Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2594(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0181/2010

Forhandlinger :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Afstemninger :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0059

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 40k
Onsdag den 10. marts 2010 - Strasbourg
Forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer
P7_TA(2010)0059RC-B7-0181/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om forordningen om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), særlig bemyndigelsesbestemmelsen fra 1979,

–   der henviser til sin holdning af 5. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (2007/0289(CNS)),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008,

–   der henviser til afsnit V, kapitel 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–   der henviser til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at »bemyndigelsesbestemmelsen« er retsgrundlaget for den generelle præferenceordning (GSP) i WTO-regi,

B.   der henviser til, at Fællesskabet siden 1971 har indrømmet udviklingslande handelspræferencer inden for sit arrangement med generelle toldpræferencer,

C.   der henviser til, at Parlamentet blev hørt om Kommissionens forslag til Rådets forordning om GSP for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 (KOM(2007)0857),

D.   der henviser til, at Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009,

E.   der henviser til, at Den Europæiske Unions optræden på den internationale scene i henhold til kapitel 1 i afsnit V TEU skal være styret af principperne om demokrati, retsstat og menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed samt skal fremme bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen,

F.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 207 TEUF ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure skal vedtage foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik,

1.   konstaterer betydningen af GSP, som giver de udviklede lande mulighed for at tilbyde ikke-gensidig præferencebehandling for produkter med oprindelse i udviklingslande;

2.   påpeger, at Det Europæiske Fællesskabs oprettelse af GSP i 1971 blev forklaret som et instrument, der skulle afhjælpe handelsmæssige skævheder mellem industrilandene og udviklingslandene, og som forventedes at bidrage til deres bæredygtige udvikling; mener, at det har været et EF- og et EU-handelsinstrument, der har støttet udviklingslandene med at skabe indtægter gennem international handel og dermed har bidraget til bæredygtig udvikling og god regeringsførelse;

3.   henviser til, at den gældende GSP-forordning udløber den 31. december 2011; anmoder derfor under henvisning til det tidsrum, der er nødvendigt for vedtagelse af en ny forordning under den almindelige lovgivningsprocedure, Kommissionen om at foreslå Europa-Parlamentet og Rådet en revideret GSP-forordning senest 1. juni 2010;

4.   mener, at de præferencer, der indrømmes under GSP, bør målrettes mod de udviklingslande, der har størst behov for dem, og at den nye liste over modtagerlande således bør afspejle den faktiske økonomiske situation i udviklingslandene;

5.   understreger, at alle de lande, der er omfattet af GSP +-ordningen, i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke blot skal ratificere, men også effektivt gennemføre alle de 27 ILO og FN-konventioner, der er anført i bilag III til GSP-forordningen;

6.   understreger behovet for mere gennemsigtighed og demokratisk kontrol med, hvordan undersøgelser iværksættes og gennemføres; anmoder derfor om at blive fuldt informeret og på passende vis inddraget af Kommissionen på alle de forskellige trin af GSP- og GSP+-procedurerne, herunder i forbindelse med Rådets forslag til listen over begunstigede lande;

7.   anmoder Kommissionen om nøje at overvåge situationen i Sri Lanka, og opfordrer den srilankanske regering til at reagere hurtigt for at normalisere situationen, inden suspensionen af GSP+-ordningen træder i kraft;

8.   anmoder Kommissionen om nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Sri Lanka og rapportere herom til Parlamentet;

9.   opfordrer Kommissionen til at føre en konsekvent politik for GSP+, især i forbindelse med spørgsmålet om en eventuel suspension af ordningen på grund af krænkelser af menneskerettighederne, og til fuldt ud at inddrage Europa-Parlamentet i denne proces;

10.   anmoder indtrængende Kommissionen om, inden den nuværende forordning udløber, og inden indledningen af drøftelser om en ny forordning, at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvor langt ratificeringen og gennemførelsen af de 27 konventioner er nået i hvert enkelt af de lande, der er omfattet af særlige ansporende ordninger; anmoder Kommissionen om i den reviderede GSP-forordning at definere de overvågningsorganer, der skal afgive henstilling om, hvorvidt et bestemt land skal tage yderligere skridt til effektivt at gennemføre en konvention; finder, at Kommissionen i den nævnte rapport ligeledes skal vurdere, i hvor høj grad de særlige ansporende ordninger har opfyldt deres formål, og i relevant omfang afgive henstillinger om ændring af bilag III;

11.   anmoder Kommissionen om i den nye GSP-forordning at indføje bestemmelser om regelmæssig vurdering af de enkelte modtagerlandes overholdelse af deres forpligtelser i henhold til GSP + og dermed sikre, at ingen af de begrundelser for midlertidig tilbagetrækning af præferenceordninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1-2, og artikel 16, stk. 1-2, finder anvendelse; anmoder om, at den årlige rapport sendes til Parlamentet og Rådet;

12.   opfordrer Kommissionen til, inden den reviderer ordningen, at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende virkningerne af GSP-ordningen i perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2009 og til at vurdere, i hvilket omfang dens oprindelige målsætninger er blevet opfyldt i forhold til de specifikke samfundsøkonomiske indikatorer, der er relevante for hvert enkelt land, og navnlig fattigdomsbekæmpelse; finder, at denne undersøgelse efterfølgende bør forelægges for Parlamentet og Rådet; finder, at det nye forslag til en revideret GSP-forordning bør tage passende hensyn til resultaterne af konsekvensanalysen;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik