Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2594(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0181/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0059

Приети текстове
PDF 272kWORD 45k
Сряда, 10 март 2010 г. - Страсбург
Регламент за прилагане на схемата за общите тарифни преференции
P7_TA(2010)0059RC-B7-0181/2010

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2010 г. относно регламента за прилагане на схема на общи тарифни преференции

Европейският парламент,

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и в частност „упълномощаващата клауза“ от 1979 г.,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (2007/0289(CNS)),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година,

–   като взе предвид глава 1 от дял V на Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–   като взе предвид член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че „упълномощаващата клауза“ е правното основание на СТО за общата система от преференции (ОСП);

Б.   като има предвид, че от 1971 г. Общността предоставя търговски преференции за развиващите се държави в рамките на своята схема на общи тарифни преференции;

В.   като има предвид, че бяха проведени консултации с Парламента относно предложението на Комисията за регламент на Съвета за ОСП за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2007)0857);

Г.   като има предвид, че Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г.;

Д.   като има предвид, че в съответствие с глава 1 от дял V от ДЕС дейността на Съюза на международната сцена трябва да се ръководи от принципите на демокрация, правова държава, универсалност и неделимост на правата на човека и на основните свободи и трябва да подпомага устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на опазването на околната среда в развиващите се страни, с основна цел премахване на бедността;

Е.   като има предвид, че в съответствие с член 207 от ДФЕС Парламентът и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура (ОЗП), трябва да приемат мерки за определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика;

1.  Отчита значението на ОСП, която позволява на развитите страни да предлагат нереципрочно преференциално третиране по отношение на продукти, които произхождат от развиващите се страни;

2.  Изтъква, че създаването на ОСП от Европейската общност през 1971 г. беше обяснено като инструмент за премахването на търговски дисбаланси между развитите и развиващите се страни и се очакваше да допринесе за тяхното устойчиво развитие; счита, че това е търговски инструмент на ЕО и ЕС, който подпомага развиващите се страни, като създава приходи посредством международна търговия и по този начин допринася за тяхното устойчиво развитие и добро управление;

3.  Отбелязва, че срокът на действие на настоящия регламент относно ОСП ще изтече на 31 декември 2011 г.; във връзка с това, като взема под внимание времето, което е необходимо за приемането на нов регламент съобразно обикновената законодателна процедура, призовава Комисията да предложи преразгледан регламент относно ОСП на Европейския парламент и на Съвета в срок до 1 юни 2010 г.;

4.  Счита, че преференциите, предоставени в рамките на ОСП, следва да бъдат насочени към развиващите се страни, които се нуждаят от тях най-много, така че новият списък от държави бенефициери следва да отразява действителното икономическо положение в развиващите се страни;

5.  Изтъква, че всички страни, които се възползват от схемата ОСП+, следва, съобразно член 15, параграф 1, не само да ратифицират, но и ефективно да прилагат всички 27 конвенции на МОТ и ООН, посочени в приложение III на регламента относно ОСП;

6.  Изтъква необходимостта от повече прозрачност и демократична отчетност относно начина, по който процесите на разследване се инициират и провеждат; във връзка с това изисква да бъде в пълна степен информиран и достатъчно ангажиран от Комисията във всички различни етапи от процедурите по ОСП и ОСП+, включително по отношение на предложението на Съвета относно списъците на държавите бенефициери;

7.  Призовава Комисията да следи отблизо положението в Шри Ланка и призовава правителството на Шри Ланка да реагира бързо с оглед нормализиране на положението в страната преди действителното спиране на ОСП+;

8.  Призовава Комисията да следи отблизо положението с правата на човека в Колумбия и да докладва на Парламента;

9.  Призовава Комисията да провежда последователна политика относно ОСП+, в частност когато разглежда евентуално спиране на схемата в случай на нарушаване на правата на човека, и да ангажира в пълна степен Европейския парламент в процеса;

10.  Настоятелно призовава Комисията да представи пред Европейския парламент и Съвета - преди изтичане на срока на действие на настоящия регламент и своевременно с оглед на обсъждането на следващия регламент - доклад относно положението с ратификацията и приложението на 27-те конвенции от всяка страна, която се възползва от специалните режими за насърчаване; призовава Комисията да дефинира, в преразгледания регламент относно ОСП, органите за осъществяване на контрол, които трябва да препоръчат дали определена страна следва да предприеме допълнителни мерки за ефективното прилагане на дадена конвенция; заявява, че в този доклад Комисията трябва също така да направи оценка на ефективността на специалните режими за насърчаване при изпълнението на тяхната цел и да препоръча, по целесъобразност, преразглеждане на приложение III;

11.  Изисква от Комисията в преразгледания регламент относно ОСП да предвиди осъществяването на редовна оценка на спазването от всяка държава бенефициер на нейните задължения по силата на ОСП+, като по този начин гарантира неприложимостта на нито едно от основанията, посочени в член 15, параграфи 1 и 2, и член 16, параграфи 1 и 2, за временно оттегляне на преференциалните режими; призовава този годишен доклад да бъде изпращан на Парламента и на Съвета;

12.  Призовава Комисията, преди да преразгледа системата, да направи оценка на въздействието на ОСП за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2009 г. и да оцени как първоначалните й цели са постигнати по отношение на специфичните социалноикономически показатели, които са от значение за всяка страна, и, по-специално, намаляването на бедността; заявява, че проучването трябва да бъде представено впоследствие на Парламента и на Съвета; заявява, че новото предложение за преразглеждане на регламента относно ОСП трябва надлежно да вземе под внимание резултатите от оценката на въздействието;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност