Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2602(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0188/2010

Debatter :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0067

Antagna texter
PDF 193kWORD 41k
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg
Upptrappningen av våldet i Mexiko
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om upptrappningen av våldet i Mexiko

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska unionen och Mexikos förenta stater,

–   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 12 mars 2009 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Mexiko,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 15 juli 2008 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Mexiko (KOM(2008)0447),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 30 september 2009 ”Europeiska unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap” (KOM (2009)0495),

   med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om mord på kvinnor (kvinnomord) i Mexiko och Centralamerika samt Europeiska unionens roll i kampen mot denna företeelse,

   med beaktande av EU:s uttalande om morden på journalisterna José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa och Jorge Ochoa Martínez,

–   med beaktande av förklaringarna från de fem toppmöten mellan EU:s, Latinamerikas och Västindiens stats- och regeringschefer som har hållits i Rio de Janeiro (28–29 juni 1999), Madrid (17–18 maj 2002), Guadalajara (28–29 maj 2004), Wien (12–13 maj 2006) och Lima (16–17 maj 2008),

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från det fjärde toppmötet mellan EU och Mexiko i Lima den 17 maj 2008,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från det nionde mötet i den gemensamma kommittén mellan EU och Mexiko i Bryssel i november 2009,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mexiko och Europeiska unionen har gemensamma värderingar som kommer till uttryck i våra demokratiska och pluralistiska samhällen, som värnar om de grundläggande friheterna, de mänskliga rättigheterna, skyddet av miljön och en hållbar utveckling, samt ett gemensamt åtagande för att stärka demokratin, rättssäkerheten, kampen mot fattigdom och säkra en rättvis ekonomisk och social utveckling.

B.  Våra demokratiska system har som uppgift och skyldighet att garantera att rättsstaten fungerar och att de mänskliga rättigheterna respekteras, och följaktligen utgör möjligheten att fullt ut åtnjuta friheterna och rätten till fysisk integritet en av grundpelarna för rättsstaten.

C.  Orsakerna bakom våldet och den otrygga situationen i Mexiko kan inte skiljas från det strukturella fattigdomsproblemet, orättvisan och marginaliseringen, som är områden som har tappat mark sedan utbrottet av den globala ekonomiska krisen, och det krävs en övergripande strategisk utvecklingsvision på lång sikt för att förbättra den sociala sammanhållningen.

D.  Det strategiska partnerskapet mellan EU och Mexiko banar vägen för ett närmre samarbete mellan Mexiko och EU i frågor av övergripande betydelse och framför allt för en bred dialog och bättre samordning och utbyten inom områden såsom säkerhet, mänskliga rättigheter, valreformen, regional utveckling och handels- och regleringspolitik.

E.  Det strategiska partnerskapet ska därför omfatta ett utökat samarbete i frågor som rör mänskliga rättigheter, och båda parter har bekräftat sin vilja att nära samarbeta mot det gemensamma målet att uppnå högsta möjliga standarder på området för mänskliga rättigheter.

F.  Mexiko deltar i alla regionala och internationella organisationer och har undertecknat alla internationella avtal på området för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, vilka naturligtvis inbegriper kampen mot våldet mot kvinnor. Landet har en positiv inställning till lagstiftning för att uppnå jämställdhet mellan könen.

G.  Samarbetsprogrammet mellan EU och Mexiko på området för mänskliga rättigheter trädde i kraft 2008 inom ramen för programmet om bilateralt samarbete mellan EU och Mexiko för perioden 2007–2013 och har som prioritet att förebygga våld mot kvinnor och främja kvinnors rättigheter, med hjälp av specifika program i detta avseende.

H.  Inrättandet av det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, som har som prioritet att stödja avskaffandet av våldet mot kvinnor och barn, främja de offentliga säkerhetsstyrkornas respekt för de mänskliga rättigheterna och stödja kampen mot diskrimineringar och införandet av internationella standarder på det rättsliga området och på området för mänskliga rättigheter.

I.  Mexiko har drabbats av en upptrappning av våldet som främst orsakas av narkotikahandeln, framför allt i gränsområdet till USA. Handeln är i första hand en konsekvens av rivaliteten mellan kriminella grupper när det gäller kontrollen av försörjningen av den enorma amerikanska marknaden, i fråga om produktion och handel, och i andra hand av den mexikanska regeringens insatser för att få stopp på denna situation.

J.  Regeringen har utarbetat en mycket viktig plan på området för hälsa, utbildning och social sammanhållning, och den politiska strategin för att återta kontrollen över Ciudad Juárez har förstärkts Planen med en finansiering på 200 miljoner euro kommer att bidra till att avlägsna de sociala orsakerna till våldet, men det är trots detta nödvändigt att fördubbla insatserna i denna riktning.

K.  Den mexikanska regeringen har visat sitt bestämda engagemang för att förbättra säkerhetssituationen i landet, bland annat genom att avsevärt öka anslagen till säkerhetsstyrkorna och genom en reform av de offentliga säkerhetsinstitutionerna i syfte att effektivisera rättsväsendet och upprätthållandet av lagen och därmed bättre kunna bekämpa den organiserade brottsligheten.

L.  Mexiko är enligt Internationella journalistförbundet ett av de farligaste platserna i världen för journalister, med minst 53 mördade journalister sedan år 2000, och 13 enbart 2009, vilket också framgår av rapporterna från Mexikos nationella människorättskommission.

M.  Trakasserierna och hoten är vanliga mot medlemmar av organisationer som arbetar för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, och många av de inledande utredningarna av misshandel och mord av människorättsaktivister drabbas av oskäliga förseningar på statlig och federal nivå.

N.  Internationella och nationella människorättorganisationer har fört fram klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med säkerhetsstyrkornas agerande.

1.  Europaparlamentet delar de mexikanska myndigheternas oro över upptrappningen av våldet, och uttrycker sin solidaritet med det mexikanska folket i kampen mot narkotikahandeln.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupa deltagande och sin solidaritet med offrens familjer och vänner och med det mexikanska folket, som uppmanas att fortsätta kampen för att upprätthålla det demokratiska systemet och rättsstaten.

3.  Europaparlamentet stöder den mexikanska regeringens beslutsamhet att bekämpa den organiserade och brottsliga narkotikahandeln, och uttrycker sin djupa oro över upptrappningen av våldet i förbindelse med narkotikahandeln och över den bristande respekten inför alla myndigheter och den känsla av straffrihet som narkotikakartellerna uppvisar, särskilt i de mexikanska stater som är belägna nära gränsen mot USA.

4.  Europaparlamentet fördömer alla former av våld, särskilt våldet och de konstanta dödshoten mot aktivister som verkar för de mänskliga rättigheterna i Mexiko och efterlyser en utökning av insatserna från de mexikanska myndigheternas sida för att försvara och säkra rättsligt och personligt skydd för dessa organisationer. Parlamentet uppmanar också att EU på ett effektivt sätt tillämpa riktlinjerna för att skydda människorättsaktivister.

5.  Europaparlamentet uppmanar de mexikanska myndigheterna att fortsätta insatserna för att stärka den institutionella ramen, och att främst uppmärksamma kvinnor som drabbas särskilt hårt av våldet. Parlamentet anser att det ligger på regeringens ansvar att bekämpa dessa kvinnomord och att försäkra sig om att förövarna och deras medbrottslingar ställs inför rätta, och att samtidigt se till att effektiva åtgärder för att förebygga sådana brott även i fortsättningen tillämpas.

6.  Europaparlamentet fördömer i detta sammanhang våldet mot och morden på mediearbetare, och stöder de behöriga myndigheternas alla insatser för att identifiera, fängsla och ställa de ansvariga för dessa brott inför rätta. Parlamentet välkomnar den mexikanska lagstiftarens antagande av lagstiftningsåtgärder och institutionella åtgärder i syfte att garantera yttrandefriheten och säkerheten för journalister.

7.  Europaparlamentet rekommenderar i detta avseende den mexikanska regeringen att fortsätta insatserna för att stärka rättsstaten, i syfte att hantera några av de strukturella problem som ligger bakom kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, och framför allt den strukturella reformen. Parlamentet påpekar i detta avseende betydelsen av ett oberoende rättsväsende för att garantera opartiskhet och en beslutsam kamp mot straffrihet.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att inom ramen för sina bilaterala förbindelser med Mexiko och inom EU-institutionerna fördubbla sitt stöd för de mänskliga rättigheterna genom samarbetsprogram och finansiella och teniska medel. Parlamentet kräver också en ökning av budgetanslagen för att bidra till arbetet med att stärka och reformera de rättsliga organen, polisen och åklagarmyndigheten så att de kan åtala och straffa de ansvariga, och införandet av effektiva system för att skydda vittnen samt offren och deras familjer.

9.  Europaparlamentet lägger tonvikten vid främjandet av en effektiv multilateralism och stärkandet av FN:s fredsskapande och fredsbevarande kapacitet och dess förmåga att säkra respekten för de mänskliga rättigheterna, i samarbetet med den mexikanska regeringen, för att samtidigt angripa de gemensamma hoten mot fred och säkerhet, med stöd av den internationella rättsliga ramen, vilket också inbegriper narkotikahandeln, vapenhandeln, den organiserade brottsligheten, terrorismen och människohandeln i linje med Limaförklaringen.

10.  Europaparlamentet betonar att det strategiska partnerskapet måste betraktas som en möjlighet att diskutera hur klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i samtliga avtal som ingås av de båda parterna kan fungera på bästa sätt, och som en möjlighet att bedöma hur klausulen uppfylls - inbegripet utvecklingen av dess positiva dimension - med hänsyn till att de mänskliga rättigheterna och demokratin är väsentliga värderingar.

11.  Europaparlamentet anser att ungdomarnas sociala integration är en av de grundläggande förutsättningarna för deras erkännande av det demokratiska systemet, och att deras frustrering är en av de orsaker som i högsta grad bidrar till våldet, och därför måste EU:s samarbete intensifieras på området för social sammanhållning. Parlamentet uppmanar de mexikanska myndigheterna att anslå nödvändiga resurser för att hjälpa ungdomarna att finna en plats i samhället och att anta program för förebyggande, rehabilitering och social återanpassning av narkomaner.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Mexikos regering att föra upp säkerheten och konsolideringen av styrelseformerna och institutionerna som prioriterade områden i den första prioriterade sektorn (social sammanhållning) vid halvtidsöversynen (2007–2013) av instrumentet för utvecklingssamarbete.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Amerikanska samarbetsorganisationen (OEA), den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Mexikos förenta staters president och kongress.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy