroristinių organizacijų sąrašą,

A.   kadangi ginkluoto konflikto Gazos ruože, kuris prasidėjo 2008 m. gruodžio 27 d. ir baigėsi 2009 m. sausio 18 d., metu žuvo daugiau nei 1400 palestiniečių ir 13 izraeliečių ir buvo suniokota civilinė infrastruktūra,

B.   kadangi JT Generalinė Asamblėja savo 2009 m. lapkričio 5 d. rezoliucijoje Nr. 64/10 ragino visas šalis atlikti nepriklausomus, patikimus ir tarptautinius standartus atitinkančius tyrimus,

C.   kadangi JT Generalinis Sekretorius 2009 m. gruodžio 3 d. atkreipė visų šalių dėmesį į atitinkamas JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 64/10 nuostatas ir prašė per tris mėnesius raštu informuoti apie priemones, kurių buvo imtasi arba ruošiamasi imtis,

D.   kadangi JT Generalinis Sekretorius savo 2010 m. vasario 4 d. pranešime paragino šalis atlikti patikimą Gazos konflikto įvykių vidaus tyrimą,

E.   kadangi JT Generalinė Asamblėja savo 2010 m. vasario 26 d. rezoliucijoje pakartojo raginimą Izraeliui ir Palestinai atlikti patikimus tyrimus ir paprašė per penkis mėnesius pateikti tolesnes ataskaitas,

F.   kadangi ES veiksmai tarptautiniu lygmeniu turi griežtai atitikti JT Chartijos principus ir tikslus bei tarptautinę teisę; kadangi primena apie tai, kad pagal tarptautinę teisę valstybės įpareigojamos laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, ją ginti ir užtikrinti, kad ji būtų taikoma,

G.   kadangi Izraelio vyriausybė pranešė, kad ji tiria 150 atskirų pažeidimų, įvykdytų karo veiksmų Gazos ruože metu,

H.   kadangi 2010 m. sausio 25 d. Palestinos savivalda įsteigė nepriklausomą tyrimų komisiją,

I.   kadangi dėl blokados, kuri taikoma pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę, dar labiau padidėjo humanitarinė krizė Gazos ruože,

1.   dar kartą pabrėžia, kad svarbu sudaryti tikrą ir ilgalaikę taiką Artimuosiuose Rytuose, o ypač tarp izraeliečių ir palestiniečių; pabrėžia, kad taikos kūrimo proceso, kurio rezultatas būtų dvi viena šalia kitos taikiai ir saugiai sugyvenančios valstybės, esminiai aspektai yra visų šalių bet kokiomis aplinkybėmis rodoma pagarba tarptautinei humanitarinei teisei ir tarptautinėms žmogaus teisių nuostatoms, taip pat izraeliečių ir palestiniečių pasitikėjimo vieni kitais kūrimas;

2.   ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares parengti tvirtą bendrąją ES poziciją dėl tolesnių veiksmų atsižvelgiant į teisėjo R. Goldstone'o vadovaujamos tiriamosios misijos ataskaitą konflikto Gazoje ir Pietų Izraelyje klausimais ir viešai pareikalauti, kad būtų įgyvendintos joje pateiktos rekomendacijos ir būtų atsakyta už visus tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant įtariamus karo nusikaltimus;

3.   primygtinai ragina abi šalis per penkis mėnesius atlikti tyrimus, kuriuos vykdant būtų laikomasi tarptautinių nepriklausomumo, nešališkumo, skaidrumo, spartumo ir veiksmingumo standartų, kaip nurodyta JT Generalinės Asamblėjos 2009 m. lapkričio 5 d. ir 2010 m. vasario 26 d. priimtose rezoliucijose; pabrėžia, kad norint užtikrinti tikrą ir ilgalaikę taiką Artimuosiuose Rytuose, svarbiausia išankstinė sąlyga – visų šalių bet kokiomis aplinkybėmis rodoma pagarba tarptautinėms žmogaus teisių nuostatoms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

4.   dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES valstybes nares aktyviai stebėti, kaip įgyvendinamos R. Goldstone'o ataskaitoje pateiktos rekomendacijos konsultuojantis su ES išorės misijų dalyviais ir šioje srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis; ragina į šias rekomendacijas ir susijusias pastabas atsižvelgti ES vykdant dialogą su abiem šalimis, taip pat dalyvaujant daugiašaliuose forumuose;

5.   ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai įvertinti visų šalių atliktų tyrimų rezultatus ir informuoti Europos Parlamentą apie šį vertinimą;

6.   palankiai vertina JT Generalinės Asamblėjos pastangas užtikrinti, kad būtų atsakyta už visus Gazos konflikto metu padarytus tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinių žmogaus teisų nuostatų pažeidimus, ir ragina Asamblėją ir toliau dėti šias pastangas;

7.   pabrėžia, kad pagarba teisinės valstybės principams yra viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir kad šia vertybe grindžiami taip pat ir jos santykiai su trečiosiomis šalimis ir susitarimų šalimis; taip pat pabrėžia, kad, remiantis Europos Sąjungos ir jos valstybėms narėms patikėta atsakomybe ir suteiktu pasitikėjimu, jos turi visapusiškai stebėti tyrimus;

8.   ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares atsižvelgti į tolesnių tyrimų ir R. Goldstone'o ataskaitoje pateikiamų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus palaikant santykius su bet kuria iš ataskaitoje minimų šalių;

9.   pabrėžia, kad atliekant tolesnius tyrimus ir įgyvendinant R. Goldstone'o ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas labai svarbus visų šalių oficialių valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas; išreiškia susirūpinimą dėl nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dalyvavo rengiant R. Goldstone'o ataskaitą ir atliekant tolesnius tyrimus, daromo spaudimo ir ragina visų šalių valdžios institucijas susilaikyti nuo bet kokių ribojamųjų priemonių taikymo šių organizacijų veiklai;

10.   pripažįsta, kad Gazos ruože gyvenantys žmonės vis dar kenčia dėl blokados, ir džiaugiasi Tarybos 2009 m. gruodžio 8 d. raginimu, kad nedelsiant, nuolat ir besąlygiškai būtų atidaryti sienos kirtimo punktai;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketvertui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinei asamblėjai, Izraelio vyriausybei ir parlamentui, Palestinos savivaldos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidybos tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika