Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2594(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0181/2010

Debatai :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0059

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 42k
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Reglamentas dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo
P7_TA(2010)0059RC-B7-0181/2010

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo 1979 m. straipsnį dėl įgaliojimų suteikimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 5 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. (2007/0289(CNS)),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. liepos 22 d. reglamentą (EB) Nr. 732/2008,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 1 skyrių,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi straipsnis dėl įgaliojimų suteikimo – tai PPO teisinis bendrųjų lengvatų sistemos (BLS) pagrindas,

B.   kadangi nuo 1971 m. Bendrija suteikia prekybos lengvatų besivystančioms valstybėms taikydama bendrųjų tarifų lengvatų sistemą,

C.   kadangi į Parlamentą kreiptasi konsultacijos dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. (COM(2007)0857),

D.   kadangi Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.,

E.   kadangi remiantis Europos Sąjungos Sutarties V antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatomis Sąjunga savo veiksmus tarptautinėje arenoje turi grįsti demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo principais ir skatinti besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia siekdama panaikinti skurdą,

F.   kadangi remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio nuostatomis Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, turi patvirtinti priemones, apibrėžiančias bendros prekybos politikos įgyvendinimo sistemą,

1.   pripažįsta bendrųjų tarifų lengvatų sistemos, kuri suteikia galimybę besivystančioms šalims vienpusiškai taikyti lengvatinį režimą besivystančiose šalyse pagamintiems produktams, svarbą;

2.   pažymi, kad Europos Bendrijos 1971 m. sukurta bendrųjų tarifų lengvatų sistema buvo suprantama kaip priemonė, skirta išsivysčiusių ir besivystančių šalių prekybos pusiausvyros sutrikimams pašalinti, ir buvo tikimasi, kad ji padės paskatinti tvarų besivystančių šalių vystymąsi; mano, kad ši sistema buvo EB ir ES prekybos priemonė, skirta padėti besivystančioms šalims gauti pajamų iš tarptautinės prekybos ir tokiu būdu prisidėti prie jų tvaraus vystymosi ir gero valdymo;

3.   pažymi, kad dabartinis BLS reglamentas baigs galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; taigi, atsižvelgdamas į laiką, kurio reikia priimti naujam reglamentui pagal įprastą teisėkūros procedūrą, ragina Komisiją iki 2010 m. birželio 1 d. pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai persvarstytą BLS reglamentą;

4.   mano, kad pagal BLS teikiamos lengvatos turėtų būti skirtos besivystančioms šalims, kurioms labiausiai jų reikia, kad naujasis lengvatas gaunančių šalių sąrašas atitiktų esamą besivystančių šalių ekonominę padėtį;

5.   pabrėžia, kad visos šalys, kurios naudojasi BLS+, turėtų, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, ne tik ratifikuoti, bet ir aktyviai įgyvendinti visas 27 Tarptautinės darbo organizacijos ir JT konvencijas, išvardytas BLS reglamento III priede;

6.   pabrėžia, kad inicijuojant ir atliekant tyrimą reikia daugiau skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės; taigi prašo, kad Komisija išsamiai informuotų Parlamentą ir užtikrintų tinkamą jo dalyvavimą visuose BLS ir BLS+ procedūrų įgyvendinimo etapuose, įskaitant ir procedūras, susijusias su Tarybos pasiūlymu dėl lengvatas gaunančių šalių sąrašų;

7.   ragina Komisiją BLS+ atžvilgiu įgyvendinti nuoseklią politiką, ypač sprendžiant galimo sistemos taikymo nutraukimo kai pažeidžiamos žmogaus teisės klausimą, ir į šį procesą visiškai įtraukti Europos Parlamentą;

8.   ragina Komisiją atidžiai stebėti padėtį Šri Lankoje, o Šri Lankos vyriausybę − skubiai imtis priemonių ir normalizuoti padėtį šalyje iki faktinio BLS+ taikymo nutraukimo;

9.   ragina Komisiją atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį Kolumbijoje ir teikti pranešimus Parlamentui;

10.   ragina Komisiją prieš pasibaigiant šio reglamento taikymo laikotarpiui ir iki kito reglamento aptarimo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių 27 konvencijų ratifikavimą ir įgyvendinimą kiekvienoje specialioje skatinamojoje sistemoje dalyvaujančioje šalyje; ragina Komisiją persvarstytame BLS reglamente apibrėžti priežiūros įstaigas, kurios turi pateikti rekomendacijas dėl papildomų veiksmingo konvencijos įgyvendinimo priemonių, kurių turėtų imtis konkrečios šalys; konstatuoja, kad savo ataskaitoje Komisija taip pat turi įvertinti specialių skatinamųjų sistemų veiksmingumą įgyvendinant jų tikslus ir, esant reikalui, rekomenduoti peržiūrėti III priedą;

11.   prašo Komisiją persvarstytame BLS reglamente numatyti, kad būtų reguliariai atliekamas įvertinimas, kaip kiekviena lengvatas gaunanti šalis laikosi savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal BLS+, ir tokiu būdu užtikrinti, kad nebūtų 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų priežasčių laikinai panaikinti lengvatinių priemonių; reikalauja, kad metinė ataskaita būtų siunčiama Parlamentui ir Tarybai;

12.   ragina Komisiją prieš jai peržiūrint šią sistemą atlikti su BLS rezultatais susijusį poveikio įvertinimą, apimantį laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., ir įvertinti, kaip sekėsi siekti pradinių sistemos tikslų, susijusių su socialiniais ir ekonominiais kiekvienos šalies rodikliais ir ypač su skurdo mažinimu; nurodo, kad tyrimas vėliau turėtų būti pateiktas Parlamentui ir Tarybai; pažymi, kad naujame pasiūlyme dėl persvarstyto BLS reglamento turi būti tinkamai atsižvelgiama į poveikio įvertinimo rezultatus;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika