Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2602(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0188/2010

Arutelud :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Hääletused :

PV 11/03/2010 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0067

Vastuvõetud tekstid
PDF 183kWORD 41k
Neljapäev, 11. märts 2010 - Strasbourg
Vägivalla laienemine Mehhikos
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2010. aasta resolutsioon vägivalla eskalatsiooni kohta Mehhikos

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerluse, poliitika kooskõlastamise ja koostöö lepingut;

–   võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta;

–   võttes arvesse komisjoni 15. juuli 2008. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse suunas” (KOM(2008)0447);

–   võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2009. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika: partnerid üleilmsel tasandil” (KOM(2009)0495);

   võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni naiste mõrvade (feminitsiidide) kohta Mehhikos ja Kesk-Ameerikas ning Euroopa Liidu rolli kohta selle nähtuse vastases võitluses;

   võttes arvesse ELi avaldust seoses ajakirjanike José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa ja Jorge Ochoa Martíneze mõrvamisega;

–   võttes arvesse 28.–29. juunil 1999. aastal Rio de Janeiros, 17.–18. mail 2002. aastal Madridis, 28.–29. mail 2004. aastal Guadalajaras, 12.–13. mail 2006. aastal Viinis ja 16.–17. mail 2008. aastal Limas toimunud Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide riigipeade ja valitsusjuhtide viie tippkohtumise avaldusi;

–   võttes arvesse 17. mail 2008. aastal Limas toimunud neljanda ELi ja Mehhiko tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse 2009. aasta novembris Brüsselis toimunud ELi-Mehhiko ühiskomitee üheksanda kohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.   arvestades, et Mehhiko ja Euroopa Liit jagavad ühiseid väärtusi, mis väljenduvad meie demokraatlikes pluralistlikes ühiskondades, inimõiguste ja põhivabaduste kaitses, keskkonnakaitses ja säästvas arengus ning pühendumises demokraatia, õiguskindluse, vaesuse vastu võitlemise ning õiglase majandus- ja sotsiaalse arengu kindlustamisele;

B.   arvestades, et meie demokraatlikel ühiskonnasüsteemidel on kohustus tagada õigusriigi toimimine ja inimõiguste austamine ning arvestades, et seetõttu on vabaduste nautimine ja täieulatuslik kasutamine ning õigus isikupuutumatusele üks õigusriigi peamisi alussambaid;

C.   arvestades, et Mehhikos levinud vägivalla ja turvatunde kadumise põhjuseid ei saa lahutada vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse struktuurilisest probleemist, millistes valdkondades on pärast ülemaailmse majanduskriisi algust toimunud taandareng, ning arvestades, et sotsiaalse ühtekuuluvuse arendamiseks on vaja ühtset strateegilist nägemust kaasavast pikaajalisest arengust;

D.   arvestades, et ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus loob võimaluse nendevaheliseks tihedamaks kooskõlastamiseks ülemaailmse tähtsusega küsimustes, eriti tihedamaks dialoogiks, paremaks kooskõlastamiseks ja teabevahetuseks sellistes valdkondades nagu julgeolek, inimõigused, valimisreform, piirkondade areng ning kaubanduspoliitika ja regulatiivne poliitika;

E.   arvestades, et strateegiline partnerlus hõlmab seega intensiivsemat koostööd inimõiguste küsimustes, ning mõlemad pooled on kinnitanud oma tahet teha tihedat koostööd ühise eesmärgi – kõrgeimate inimõiguste alaste normide saavutamiseks;

F.   arvestades, et Mehhiko osaleb kõigil piirkondlikel ja ülemaailmsetel foorumitel ning on ühinenud kõigi inimõigusi ja põhivabadusi käsitlevate rahvusvaheliste kokkulepetega, mis loomulikult hõlmavad ka võitlust naistevastase vägivalla vastu; samuti arvestades, et Mehhiko suhtub soosivalt soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele suunatud õigusaktidesse;

G.   arvestades, et ELi ja Mehhiko inimõiguste alane koostööprogramm käivitus 2008. aastal ELi ja Mehhiko aastateks 2007–2013 sõlmitud kahepoolse koostööprogrammi raames, ning arvestades, et selle üheks prioriteediks on naistevastase vägivalla tõkestamine ja naiste õiguste edendamine rea vastavate eriprogrammide kaudu;

H.   arvestades, et loodi demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, mille prioriteedid on toetus naiste ja laste vastasest vägivallast jagusaamisele, inimõiguste austamise edendamine riiklike julgeolekujõudude liikmete seas, diskrimineerimisest jagusaamise toetamine ning rahvusvaheliste õiglus- ja inimõigusnormide juurutamine;

I.   arvestades, et Mehhiko kannatab vägivalla eskalatsiooni all peamiselt USAga piirnevatel aladel toimuva uimastikaubanduse tõttu, kus seda põhjustab esiteks kuritegelike rühmituste vaheline võitlus kontrolli saamiseks uimastite tarnimise ehk nii nende tootmise kui ka müümise üle hiiglaslikule USA turule ning teiseks Mehhiko valitsuse alustatud rünnak olukorra kontrolli alla saamiseks;

J.   arvestades, kui tähtis on kava, mille valitsus käivitas tervishoiu, hariduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas ja kui oluline on tugevdada poliitilist strateegiat, mille eesmärk on saada Ciudad Juárez uuesti kontrolli alla; arvestades samuti, et nimetatud kava, mille jaoks on eraldatud 200 miljonit eurot, aitab kõrvaldada vägivalla sotsiaalsed põhjused, ehkki on seisukohal, et selles valdkonnas tehtavaid jõupingutusi tuleb kahekordistada;

K.   arvestades, et Mehhiko valitsus on ilmutanud kindlat tahet parandada riigis valitsevat julgeolekuolukorda, suurendades eelkõige tunduvalt julgeolekujõududele eraldatavaid vahendeid ja reformides riiklikke julgeolekuasutusi eesmärgiga tõsta kohtu- ja õigussüsteemi tõhusust ning võidelda niiviisi organiseeritud kuritegevusega;

L.   arvestades, et Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni andmetel on Mehhiko ajakirjanike jaoks üks kõige ohtlikumaid riike maailmas – alates 2000. aastast on seal tapetud vähemalt 53 ja ainuüksi 2009. aastal 13 ajakirjanikku, seda tõsiasja taunitakse ka Mehhiko inimõiguste riikliku komisjoni aruannetes;

M.   arvestades, et tihti kasutatakse inimõiguste kaitse ja edendamise eest võitlevate organisatsioonide liikmete vastu tagakiusamist ja ähvardusi ning arvestades, et inimõiguste eest võitlejate vastu toimepandud rünnakute ja mõrvade eeluurimised on nii osariikide kui ka föderaaltasandil paljudel juhtudel põhjendamatult veninud;

N.   arvestades, et Mehhiko ja rahvusvahelised inimõiguste kaitse organisatsioonid on mõistnud hukka teatavates julgeolekujõudude operatsioonides esinenud inimõiguste rikkumised,

1.   jagab Mehhiko ametivõimude muret vägivalla eskalatsiooni pärast ning väljendab solidaarsust Mehhiko rahvaga võitluses uimastikaubanduse vastu;

2.   väljendab kaastunnet ja toetust ohvrite perekondadele ja sõpradele ning Mehhiko rahvale ning innustab Mehhiko rahvast jätkama võitlust demokraatliku riigikorra ja õigusriigi kaitseks;

3.   toetab Mehhiko valitsust tema otsustavuses võidelda organiseeritud uimastikaubandusega, ent väljendab samas sügavat muret uimastikaubandusega kaasneva vägivalla pärast ning seoses uimastikartellide allumatusega igasugustele ametivõimudele ja nende karistamatusetundega, eelkõige USA piiri lähedastes osariikides;

4.   mõistab hukka vägivalla kõik vormid, eelkõige pideva vägivalla ja surmaähvardused, mida kasutatakse nende vastu, kes on Mehhikos pühendunud inimõiguste edendamisele ja kaitsele, ning palub, et Mehhiko ametivõimud suurendaksid jõupingutusi selliste ühenduste füüsilise ja õiguskaitse tagamiseks; kutsub samas Euroopa Liitu üles kohaldama tõhusalt inimõiguste eest võitlejate kaitset käsitlevaid suuniseid;

5.   innustab Mehhiko ametivõime jätkama tööd riigi institutsioonide tugevdamisel, pöörates erilist tähelepanu nendele naistele, kes kannatavad vägivalla tõttu kõige rohkem; on seisukohal, et valitsus peab võitlema naiste tapmise vastu ning tagama süüdlaste ja nende kaasosaliste kohtu alla andmine, nõuab jätkuvalt tõhusate meetmete võtmist selliste kuritegude ennetamiseks;

6.   mõistab sellega seoses hukka ajakirjanike vastase vägivalla ja mõrvad ning avaldab pädevatele asutustele toetust kõigi vajalike meetmete võtmisel, et tuvastada, peatada ja tuua kohtu ette nende kuritegude toimepanijad; toetab Mehhiko seadusandliku võimu võetavaid seadusandlikke ja institutsionaalseid meetmeid, mille eesmärk on tagada sõnavabadus ja ajakirjanike turvalisus;

7.   soovitab Mehhiko valitsusel jätkata sellega seoses tööd õigusriigi tugevdamise nimel, et leida lahendus mõningatele inimõiguste rikkumiste aluseks olevatele struktuurilistele probleemidele, eelkõige viia läbi kohtusüsteemi reform; rõhutab seoses sellega, kui tähtis on kohtunike sõltumatus, mis tagab erapooletuse ja resoluutsed meetmed karistamatusetunde kaotamiseks;

8.   palub, et liikmesriikide valitsused ja Euroopa institutsioonid suurendaksid Mehhikoga loodud kahepoolsete suhete raames koostööprogrammide ning rahaliste ja tehniliste vahenditega inimõiguste kaitsele osutatavat toetust; palub samuti eraldada rohkem rahalisi vahendeid kohtuorganite, politsei ja prokuratuuri tugevdamiseks ja reformiks, et nad oleksid võimelised karistama süüdlasi, ning looma tõhusad mehhanismid tunnistajate ja ohvrite ning nende perede kaitseks;

9.   tuletab meelde Mehhiko valitsuse osalemist tõhusa mitmepoolse koostöö edendamisel, ÜRO rahuvalve ja rahu tagamise võime tugevdamisel ning inimõiguste austamise tagamise suutlikkuse arendamisel, et kooskõlas Lima deklaratsiooniga ja rahvusvahelises õiguslikus raamistikus leida lahendus rahu ja julgeolekut ohustavatele teguritele, nagu uimasti- ja relvakaubandus, organiseeritud kuritegevus, terrorism ja inimkaubandus;

10.   nõuab tungivalt, et strateegilist partnerlust käsitletaks kui võimalust arutada, kuidas saaks suurendada inimõiguste ja demokraatia klausli tõhusust kõigis kahe osapoole vahel sõlmitud kokkulepetes, hinnata sellest klauslist kinnipidamist ja vaadata ühtlasi, kas on toimunud positiivseid muutusi, sest inimõigused ja demokraatia on põhiväärtused;

11.   on seisukohal, et sotsiaalne kaasamine on üks põhilistest vahenditest, mis aitab noortel end samastada demokraatliku riigikorraga, ning on arvamusel, et noorte pettumus on üks peamisi vägivalda põhjustavaid tegureid, seepärast tuleb tugevdada Euroopa Liidu koostööd sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas; kutsub Mehhiko ametivõime üles eraldama vajalikud vahendid, et aidata noortel leida oma koht ühiskonnas, ning võtma vastu uimastisõltuvuse ennetamise ning sõltlaste rehabiliteerimise ja ühiskonda reintegreerimise programme;

12.   palub komisjonil ja Mehhiko valitsusel tagada, et arengukoostöö rahastamisvahendi (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemisel seatakse esimese eesmärgi (sotsiaalne ühtekuuluvus) prioriteediks julgeolek, parem valitsustava ja institutsioonide tugevdamine;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Mehhiko Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika