Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2750(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0133/2010

Ingivna texter :

B7-0133/2010

Debatter :

PV 08/03/2010 - 17
CRE 08/03/2010 - 17

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0056

Antagna texter
PDF 204kWORD 41k
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg
Beskattning av finansiella transaktioner
P7_TA(2010)0056B7-0133/2010

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om skatt på finansiella transaktioner – att få det att fungera

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 24 april 2009 om G20-toppmötet i London den 2 april 2009(1),

–   med beaktande av ledarnas uttalande vid G20-mötet i Pittsburgh den 24−25 september 2009,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om G20 toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009(2),

–   med beaktande av kommunikén från det möte som G20-ländernas finansministrar och centralbanksordförande höll i St Andrews den 7 november 2009,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2009, särskilt punkt 15,

–   med beaktande av kommissionsordförande Barrosos uttalande i Europaparlamentet den 15 december 2009,

–   med beaktande av den svenska finansministerns skrivelse till rådets ordförandeskap av den 18 januari 2010 om införandet av en stabilitetsavgift i medlemsstaterna,

–   med beaktande av direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning(3),

–   med beaktande av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster (KOM(2007)0747),

–   med beaktande av frågan av den 24 februari 2010 till kommissionen om skatt på finansiella transaktioner (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har välkomnat det arbete som inletts på G20-nivå efter toppmötet i Pittsburgh i september 2009 för att ta fram ett internationellt ramverk för beskattning av finansiella transaktioner.

B.  Europaparlamentet har efterlyst snabba framsteg för att säkerställa att finanssektorn på ett rättvist sätt bidrar till den ekonomiska återhämtningen och utvecklingen, eftersom betydande kostnader för och konsekvenser av krisen fått bäras av realekonomin, skattebetalarna, konsumenterna, den offentliga sektorn och samhället i allmänhet.

C.  Europeiska rådet har betonat vikten av att förnya det ekonomiska och sociala kontraktet mellan finansiella institutioner och det samhälle de tjänar och av att säkerställa att allmänheten gynnas i goda tider och skyddas från risker. Dessutom har Europeiska rådet i detta sammanhang uppmuntrat Internationella valutafonden att vid sin översyn beakta samtliga alternativ, bland annat en internationell avgift på finansiella transaktioner. Europeiska rådet har även uppmanat rådet och kommissionen att identifiera de nyckelprinciper som de nya internationella systemen måste följa.

D.  Flera medlemsstater har efterfrågat en skatt på finansiella transaktioner.

E.  De nya initiativen till reglering, exempelvis åtgärder mot skatteparadis, tilltäppande av kryphål som beror på att poster separerats från balansräkningen, krav på börshandel och användning av transaktionsregister för registrering av derivat, har helt klart ändrat förutsättningarna för politiska åtgärder på detta område.

F.  Till följd av frågor som kom upp under det möte som utskottet för ekonomi och valutafrågor höll med kommissionsledamoten med ansvar för skatter den 6 oktober 2009 arbetar kommissionen för närvarande med att utveckla idéer kring ”innovativ finansiering” i samband med internationella utmaningar, inbegripet skatt på finansiella transaktioner, med målet att lägga fram förslag vid en lämplig tidpunkt, något som kommissionsordförande Barroso bekräftade i sitt uttalande i parlamentet den 15 december 2009.

G.  Internationella valutafonden försöker nu få fram allmänhetens åsikter om beskattning inom finanssektorn som ett led i uppfyllandet av den begäran som G20-länderna ställde vid sitt möte i Pittsburgh den 24–25 september 2009.

H.  Skatter och avgifter på finansiella transaktioner finns redan i olika former i medlemsstaterna. Dessa nationella skatter och avgifter omfattar oftast enbart transaktioner rörande vissa givna tillgångar. I Belgien och Frankrike har man antagit lagstiftning om en skatt på valutatransaktioner på nationell nivå, men denna lagstiftning kommer att träda i kraft endast om den genomförs på EU-nivå.

I.  Till skillnad från andra former av beskattning skapar indirekta skatter på kapitalanskaffning – till exempel stämpelavgift på värdepapper och avgift på struktureringar – diskriminering, dubbelbeskattning och ojämlika förhållanden som hindrar den fria rörligheten för kapital.

J.  Under det senaste årtiondet har volymen på de finansiella transaktionerna ökat snabbt och oerhört mycket jämfört med varu- och tjänstehandeln, något som bland annat kan förklaras av de snabbväxande derivatmarknaderna.

K.  G20-ledarna har ett gemensamt ansvar för att dämpa krisens sociala följder, både i sina medlemsstater och i utvecklingsländerna, som har drabbats hårt av krisens indirekta effekter. En skatt på finansiella transaktioner skulle bidra till att täcka de kostnader som krisen gett upphov till.

1.  Europaparlamentet anser att EU bör enas om en gemensam ståndpunkt inom G20-mötenas internationella ram när det gäller hur finanssektorn på ett rättvist och omfattande sätt ska bidra till att täcka kostnader som den orsakat realekonomin eller som är kopplade till statliga åtgärder för att stabilisera banksystemet. Vidare anser parlamentet att EU parallellt med G20-länderna och i överensstämmelse med deras arbete bör ta fram en egen strategi för de möjliga handlingsalternativen.

2.  Europaparlamentet menar att kommissionen för att uppnå en enhetlig EU-ståndpunkt grundad på en objektiv analys bör genomföra en konsekvensbedömning av en internationell skatt på finansiella transaktioner, där man ser till såväl fördelarna som nackdelarna med en sådan skatt, i god tid före nästa G20-möte.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att i sin bedömning beakta följande aspekter:

   a) Tidigare erfarenheter av skatter på finansiella transaktioner, särskilt sett till skatteplanering och flytt av kapital eller tjänster till alternativa orter och hur sådana skatter påverkar enskilda investerare och små och medelstora företag.
   b) För- och nackdelarna med att införa skatt på finansiella transaktioner enbart i EU, jämfört med om en sådan skatt införs på internationell nivå och jämfört med den rådande situationen.
   c) Potentialen att generera betydande intäkter jämfört med andra skatteintäktskällor, kostnader för uppbörd och fördelningen av intäkter mellan olika länder.
   d) Det faktum att man i samband med bedömningen av de potentiella intäkterna från skatter på finansiella transaktioner på internationell eller europeisk nivå måste ta hänsyn till olika alternativ vad gäller utformningen, samtidigt som man kvantifierar de höjda transaktionskostnaderna på alla marknader som kan komma att beröras (börstransaktioner, OTC-transaktioner) och för transaktioner från företag till företag (B2B) och från företag till konsument (B2C).
   e) Det faktum att man vid bedömningen även måste beakta hur de olika alternativen kan komma att påverka såväl prisnivåerna och stabiliteten på kort och lång sikt som de finansiella transaktionerna och likviditeten.
   f) Hur en skatt på finansiella transaktioner måste vara utformad för att mildra de negativa sidoeffekter som normalt sett är kopplade till indirekta skatter på kapitalanskaffning.
   g) I vilken utsträckning en skatt på finansiella transaktioner skulle bidra till stabiliseringen av finansmarknaderna sett till dess effekter på överdriven kortsiktig trading och spekulation och på transparensen.
   h) Huruvida en skatt på finansiella transaktioner skulle kunna förhindra en framtida finanskris genom att vara inriktad på vissa typer av ”oönskade” transaktioner, som skulle definieras av kommissionen.

4.  Europaparlamentet understryker att ingen lösning får sänka EU:s konkurrenskraft eller hämma hållbara investeringar, innovation och tillväxt som gynnar realekonomin och samhället.

5.  Europaparlamentet betonar vikten av att ta hänsyn till att banksektorn måste bygga upp en sund kapitalbas, så att banksystemets förmåga att finansiera investeringar i realekonomin garanteras och överdrivet risktagande förhindras.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bedöma hur olika typer av skatt på finansiella transaktioner skulle kunna bidra till EU-budgeten.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bedöma i vilken utsträckning de olika alternativen även skulle kunna utnyttjas som innovativa finansiella mekanismer för att tillhandahålla stöd för anpassning till och mildrande av klimatförändringarna i utvecklingsländer samt för att finansiera utvecklingssamarbete.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0330.
(2) Antagna texter, P7_TA(2009)0028.
(3) EUT L 46, 21.2.2008, s. 11.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy