Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0146(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0018/2010

Indgivne tekster :

A7-0018/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0069

Vedtagne tekster
PDF 105kWORD 36k
Torsdag den 25. marts 2010 - Bruxelles
Levende dyr og fersk kød: Betingelser for import til Unionen ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets beslutning 79/542/EØF om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (KOM(2009)0516 – C7–0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0516),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0211/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 16. december 2009(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0018/2010),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. marts 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2010/EU om ophævelse af Rådets beslutning 79/542/EØF om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød
P7_TC1-COD(2009)0146

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse 477/2010/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik