Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0146(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0018/2010

Внесени текстове :

A7-0018/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/03/2010 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0069

Приети текстове
PDF 283kWORD 72k
Четвъртък, 25 март 2010 г. - Брюксел
Живи животни и прясно месо от тях: условия за внос в ЕС ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Oбикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0516),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  37 и 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0211/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 декември 2009 г.(1),

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0018/2010),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още не е публикувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2010 г. с оглед приемането на Решение № …/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях
P7_TC1-COD(2009)0146

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение 477/2010/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност