Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2594(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0181/2010

Debates :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Balsojumi :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0059

Pieņemtie teksti
PDF 200kWORD 41k
Trešdiena, 2010. gada 10. marts - Strasbūra
Vispārējo tarifa preferenču sistēma
P7_TA(2010)0059RC-B7-0181/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par regulu, ar kuru piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) un jo īpaši 1979. gada “veicināšanas klauzulu”,

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 5. jūnija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (2007/0289(CNS)),

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija regulu (EK) Nr. 732/2008,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V. sadaļas I nodaļu,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Pasaules tirdzniecības organizācijas juridiskais pamats attiecībā uz vispārējo preferenču sistēmu (VPS) ir “veicināšanas klauzula”;

B.   tā kā kopš 1971. gada Kopiena saskaņā ar savu vispārējo tarifa preferenču sistēmu jaunattīstības valstīm ir piešķīrusi tirdzniecības preferences;

C.   tā kā ar Parlamentu ir notikusi apspriešanās par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par VPS piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (COM(2007)0857);

D.   tā kā 2009. gada 1. decembrī spēkā stājās Lisabonas līgums;

E.   tā kā saskaņā ar LES V sadaļas 1. nodaļu Eiropas Savienības starptautiskā līmeņa darbību virzītājspēks ir tādi principi kā demokrātija, tiesiskums, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību universālums un nedalāmība, un lai sasniegtu galveno mērķi, proti, izskaust nabadzību, Eiropas Savienībai jāveicina jaunattīstības valstu ilgtspējīga ekonomiskā, sociālā un vides attīstība;

F.   tā kā saskaņā ar LESD 207. pantu Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (PLP), paredz pasākumus, kas nosaka kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu,

1.   atzīst VPS nozīmi, jo tā dod iespēju attīstītajām valstīm attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir jaunattīstības valstīs, izmantot preferenciālu režīmu, kas nav savstarpējs;

2.   norāda, ka Eiropas Kopienas 1971. gadā izveidoto VSP skaidroja kā instrumentu attīstīto valstu un jaunattīstības valstu tirdzniecības nelīdzsvarotības mazināšanai un ka tika gaidīts, ka tā veicinās jaunattīstības valstu ilgtspējīgu attīstību; uzskata, ka šī sistēma ir bijusi EK un ES tirdzniecības instruments, lai ar starptautiskas tirdzniecības radītu ieņēmumu palīdzību sniegtu atbalstu jaunattīstības valstīm, tādējādi sekmējot tajās ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldi;

3.   atzīmē, ka spēkā esošā VSP regula 2011. gada 31. decembrī zaudēs spēku; tādēļ, ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs jaunas regulas pieņemšanai saskaņā ar PLP, aicina Komisiju līdz 2010. gada 1. jūnijam iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatītas VPS regulas priekšlikumu;

4.   uzskata, ka VPS preferenču saņemšanā mērķvalstīm vajadzētu būt tām jaunattīstības valstīm, kurām šīs preferences ir visvairāk vajadzīgas, tāpēc jaunajam saņēmējvalstu sarakstam vajadzētu atspoguļot ekonomikas faktisko stāvokli jaunattīstības valstīs;

5.   uzsver, ka saskaņā ar 15. panta 1. punktu visām valstīm, kas gūst labumu no VPS+, vajadzētu ne vien ratificēt, bet arī efektīvi īstenot visas 27 Starptautiskās Darba organizācijas un ANO konvencijas, kas norādītas VPS regulas III pielikumā;

6.   uzsver, ka izmeklēšanas procesa uzsākšanā un īstenošanā jānodrošina labāka pārredzamība un demokrātiskā pārskatatbildība; tādēļ lūdz, lai Komisija Parlamentu pilnībā informētu un pienācīgi iesaistītu visos dažādajos VPS un VPS+ procedūru posmos, tostarp attiecībā uz Padomes priekšlikumu par saņēmējvalstu sarakstiem;

7.   aicina Komisiju cieši uzraudzīt stāvokli Šrilankā un Šrilankas valdību ātri rīkoties, lai normalizētu stāvokli valstī, pirms tiek īstenota VPS+ piemērošanas pārtraukšana;

8.   aicina Komisiju cieši uzraudzīt cilvēktiesību stāvokli Kolumbijā un par to ziņot Parlamentam;

9.   aicina Komisiju saistībā ar VPS+ īstenot konsekventu politiku, jo īpaši izskatot jautājumu par sistēmas piemērošanas iespējamu pārtraukšanu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, un šajā procesā pilnīgi iesaistīt Eiropas Parlamentu;

10.   mudina Komisiju, vēl pirms spēkā esošā regula zaudēs spēku un atvēlot pietiekamu laiku jaunas regulas apspriešanai, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegt ziņojumu par 27 konvenciju ratificēšanu un īstenošanu katrā valstī, kas izmanto īpašā veicināšanas režīma priekšrocības; aicina Komisiju pārskatītajā VPS regulā noteikt uzraudzības struktūras, kuras ieteiks, vai efektīvai konvencijas īstenošanai konkrētai valstij būtu jāveic papildu pasākumi; nosaka, ka šajā ziņojumā Komisijai jānovērtē, vai īpašais veicināšanas režīms ļauj efektīvi sasniegt tā mērķi, un vajadzības gadījumā jāiesaka pārskatīt III pielikumu;

11.   lūdz Komisiju pārskatītajā VPS regulā noteikt, ka regulāri jānovērtē tas, kā katra saņēmējvalsts pilda no VSP+ izrietošās saistības, tādējādi nodrošinot, ka nav neviens no 15. panta 1. punktā un 2. punktā un 16. panta 1. un 2. punktā norādītajiem iemesliem preferenču piemērošanas pagaidu atcelšanai; aicina šo gada ziņojumu nosūtīt Parlamentam un Padomei;

12.   aicina Komisiju pirms sistēmas pārskatīšanas veikt VSP ietekmes novērtējumu par laikposmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim un izvērtēt, kā ir izpildīti tās sākotnējie mērķi attiecībā uz katras valsts specifiskajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem un jo īpaši nabadzības mazināšanas mērķis; norāda, ka pētījums pēc tam jāiesniedz Parlamentam un Padomei; paziņo, ka jaunajā priekšlikumā par pārskatītu VPS regulu pienācīgi jāņem vērā šo ietekmes novērtējuma rezultāti;

13.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika