Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0181/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0059

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 45k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
P7_TA(2010)0059RC-B7-0181/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και ιδίως τη «ρήτρα εξουσιοδότησης» του 1979,

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (2007/0289(CNS)),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ρήτρα εξουσιοδότησης» αποτελεί τη νομική βάση του ΠΟΕ για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ),

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1971, η Κοινότητα παρέχει εμπορικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματός της γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (COM(2007)0857),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου V ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (ΣΝΔ), θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής,

1.   αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ΣΓΠ, το οποίο επιτρέπει στις αναπτυγμένες χώρες να προσφέρουν μη αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες·

2.   επισημαίνει ότι η δημιουργία του ΣΓΠ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1971 εξηγήθηκε ως μέσο για τη διόρθωση εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και αναμενόταν να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξή τους· θεωρεί ότι το ΣΓΠ υπήρξε ένας εμπορικός μηχανισμός της ΕΚ και της ΕΕ ο οποίος επιδίωκε να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με τη δημιουργία εσόδων μέσω του διεθνούς εμπορίου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση στις χώρες αυτές·

3.   επισημαίνει ότι ο ισχύων κανονισμός ΣΓΠ θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011· ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση ενός νέου κανονισμού στο πλαίσιο της ΣΝΔ, καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έναν αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ έως την 1η Ιουνίου 2010·

4.   θεωρεί ότι οι προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ΣΓΠ πρέπει να είναι στοχευμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο, έτσι ώστε ο νέος κατάλογος των ωφελούμενων χωρών να αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.   τονίζει ότι όλες οι χώρες που υπάγονται στο σύστημα ΣΓΠ+ πρέπει, βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1, όχι μόνο να κυρώσουν αλλά και να εφαρμόσουν εμπράκτως όλες ανεξαιρέτως τις 27 συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού ΣΓΠ·

6.   τονίζει την ανάγκη περισσότερης διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας όσον αφορά τη δρομολόγηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών έρευνας· ζητά επομένως από την Επιτροπή να τηρείται πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει επαρκώς σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ΣΓΠ και ΣΓΠ+, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόταση του Συμβουλίου για τους καταλόγους των ωφελούμενων χωρών·

7.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Σρι Λάνκα, και καλεί την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να λάβει άμεσα μέτρα για την εξομάλυνση της κατάστασης στη χώρα πριν εφαρμοστεί πραγματικά η αναστολή του καθεστώτος ΣΓΠ+·

8.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της·

9.   καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει συνεκτική πολιτική για το ΣΓΠ+, ιδίως όταν εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και να μεριμνήσει για την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή·

10.   προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο –πριν από τη λήξη της ισχύος του τρέχοντος κανονισμού και εγκαίρως για τη συζήτηση του επόμενου κανονισμού– έκθεση όσον αφορά την επικύρωση και εφαρμογή των 27 συμβάσεων από κάθε χώρα που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης· καλεί την Επιτροπή να ορίσει, στον αναθεωρημένο κανονισμό της για το ΣΓΠ, τα όργανα παρακολούθησης που θα υποδεικνύουν αν πρέπει μια συγκεκριμένη χώρα να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας σύμβασης· πιστεύει ότι, στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή πρέπει επίσης να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ειδικού καθεστώτος ενθάρρυνσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και να συνιστά, εφόσον ενδείκνυται, την αναθεώρηση του παραρτήματος III·

11.   καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, στον αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ, τακτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης κάθε ωφελούμενης χώρας προς τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει κανείς από τους λόγους προσωρινής ανάκλησης των προτιμησιακών ρυθμίσεων, οι οποίοι εκτίθενται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2· ζητά να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η εν λόγω ετήσια έκθεση·

12.   καλεί την Επιτροπή, πριν προχωρήσει στην αναθεώρηση του συστήματος, να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση αντικτύπου για τα αποτελέσματα του ΣΓΠ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 και να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι του συστήματος όσον αφορά τους ειδικούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες για κάθε χώρα, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας· πιστεύει ότι η μελέτη πρέπει εν συνεχεία να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· επισημαίνει ότι η νέα πρόταση για έναν αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου