Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0154/2010

Debatter :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0058

Antagna texter
PDF 123kWORD 41k
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg
Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
P7_TA(2010)0058RC-B7-0154/2010

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta-förhandlingarna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under den aktuella valperioden(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning), som ska betraktas som parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen(2) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln(3),

–   med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 22 februari 2010 om EU:s pågående förhandlingar om ett handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta),

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktivet om elektronisk handel”),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2008 inledde EU och andra OECD-länder förhandlingar om ett nytt plurilateralt avtal avsett att skärpa säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter och bekämpa förfalskningar och piratkopiering (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning – Acta), och kom gemensamt överens om en sekretessklausul.

B.  I sitt betänkande av den 11 mars 2009 uppmanade parlamentet kommissionen att ”omgående ge allmänheten tillgång till alla handlingar som rör de pågående internationella förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta)”.

C.  Den 27 januari 2010 gav kommissionen utfästelser om att associera sig starkare med parlamentet, i linje med parlamentets resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet med kommissionen. I denna resolution uppmanades kommissionen att ”omedelbart och heltäckande informera parlamentet i alla skeden av förhandlingar om internationella avtal […], i synnerhet i handelsfrågor och andra förhandlingar som omfattas av samtyckesförfarandet, så att artikel 218 i EUF-fördraget får full verkan”.

D.  Företrädare för rådet har deltagit i förhandlingsrundor om Acta tillsammans med företrädare för kommissionen.

E.  Som fördragens väktare är kommissionen skyldig att försvara unionens regelverk när den förhandlar om internationella avtal som påverkar lagstiftningen inom EU.

F.  Enligt de dokument som läckt ut berör Acta-förhandlingarna bland annat kommande EU-lagstiftning om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2005/0127(COD)) – straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (IPRED-II)) och det så kallade telekompaketet, samt befintlig EU-lagstiftning om e-handel och uppgiftsskydd.

G.  EU:s pågående ansträngningar att harmonisera åtgärderna för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter bör inte kringgås genom handelsförhandlingar som ligger utanför EU:s normala beslutsprocess.

H.  Det är av största vikt att utvecklingen av åtgärder för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter inte hämmar innovation eller konkurrens, undergräver immaterialrättsliga restriktioner och personuppgiftsskydd, begränsar det fria informationsflödet eller skapar otillbörliga bördor för den lagliga handeln.

I.  Ett eventuellt Acta-avtal som ingås av EU måste vara förenligt med EU:s rättsliga skyldigheter avseende integritets- och uppgiftsskydd, bland annat i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis.

J.  Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

K.  Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande måste Europaparlamentet godkänna innehållet i Acta-avtalet innan det kan träda i kraft inom EU.

L.  Kommissionen har förbundit sig att omedelbart och heltäckande informera parlamentet i varje skede av förhandlingarna om internationella avtal.

1.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen sedan den 1 december 2009 har en rättslig skyldighet att omedelbart och heltäckande informera parlamentet i alla skeden av förhandlingarna om internationella avtal.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över den bristande insynen i Acta-förhandlingarna, vilket står i strid med EUF-fördragets bokstav och anda. Det är ytterst oroande att ingen rättslig grund upprättades före Acta-förhandlingarna och att parlamentets godkännande av förhandlingsmandatet inte inhämtades.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ge allmänheten och parlamentet tillgång till texterna och sammanfattningarna från Acta-förhandlingarna i enlighet med fördraget och med förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att proaktivt arbeta med parterna i Acta-förhandlingarna för att undvika att fler förhandlingar rutinmässigt sker konfidentiellt, och att i god tid ge parlamentet fullständig information om sina initiativ i detta avseende. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram förslag redan inför nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland i april 2010 och att den begär att insynsfrågan ska föras upp på dagordningen för det sammanträdet samt informerar parlamentet om resultatet av förhandlingsrundan omedelbart efter att den har avslutats.

5.  Europaparlamentet understryker att det, om det inte omedelbart och heltäckande informeras i alla skeden av förhandlingarna, förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder för att försvara sina befogenheter, inklusive rätten att föra ärendet till EU-domstolen.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt parternas utstuderade val att inte förhandla via väletablerade internationella organ, som WIPO och WTO, som har etablerade ramar för offentlig information och offentliga samråd.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före ett eventuellt EU-avtal om en konsoliderad Acta-text utvärdera hur tillämpningen av ett Acta-avtal skulle inverka på grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd, på EU:s nuvarande ansträngningar att harmonisera åtgärderna för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter samt på e-handeln. Kommissionen uppmanas att i god tid höra parlamentet om resultaten från denna utvärdering.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalanden om att ett eventuellt Acta-avtal kommer att begränsas till säkerställande av skyddet för befintliga immateriella rättigheter utan att påverka utvecklingen av materiell immaterialrätt inom EU.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med Acta-förhandlingarna och begränsa dem till det befintliga europeiska systemet för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och för att bekämpa varumärkesförfalskning. De fortsatta Acta-förhandlingarna bör omfatta fler utvecklings- och tillväxtländer så att man eventuellt kan nå en multilateral förhandlingsnivå.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att tillämpningen av Acta-bestämmelserna, särskilt de som rör verkställighetsförfaranden för upphovsrätt i en digital miljö, är fullt förenliga med unionens regelverk. Parlamentet anser att inga kroppsvisitationer bör få förekomma vid EU:s gränser och begär ett fullständigt förtydligande av alla eventuella klausuler som gör det möjligt för gränskontrolls- och tullmyndigheter att utan tillstånd företa genomsökningar och beslagta informationsminnen som bärbara datorer, mobiltelefoner och MP3-spelare.

11.  Europaparlamentet anser att det föreslagna avtalet, för att respektera grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och rätten till privatliv och samtidigt vara fullt förenligt med subsidiaritetsprincipen, inte bör möjliggöra något ”three strikes”-förfarande. Detta är i linje med parlamentets beslut om artikel 1.1 b i (ändrings)direktiv 2009/140/EG, i vilken det föreslås att en ny punkt 3a ska läggas till i artikel 1 i direktiv 2002/21/EG i frågan om en ”three strikes”-strategi. Parlamentet anser att ett eventuellt avtal måste innehålla ett villkor att avstängning av en privatpersons Internettillgång först ska prövas av domstol.

12.  Europaparlamentet framhåller att integritets- och uppgiftsskydd är grundläggande värderingar för EU och erkänns som sådana i artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa måste respekteras i alla strategier och bestämmelser som EU antar, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget.

13.  Europaparlamentet påpekar att Acta-bestämmelserna, särskilt sådana åtgärder som syftar till att stärka befogenheterna att företa gränsöverskridande inspektioner och beslagta varor, inte får påverka den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel till överkomliga priser, inklusive innovativa och generiska läkemedel, under förevändning att det sker för att bekämpa varumärkesförfalskning.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i Acta-förhandlingarna.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0009.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0114.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0634.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy