Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0137/2010

Forhandlinger :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Afstemninger :

PV 10/03/2010 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0062

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 59k
Onsdag den 10. marts 2010 - Strasbourg
Ikke-spredningstraktat
P7_TA(2010)0062RC-B7-0137/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om traktaten om ikke-spredning af kernevåben

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin henstilling til Rådet af 24. april 2009 om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (2008/2324(INI))(1),

–   der henviser til sine tidligere beslutninger af 26. februar 2004(2), 10. marts 2005(3), 17. november 2005(4) og 14. marts 2007(5) om ikke-spredning af kernevåben og nuklear nedrustning,

–   der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om Iran(6),

–   der henviser til den kommende gennemgangskonference i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben,

–   henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner vedrørende spørgsmål om ikke-spredning og nedrustning, især resolution 1540 (2004), 1673 (2006), og 1887 (2009),

–   der henviser til erklæringen fra topmødet mellem EU og USA den 3. november 2009 (bilag 3),

–   der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi og ESFP(7),

–   der henviser til Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003,

–   der henviser til den halvårlige situationsrapport, der kom for nylig, om gennemførelsen af Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2009/II),

–   der henviser til Rådets erklæring af 8. december 2008 om styrkelse af den internationale sikkerhed og især punkt 6, 8 og 9, der giver udtryk for, at EU er forenet i (sin) beslutsomhed om at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler,

–   der henviser til traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger, IAEA's omfattende sikkerhedsaftaler og tillægsprotokoller, konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, den internationale konvention om bekæmpelse af nuklear terrorisme, Haag-adfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler, traktaten om reduktion af strategiske våben (START I), der udløb i 2009, og traktaten om reduktion af strategiske offensive våben (SORT),

–   der henviser til rapporten om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 11. december 2008,

–   der henviser til forespørgslerne af 21. december 2009 til Kommissionen og Rådet om traktaten om ikke-spredning (O-0170/2009 - B7-0010/2010, O-0169/2009 - B7-0009/2010),

–   der henviser til erklæringen om Iran fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at spredningen af masseødelæggelsesvåben og tilhørende fremføringsmidler udgør en af de alvorligste trusler mod den internationale fred og sikkerhed, og til, at de mest presserende sikkerhedsprioriteter er at forhindre terrorister og flere stater i at skaffe eller benytte kernevåben, at reducere det nuværende globale arsenal og arbejde sig frem mod en kernevåbenfri verden,

B.   der henviser til, at der er en udpræget mangel på fremskridt med hensyn til at nå konkrete mål (f.eks. de såkaldt »13 praktiske trin«(8)) til opfyldelse af de overordnede målsætninger i ikke-spredningsaftalen, som aftalt ved de foregående gennemgangskonferencer, især nu hvor der tegner sig en række forskellige trusler, heriblandt øget spredning; der henviser til, at der samtidig er større efterspørgsel efter og tilgængelighed af nuklear teknologi og til risikoen for, at denne teknologi og radioaktivt materiale falder i hænderne på kriminelle organisationer og terrorister,

C.   der henviser til, at det er nødvendigt at styrke NPT som hjørnestenen i den globale ikke-spredningsordning, og anerkender, at der er akut behov for dristigt politisk lederskab og en række progressive på hinanden følgende skridt for yderligere at bekræfte retsgyldigheden af NPT og for at styrke de aftaler, traktater og agenturer, der udgør den nuværende ikke-sprednings- og nedrustningsordning, herunder især traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) og Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA),

D.   der henviser til nødvendigheden af yderligere at styrke alle tre søjler af NPT, nemlig ikke-spredning, nedrustning og samarbejde om civil anvendelse af atomenergi.

E.   der henviser til, at de kernevåbenstater, der har underskrevet NPT, tøver med at reducere eller helt af fjerne deres kernevåbenlagre og mindske deres tilslutning til en militær doktrin om nukleare våben som afskrækkelse,

F.   der opfordrer til yderligere fremskridt inden for alle aspekter af nedrustning med henblik på at øge den globale sikkerhed,

G.   der henviser til, at EU har forpligtet sig til at gøre brug af alle disponible instrumenter for at forhindre, afskrække fra, standse og om muligt afskaffe spredningsprogrammer, der vækker bekymring på globalt plan, som det klart kommer til udtryk i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

H.   understreger nødvendigheden af, at EU intensiverer sine bestræbelser på at modarbejde spredningsstrømme og -finansiering, indfører sanktioner mod spredning og udvikler foranstaltninger til at forhindre uhåndgribelig overførsel af viden og ekspertise ved brug af alle disponible instrumenter, herunder multilaterale traktater og verifikationsmekanismer, nationalt og internationalt koordineret eksportkontrol, fælles programmer for trusselsreduktion samt politiske og økonomiske pressionsmidler,

I.   der glæder sig over erklæringen om ikke-spredning og nedrustning (bilag 3), som blev vedtaget på topmødet mellem EU og USA den 3. november 2009, og som understregede behovet for at bevare og styre de relevante multilaterale foranstaltninger og navnlig ikke-spredningstraktaten, udtrykte støtte til ikrafttrædelsen af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger samt opfordrede til at indlede forhandlinger vedrørende traktaten om forbud mod fremstilling af fissilt materiale i januar 2010; der endvidere noterer sig, at erklæringen gentager nødvendigheden af, at Iran og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) opfylder deres internationale nukleare forpligtelser,

J.   der henviser til, at Iran ikke overholdt den frist, landet havde fået, til inden udgangen af 2009 at efterkomme kravene om at åbne sine nukleare anlæg for IAEA's inspektører; der henviser til, at Iran hidtil intet har gjort for at genoprette det internationale samfunds tiltro til, at landets nukleare program udelukkende er af fredelig art,

K.   der er opmuntret af de opfordringer til nedrustning, som Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry og Sam Nunn kom med i januar 2007 og januar 2008, tilsvarende anbefalinger i Europa fra tidligere statsmænd i Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene og Belgien, modellen for en kernevåbenkonvention og Hiroshima-Nagasaki-protokollen, som er blevet fremmet på verdensplan af civilsamfundsorganisationer og politiske ledere, og kampagner som »Global Zero«,

L.   der henviser til, at revisionen af NATO's strategiske koncept er en lejlighed til at revurdere alliancens kernevåbenpolitik i et samlet perspektiv med henblik på at nå målsætningen om en kernevåbenfri verden; der henviser til, at der som følge af NATO's atomfordelingsaftaler eller bilaterale aftaler stadig er opstillet omtrent 150-200 taktiske kernevåben i fem NATO-lande, der ikke er kernevåbenmagter (Belgien, Tyskland, Italien, Nederlandene og Tyrkiet);

M.   der henviser til behovet for tæt samordning og samarbejde mellem EU og dets partnere, navnlig USA og Rusland, med henblik på at genoplive og styrke ikke-spredningsordningen,

N.   der i denne forbindelse glæder sig over det fælles britisk-norske initiativ, der har til formål at vurdere gennemførligheden af og skabe klare procedurer for den endelige demontering af kernevåben og verifikationsprocedurerne i forbindelse hermed, som er et konkret bidrag i den rigtige retning,

O.   der henviser til, at den franske og den britiske regering i 2008 bekendtgjorde, at der ville blive foretaget nedskæringer i deres operationelle sprænghoveder, men at de samtidig besluttede at modernisere deres kernevåbenarsenaler; der henviser til, at alle medlemsstater er forpligtet til at bidrage positivt til EU's ikke-sprednings- og nedrustningspolitikker,

1.   opfordrer alle berørte parter til at benytte lejligheden ved FN's forestående gennemgangskonference i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben til at fremme målsætningen om kernevåbennedrustning på baggrund af en international traktat om gradvis udryddelse af kernevåben i hele verden og til at forfølge målet om at opnå total global kernevåbennedrustning skridt for skridt på et fælles multilateralt grundlag;

2.   understreger behovet for at udvikle strategier på NPT-gennemgangskonferencen i 2010 med sigte på at nå frem til en aftale om en traktat, der på en ikke-diskriminerende måde standser produktionen af fissilt materiale til våbenformål, hvilket betyder, at den således forhandlede traktat bør kræve, at stater, der ikke er kernevåbenstater, eller stater, der på nuværende tidspunkt ikke er parter i NPT, afstår fra produktion af fissilt materiale til våbenformål og demonterer alle deres etablerede anlæg til fremstilling af fissile materialer til sådanne våben;

3.   understreger, at de fem medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, som alle besidder kernevåben, bør tilstræbe gradvis at give afkald på produktion af fissilt materiale til våbenformål og demontere alle deres etablerede anlæg til fremstilling af fissile materialer til sådanne våben;

4.   opfordrer alle parter til at tage deres militære doktrin op til revision med henblik på at give afkald på »førsteslag«;

5.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at yde et koordineret, positivt og synligt bidrag til drøftelserne under NPT-gennemgangskonferencen i 2010, navnlig ved at foreslå en ambitiøs tidsplan for en kernevåbenfri verden og konkrete initiativer til at puste nyt liv i FN's nedrustningskonference samt ved at fremme nedrustningsinitiativer, som er baseret på den erklæring om principper og mål, der blev vedtaget ved afslutningen af NPT-gennemgangskonferencen i 1995, og på de 13 praktiske skridt, der blev enstemmigt vedtaget på NPT-gennemgangskonferencen i 2000;

6.   giver udtryk for sin bekymring over, at Israel, Indien og Pakistan ikke har tiltrådt NPT, og at Nordkorea trådte tilbage fra den i 2003; opfordrer disse lande til at tiltræde denne traktat;

7.   opfordrer indtrængende næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen til regelmæssigt at holde Parlamentet orienteret om alle forberedende møder forud for NPT-gennemgangskonferencen i 2010 og til i forbindelse med denne konference at tage behørigt hensyn til Parlamentets synspunkter om ikke-spredning og nedrustning;

8.   opfordrer i denne forbindelse indtrængende næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen til at gøre en ihærdig indsats for at øge den europæiske offentligheds bevidsthed om ikke-spredningsrelaterede spørgsmål i samarbejde med alle de parter og ikke-statslige aktører, der arbejder for en kernevåbenfri verden, og under særlig henvisning til netværket af borgmestre for fred (Mayors for Peace);

9.   bifalder indarbejdelsen af klausuler om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben i EU's aftaler med tredjelande og aktionsplaner; gør opmærksom på, at sådanne foranstaltninger skal gennemføres af samtlige EU-partnerlande uden undtagelse;

10.   glæder sig i høj grad over den amerikanske præsident Barack Obamas tale i Prag den 5. april 2009, hvori han gav tilsagn om at fremme kernevåbennedrustningen og udtrykte sin vision om en kernevåbenfri verden; opfordrer Rådet til at give sin udtrykkelige støtte til dette tilsagn;

11.   gentager vigtigheden af, at Rådet i samarbejde med sine partnere aktivt støtter konkrete forslag til at bringe produktion, anvendelse og oparbejdning af alt nukleart brændsel under IAEA's kontrol, herunder oprettelsen af en international bank for nukleart brændsel; støtter også andre initiativer til multilateralisering af det nukleare brændselskredsløb med sigte på fredelig anvendelse af atomenergi, idet der erindres om, at Parlamentet bifalder, at Rådet og Kommissionen er parate til at bidrage med op til 25 mio. EUR til oprettelse af en bank for nukleart brændsel under IAEA's kontrol, og ønsker at se en hurtig vedtagelse af den fælles aktion på dette område;

12.   støtter yderligere bestræbelser på at styrke IAEA's mandat, herunder generaliseringen af tillægsprotokollerne til IAEA's sikkerhedsaftaler og andre skridt, der har til formål at udvikle tillidsskabende foranstaltninger; forsøger at sikre, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for denne organisation, således at den kan opfylde sit vigtige mandat og gøre nukleare aktiviteter sikre; tilskynder Rådet og Kommissionen til at fortsætte deres bestræbelser på at styrke Den Internationale Atomenergiorganisations kapacitet, herunder moderniseringen af IAEA's »Safeguards Analytical Laboratory« i Seibersdorf, Østrig;

13.   understreger betydningen af, at traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) træder i kraft hurtigst muligt; glæder sig i denne forbindelse over, at den amerikanske regering har til hensigt at sikre, at traktaten ratificeres; anmoder Rådet om fuldt ud at støtte forhandlingerne om en traktat, der forbyder fremstilling af spaltbart materiale til kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer så hurtigt som muligt; ser frem til den nye nukleare statusrapport (Nuclear Posture Review), der bør forpligte USA til ikke at udvikle nye kernevåben, herunder nukleare antibunkersvåben, lægge op til en dramatisk reduktion i de nukleare våbenlagre og styre USA i retning af øget satsning på et ikke-nukleart forsvar;

14.   opfordrer til at uddybe dialogen med USA's nye regering og alle kernevåbenmagter med henblik på at fremme en fælles dagsorden, der har til formål på gradvis at nedbringe lagrene af nukleare sprænghoveder; støtter navnlig de skridt, som USA og Rusland har taget, til væsentligt at reducere deres kernevåbenbeholdning som vedtaget i START I og i SORT;

15.   bifalder i denne forbindelse Den Russiske Føderations og USA's beslutning om at føre forhandlinger om en ny, omfattende, juridisk bindende aftale til erstatning af traktaten om reduktion af strategiske våben (START), der udløb i december 2009, og præsident Obamas og præsident Medvedevs undertegnelse af et fælles aftalememorandum vedrørende en opfølgningsaftale til START-1 i Moskva den 6. juli 2009; glæder sig over de seneste fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Rusland og ser frem til at opnå en endelig aftale i forbindelse med den næste forhandlingsrunde den 9. marts 2010 i Genève;

16.   noterer sig, at USA har opgivet sine oprindelige planer om et missilskjold i Europa; støtter en ny tilgang, der involverer hele Europa og Rusland;

17.   slår til lyd for, at der etableres kernevåbenfri zoner som et positivt indledende skridt i retning af en kernevåbenfri verden; mener i denne forbindelse, at en kernevåbenfri zone i Mellemøsten er af afgørende betydning, hvis der skal opnås en varig og altomfattende fredsløsning i regionen; påpeger, at en tilbagetrækning af alle taktiske sprænghoveder i Europa i mellemtiden kunne danne præcedens for yderligere nuklear nedrustning;

18.   gør opmærksom på, at taktiske kernevåben er en strategisk anakronisme, og at EU må bidrage til reduktionen og fjernelsen af disse fra europæisk jord inden for rammerne af en bredere dialog med Rusland; bemærker i denne henseende den tyske koalitionsaftale af 24. oktober 2009 om tilbagetrækning af amerikanske kernevåben fra Tyskland som led i den overordnede proces for at opnå en kernevåbenfri verden; glæder sig over den skrivelse af 26. februar 2010, som udenrigsministrene for Tyskland, Nederlandene, Belgien, Luxembourg og Norge tilsendte NATO's generalsekretær med opfordring til en omfattende drøftelse inden for alliancen om, hvordan den kan nærme sig det overordnede politiske mål om en kernevåbenfri verden;

19.   støtter den tostrengede tilgang til Irans nukleare program; opfordrer endnu engang indtrængende Iran til fuldt ud og uden yderligere forsinkelse at leve op til sine forpligtelser i henhold til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og IAEA og navnlig at overholde de krav, der er fastsat i resolutionen af 27. november 2009 fra IAEA's styrelsesråd; opfordrer indtrængende Rådet til at støtte de skridt, som FN's Sikkerhedsråd måtte tage, såfremt Iran fortsat nægter at samarbejde med det internationale samfund om sit nukleare program; opfordrer Rådet til at være rede til at træffe de nødvendige »intelligente«, målrettede og ikke-spredningsfokuserede foranstaltninger, herunder sanktioner, for at understøtte denne proces, som ledes af FN's Sikkerhedsråd;

20.   beklager dybt den seneste atomprøvesprængning, der er foretaget af Den Demokratiske Folkerepublik Korea, og dette lands afvisning af FN's Sikkerhedsråds resolution 1887 (2009) af 24. september 2009; støtter ikke desto mindre den amerikanske tilgang, der går ud på at føre en bilateral dialog inden for rammerne af sekspartsforhandlinger for at opnå en afnuklearisering af den koreanske halvø, og noterer sig, at Kina spiller en særlig rolle i denne forbindelse;

21.   støtter indkaldelsen til verdenstopmødet om atomsikkerhed i april 2010 i erkendelse af, at uautoriseret handel med og brug af nukleart materiale udgør en umiddelbar og alvorlig fare for den globale sikkerhed, og ser frem til konkrete forslag til at øge sikkerheden i forbindelse med sårbare nukleare materialer, som kunne inkludere foranstaltninger til effektiv efterforskning af tilfælde, hvor materiale på ulovlig vis er blevet omdirigeret, og retsforfølgelse af de ansvarlige;

22.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU's medlemsstater, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, formanden for NPT-gennemgangskonferencen i 2010 og IAEA's generaldirektør.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0333.
(2) EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 152.
(3) EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 253.
(4) EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 453.
(5) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 146.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0016.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0255.
(8) De Forenede Nationer: »2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF 2000/28« (del I og II).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik