Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2602(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0188/2010

Keskustelut :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0067

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 44k
Torstai 11. maaliskuuta 2010 - Strasbourg
Väkivallan kiihtyminen Meksikossa
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2010 väkivallan lisääntymisestä Meksikossa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen,

–   ottaa huomioon neuvoston 12. maaliskuuta 2009 antaman suosituksen EU:n ja Meksikon kumppanuudesta,

–   ottaa huomioon komission 15. heinäkuuta 2008 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Kohti EU:n ja Meksikon strategista kumppanuutta” (KOM(2008)0447),

–   ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2009 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus” (KOM(2009)0495),

   ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten murhista Meksikossa ja Keski-Amerikassa ja Euroopan unionin roolista murhien torjumisessa,

   ottaa huomioon Euroopan unionin julkilausuman journalistien José Luis Romeron, Valentín Valdés Espinosan ja Jorge Ochoa Martínezin murhista,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden ja hallitusten päämiesten antamat julkilausumat viidessä huippukokouksessa (EU-AKT), jotka pidettiin Rio de Janeirossa 28. ja 29. kesäkuuta 1999, Madridissa 17. ja 18. toukokuuta 2002, Guadalajarassa 28. ja 29. toukokuuta 2004, Wienissä 12. ja 13. toukokuuta 2006 ja Limassa 16. ja 17. toukokuuta 2008,

–   ottaa huomioon Meksikon ja Euroopan unionin neljännessä huippukokouksessa Limassa 17. toukokuuta 2008 annetun yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon Brysselissä marraskuussa 2009 pidetyssä Euroopan unionin ja Meksikon parlamentaarisen sekavaliokunnan yhdeksännessä tapaamisessa annetun yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Meksikolla ja Euroopan unionilla on yhteiset arvot, jotka ilmenevät demokraattisissa, moniarvoisissa yhteiskunnissamme, jotka puolustavat perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, suojelevat ympäristöä sekä edistävät kestävää kehitystä ja ovat sitoutuneet demokratian ja oikeusvarmuuden lujittamiseen, köyhyyden torjumiseen sekä kestävään ja oikeudenmukaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen,

B.   ottaa huomioon, että demokraattisilla järjestelmillämme on velvollisuus turvata oikeusvaltion toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja että siten vapauksista nauttiminen ja niiden täysi käyttäminen sekä oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ovat oikeusvaltion peruspilareita,

C.   ottaa huomioon, että Meksikon väkivallan ja turvattomuuden syitä ei voi erottaa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen rakenteellisesta ongelmasta, joka on kärjistynyt maailmanlaajuisen talouskriisin puhkeamisesta lähtien, ja että tarvitaan pitkän aikavälin strategista kokonaisnäkemystä osallistavasta kehityksestä, jonka avulla voidaan edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta,

D.   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Meksikon strategisen kumppanuuden, joka avaa tien Meksikon ja Euroopan unionin väliselle tiiviimmälle yhteistyölle maailmanlaajuisesti merkittävissä kysymyksissä; katsoo, että se käynnistää laajennetun vuoropuhelun ja tehostetun koordinoinnin ja vuorovaikutuksen kehittymisen erityisesti sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, ihmisoikeudet, vaaliuudistus, aluekehitys, kauppapolitiikka ja lainsäädäntö,

E.   ottaa näin ollen huomioon, että strategiseen kumppanuuteen sisältyy tehokkaampi yhteistyö ihmisoikeusasioissa ja että molemmat osapuolet ovat vahvistaneet halunsa toimia läheisessä yhteistyössä, jolla on yhteinen päämäärä: mahdollisimman korkeatasoinen suoja ihmisoikeuksille,

F.   ottaa huomioon, että Meksiko osallistuu kaikkiin alueellisiin ja yleismaailmallisiin foorumeihin ja että se on allekirjoittanut kaikki kansainväliset ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevat sopimukset, luonnollisesti myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevat sopimukset; ottaa myös huomioon, että Meksiko edistää sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä,

G.   ottaa huomioon, että vuonna 2008 tuli voimaan EU:n ja Meksikon välinen ihmisoikeuksia koskeva yhteistyöohjelma EU:n ja Meksikon kahdenvälisen yhteistyöohjelman 2007–2013 yhteydessä ja että yhteistyöohjelmassa painopisteenä on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja naisten oikeuksien edistäminen niitä koskevilla erityisillä ohjelmilla,

H.   ottaa huomioon demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen, jonka painopistealueita ovat tuki naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiselle, ihmisoikeuksien kunnioittaminen julkisiin turvallisuusjoukkoihin kuuluvien toimesta, tuki syrjinnän poistamiselle sekä oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten normien ottaminen huomioon,

I.   ottaa huomioon, että Meksiko kärsii väkivallan lisääntymisestä, joka johtuu pääasiassa huumeiden salakuljetuksesta erityisesti Yhdysvaltojen rajan tuntumassa ja on seurausta ensinnäkin siitä, että rikollisryhmät taistelevat keskenään saadakseen valvontaansa huumeiden tarjonnan – siis tuotannon ja kuljetuksen – Yhdysvaltojen valtaville markkinoille; katsoo, että toiseksi väkivallan lisääntyminen on seurausta vaikutuksista, joita Meksikon hallituksen hyökkäyksillä on sen pyrkiessä muuttamaan tilannetta,

J.   ottaa huomioon hallituksen käynnistämän terveyttä, koulutusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan ohjelman merkityksen sekä sen, että hallitus on vahvistanut poliittista strategiaa, jolla pyritään saamaan Ciudad Juárez takaisin valvontaan; ottaa myös huomioon, että tämä 200 miljoonan euron ohjelma auttaa poistamaan väkivallan sosiaalisia syitä mutta katsoo, että ponnistuksia on tehostettava,

K.   ottaa huomioon, että Meksikon hallitus on osittanut olevansa sitoutunut turvallisuustilanteen parantamiseen maassa muun muassa lisäämällä huomattavasti turvallisuusjoukkojen määrärahoja ja uudistamalla julkisia turvallisuusorganisaatioita, jotta voitaisiin parantaa lain tehoa ja valvontaa sekä parantaa oikeusjärjestelmän tehokkuutta ja siten vastustaa järjestäytynyttä rikollisuutta,

L.   ottaa huomioon, että kansainvälisen journalistiliiton tietojen mukaan Meksiko on journalistein työn kannalta yksi vaarallisimmista paikoista maailmassa ja että Meksikossa on murhattu vuodesta 2000 lähtien ainakin 53 journalistia ja 13 yksin vuonna 2009, kuten myös Meksikon kansallisen ihmisoikeuskomission raporteissa todetaan,

M.   ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia puolustavien ja edistävien järjestöjen työntekijöitä häiritään ja uhkaillaan usein ja että monet ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja murhia koskevat esitutkintatoimet viivästyvät perusteettomasti osavaltion ja liittovaltion tasolla,

N.   ottaa huomioon, että kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet kanteita ihmisoikeuksien loukkauksista turvallisuusjoukkojen tiettyjen toimien yhteydessä,

1.   yhtyy Meksikon viranomaisten huoleen välivallan lisääntymisestä ja ilmaisee solidaarisuutensa Meksikon kansalle sen taistelussa huumeiden salakuljetusta vastaan;

2.   ilmaisee surunvalittelunsa ja solidaarisuutensa uhrien perheenjäsenille ja ystäville ja myös Meksikon kansalle ja kannustaa sitä kannustaa jatkamaan taistelua demokraattisen järjestelmän ja oikeusvaltion puolesta;

3.   tukee Meksikon hallitusta sen halussa taistella huumeiden salakuljetusta harjoittavaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan mutta on syvästi huolissaan huumeiden salakuljetukseen liittyvän väkivallan kasvusta sekä siitä, että huumekartellit eivät kunnioita mitään auktoriteetteja ja voivat toimia rankaisematta erityisesti Yhdysvaltojen rajan lähellä sijaitsevissa Meksikon osavaltioissa;

4.   tuomitsee kaikenlaisen väkivallan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustamiseen ja edistämiseen Meksikossa omistautuneisiin kohdistuvan väkivallan ja toistuvat tappouhkaukset ja pyytää Meksikon viranomaisia tehostamaan ponnistuksia kyseisten järjestöjen henkilöstön henkilökohtaisen ja oikeudellisen suojan varmistamiseksi; kehottaa myös Euroopan unionia soveltamaan tehokkaasti ihmisoikeuksien puolustajien suojelua koskevia suuntaviivoja;

5.   kannustaa Meksikon viranomaisia jatkamaan toimia institutionaalisten puitteiden vahvistamiseksi ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota niihin naisiin, jotka kärsivät kaikkein pahimmasta väkivallasta; katsoo, että hallituksella on vastuu naisten murhien torjunnasta ja siitä, että syylliset ja heidän rikostoverinsa saatetaan oikeuden eteen ja että jatketaan tällaisia rikoksia tehokkaasti estävien toimenpiteiden toteuttamista;

6.   tuomitsee tässä yhteydessä väkivallan ja murhat, joiden uhreiksi tiedotusvälineiden työntekijöitä on joutunut, ja tukee toimivaltaisia viranomaisia kaikkien tarpeellisten toimien toteuttamisessa kyseisiin murhiin syyllistyneiden tunnistamiseksi, pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi; pitää myönteisenä sitä, että Meksikon parlamentti on hyväksynyt lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia toimenpiteitä ilmaisunvapauden ja journalistien turvallisuuden takaamiseksi;

7.   suosittelee tässä yhteydessä, että Meksikon hallitus jatkaisi työtä oikeusvaltion lujittamiseksi, jotta voidaan ratkaista tietyt ihmisoikeuksien loukkauksien taustalla olevat rakenteelliset ongelmat ja erityisesti uudistaa oikeusjärjestelmää; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää, että tuomiovalta on riippumaton, mikä takaa puolueettomuuden ja sen, että rankaisemattomuutta torjutaan päättäväisesti;

8.   pyytää jäsenvaltioiden hallituksilta ja myös unionin toimielimiltä, että ne kahdenvälisissä suhteissaan Meksikon osavaltioihin lisäisivät tukeaan ihmisoikeuksien puolustamiselle yhteistyöohjelmien avulla sekä taloudellisilla ja teknisillä voimavaroilla; pyytää niitä myös lisäämään määrärahoja oikeudellisten elinten, poliisin ja syyttäjäviranomaisten vahvistamiseen ja uudistamiseen, jotta syyllisiä voidaan asettaa syytteeseen ja rangaista ja jotta voidaan luoda tehokkaita järjestelmiä todistajien, uhrien ja heidän perheittensä suojelemiseksi;

9.   muistuttaa, että Meksikon hallitus osallistuu toimivan monenvälisyyden edistämiseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien valmiuksien parantamiseen rauhan säilyttämisessä ja vahvistamisessa sekä ihmisoikeuksien noudattamisen varmistamisessa niin, että samalla voidaan kansainvälisen oikeuden puitteissa vastata rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin, kuten huumeiden ja aseiden salakuljetukseen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin ja ihmiskauppaan Liman julkilausuman mukaisesti;

10.   kehottaa pitämään strategista kumppanuutta tilaisuutena keskustella siitä, kuinka ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen toimintaa voidaan tehostaa ja kuinka voidaan arvioida sen noudattamista molempien osapuolien tekemissä sopimuksissa – muun muassa kehittämällä lausekkeen myönteistä ulottuvuutta – ottaen huomioon, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat olennaisia arvoja;

11.   katsoo, että nuorten sosiaalinen osallisuus on yksi edellytyksistä sille, että nuoret tunnustavat demokraattisen järjestelmän; katsoo, että nuorten turhautuminen on yksi tärkeimmistä väkivaltaa synnyttävistä syistä ja että siksi on tehostettava sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaa Euroopan unionin yhteistyötä; pyytää lisäksi, että Meksikon viranomaiset antaisivat käyttöön tarvittavat voimavarat, joilla autetaan nuoria löytämään paikkansa yhteiskunnassa, ja hyväksyvät huumeiden väärinkäytön ehkäisemistä ja väärinkäyttäjien kuntouttamista ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamista koskevia ohjelmia;

12.   pyytää Euroopan komissiolta ja Meksikon hallitukselta, että ne asettaisivat kehitysyhteistyövälineen puolenvälin (2007–2013) tarkistuksessa ensimmäisen painopistealueen (”sosiaalinen yhteenkuuluvuus”) painopisteeksi turvallisuuden ja toimielinten hallinnon vahvistamisen;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen komissiolle, neuvostolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Amerikan valtioiden järjestön OAS:n pääsihteerille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle (EuroLat) ja Meksikon Yhdysvaltojen presidentille ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö