Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2557(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0136/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0054

Antagna texter
PDF 113kWORD 37k
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg
Genomförande av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina
P7_TA(2010)0054RC-B7-0136/2010

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de värden om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter som unionen bygger på och som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av Genèvekonventionerna,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av Goldstonerapporten om konflikten i Gaza,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 64/10,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport till FN:s generalförsamling den 5 februari 2010,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 26 februari 2010,

–   med beaktande av att Hamas finns med på EU:s förteckning över terroristorganisationer,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den väpnade konflikten i Gaza började den 27 december 2008 och slutade den 18 januari 2009. I konflikten dödades över 1 400 palestinier och 13 israeler, och mycket civil infrastruktur förstördes.

B.  I sin resolution 64/10 av den 5 november 2009 krävde FN:s generalförsamling att båda sidor genomför oberoende och trovärdiga utredningar som följer internationella normer.

C.  Den 3 december 2009 uppmärksammade FN:s generalsekreterare alla parter på de relevanta bestämmelserna i FN:s generalförsamlings resolution 64/10, och krävde att skriftlig information ska inlämnas inom tre månader om alla åtgärder som parterna eventuellt har vidtagit eller håller på att vidta.

D.  I sitt uttalande av den 4 februari 2010 uppmanade FN:s generalsekreterare parterna att genomföra trovärdiga egna utredningar om sitt agerande i Gazakonflikten.

E.  I sin resolution av den 26 februari 2010 upprepade FN:s generalförsamling sitt krav på att både den israeliska och den palestinska sidan skulle genomföra trovärdiga utredningar och begärde ytterligare rapporter inom fem månader.

F.  EU:s åtgärder i internationella sammanhang måste till fullo respektera de principer och målsättningar som fastställs i FN-stadgan och i internationell rätt. Enligt internationell rätt är alla stater skyldiga att inte bara respektera och försvara den internationella humanitära rätten, utan också se till att den efterlevs.

G.  Den israeliska regeringen rapporterar att den undersöker 150 enskilda händelser som inträffade under operationen i Gaza.

H.  Den 25 januari 2010 inrättade de palestinska myndigheterna en oberoende undersökningskommission.

I.  Den humanitära krisen i Gazaremsan har förvärrats ytterligare till följd av blockaden, vilket strider mot internationell humanitär rätt.

1.  Europaparlamentet understryker på nytt vikten av att åstadkomma en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern, särskilt mellan israeler och palestinier. Parlamentet understryker att respekt för internationell humanitär rätt och internationella mänskliga rättigheter från alla parter och i alla lägen samt förtroendeskapande åtgärder mellan israeler och palestinier utgör centrala delar i fredsprocessen som leder till en lösning där två stater kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

2.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att arbeta för en stark gemensam ståndpunkt från EU:s sida i fråga om uppföljningen av Goldstonerapporten från informationsuppdraget om konflikten i Gaza och södra Israel, där man offentligt begär att rapportens rekommendationer ska genomföras och ansvarsskyldighet garanteras för alla kränkningar av internationell rätt, inbegripet påstådda krigsbrott.

3.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att inom fem månader göra utredningar som uppfyller internationella standarder med avseende på oberoende, opartiskhet, insyn, snabbhet och effektivitet, i enlighet med de resolutioner som FN:s generalförsamling antog den 5 november 2009 och den 26 februari 2010. Parlamentet betonar att det för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern är absolut nödvändigt att internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt respekteras av samtliga parter och under alla omständigheter.

4.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna aktivt ska övervaka i vilken grad Goldstonerapportens rekommendationer genomförs, genom att samråda med EU:s externa uppdrag och frivilligorganisationer på detta område. Parlamentet framhåller att rekommendationerna och tillhörande observationer bör ingå i EU:s dialoger med båda parter och i multilaterala forum.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utvärdera resultaten av de utredningar som alla parter har gjort och att rapportera om utvärderingarna till parlamentet.

6.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som FN:s generalförsamling gjort för att garantera ansvarsskyldighet för alla de brott mot internationell humanitär rätt och internationella mänskliga rättigheter som begåtts under Gazakonflikten, och uppmuntrar generalförsamlingen till fortsatta ansträngningar.

7.  Europaparlamentet betonar att rättsstatsprincipen är en grundläggande värdering för Europeiska unionen och för dess förbindelser både med tredjeländer och andra parter. Europaparlamentet understryker också att hela undersökningsprocessen måste övervakas, för att man ska kunna upprätthålla Europeiska unionens och medlemsstaternas trovärdighet.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionen och dess medlemsstater att beakta resultaten av de uppföljande utredningarna och genomförandet av Goldstonerapportens rekommendationer i förhållande till alla parter som det hänvisas till i rapporten.

9.  Europaparlamentet betonar betydelsen av samarbete mellan offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer under de uppföljande utredningarna och i genomförandet av Goldstonerapportens rekommendationer på båda sidor. Parlamentet uttrycker sin oro över påtryckningarna mot icke-statliga organisationer som är inblandade i utarbetandet av Goldstonerapporten och i de uppföljande utredningarna, och uppmanar myndigheter på båda sidor att undvika restriktiva åtgärder mot dessa organisationers verksamhet.

10.  Europaparlamentet är medvetet om de svårigheter människorna i Gaza fortsatt måste utstå till följd av blockaden, och välkomnar rådets krav från den 8 december 2009 om ett omedelbart, varaktigt och ovillkorligt öppnande av gränsövergångarna.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartetten, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, Israels regering och parlament, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy