Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2572(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0154/2010

Debatai :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0058

Priimti tekstai
PDF 208kWORD 50k
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA)
P7_TA(2010)0058RC-B7-0154/2010

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo skaidrumo ir esamos padėties

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 ir 218 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 9 d. rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo, galiosiančio kitą teisėkūros kadenciją(1),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 11 d. savo rezoliuciją dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija), kuri turėtų būti laikoma Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai(3),

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2010 m. vasario 22 d. nuomonę dėl šiuo metu Europos Sąjungos vedamų derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, iš dalies pakeistą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos Sąjunga ir kitos EBPO valstybės 2008 m. pradėjo derybas dėl naujo daugiašalio susitarimo, skirto intelektinės nuosavybės teisių apsaugai stiprinti ir kovoti su klastojimu ir piratavimu (Kovos su klastojimu prekyboje susitarimas (KKPS)), ir bendrai susitarė dėl konfidencialumo sąlygos,

B.   kadangi savo 2009 m. kovo 11 d. pranešime Parlamentas ragino Komisiją nedelsiant sudaryti visuomenei galimybę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su vykstančiomis tarptautinėmis derybomis dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS),

C.   kadangi 2010 m. sausio 27 d. Komisija įsipareigojo siekti glaudesnio bendravimo su Parlamentu, remdamasi 2010 m. vasario 9 d. Parlamento rezoliucija dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo, kurioje reikalaujama „nedelsiant teikti Parlamentui visą informaciją kiekvienu derybų dėl tarptautinių susitarimų, visų pirma, prekybos klausimais, ir kitų derybų, kurioms taikoma pritarimo procedūra, etapu (...), kad būtų visapusiškai įgyvendinamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio nuostatos“,

D.   kadangi Tarybos atstovai dalyvavo derybų dėl KKPS turuose kartu su Komisijos atstovais,

E.   kadangi Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, vesdama derybas dėl tarptautinių susitarimų, kurie turi įtakos ES teisės aktams, privalo laikytis Bendrijos acquis,

F.   kadangi pagal paviešintus dokumentus KKPS derybos yra susijusios, be kita ko, su rengiamais ES teisės aktais dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos užtikrinimo (2005/0127(COD), Baudžiamosios priemonės siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (IPRED-II)), telekomunikacijų reguliavimo paketu ir galiojančiais ES teisės aktais dėl elektroninės prekybos ir duomenų apsaugos,

G.   kadangi prekybos derybos, nepatenkančios į įprastinio ES sprendimų priėmimo sritį, neturėtų trukdyti šiuo metu ES dedamoms pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones,

H.   kadangi itin svarbu užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonės būtų parengtos taip, kad nebūtų kliudoma naujovėms ar konkurencijai, ribojama intelektinės nuosavybės teisės ir asmens duomenų apsauga, ribojamas laisvas informacijos srautas arba nepagrįstai apsunkinama teisėta prekyba,

I.   kadangi bet koks Europos Sąjungos pasiektas susitarimas dėl KKPS turi atitikti Europos Sąjungai taikomas teisines prievoles, susijusias su privatumo ir duomenų apsaugos įstatymais, visų pirma nustatytas Direktyvoje 95/46/EB, Direktyvoje 2002/58/EB ir Europos žmogaus teisių teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikoje,

J.   kadangi Lisabonos sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. gruodžio 1 d.,

K.   kadangi 2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamentas turės pritarti KKPS sutarties tekstui, prieš šiam susitarimui įsigaliojant Europos Sąjungoje,

L.   kadangi Komisija įsipareigojo nedelsdama pateikti visą informaciją Parlamentui kiekvienu derybų dėl tarptautinių susitarimų etapu,

1.   pabrėžia, kad nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Komisija teisiškai įpareigota nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais derybų dėl tarptautinių susitarimų procedūros etapais;

2.   išreiškia susirūpinimą dėl to, kad trūksta skaidrumo derybų dėl KKPS procese, o tai prieštarauja SESV turiniui ir prasmei; yra labai susirūpinęs dėl to, kad prieš pradedant derybas dėl KKPS nebuvo nustatytas teisinis pagrindas ir neprašyta Parlamento pritarti derybų įgaliojimams;

3.   ragina Komisiją ir Tarybą suteikti galimybę visuomenei ir Parlamentui susipažinti su derybų dėl KKPS tekstais ir santraukomis remiantis Sutarties ir 2001 m. gegužės 30 d. Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nuostatomis;

4.   ragina Komisiją ir Tarybą su derybų dėl KKPS dalyviais ryžtingai įsipareigoti ateityje nevykdyti konfidencialių derybų ir Parlamentą visapusiškai ir laiku informuoti apie savo iniciatyvas šiuo aspektu; tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus iki kito derybų raundo, kuris vyks Naujojoje Zelandijoje 2010 m. balandžio mėn., ir pareikalaus, kad skaidrumo klausimas būtų įtrauktas į minėto posėdžio darbotvarkę, ir informuos Parlamentą apie šio raundo rezultatus, kai tik jis pasibaigs;

5.   pabrėžia, kad jei Parlamentas nebus nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų etapais, jis, siekdamas ginti savo išimtines teises, pasilieka teisę imtis atitinkamų veiksmų, taip pat pateikti ieškinį Teisingumo Teismui;

6.   apgailestauja dėl derybų šalių sąmoningo apsisprendimo derėtis ne per pripažintas tarptautines organizacijas, pvz., Pasaulio intelektinės nuosavybės organizaciją (PINO) ir Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), kurios turi visuomenės informavimo ir konsultavimo sistemas;

7.   ragina Komisiją atlikti KKPS įgyvendinimo poveikio pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, ES dedamoms pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones ir elektroninei prekybai vertinimą prieš tai, kai bus pasiektas ES susitarimas dėl suvestinio KKPS teksto, ir laiku pranešti Parlamentui šio vertinimo rezultatus;

8.   palankiai vertina Komisijos pareiškimus, kad KKPS susitarimas bus susijęs tik su esamų intelektinės nuosavybės teisių apsauga, neapribojant materialinės intelektinės nuosavybės teisės plėtojimo Europos Sąjungoje;

9.   ragina Komisiją tęsti derybas dėl KKPS ir apriboti jas esama Europos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos nuo klastojimo sistema; mano, kad tolesnėse derybose dėl KKPS turėtų dalyvauti daugybė besivystančių ir besiformuojančios ekonomikos šalių siekiant, kad derybos būtų tarptautinės ir kuo didesnio masto;

10.   ragina Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant KKPS nuostatas, ypač susijusias su autorinių teisių apsaugos procedūromis skaitmeninėje aplinkoje, būtų visiškai laikomasi Bendrijos acquis; reikalauja, kad ES pasienyje nebūtų vykdomos asmenų kratos, ir visiškai išaiškinti visas išlygas, pagal kurias pasienio ir muitinės institucijos galėtų be orderio atlikti kratas ir konfiskuoti informacijos saugojimo įrenginius, pvz., nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir MP3 grotuvus;

11.   mano, kad siūlomame susitarime neturėtų būti nustatyta vadinamoji trijų etapų procedūra siekiant laikytis pagrindinių teisių, pavyzdžiui, saviraiškos laisvės ir teisės į privatumą, ir kartu visapusiškai užtikrinti subsidiarumą ir visapusiškai atsižvelgiant į Parlamento sprendimą dėl (iš dalies keičiančios) Direktyvos 2009/140/EB 1 straipsnio 1 dalies b punkto; šiame sprendime raginama Direktyvos 2002/21/EB 1 straipsnyje įrašyti naują 3a dalį dėl trijų etapų procedūros; mano, kad bet kokiame susitarime turi būti nuostata, kad sprendimą blokuoti asmens prieigą prie interneto prieš tai turi įvertinti teismas;

12.   pabrėžia, kad privatumas ir duomenų apsauga yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, kaip pripažįstama Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose, kurių privaloma laikytis vykdant visų sričių politiką ir priimant visas taisykles pagal SESV 16 straipsnį;

13.   pabrėžia, kad KKPS nuostatos, visų pirma priemonės, skirtos stiprinti su tarpvalstybine prekių patikra ir konfiskavimu susijusiems įgaliojimams, neturėtų kliudyti gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų, įskaitant naujoviškus generinius vaistus, naudojantis kovos su klastojimu pretekstu;

14.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir KKPS derybose dalyvaujančių valstybių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0009.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0114.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0634.

Teisinė informacija - Privatumo politika