Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2602(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0188/2010

Forhandlinger :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Afstemninger :

PV 11/03/2010 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0067

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 50k
Torsdag den 11. marts 2010 - Strasbourg
Den eskalerende vold i Mexico
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2010 om den eskalerende vold i Mexico

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab, politisk samordning og samarbejde mellem EU og De Forenede Mexicanske Stater,

–   der henviser til sin henstilling af 12. marts 2009 til Rådet om et strategisk partnerskab EU-Mexico,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. juli 2008, »På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Mexico« (KOM(2008)0447),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009, »Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører« (KOM(2009)0495),

–   der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og Den Europæiske Unions rolle i bekæmpelsen af dette fænomen,

–   der henviser til EU's erklæring om drabene på journalisterne José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa og Jorge Ochoa Martínez,

–   der henviser til erklæringerne fra de fem topmøder mellem Den Europæiske Union og stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien (EU-LAC), der hidtil er afholdt i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), Madrid (17.-18. maj 2002), Guadalajara (28.-29. maj 2004), Wien (12.-13. maj 2006) og Lima (16.-17. maj 2008),

–   der henviser til den fælles erklæring fra det fjerde topmøde mellem EU og Mexico i Lima den 17. maj 2008,

–   der henviser til den fælles erklæring fra det niende møde i Det Blandede Udvalg EU-Mexico, som afholdtes i Bruxelles i november 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122,

A.   der henviser til, at Mexico og EU har et værdifællesskab, der kommer til udtryk i den demokratiske og pluralistiske karakter af vore samfund, i værnet om de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, i beskyttelsen af miljøet og den bæredygtige udvikling, samt i engagementet i demokratiets konsolidering, retssikkerheden, kampen mod fattigdom og bestræbelserne for at opnå en retfærdig økonomisk og social udvikling,

B.   der henviser til, at vores demokratiske systemer har en forpligtelse til at sikre overholdelsen af retsstatsprincipperne og respekten for menneskerettighederne, og at adgangen til at nyde godt af og fuldt ud udøve frihedsrettighederne og retten til fysisk integritet følgelig er en af retsstatens grundpiller,

C.   der påpeger, at årsagerne til volden og usikkerheden i Mexico hænger uløseligt sammen med det strukturelle problem med fattigdom, ulighed og udstødelse, som er blevet stadig værre siden begyndelsen af den globale økonomiske krise, og at der er behov for et strategisk helhedssyn på spørgsmålet om udvikling - også på længere sigt - for at opnå en større social samhørighed,

D.   der henviser til, at det strategiske partnerskab EU-Mexico åbner døren for et tættere samarbejde mellem Mexico og EU omkring spørgsmål af global betydning, og især for en styrket dialog, en øget koordinering og flere udvekslinger på områder som sikkerhed, menneskerettigheder, valgreform, den regionale udvikling samt handels- og reguleringspolitikker,

E.   der derfor mener, at det strategiske partnerskab vil komme til at omfatte et øget samarbejde om menneskerettighedsspørgsmål, og at begge parter har vist vilje til at samarbejde snævert sammen om at opnå de højeste standarder på menneskerettighedsområdet,

F.   der henviser til, at Mexico deltager i alle regionale og globale fora og har undertegnet alle internationale aftaler om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder naturligvis om bekæmpelse af vold mod kvinder; der endvidere henviser til, at Mexico fremmer lovgivning til støtte for kønnenes ligestilling,

G.   der henviser til, at programmet for EU's og Mexicos samarbejde på menneskerettighedsområdet blev iværksat i 2008 inden for rammerne af det bilaterale samarbejdsprogram EU-Mexico for 2007-2013 og primært fokuserer på forebyggelse af vold mod kvinder og fremme af kvinders rettigheder med en række særprogrammer til dette formål,

H.   der henviser til oprettelsen af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, hvis hovedopgaver er at fremme bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn, fremme overholdelsen af menneskerettighederne fra de offentlige sikkerhedsstyrkers side samt støtte bekæmpelsen af forskelsbehandling og ibrugtagningen af internationale standarder inden for retsvæsen og menneskerettigheder,

I.   der henviser til, at Mexico er ramt af en voldsbølge, der i første række skyldes narkotikahandelen, navnlig i området der grænser op til USA, hvor kriminelle grupper kæmper om kontrollen med udbuddet, dvs. såvel produktionen som leveringen til det enorme amerikanske marked, og i anden række er en følge af den offensiv, den mexicanske regering har iværksat for at sætte en stopper for denne situation,

J.   der henviser til betydningen af den plan, som regeringen har lanceret på områderne sundhed, uddannelse og social samhørighed, og til styrkelsen af den politiske strategi for at genvinde kontrollen over Ciudad Juárez; der endvidere mener, at denne plan med et budget på 200 millioner euro vil medvirke til at eliminere voldens sociale årsager, omend det anser det for nødvendigt at forstærke indsatsen på dette område yderligere,

K.   der påpeger, at den mexicanske regering har udvist en stærk vilje til at forbedre sikkerhedssituationen i landet, bl.a. i form af en markant forøgelse af budgettet for sikkerhedsstyrkerne og en reform af de deres institutioner med henblik på at øge effektiviteten af retshåndhævelsen og retsvæsenet og dermed styrke kampen mod den organiserede kriminalitet,

L.   der henviser til, at Mexico ifølge Det Internationale Journalistforbund - med mindst 53 drab på journalister siden 2000, heraf 13 alene i 2009 - er et af verdens farligste steder for journalister, hvilket desuden er blevet bekræftet i rapporter fra Mexicos nationale menneskerettighedskommission,

M.   der henviser til, at medlemmer af organisationer, der arbejder på at forsvare og fremme menneskerettigheder, hyppigt udsættes for chikane og trusler, og at efterforskningen af angreb og drab på menneskerettighedsforkæmpere i mange tilfælde udsættes for ubegrundede forsinkelser på delstats- og forbundsplan,

N.   der henviser til, at nationale og internationale organisationer, der arbejder for overholdelse af menneskerettighederne, har klaget over, at de selv samme menneskerettigheder i konkrete tilfælde er blevet krænket af sikkerhedsstyrkerne,

1.   deler de mexicanske myndigheders bekymring over den eskalerende vold og udtrykker sin solidaritet med det mexicanske folk i kampen mod narkotikahandelen;

2.   udtrykker sin medfølelse og solidaritet med ofrenes familier og venner samt med det mexicanske folk, som det tilskynder til at fortsætte sin kamp til forsvar for det demokratiske system og retsstaten;

3.   støtter den mexicanske regering i dens målrettede indsats for at bekæmpe den organiserede narkokriminalitet, men er samtidig dybt bekymret over stigningen i den narkotikarelaterede vold og narkokartellernes manglende respekt og følelse af straffrihed over for alle typer af autoritet, især i de mexicanske delstater nær den amerikanske grænse;

4.   fordømmer alle former for vold, herunder navnlig den vold og de vedvarende dødstrusler, som rettes mod aktivister, der arbejder for at fremme og forsvare menneskerettighederne i Mexico, og opfordrer de mexicanske myndigheder til at gøre en forstærket indsats for at forsvare og beskytte disse grupper såvel juridisk som personligt; opfordrer samtidig EU til effektivt at gennemføre retningslinjerne for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere;

5.   opfordrer de mexicanske myndigheder til at fortsætte arbejdet med at styrke de institutionelle rammer, med særlig vægt på den gruppe af kvinder, som på mest dramatisk vis udsættes for vold; mener, at det påhviler regeringen at bekæmpe kvindedrabene ved at sørge for, at gerningsmændene og deres medskyldige retsforfølges, og anmoder samtidig om, at man fortsætter med at indføre effektive foranstaltninger til at forhindre sådanne forbrydelser;

6.   fordømmer i samme forbindelse volden mod og drabene på mediearbejdere og støtter de kompetente myndigheder i deres gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger til at identificere, pågribe og retsforfølge de ansvarlige for disse mord; glæder sig over den mexicanske lovgivende forsamlings vedtagelse af lovgivningsmæssige og institutionelle foranstaltninger til sikring af ytringsfriheden og journalisters sikkerhed;

7.   henstiller i denne forbindelse til den mexicanske regering, at den fortsætter med at arbejde på en styrkelse af retsstaten med henblik på at løse nogle af de strukturelle problemer, der er årsag til krænkelser af menneskerettighederne, især hvad angår reformen af retssystemet; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af et uafhængigt retsvæsen, som kan sikre uvildigheden og den målrettede bekæmpelse af straffrihed;

8.   anmoder om, at medlemsstaternes regeringer - inden for rammerne af deres bilaterale forbindelser med Mexico - og de europæiske institutioner øger deres støtte til forsvaret for menneskerettighederne gennem samarbejdsprogrammer samt finansielle og tekniske ressourcer; anmoder samtidig om, at de afsætter øgede budgetmidler for at bidrage til opgaven med at styrke og reformere retsvæsenet, sikkerhedsstyrkerne og anklagemyndighederne med henblik på at retsforfølge og straffe de ansvarlige samt etablere effektive systemer til beskyttelse af vidner, ofre og deres familier;

9.   fremhæver de bidrag, den mexicanske regering har ydet til fremme af effektiv multilateralisme og styrkelse af FN's kapacitet til at bevare og styrke freden og sikre respekten for menneskerettighederne, således at man inden for de internationale retlige rammer på en og samme gang kan bekæmpe trusler mod fred og sikkerhed som f.eks. narkotika- og våbensmugling, organiseret kriminalitet, terrorisme og menneskehandel, i overensstemmelse med Lima-erklæringen;

10.   opfordrer til, at man benytter det strategiske partnerskab som en anledning til at drøfte, hvordan den menneskerettigheds- og demokratiklausul, der er indskrevet i alle de aftaler, begge parter har underskrevet, kan bringes til at fungere mere effektivt, og evaluere dens opfyldelse - herunder spørgsmålet om udbygning af dens positive dimension - i betragtning af, at menneskerettigheder og demokrati udgør essentielle værdier;

11.   mener, at den sociale integration af unge er en af de centrale forudsætninger for anerkendelse i det demokratiske system, og at manglende opfyldelse af denne forudsætning er en af de faktorer, der bidrager mest til at skabe et voldsklima, hvorfor EU bør forstærke sit bidrag på området social samhørighed; anmoder samtidig de mexicanske myndigheder om at afsætte de nødvendige ressourcer til at hjælpe unge med at finde deres plads i samfundet samt vedtage programmer for forebyggelse, rehabilitering og resocialisering af narkomaner;

12.   opfordrer Europa-Kommissionen og den mexicanske regering til i forbindelse med midtvejsrevisionen (2007 - 2013) af instrumentet for udviklingssamarbejde at gøre sikkerhed og styrkelse af regeringsførelse og institutioner til et prioriteret område inden for indsatsområde 1 (»social samhørighed«);

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), Den Euro-Latinamerikanske Forsamling (Eurolat) samt til De Forenede Mexicanske Staters præsident og Kongres.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik