Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0146(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0018/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0018/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 25/03/2010 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0069

Pieņemtie teksti
PDF 274kWORD 36k
Ceturtdiena, 2010. gada 25. marts - Brisele
Nosacījumi dzīvu dzīvnieku un svaigas gaļas importēšanai Kopienā ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Padomes Lēmumu 79/542/EEK, ar ko izveido trešu valstu vai trešu valstu daļu sarakstu un nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus, lai Kopienā importētu konkrētus dzīvus dzīvniekus un tādu dzīvnieku svaigu gaļu (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0516),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0211/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 43. panta 2. punktu un 168. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. decembra atzinumu(1),

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0018/2010),

1.   pieņem turpmāk izklastīto Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā;

2.   prasa Komisijai atkal iesniegt Parlamentam šo priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 25. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2010/ES, ar kuru atceļ Padomes Lēmumu 79/542/EEK, ar ko izveido trešu valstu vai trešu valstu daļu sarakstu un nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus, lai Kopienā importētu konkrētus dzīvus dzīvniekus un tādu dzīvnieku svaigu gaļu
P7_TC1-COD(2009)0146

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 477/2010/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika