Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2572(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0154/2010

Debates :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Balsojumi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0058

Pieņemtie teksti
PDF 206kWORD 50k
Trešdiena, 2010. gada 10. marts - Strasbūra
Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums
P7_TA(2010)0058RC-B7-0154/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. un 218. pantu,

–   ņemot vērā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā(1),

–   ņemot vērā 2009. gada 11. marta rezolūciju par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija), kura uzskatāma par Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   ņemot vērā 2008. gada 18. decembra rezolūciju par viltošanas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 22. februāra atzinumu par pašreizējām Eiropas Savienības sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās 8. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē, kura pēdējoreiz grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas Savienība un citas ESAO valstis 2008. gadā sāka sarunas par jaunu daudzpusēju nolīgumu, kura mērķis būtu pastiprināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu un apkarot viltošanu un pirātismu (viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums), un vienojās par konfidencialitātes klauzulu;

B.   tā kā Parlaments 2009. gada 11. marta ziņojumā aicināja Komisiju nekavējoties nodrošināt sabiedrības piekļuvi visiem dokumentiem, kas saistīti ar pašreizējām starpvalstu sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu;

C.   tā kā Komisija 2010. gada 27. janvārī apliecināja savu apņemšanos pastiprināt sadarbību ar Parlamentu saskaņā ar Parlamenta 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, kurā tas aicina sniegt “[..] tūlītēju un pilnīgu informāciju jebkurā sarunu posmā par starptautiskiem nolīgumiem [..], jo īpaši jautājumos par tirdzniecību un citās sarunās, kam piemēro piekrišanas procedūru, [..] lai pilnībā īstenotu LESD 218. pantu”;

D.   tā kā kopā ar Komisijas pārstāvjiem viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma sarunu kārtas apmeklēja arī Padomes pārstāvji;

E.   tā kā Komisijai kā Līgumu īstenošanas uzraudzītājai ir jāraugās, lai sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, kas ietekmē ES likumdošanu, tiktu ievērots acquis communautaire;

F.   tā kā saskaņā ar neoficiāli saņemtu informāciju sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu cita starpā tiek apspriesti arī vēl nepieņemtie ES tiesību akti par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu (2005/0127(COD) ‐ Kriminālsankcijas nolūkā nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (IPRED-II direktīva)) un t. s. telekomunikāciju pakete, un spēkā esošie ES tiesību akti par elektronisko komerciju un datu aizsardzību;

G.   tā kā tirdzniecības sarunās, kas neietilpst parastajā ES lēmumu pieņemšanas procesā, nevajadzētu atstāt neievērotus ES centienus saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanas jomā;

H.   tā kā ir ļoti būtiski nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas uzraudzības pasākumi tiktu izstrādāti, nekaitējot jauninājumu ieviešanai un konkurencei, neapdraudot intelektuālo īpašuma tiesību ierobežojumus un personas datu aizsardzību, neierobežojot brīvu informācijas apriti un nevajadzīgi neapgrūtinot likumīgo tirdzniecību;

I.   tā kā ir obligāti jānodrošina, ka visas Eiropas Savienības vienošanās, kas tiek panāktas attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, atbilst ES juridiskajām saistībām, kuras paredzētas privātuma un datu aizsardzības tiesību aktos, kā tas it īpaši noteikts Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā;

J.   tā kā Lisabonas līgums ir spēkā jau no 2009. gada 1. decembra;

K.   tā kā saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlamentam būs jāsniedz piekrišana par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma tekstu, pirms tas stājas spēkā ES;

L.   tā kā Komisija ir apņēmusies jebkurā sarunu posmā par starptautiskiem nolīgumiem sniegt Parlamentam tūlītēju un pilnīgu informāciju,

1.   norāda, ka kopš 2009. gada 1. decembra Komisijai ir juridisks pienākums nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos starptautisko sarunu posmos;

2.   pauž bažas par pārredzamības trūkumu sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, tādējādi nonākot pretrunā LESD formai un būtībai; pauž nopietnas bažas par to, ka, pirms tika sāktas sarunas par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, nebija izveidots juridiskais pamats un ka netika mēģināts panākt Parlamenta piekrišanu sarunu pilnvarām;

3.   aicina Komisiju un Padomi piešķirt sabiedrībai un Parlamentam piekļuvi viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma sarunu tekstiem un kopsavilkumiem, kā paredzēts Līgumā un 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem;

4.   aicina Komisiju un Padomi aktīvi sazināties ar viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma sarunu partneriem, lai turpmāk novērstu tādas sarunas, kuru konfidencialitāte ir pati par sevi saprotama, un savlaicīgi un izsmeļoši informēt Parlamentu par savām iniciatīvām šajā sakarībā; gaida, ka Komisija pirms nākamās sarunu kārtas, kas notiks 2010. gada aprīlī Jaunzēlandē, iesniegs priekšlikumus, prasīs pārredzamības jautājuma iekļaušanu šīs sanāksmes darba kārtībā un informēs Parlamentu par minētās sarunu kārtas rezultātiem tūlīt pēc tās noslēguma;

5.   uzsver, ka gadījumā, ja Parlamentam netiks sniegta pilnīga un tūlītēja informācija visos sarunu procesa posmos, tam ir tiesības atbilstoši rīkoties, tostarp iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā, lai nodrošinātu savas prerogatīvas;

6.   pauž nožēlu par pušu apzināto izvēli nevest sarunas ar vispāratzītu starptautisku struktūru, piemēram, PIĪO un PTO, starpniecību, kuras jau ir izveidojušas sistēmu sabiedrības informēšanai un sabiedriskai apspriešanai;

7.   aicina Komisiju novērtēt viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma īstenošanas ietekmi uz pamattiesībām un datu aizsardzību, ES centieniem saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanai un elektronisko tirdzniecību, pirms tiek panākta ES vienošanās par konsolidētu viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma tekstu, un savlaicīgi apspriesties ar Parlamentu par šī novērtējuma rezultātiem;

8.   atzinīgi vērtē Komisijas apstiprinājumu, ka jebkāda vienošanās attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu aprobežosies ar pašreizējo intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu, neskarot pamata tiesību aktu izstrādi un pilnveidošanu intelektuālā īpašuma jomā Eiropas Savienībā;

9.   aicina Komisiju turpināt sarunas par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu un tajās apspriest tikai patlaban spēkā esošo sistēmu Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanai cīņā pret viltošanu; uzskata, ka turpmākajās sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu būtu jāiesaista daudzas jaunattīstības un jaunās tirgus ekonomikas valstis, lai sarunās sasniegtu iespējamu daudzpusēju līmeni;

10.   mudina Komisiju nodrošināt, lai viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma noteikumu ‐ it īpaši to, kas attiecas uz autortiesību izpildes procedūrām digitālā vidē, ‐ piemērošana pilnībā atbilstu acquis communautaire; pieprasa, lai uz ES robežām netiktu veikta personu pārmeklēšana, un prasa pilnībā paskaidrot jebkurus noteikumus, kas ļautu robežkontroles dienestiem un muitas iestādēm veikt nepamatotu pārmeklēšanu un konfiscēt informācijas uzkrāšanas ierīces, piemēram, klēpjdatorus, mobilos tālruņus un MP3 atskaņotājus;

11.   uzskata ‐ lai ievērotu pamattiesības, piemēram, vārda brīvību un tiesības uz privātumu, tajā pašā laikā pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, ierosinātajā nolīgumā nevajadzētu ļaut uzspiest t. s. 'trīs pārkāpumu“ (three-strikes) procedūru, tādējādi pilnībā ievērojot Parlamenta lēmumu par Direktīvas 2009/140/EK 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kurā aicināts iekļaut Direktīvas 2002/21/EK 1. pantā jaunu 3.a punktu par ”trīs pārkāpumu“ politikas jautājumu; uzskata, ka jebkurā nolīgumā ir jāparedz, ka pārtraukt personas piekļuvi internetam drīkst tikai, iepriekš veicot tiesas izmeklēšanu;

12.   uzsver, ka privātums un datu aizsardzība ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir atzītas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā un ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, un ka tās ir jāievēro visās politikas jomās un noteikumos, kurus ES pieņem saskaņā ar LESD 16. pantu;

13.   norāda, ka viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma noteikumi, it īpaši pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt pilnvaras attiecībā uz preču pārrobežu pārbaudēm un konfiscēšanu, nedrīkst ietekmēt piekļuvi likumīgām, pieejamām un drošām zālēm pasaules mērogā, tostarp piekļuvi jauniem un ģenēriskiem ražojumiem, aizbildinoties ar viltošanas apkarošanu;

14.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un to dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kuras piedalās sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0114.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0634.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika