Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0137/2010

Rozpravy :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0062

Prijaté texty
PDF 228kWORD 74k
Streda, 10. marca 2010 - Štrasburg
Zmluva o nešírení jadrových zbraní
P7_TA(2010)0062RC-B7-0137/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2010 o Zmluve o nešírení jadrových zbraní

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 24. apríla 2009 o nešírení jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (2008/2324(INI))(1),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 26. februára 2004(2), 10. marca 2005(3), 17. novembra 2005(4) a 14. marca 2007(5) o nešírení jadrových zbraní a jadrovom odzbrojení,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o Iráne(6),

–   so zreteľom na nadchádzajúcu Hodnotiacu konferenciu zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o nešírení jadrových zbraní a o jadrovom odzbrojení, a najmä rezolúcie č. 1540 (2004), 1673 (2006), a 1887 (2009),

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – USA z 3. novembra 2009 (príloha 3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky(7),

–   so zreteľom na stratégiu Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN), ktorú Európska rada schválila 12. decembra 2003,

–   so zreteľom na Polročnú správu o pokroku vo vykonávaní stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (2009/II),

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 8. decembra 2008 o posilnení medzinárodnej bezpečnosti, a najmä na jeho body 6, 8 a 9, v ktorých EÚ vyjadruje odhodlanie bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov,

–   so zreteľom na Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, dohody o komplexných bezpečnostných zárukách a dodatkových protokoloch s MAAE, Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov, Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu, Haagsky kódex správania proti šíreniu balistických rakiet, Zmluvu o obmedzení strategických zbraní (START I), ktorej platnosť skončila v roku 2009, a Zmluvu o obmedzení strategických útočných zbraní (SORT),

–   so zreteľom na správu o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie, ktorú Európska rada odsúhlasila 11. decembra 2008,

–   so zreteľom na otázky Komisii a Rade z 21. decembra 2009 týkajúce sa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (O-0170/2009 – B7-0010/2010, O-0169/2009 – B7-0009/2010),

–   so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady o Iráne z 10. a 11. decembra 2009,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov predstavuje jednu z najzávažnejších hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť a keďže najnaliehavejšími bezpečnostnými prioritami sú zabránenie teroristom alebo niektorým štátom získať alebo použiť jadrové zbrane, zníženie svetových zásob jadrových zbraní a pokročenie v snahe o svet bez jadrových zbraní,

B.   keďže pri plnení cieľov ZNJZ zjavne nedochádza k pokroku pri dosahovaní konkrétnych cieľov (napríklad tzv. 13 krokov(8)), ako sa dohodlo na predchádzajúcich hodnotiacich konferenciách, a to najmä v súčasnej situácii, keď sa objavujú hrozby rôzneho druhu vrátane rastúceho šírenia zbraní; keďže s týmto súvisí vyšší dopyt po jadrovej technológii, jej väčšia dostupnosť, ako aj možnosť, že sa táto technológia a rádioaktívny materiál dostanú do rúk zločineckých organizácií a teroristov,

C.   keďže je potrebné posilniť ZNJZ ako hlavný pilier globálneho systému nešírenia jadrových zbraní a zároveň uznať, že rozhodné politické vedenie a viacero postupných krokov sú naliehavo potrebné na potvrdenie platnosti ZNZJ a na posilnenie dohôd, zmlúv a agentúr, ktoré vytvárajú súčasný systém v oblasti nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, predovšetkým Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE),

D.   keďže je potrebné ďalej posilňovať všetky tri piliere ZNJZ, a to nešírenie jadrových zbraní, odzbrojenie a spoluprácu na civilnom využití jadrovej energie,

E.   keďže štáty vlastniace jadrové zbrane, ktoré sú signatármi ZNJZ, odsúvajú znižovanie alebo odstránenie svojich jadrových arzenálov a upúšťanie od presadzovania vojenskej doktríny jadrového zastrašovania,

F.   vyzývajúc na dosiahnutie väčšieho pokroku v rámci všetkých aspektov odzbrojenia, aby sa posilnila globálna bezpečnosť,

G.   keďže EÚ sa zaviazala, že použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na predchádzanie, odstrašenie od, zastavenie, prípadne odstránenie programov šírenia jadrových zbraní, ktoré spôsobujú obavy na globálnej úrovni, tak, ako je to jasne uvedené v stratégii EÚ proti šíreniu ZHN, ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003,

H.   keďže je potrebné, aby EÚ zvýšila svoje úsilie zamerané proti tokom a financovaniu šírenia jadrových zbraní, aby trestala šírenie jadrových zbraní a aby vypracovala opatrenia na predchádzanie nehmotným transferom poznatkov a know-how prostredníctvom všetkých dostupných prostriedkov vrátane multilaterálnych zmlúv a mechanizmov overovania, vnútroštátnych a medzinárodných koordinovaných kontrol vývozu, spoločných programov v oblasti znižovania hrozieb a politických a hospodárskych nástrojov,

I.   vítajúc vyhlásenie o nešírení jadrových zbraní a odzbrojení (príloha 3), ktoré bolo prijaté 3. novembra 2009 počas samitu EÚ – USA, v ktorom sa zdôraznila potreba zachovať a posilniť príslušné mnohostranné opatrenia a najmä ZNJZ, vyjadrila podpora nadobudnutiu platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok a vyzvalo na začatie rokovaní o zmluve o zastavení výroby štiepnych materiálov v januári 2010, konštatujúc ďalej, že v tomto vyhlásení sa opätovne zdôrazňuje potreba, aby Irán a Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) plnili svoje medzinárodné povinnosti v oblasti jadrového programu,

J.   keďže Irán nedodržal lehotu, aby sa do konca minulého roka podriadil výzvam na sprístupnenie svojich jadrových zariadení inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, keďže Irán doposiaľ neurobil nič v prospech obnovenia dôvery medzinárodného spoločenstva vo výlučne mierový charakter svojho jadrového programu,

K.   povzbudený novými návrhmi na odzbrojenie, ku ktorému vyzvali Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry a Sam Nunn v januári 2007 a januári 2008, modelovým dohovorom o jadrových zbraniach a Hirošimsko-Nagasackým protokolom, ktoré podporujú občianske organizácie a politickí lídri na celom svete, a kampaňami, napríklad kampaňou Global Zero,

L.   keďže revízia strategickej koncepcie NATO je príležitosťou na prehodnotenie jadrovej politiky aliancie ako celku, aby sa dosiahol cieľ v podobe sveta bez jadrových zbraní, keďže na základe dohôd NATO o spoločnom využívaní jadrových zbraní alebo dvojstranných dohôd je v piatich štátoch NATO, ktoré nevlastnia jadrové zbrane (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Turecko), stále rozmiestnených asi 150 až 200 taktických jadrových zbraní,

M.   keďže je potrebná úzka koordinácia a spolupráca medzi EÚ a jej partnermi, predovšetkým Spojenými štátmi a Ruskom, s cieľom oživiť a posilniť režim nešírenia jadrových zbraní,

N.   vítajúc v tejto súvislosti, že spoločná britsko-nórska iniciatíva zameraná na vyhodnotenie uskutočniteľnosti prípadného zničenia jadrových zbraní a stanovenie jasných procedurálnych krokov a overovacích postupov, ktoré s ním súvisia, je konkrétnym prínosom správnym smerom,

O.   keďže francúzska a britská vláda oznámili v roku 2008, že znížia počty svojich funkčných hlavíc, no zároveň sa rozhodli modernizovať svoje jadrové arzenály, keďže všetky členské štáty majú povinnosť účelne prispievať k politikám EÚ týkajúcim sa nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia,

1.   vyzýva všetky príslušné strany, aby využili príležitosť nadchádzajúcej hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní OSN v roku 2010, aby urýchlili cieľ úplného jadrového odzbrojenia na základe medzinárodnej zmluvy o postupnom odstránení jadrových zbraní vo svete, pokračovali v plnení cieľa úplného globálneho jadrového odzbrojenia, ktorý by sa mal uskutočňovať postupným koordinovaným spôsobom na multilaterálnom základe;

2.   zdôrazňuje potrebu vypracovať stratégiu pre Hodnotiacu konferenciu zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010 s cieľom dosiahnuť dohodu o zmluve o zastavení výroby štiepneho materiálu pre jadrové zbrane takým spôsobom, ktorý nebude diskriminačný, čo znamená, že takto prerokovaná zmluva by mala obsahovať požiadavku, aby sa štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane alebo štáty, ktoré nie sú zmluvnými štátmi ZNJZ, zriekli výroby štiepneho materiálu pre jadrové zbrane a zlikvidovali všetky svoje zariadenia na výrobu štiepneho materiálu pre tieto zbrane;

3.   zdôrazňuje, že členovia Bezpečnostnej rady OSN, z ktorých všetci vlastnia jadrové zbrane, by sa mali zamerať na postupné vzdanie sa produkcie štiepneho materiálu pre jadrové zbrane a zlikvidovanie všetkých svojich zariadení na výrobu štiepneho materiálu pre tieto zbrane;

4.   vyzýva všetky príslušné strany, aby prehodnotili svoju vojenskú doktrínu s cieľom zrieknuť sa možnosti prvého úderu;

5.   vyzýva Radu a členské štáty, aby koordinovaným, pozitívnym a viditeľným spôsobom prispeli do diskusií v rámci hodnotiacej konferencie ZNJZ v roku 2010 najmä tým, že navrhnú ambiciózny harmonogram s cieľom dosiahnuť svet bez jadrových zbraní, konkrétne iniciatívy na oživenie Konferencie o odzbrojení OSN a že podporia iniciatívy v oblasti odzbrojenia na základe vyhlásenia o zásadách a cieľoch, ktoré bolo prijaté na záver hodnotiacej konferencie ZNJZ v roku 1995, a o tzv. 13 praktických krokoch, ktoré bolo jednohlasne prijaté na hodnotiacej konferencii v roku 2000;

6.   vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že Izrael, India a Pakistan sa nestali zmluvnými stranami ZNJZ a že Severná Kórea od nej odstúpila v roku 2003; vyzýva tieto krajiny, aby sa stali zmluvnými stranami tejto zmluvy;

7.   naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Radu a Komisiu, aby pravidelne informovali Parlament o všetkých prípravných stretnutiach pred hodnotiacou konferenciou ZNJZ v roku 2010, a aby v súvislosti s touto konferenciou náležite zohľadnili názory Parlamentu na otázky nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia;

8.   v tejto súvislosti naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Radu a Komisiu, aby vyvinuli maximálne úsilie s cieľom zvýšiť v Európe informovanosť o otázkach nešírenia jadrových zbraní v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami a neštátnymi subjektmi zasadzujúcimi sa za svet bez jadrových zbraní, najmä so zreteľom na sieť Mayors for Peace (Starostovia za mier);

9.   víta začlenenie ustanovení o nešírení ZHN do dohôd EÚ s tretími krajinami a do akčných plánov; zdôrazňuje, že takéto opatrenia musia uplatňovať všetky partnerské krajiny EÚ bez výnimky;

10.   rozhodne víta prejav, s ktorým prezident USA Barack Obama vystúpil 5. apríla 2009 v Prahe a v ktorom vyjadril záväzok dosiahnuť pokrok v jadrovom odzbrojení a predstavil svoju víziu sveta bez jadrových zbraní, ktorú je možné docieliť spoločným úsilím; vyzýva Radu, aby formálne vyjadrila svoju podporu tomuto záväzku;

11.   opätovne zdôrazňuje, že je dôležité, aby Rada v spolupráci so svojimi partnermi aktívne podporovala konkrétne návrhy na začlenenie výroby, používania a spracovania akéhokoľvek jadrového paliva pod kontrolu MAAE vrátane zriadenia medzinárodnej banky pre jadrové palivo; podporuje ďalšie iniciatívy v súvislosti s multilateralizáciou cyklu jadrového paliva zameranou na mierové využívanie jadrovej energie so zreteľom na skutočnosť, že Európsky parlament víta pripravenosť Rady a Komisie prispieť sumou vo výške 25 miliónov EUR k zriadeniu banky pre jadrové palivo, ktorá by bola pod dohľadom MAAE, a očakáva, že sa urýchlene prijme spoločná akcia v tejto veci;

12.   podporuje dodatočné úsilie s cieľom posilniť mandát MAAE vrátane všeobecného zavedenia dodatkových protokolov k dohodám MAAE o bezpečnostných zárukách a ďalších krokov zameraných na rozvoj opatrení na budovanie dôvery; usiluje sa zabezpečiť vyčlenenie dostatočných prostriedkov pre túto organizáciu, aby mohla plniť svoj dôležitý mandát, ktorým je zaisťovanie bezpečnosti jadrových činností; podnecuje Radu a Komisiu, aby pokračovali v úsilí posilniť kapacity MAAE vrátane modernizácie analytického laboratória MAAE pre bezpečnostné záruky v Seibersdorfe (v Rakúsku);

13.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) nadobudla platnosť čo najskôr; v tejto súvislosti víta zámer vlády USA zabezpečiť ratifikáciu tejto zmluvy; žiada Radu, aby plne podporila rokovania o zmluve, ktorou by sa čo najskôr zakázala výroba štiepneho materiálu pre jadrové zbrane alebo iné jadrové zariadenia; očakáva novú revíziu jadrovej stratégie (Nuclear Posture Review), ktorá by mala zaviazať USA, aby nevyvíjali nové jadrové zbrane vrátane prierazných jadrových zbraní (bunker-busters), v rámci ktorej by sa malo naplánovať radikálne zníženie jadrového arzenálu a ktorá by mala viesť k tomu, aby USA kládli väčší dôraz na obranu, ktorá nespočíva na jadrových zbraniach;

14.   žiada prehĺbiť dialóg s novou vládou USA a všetkými jadrovými mocnosťami s cieľom pokračovať v spoločnom programe zameranom na postupné znižovanie zásob jadrových hlavíc; podporuje najmä kroky USA a Ruska vedúce k podstatnej redukcii ich jadrových zbraní, ako sa dohodlo v zmluvách START I a SORT;

15.   víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Ruská federácia a USA sa rozhodli viesť rokovania na účely uzavretia novej všeobecnej, právne záväznej dohody, ktorá nahradí Zmluvu o obmedzení strategických zbraní (START), ktorej platnosť sa skončila v decembri 2009, ako aj to, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev podpísali 6. júla 2009 v Moskve spoločné vyhlásenie o dohode, ktorá bude pokračovaním dohody START 1; víta nedávno dosiahnutý pokrok v rokovaniach medzi USA a Ruskom a očakáva dosiahnutie konečnej dohody v súvislosti s budúcim kolom rokovaní, ktoré sa začne 9. marca 2010 v Ženeve;

16.   berie na vedomie, že USA upustili od pôvodných plánov umiestniť v Európe obranný protiraketový štít; podporuje nový prístup so zapojením celej Európy a Ruska;

17.   požaduje vytvorenie zón bez jadrových zbraní ako pozitívny krok k dosiahnutiu sveta bez jadrových zbraní; v tejto súvislosti zastáva názor, že zóna bez jadrových zbraní na Blízkom východe má zásadný význam pre dosiahnutie trvalého a komplexného mieru v tejto oblasti; poukazuje na to, že stiahnutie všetkých taktických bojových hlavíc v Európe by medzitým mohlo vytvoriť precedens pre ďalšie jadrové ozbrojenie;

18.   upriamuje pozornosť na strategický anachronizmus taktických jadrových zbraní a na to, že je nutné, aby Európa prispela k ich zníženiu a odstránila ich z európskeho územia v kontexte širšieho dialógu s Ruskom; vzhľadom na tieto skutočnosti berie na vedomie nemeckú koaličnú dohodu z 24. októbra 2009 usilovať sa o stiahnutie jadrových zbraní z Nemecka ako súčasť celkového procesu na dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní; víta list, ktorý 26. februára 2010 poslali bývalí ministri zahraničných vecí Nemecka, Holandska, Belgicka, Luxemburska a Nórska generálnemu tajomníkovi NATO a v ktorom vyzvali na komplexnú diskusiu v rámci aliancie o spôsoboch, ako sa možno priblížiť k celkovému politickému cieľu sveta bez jadrových zbraní;

19.   podporuje dvojúrovňový prístup v súvislosti s iránskym jadrovým programom; opätovne naliehavo vyzýva Irán, aby v plnej miere a bezodkladne splnil svoje záväzky vyplývajúce z príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a MAAE, a najmä požiadavky stanovené v rezolúcii Rady guvernérov MAAE z 27. novembra 2009; naliehavo vyzýva Radu, aby podporila opatrenia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v prípade, že Irán naďalej nebude spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom v otázke svojho jadrového programu; vyzýva Radu, aby bola pripravená prijať potrebné „inteligentné“ a cielené opatrenia zamerané na nešírenie jadrových zbraní vrátane sankcií, ktoré by sprevádzali tento postup BR OSN;

20.   vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi jadrovými skúškami Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a skutočnosťou, že táto krajina odmietla rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1887 (2009) z 24. septembra 2009; podporuje však prístup USA založený na bilaterálnom dialógu v rámci šesťstranných rozhovorov s cieľom dosiahnuť odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova a konštatuje, že Čína zohráva v tejto súvislosti osobitnú úlohu;

21.   podporuje zvolanie samitu o jadrovej bezpečnosti v apríli 2010, uznáva, že nepovolené obchodovanie a používanie jadrového materiálu je bezprostrednou a vážnou hrozbou pre globálnu bezpečnosť a očakáva konkrétne návrhy na zvýšenie zabezpečenia citlivého jadrového materiálu, ktorých súčasťou by mohli byť opatrenia na efektívne vyšetrenie prípadov nezákonného presunu materiálu a trestné stíhanie zodpovedných osôb;

22.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi hodnotiacej konferencie ZNJZ a generálnemu riaditeľovi MAAE.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0333.
(2) Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 453.
(5) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2010)0016.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0255.
(8) Organizácia Spojených národov: Hodnotiaca konferencia zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní konaná v roku 2000, NPT/CONF.2000/28 (časti I a II).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia