Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2522(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0132/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0132/2010

Keskustelut :

PV 08/03/2010 - 18
CRE 08/03/2010 - 18

Äänestykset :

PV 10/03/2010 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0057

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 45k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg
Yhtenäinen euromaksualue
P7_TA(2010)0057B7-0132/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2010 yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ja Euroopan keskuspankin 4. toukokuuta 2006 antaman yhteisen julkilausuman yhtenäisestä euromaksualueesta,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin elokuussa 2007 julkaiseman Occasional Paper -sarjan julkaisun nro 71 yhtenäisen euromaksualueen taloudellisista vaikutuksista,

–   ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla 13. marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY(1) (maksupalveludirektiivi),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin 12. maaliskuuta 2009 antaman päätöslauselman yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotosta(2),

–   ottaa huomioon komission ja Euroopan keskuspankin 24. maaliskuuta 2009 antaman yhteisen julkilausuman tulevaa SEPA:n suoraveloitusjärjestelmää koskevan liiketoimintamallin perusperiaatteista,

–   ottaa huomioon komission 22. heinäkuuta 2009 julkaiseman toisen mielipidetutkimuksen julkishallinnon valmiuksista SEPA:an siirtymiseksi,

–   ottaa huomioon 10. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) toteuttaminen: etenemissuunnitelma 2009–2012 (KOM(2009)0471),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta(3),

–   ottaa huomioon komission 30 päivänä lokakuuta 2009 päivätyn työasiakirjan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltuvuudesta SEPA:n suoraveloitusjärjestelmän monenvälisiin pankkimaksuihin (SEC(2009)1472,

–   ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2009 julkaiseman toisen vuotuisen edistymiskertomuksen SEPA:an siirtymisestä,

–   ottaa huomioon neuvoston 2. joulukuuta 2009 antamat päätelmät yhtenäisestä euromaksualueesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) pyritään maksupalvelujen yhtenäisiin markkinoihin, joihin kuuluu tehokas kilpailu eikä rajatylittävien ja kansallisten euromaksujen välillä tehdä eroa,

B.   ottaa huomioon, että SEPA ei ole ainoastaan Euroopan maksuneuvoston itsesääntelyyn perustuva aloite, vaan myös huomattava julkisen politiikan aloite, joka vahvistaa talous- ja rahaliittoa sekä tulevaa EU 2020 -strategiaa; ottaa huomioon, että SEPAa tuetaan maksupalveludirektiivillä, mikä antaa tarvittavan yhtenäistetyn oikeudellisen kehyksen; ottaa huomion, että SEPAn menestyminen on siten erityisen kiinnostavaa parlamentin kannalta,

C.   ottaa huomioon, että SEPA:n päätöksentekomenettely on tällä hetkellä Euroopan maksuneuvoston vastuulla, jolloin vain pankit tekevät päätöksiä SEPA-tuotteista välittämättä loppukäyttäjien pyynnöistä,

D.   ottaa huomioon, että SEPA-järjestelmä alkoi virallisesti 28. tammikuuta 2008, jolloin otettiin käyttöön tilisiirtoihin tarkoitettu SEPA-maksuväline, kun taas SEPA:n korttien kehys on ollut voimassa 1. tammikuuta 2008 lähtien, ja SEPA:n suoraveloitusjärjestelmän on määrä alkaa 2. marraskuuta 2009,

E.   ottaa huomioon, että kuluttajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että SEPA:n tuotteiden ominaisuuksien pitäisi vasta nykyisten loppukäyttäjien tarpeita etenkin suoraveloitusta koskevien valtakirjojen tarkastuksen suhteen; pitää toivottavana, että kehitys kulkisi tämän kysymyksen ratkaisemisen suuntaan,

F.   ottaa huomioon, että SEPA-instrumentteihin siirtymiselle ei ole asetettu määräaikaa, ja ottaa huomioon, että valtaosa komission julkiseen kyselyyn vastanneista osapuolista kannatti ajatusta määräajan asettamisesta SEPA:n siirtymisen edistämiseksi,

G.   ottaa huomioon, että sisämarkkinoista ja palveluista vastaavaksi komissaariksi valittu henkilö totesi parlamentin kysymyksiin antamissaan kirjallisissa vastauksissa aikovansa ehdottaa komission hyväksyttäväksi lainsäädäntöaloitetta, jonka tavoitteena olisi asettaa määräaika tai määräaikoja SEPA:n suoraveloitus- ja tilisiirtotuotteisiin siirtymiselle, minkä lisäksi hän aikoo ehdottaa aloitetta hallinnoinnin parantamiseksi,

H.   ottaa huomioon, että siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen on ollut hidasta: elokuussa 2009 vain 4,5 prosenttia kaikista maksutapahtumista tehtiin SEPA-tilisiirtona, ja ottaa huomioon, että alkujaan suunniteltu määräaika tilisiirtojen, suoraveloitusten ja korttimaksujen valtaosan suorittamisesta SEPA:n avulla vuoden 2010 loppuun mennessä on havaittu epärealistiseksi,

I.   ottaa huomioon, että julkishallinnon siirtyminen SEPA-instrumentteihin on myöhässä odotettua enemmän useimmissa jäsenvaltioissa, vaikka julkishallinnon pitäisi olla vauhdittamassa suuren enemmistön siirtymistä SEPA:n käyttäjiksi,

J.   ottaa huomioon, että kaikki asianomaiset sidosryhmät – lainsäätäjät, pankkisektori ja maksupalvelujen käyttäjät – ovat mukana SEPA:n perustamisessa,

K.   ottaa huomioon, että ainoastaan rajatylittäviin maksuihin tarkoitetut SEPA-välineet eivät riitä varmistamaan SEPA-hankkeen menestystä, sillä sirpaloituminen jatkuisi, joten pankkialan ja sen asiakkaiden odottamat hyödyt eivät toteutuisi,

L.   ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 924/2009 säädetään suoraveloitusten monenvälisiä toimitusmaksuja koskevasta oikeusvarmuudesta siirtymäaikana 31. lokakuuta 2012 saakka, jolloin alan olisi kehitettävä yhteinen pitkän aikavälin liiketoimintamalli SEPA-suoraveloitusten toimintaa varten EY:n kilpailulainsäädännön ja yhteisön sääntelykehyksen mukaisesti,

M.   ottaa huomioon, että komissio ja Euroopan keskuspankki ilmoittivat maaliskuussa 2009, että yksittäisten suoraveloitusten monenvälisten toimitusmaksujen olemassaolo 31. lokakuuta 2012 jälkeen on perusteetonta, ja ottaa huomioon, että komissio teetti julkisen kyselyn EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta SEPA:n suoraveloituksen pankkien välisiin maksuihin,

N.   ottaa huomioon, että monenvälisten toimitusmaksujen soveltaminen olisi ehdottomasti ratkaistava myös SEPA:n korttilainsäädännön kehykseen perustuvan EU:n korttiratkaisun löytämiseksi,

O.   ottaa huomioon, että nykyisten suoraveloitusvaltakirjojen oikeudellisen voimassaolon jatkuminen kaikissa jäsenvaltioissa olisi varmistettava, sillä uusien suoraveloitusvaltakirjojen allekirjoittaminen olisi hankalaa siirryttäessä kansallisista suoraveloitusjärjestelmistä SEPA:n suoraveloitusjärjestelmään, katsoo kuitenkin, että näiden valtakirjojen ylläpito ei vaikuta SEPA:n suoraveloitusjärjestelmän varhaiseen täytäntöönpanoon, paitsi jos nykyisten valtakirjojen siirtämiseen löydetään ratkaisu,

1.   painottaa jatkuvaa tukeaan SEPA-järjestelmälle, johon kuuluu tehokas kilpailu ja jossa ei tehdä eroa rajatylittävien ja kansallisten euromaksujen välillä;

2.   pitää valitettavana, että SEPA:n toteuttamista koskevassa parlamentin päätöslauselmassa 12. maaliskuuta 2009 mainittujen kysymysten ratkaisu ei ole edistynyt juuri lainkaan päätöslauselman hyväksymisen jälkeen, ja kehottaa kaikkia sidosryhmiä osallistumaan SEPA:n aikaansaamiseen ja edistämään sitä;

3.   pitää myönteisenä komission syyskuussa 2009 hyväksymää SEPA:n etenemissuunnitelmaa ja tukee täysin siihen sisältyviä toimia kuudella ensisijaisella alalla; lisätä tietoisuutta SEPA:sta ja tiedottaa SEPA:n tuotteista; suunnitella vakaa oikeudellinen ympäristö SEPA:lle ja lujittaa sen noudattamista; edistää innovaatioita; huolehtia tarvittavasta standardoinnista, yhteentoimivuudesta ja turvallisuudesta; selkeyttää ja parantaa SEPA:n hallinnointia;

4.   kehottaa komissiota asettamaan SEPA-välineisiin siirtymiselle selkeän, asianmukaisen ja sitovan määräajan, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 31. joulukuuta 2012, jonka jälkeen kaikki euromaksut on suoritettava SEPA-standardien mukaisesti;

5.   kehottaa Euroopan maksuneuvostoa ottamaan huomioon loppukäyttäjien pyynnöt ja muuttamaan vastaavasti sääntöjään;

6.   tukee täysin komission aikomusta julkishallintojen siirtymäprosessin vauhdittamisesta laatimalla kansalliset yhtenäiset ja koordinoidut siirtymäohjelmat; pitää tässä mielessä myönteisenä komission pyrkimyksiä tutkia jäsenvaltioiden julkishallintojen valmiuksia ja siirtymistä SEPA-järjestelmään ja julkaista tiedot, ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan osaa näihin tutkimuksiin;

7.   kehottaa komissiota kaikkien sidosryhmien kuulemisen jälkeen viimeistään 30. syyskuuta 2010 selkeyttämään kysymystä SEPA:n suoraveloitusten yhtenäistetyn pitkän aikavälin taloudellisesta mallista, jonka on oltava sovellettavissa kaikkialla Euroopassa, kustannustehokas ja miellyttävä käyttää; vaatii, että tämä malli on kehitettävä läheisessä yhteistyössä maksualan ja komission kanssa EY:n kilpailulainsäädännön ja yhteisön sääntelykehyksen mukaisesti;

8.   kehottaa kaikkia sidosryhmiä kannattamaan eurooppalaisen korttijärjestelmän perustamista joko kokonaan uudeksi järjestelmäksi, nykyisten järjestelmien väliseksi liitoksi tai jonkun nykyisen järjestelmän laajennukseksi; kehottaa tässä mielessä komissiota taas selkeyttämään korttimaksujen monenvälisten toimitusmaksujen kysymystä ja kehottaa pankkialaa etsimään asianmukaisia ratkaisuja yhdessä komission kanssa EY:n kilpailulainsäädännön ja yhteisön sääntelykehyksen mukaisesti;

9.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että nykyiset suoraveloitusvaltakirjat ovat edelleen oikeudellisesti voimassa SEPA:n suoraveloitusjärjestelmässä; korostaa, että siirtyminen nykyisestä suoraveloitusjärjestelmästä SEPA:n suoraveloitusjärjestelmään ei saisi aiheuttaa taakkaa kuluttajille;

10.   vaatii, että kuluttajilla pitäisi olla selkeät tiedot entisen ja uuden järjestelmän eroista;

11.   kehottaa komissiota tarkkailemaan siirtymistä SEPA-välineisiin ja varmistamaan, että se ei johda maksujärjestelmän kallistumiseen EU:n kansalaisten kannalta;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0139.
(3) EYVL L 266, 9.10.2009, s. 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö